ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 5 mai 2014  Notă
  Art. 7, 8 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 8
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  2. Articolele 1-8 și 10 se abrogă.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
  Având în vedere necesitatea reglementării unor măsuri pentru înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S.) prin reorganizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțat prin bugetul Ministerului Economiei, cu atribuții specifice, în principal, în domeniul privatizării operatorilor economici,având în vedere necesitatea constituirii D.P.A.P.S. ca unitate în subordinea Ministerului Economiei, cu rol coordonator în elaborarea și monitorizarea implementării strategiilor de privatizare pentru operatorii economici cu capital de stat,luând în considerare că scopul proiectului îl constituie unitatea și coerența procesului de privatizare, se constituie D.P.A.P.S. ca instituție în subordinea Ministerului Economiei, cu atribuții de elaborare și monitorizare a implementării strategiilor de privatizare a operatorilor economici cu capital de stat, luarea deciziei de privatizare realizându-se la inițiativa D.P.A.P.S. cu consultarea ministerului de resort, prin ordin comun emis de ministrul economiei și conducătorul instituției publice implicate/hotărâre a Guvernului pentru operatorii economici de interes strategic,întrucât prin înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului se urmărește asigurarea unității și coerenței procesului de privatizare, astfel încât să se asigure dezideratul programului de guvernare în condiții de eficiență și rentabilizare a companiilor de stat care să devină competitive pe piețele pe care acestea activează atât la nivel național, cât și la nivel regional,având în vedere actualul context economic în care se impune adoptarea unor măsuri rapide pentru asigurarea respectării întocmai și la termen a prevederilor angajamentelor statului român referitoare la privatizarea și restructurarea operatorilor economici, asumate față de Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană,întrucât față de Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană au fost asumate de către statul român angajamente ale căror termene de realizare se împlinesc în semestrul al II-lea al anului 2014, precum cele referitoare la privatizarea și restructurarea Societății Comerciale "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București și restructurarea în vederea privatizării a Societății "C.F.R. Marfă" - S.A.,întrucât respectarea angajamentelor față de instituțiile financiare internaționale necesită asigurarea unui cadru normativ coerent de funcționare a Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului care să creeze condițiile pentru îndeplinirea angajamentelor sus-menționate, oferind astfel continuitate și coerență actului de administrare a participațiilor statului,având în vedere necesitatea aplicării unitare a politicilor guvernamentale și eficientizarea activității operatorilor economici cu capital de stat, prin preluarea, în numele statului, a unor active, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare,necesitatea reglementării unor măsuri referitoare la preluarea în proprietatea statului a unor active este prioritară în contextul angajamentelor asumate de statul român față de instituțiile financiare internaționale, întrucât va asigura unitate și coerență procesului de privatizare, astfel încât să se asigure dezideratul programului de guvernare în condiții de eficiență și rentabilizare a companiilor de stat care să devină competitive pe piețele pe care acestea activează atât la nivel național, cât și la nivel regional,întrucât neadoptarea de urgență a măsurilor de reorganizare propuse poate conduce la întârzieri sau nerespectarea angajamentelor statului român asumate față de Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană referitoare la privatizarea și restructurarea operatorilor economici, ceea ce motivează urgența reglementării, precum și faptul că, în ceea ce privește caracterul de urgență, acesta este dat și de necesitatea adoptării de măsuri pentru eficientizarea activității economice a operatorilor economici, precum și sporirea atractivității pentru privatizare a unor noi societăți, care să funcționeze pe structuri viabile și pe principii economice competitive, fapt de natură a duce la creșterea încasărilor la bugetul statului, atât din privatizare, cât și din taxele și impozitele încasate,o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este determinată de omisiunile din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, referitoare la concesiunile în materia serviciului public de distribuție a gazelor naturale, în sensul stabilirii faptului că prin hotărâre a Guvernului se va aproba cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum și conținutul-cadru al caietului de sarcini, elaborate de autoritatea contractantă, precum și în sensul definirii ministerului de resort în acest domeniu. Astfel, calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului ori pentru activitățile sau serviciile publice de interes național. Serviciul de distribuție a gazelor naturale este un serviciu public de interes național pentru care Ministerul Economiei este minister de resort, sens în care este necesară inserarea unor dispoziții similare celor instituite în cuprinsul titlului I al Legii nr. 123/2012, cu modificările ulterioare. Având în vedere împlinirea condiției tranzitorii instituite de art. 200 alin. (4) din Legea nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, privind adaptarea cadrului de reglementare în materie, este necesară emiterea de noi reglementări în domeniul concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale, în condițiile legii, care să statueze ministerul de resort îndrituit legal cu elaborarea normelor specifice, sus-menționate, precum și natura actului prin care se stabilesc normele,fără completarea Legii energiei și a gazelor naturale în conformitate cu cele sus-menționate, concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale nu se va putea realiza, lipsind statul de încasarea redevenței aferente prestării serviciului, în condițiile legii,deoarece aspectele sus-menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se propune adoptarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează:a) măsuri privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, denumit în continuare D.P.A.P.S., prin reorganizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, denumit în continuare O.P.S.P.I., și prin preluarea unor activități, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;b) măsuri pentru asigurarea resurselor necesare desfășurării activității Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului;c) măsuri pentru eficientizarea activității de privatizare, precum și pentru dezvoltarea activității economice în condiții de profitabilitate a operatorilor economici cu capital de stat;d) măsuri de modificare și completare a unor acte normative. Notă
  Art. 7, 8 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 8
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  2. Articolele 1-8 și 10 se abrogă.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 2(1) D.P.A.P.S. se înființează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului și în coordonarea ministrului economiei, comerțului și turismului, responsabilă cu elaborarea strategiilor și politicilor de privatizare, cu coordonarea și controlul implementării acestora, prin reorganizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și prin preluarea unor activități, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 06-06-2015, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (2) Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., elaborează și pune în aplicare măsurile necesare în vederea realizării politicilor și strategiilor de privatizare și coordonării unitare a procesului de privatizare a operatorilor economici cu capital de stat. Notă
  Art. 7, 8 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 8
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  2. Articolele 1-8 și 10 se abrogă.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Capitolul II Măsuri privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului prin reorganizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie și prin preluarea unor activități  +  Articolul 3(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, prin D.P.A.P.S., îndeplinește următoarele atribuții:a) elaborează și supune spre aprobare Guvernului strategii de privatizare pe domeniile de activitate specifice Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;b) elaborează și supune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative în domeniul privatizării, la inițiativa D.P.A.P.S.;c) avizează și supune spre aprobare Guvernului programul de privatizare privind societățile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;d) monitorizează implementarea strategiilor aprobate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;e) propune spre aprobare Guvernului elementele esențiale ale mandatului pentru privatizarea societăților de interes strategic aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;f) întocmește rapoarte periodice privind stadiul privatizării, pe care le prezintă spre analiză Guvernului;g) asigură activitatea de monitorizare postprivatizare a contractelor de privatizare încheiate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și în conformitate cu dispozițiile legale incidente;h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege pentru domeniul său de activitate și ia orice măsuri, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru îndeplinirea acestora. (la 06-06-2015, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (2) Pentru operatorii economici la care Ministerul Economiei exercită în numele statului toate drepturile și își asumă toate obligațiile decurgând din calitatea de acționar, administrarea participațiilor statului, derularea activităților de pregătire și realizare a privatizării, precum și monitorizarea postprivatizare a contractelor de privatizare se realizează prin D.P.A.P.S., în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și în conformitate cu dispozițiile legale în materie.(3) D.P.A.P.S. exercită, în numele Ministerului Economiei, atribuțiile acestuia de instituție publică implicată în domeniul privatizării prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, la operatorii economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei.(3^1) D.P.A.P.S. exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar a statului privind administrarea, reorganizarea și/sau restructurarea operatorilor economici și a filialelor acestora aflați în portofoliul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, în limitele competențelor aprobate de ministrul economiei, comerțului și turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 06-06-2015, Alin. (3^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (4) D.P.A.P.S. preia și derulează activitățile de atragere de investiții la operatorii economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, cu respectarea prevederilor art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.(4^1) În cadrul procedurilor de privatizare a unor societăți la care statul român este acționar unic sau majoritar și exercită această calitate prin Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, D.P.A.P.S. va putea derula concomitent proceduri de valorificare a unor creanțe deținute asupra acestora de alte instituții publice, regii autonome ori societăți cu capital majoritar sau integral de stat, în numele și pe seama deținătorilor de creanțe, cu acordul entității creditoare și în modul stabilit cu aceasta. (la 06-06-2015, Alin. (4^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (4^2) D.P.A.P.S. va putea avansa sumele aferente pregătirii și derulării procedurii de valorificare a creanțelor prevăzute la alin. (4^1), inclusiv cele de publicitate, consultanță și evaluare a creanțelor, urmând a recupera sumele avansate din prețul de vânzare a creanțelor sau de la entitatea creditoare în cazul în care vânzarea creanțelor nu are loc, potrivit acordului celor două entități. (la 06-06-2015, Alin. (4^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (5) Organizarea, funcționarea și numărul de posturi D.P.A.P.S. se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) Numărul de posturi necesar la constituirea D.P.A.P.S. este de 45, acesta putând fi majorat ulterior, prin hotărâre a Guvernului. (la 06-06-2015, Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) Notă
  Art. 7, 8 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 8
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  2. Articolele 1-8 și 10 se abrogă.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 4(1) Începând cu data prevăzută la art. 3 alin. (5), D.P.A.P.S. preia drepturile și atribuțiile și își asumă obligațiile O.P.S.P.I. stabilite prin actele normative în vigoare, acorduri internaționale sau alte acte încheiate de către acesta potrivit dispozițiilor legale aplicabile.(2) Abrogat. (la 06-06-2015, Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (3) D.P.A.P.S. preia de la O.P.S.P.I. posturile și personalul acestei instituții, pe bază de protocol încheiat în termen de 5 zile de la data prevăzută la art. 3 alin. (5), cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele individuale de muncă, potrivit legii. Notă
  Art. 7, 8 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 8
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  2. Articolele 1-8 și 10 se abrogă.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 5(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), D.P.A.P.S. poate prelua, în condițiile legii și cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele individuale de muncă, personal contractual necesar de la instituțiile publice/organele administrației publice centrale.(2) În situația în care D.P.A.P.S. preia, cu respectarea alin. (1), personal contractual necesar de la instituțiile publice/organele administrației publice centrale, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, în condițiile legii, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora. (la 06-06-2015, Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) Notă
  Art. 7, 8 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 8
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  2. Articolele 1-8 și 10 se abrogă.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 6(1) Încadrarea personalului preluat de către D.P.A.P.S. se face cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de lege. Personalul își păstrează drepturile salariale avute la data preluării.(2) Personalul D.P.A.P.S. își desfășoară activitatea pe baza contractului individual de muncă. Salarizarea și alte drepturi ale acestuia se stabilesc potrivit legislației aplicabile personalului plătit din fonduri publice. (la 06-06-2015, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) Notă
  Art. 7, 8 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 8
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  2. Articolele 1-8 și 10 se abrogă.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 7D.P.A.P.S. are sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Sediul D.P.A.P.S. poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului. Notă
  Art. 7, 8 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 8
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  2. Articolele 1-8 și 10 se abrogă.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 8(1) Strategiile de privatizare ale operatorilor economici la care statul este acționar, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, se elaborează de D.P.A.P.S. (la 06-06-2015, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (2) Pentru operatorii economici de interes strategic, precum și pentru cei din domeniul utilităților, actele administrative prevăzute la alin. (1), elementele esențiale ale mandatului și condițiile principale ale actelor juridice ce urmează a fi încheiate de instituția publică implicată/operatorul economic în cadrul procesului de privatizare se inițiază, după caz, de către D.P.A.P.S. și se supun spre aprobare Guvernului. (la 06-06-2015, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (3) Abrogat. (la 06-06-2015, Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (4) Abrogat. (la 06-06-2015, Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (5) Abrogat. (la 06-06-2015, Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (6) În vederea realizării atribuțiilor prevăzute la alin. (1), D.P.A.P.S. poate angaja, în condițiile legii, consultanți de specialitate și/sau firme de avocatură, după caz. Notă
  Art. 7, 8 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 8
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  2. Articolele 1-8 și 10 se abrogă.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 9Abrogat. (la 06-06-2015, Art. 9 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. )  +  Articolul 10Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), D.P.A.P.S. preia, pe baza situațiilor financiare anuale ale O.P.S.P.I. întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, patrimoniul O.P.S.P.I., dobândește toate bunurile, drepturile și își asumă toate obligațiile și atribuțiile acestuia de instituție publică implicată în domeniul privatizării, stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 , aprobată prin Legea nr. 44/1998 , cu modificările și completările ulterioare, la unitățile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului. (la 06-06-2015, Art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) Notă
  Art. 7, 8 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 8
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  2. Articolele 1-8 și 10 se abrogă.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Capitolul III Măsuri privind finanțarea activității Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului. Bugetul de venituri și cheltuieli Notă
  Art. 7 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 11(1) Asigurarea finanțării cheltuielilor curente și de capital necesare funcționării D.P.A.P.S. se realizează prin bugetul Ministerului Economiei, aprobat în condițiile legii.(2) Asigurarea finanțării cheltuielilor legate de îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 3 și 4 se realizează prin bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S., care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii. (la 06-06-2015, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (3) Prevederile art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.(4) Finanțarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, prin D.P.A.P.S., pentru operatorii economici aflați sub autoritatea acestuia, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți, inclusiv filialele acestora, ce fac obiectul prezenței ordonanțe de urgență, se asigură din bugetul aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S. (la 06-06-2015, Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (5) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților de privatizare, D.P.A.P.S. reține permanent la dispoziția sa o sumă din veniturile încasate din vânzarea acțiunilor la care acesta derulează procesul de privatizare, precum și din alte venituri incluse potrivit legii în bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare, sumă ce reprezintă jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare.(5^1) Din veniturile încasate de D.P.A.P.S. se acoperă cheltuielile efectuate, se reîntregește suma care rămâne permanent la dispoziția acestuia, prevăzută la alin. (5), diferența urmând a se vira lunar la Ministerul Finanțelor Publice, în contul curent general al Trezoreriei Statului sau în contul de valută, după caz, deschis la Banca Națională a României, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele respective. (la 06-06-2015, Alin. (5^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (6) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006, aprobată prin Legea nr. 186/2008, în situația în care în cadrul exercițiului financiar al anului 2014 D.P.A.P.S. nu încasează venituri din vânzarea acțiunilor societăților, societăților naționale și companiilor naționale pentru care derulează procesul de pregătire și realizare a privatizării sau sumele încasate din vânzarea acțiunilor sunt insuficiente, poate reține suma prevăzută la alin. (5) din dividendele încasate de la societățile, societățile naționale și companiile naționale la care exercită calitatea de acționar în numele statului, precum și din dividendele încasate de la operatorii economici care sunt în proces de privatizare.(7) Pentru anul curent, bugetul aferent activității de privatizare se constituie prin preluarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al O.P.S.P.I. și alte sume constituite conform legii.(8) În bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S. pentru anul în curs, cheltuielile de administrare și privatizare vor fi estimate cel puțin la nivelul maxim aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul precedent al O.P.S.P.I. (la 06-06-2015, Alin. (8) al art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) Notă
  Art. 7 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 12Societățile și companiile naționale, precum și celelalte societăți pentru care Ministerul Economiei prin D.P.A.P.S. exercită atribuții ce decurg din calitatea de acționar al statului vor vărsa dividendele cuvenite Ministerului Economiei în condițiile legii în contul D.P.A.P.S., iar aceste sume se varsă integral la bugetul de stat. Notă
  Art. 7 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 13(1) Disponibilitățile rezultate din gestionarea bugetului aferent activității de privatizare, precum și alte sume aflate în conturile O.P.S.P.I., inclusiv garanții de participare, garanții de bună execuție, garanții pentru plata prețului acțiunilor aferente activității de privatizare, se transferă în conturile D.P.A.P.S. în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), pe baza unui protocol de predare-preluare.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 3 alin. (5) se autorizează Ministerul Economiei să repartizeze către D.P.A.P.S. creditele bugetare aprobate pentru funcționarea O.P.S.P.I. Notă
  Art. 7 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 14Abrogat. (la 06-06-2015, Art. 14 a fost abrogat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. )
   +  Capitolul IV Măsuri pentru eficientizarea activității de privatizare, precum și pentru dezvoltarea activității economice a operatorilor economici cu capital de stat  +  Articolul 15(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, prin D.P.A.P.S., poate înființa, în condițiile legii, în numele statului, societăți cu capital de stat, în România și în străinătate. (la 06-06-2015, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (1^1) De asemenea, D.P.A.P.S. poate participa cu respectarea cadrului legal în vigoare din domeniul societar la majorarea capitalului social al societăților, la care Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, exercită, în numele statului, calitatea de acționar. (la 06-06-2015, Alin. (1^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (2) Decizia privind înființarea de societăți sau majorarea capitalului social are ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică și de oportunitate, care se fundamentează pe următoarele principii: (la 06-06-2015, Partea introductivă a alin. (2) al art. 15 a fost modificată de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) a) promovarea concurenței între operatorii economici;b) garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu al acestora;c) asigurarea transparenței fondurilor publice alocate și utilizarea eficientă a acestora;d) dezvoltarea regională fundamentată pe considerente sociale, economice și de mediu;e) evitarea apariției unor situații de natură să determine conflicte sociale ori manifestări ale concurenței neloiale.(3) Drepturile și obligațiile statului rezultând din calitatea de acționar/asociat la societățile înființate potrivit alin. (1) vor fi exercitate de către Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S.(4) Exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor statului prevăzute la alin. (3) de către Ministerul Economiei prin alte instituții publice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Notă
  Art. 7 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 16(1) D.P.A.P.S. poate prelua pe bază de justificări fundamentate, conform principiilor din prezenta ordonanță de urgență, în numele statului, în condițiile legii, active și active funcționale, definite conform art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 , aprobată prin Legea nr. 44/1998 , cu modificările și completările ulterioare, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 06-06-2015, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) Notă
  Art. 7 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
  (2) Valorificarea activelor preluate în condițiile alin. (1) se va realiza în urma evaluării acestora de către o persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii, la prețul pieței. (la 06-06-2015, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (3) Activele pot fi constituite ca aport la capitalul social al unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat în cadrul unor proceduri de majorare a capitalului social al acestora.(4) Majorarea capitalului social, în condițiile alin. (3), se va realiza ulterior evaluării activelor de către o persoană fizică sau juridică autorizată, în condițiile legii. (la 06-06-2015, Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (5) Dispozițiile alin. (1) și (3) se aplică cu respectarea principiului utilizării eficiente a fondurilor publice.(6) Decizia privind preluarea în proprietate a activelor și decizia privind efectuarea aportului potrivit prevederilor alin. (3) au ca temei o analiză economico-financiară, efectuată pe criterii de eficiență, rentabilitate, a activității operatorilor economici cu capital de stat sau în vederea realizării unor strategii de privatizare, vânzare de active sau atragere de investiții, cu garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu al operatorilor economici.
   +  Articolul 17(1) Finanțarea cheltuielilor legate de operațiunile prevăzute la art. 15 și 16 se asigură din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat în condițiile legii.(2) Costurile evaluărilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4), ale studiilor de fezabilitate necesare, precum și orice alte costuri legate de activitatea D.P.A.P.S. desfășurată în vederea administrării și valorificării activelor preluate se asigură din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat în condițiile legii. (la 06-06-2015, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (3) Drepturile și obligațiile statului decurgând din acțiunile dobândite în condițiile art. 15 și 16 vor fi exercitate de către Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S. Notă
  Art. 7 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 18Abrogat. (la 06-06-2015, Art. 18 a fost abrogat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. )
   +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 19(1) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5) D.P.A.P.S. se subrogă în toate drepturile și obligațiile O.P.S.P.I.(2) Procedurile de privatizare, restructurare, dizolvare și lichidare inițiate de către O.P.S.P.I. pentru societățile din portofoliul Ministerului Economiei, inclusiv pentru filialele acestora, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se preiau și se continuă de către D.P.A.P.S, cu respectarea etapelor desfășurate până la data preluării acestora.(3) Abrogat. (la 06-06-2015, Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (4) Contractele de consultanță de specialitate în legătură cu procedurile menționate la alin. (2), încheiate de către O.P.S.P.I., aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se preiau și se continuă de către D.P.A.P.S., cu respectarea etapelor desfășurate până la data preluării acestora.(5) Procedurile derulate în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inițiate de către O.P.S.P.I., se preiau și se continuă de către D.P.A.P.S., în numele Ministerului Economiei, în calitate de autoritate publică tutelară, cu respectarea etapelor desfășurate până la data preluării acestora.(6) Abrogat. (la 06-06-2015, Alin. (6) al art. 19 a fost abrogat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) Notă
  Art. 7 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 20(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului pe anul în curs corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.(2) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.(3) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1), finanțarea cheltuielilor de personal, de organizare și funcționare ale D.P.A.P.S. se asigură din bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.(4) În baza execuției bugetare aferente cheltuielilor de personal, de organizare și funcționare ale O.P.S.P.I., întocmită la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 3 alin. (5), creditele bugetare ale O.P.S.P.I. aprobate pe anul 2015 și neconsumate se transferă D.P.A.P.S. de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului. (la 06-06-2015, Art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) Notă
  Art. 7 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 21Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizare și funcționare a D.P.A.P.S., atribuțiile de instituție publică implicată se exercită în continuare de către O.P.S.P.I., prin personalul de specialitate al acestora. Notă
  Art. 7 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 22Începând cu data prevăzută la art. 21, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului". Notă
  Art. 7 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
   +  Articolul 23La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5) se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001 , cu modificările și completările ulterioare. (la 06-06-2015, Art. 23 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. )  +  Articolul 24(1) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 100, după punctul 58 se introduce un nou punct, punctul 58^1, cu următorul cuprins:58^1. Autoritate concedentă pentru serviciul public de distribuție gaze - Ministerul Economiei, minister de resort;2. La articolul 104, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru serviciul public de interes național menționat la alin. (1).(1^2) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum și conținutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile legii, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) În cuprinsul Legii nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Economiei".

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Constantin Niță
  Ministrul delegat pentru energie,
  Răzvan-Eugen Nicolescu
  Ministrul transporturilor,
  Dan-Coman Șova
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Alexandru-Răzvan Cotovelea
  Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  București, 23 aprilie 2014.Nr. 20.-------