METODOLOGIE din 7 octombrie 2011 de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 26 octombrie 2011  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.557 din 7 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 753 din 26 octombrie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Funcțiile de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic se ocupă prin concurs organizat în baza prevederilor art. 260 din Legea educației naționale nr. 1/2011.  +  Articolul 2La concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:a) este membru al corpului național de experți în managementul educațional;b) este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;c) este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor; (la 07-04-2016, Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) d) are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;e) a obținut calificativul «foarte bine» în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent; (la 07-04-2016, Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) f) are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;g) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;i) la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare. (la 06-02-2015, Lit. i) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.169 din 4 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 6 februarie 2015. )  +  Capitolul II Organizarea concursului  +  Articolul 3(1) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic se organizează de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.(2) Secretarul de stat care coordonează activitatea din învățământul preuniversitar din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului stabilește perioada de organizare și desfășurare a concursului și bibliografia obligatorie pentru concurs, prevăzută în anexa nr. 1.(3) Anunțul privind organizarea concursului și condițiile referitoare la înscrierea și participarea la concurs a candidaților se face, cu cel puțin 30 de zile înainte, de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în presa centrală și de inspectoratul școlar în presa locală.(4) Perioada de înscriere, metodologia de concurs, anexele nr. 1-4 și 6, fișa de post și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și al inspectoratului școlar pentru care se organizează concursul.(5) Înscrierea la concurs se încheie cu 15 zile înaintea datei de susținere a concursului. Sunt acceptate la înscriere numai dosarele candidaților care întrunesc integral condițiile prevăzute în prezenta metodologie. Lista acestora, vizată de consilierul juridic al inspectoratului școlar, se afișează la sediul inspectoratului școlar.  +  Articolul 4(1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la inspectorul școlar pentru managementul resurselor umane din inspectoratul școlar la care se organizează concursul și trebuie să conțină:a) cerere de înscriere;b) curriculum vitae Europass, conform modelului elaborat prin Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparența calificărilor și competențelor (Europass), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, la care se anexează documente doveditoare; (la 07-04-2016, Lit. b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) c) certificat de naștere și, după caz, certificat de căsătorie;d) act de titularizare în învățământ;e) document care atestă calitatea de membru al corpului național de experți în managementul educațional;f) adeverințe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului științific de doctor;g) carnet de muncă sau document echivalent, completat la zi, eliberat de unitatea de învățământ/instituția de la care provine candidatul, în conformitate cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;h) hotărâri judecătorești, pentru persoanele care și-au schimbat numele din diferite motive;i) copii legalizate la notariat sau la alte autorități învestite cu acest drept ale actelor de studii: diplomă de licență/diplomă de absolvire;j) adeverință, în original, de vechime efectivă în învățământul preuniversitar care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2 lit. d);k) adeverință/adeverințe/document/documente care cuprinde/cuprind calificativele pentru ultimii 5 ani școlari încheiați, în original; (la 07-04-2016, Lit. k) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) k^1) adeverință/adeverințe/document/documente din care să rezulte că nu a fost sancționat în anul școlar curent; (la 07-04-2016, Lit. k^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) l) recomandare/caracterizare de la consiliul profesoral al unității de învățământ sau de la consiliul de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs, în original;m) certificat medical, conform Ordinului comun al ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar, în original; (la 07-04-2016, Lit. m) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) n) declarație pe propria răspundere a candidatului sau adeverință, în original, care să ateste faptul că nu a desfășurat activitate de poliție politică;o) declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 234 alin. (3) și (5) din Legea nr. 1/2011;p) cazier judiciar, în original;q) cerere scrisă privind limba străină de circulație internațională în care candidatul dorește să susțină proba de concurs prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b);r) oferta managerială a candidatului pentru postul pentru care candidează, depusă în plic sigilat;s) declarație pe propria răspundere a candidatului prin care să confirme că documentele depuse la dosar îi aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;t) opisul dosarului, în dublu exemplar; un exemplar se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul; fiecare filă din dosar se numerotează, iar numărul total de file se consemnează în opis.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-h) vor fi prezentate în copie certificată "conform cu originalul" de către conducerea unității de învățământ/instituției de la care provine candidatul.(3) La întocmirea dosarului de înscriere la concurs candidații respectă ordinea documentelor prevăzută la alin. (1). Pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) respectă ordinea prevăzută de fișa de evaluare a curriculumului vitae prevăzută în anexa nr. 4. (la 07-04-2016, Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. )  +  Articolul 5(1) Dosarul este înregistrat dacă sunt respectate în totalitate condițiile prevăzute la art. 4. După înregistrarea dosarului de concurs nu se admite completarea acestuia cu documente.(2) În caz de respingere, motivele sunt consemnate în opisul dosarului, care este semnat de inspectorul școlar pentru managementul resurselor umane de la inspectoratul școlar și de către persoana care depune dosarul.(3) Un reprezentant al inspectoratului școlar, desemnat de inspectorul școlar general, prin decizie scrisă, depune, cu 12 zile înaintea concursului, la comisia constituită la nivelul Direcției generale management și resurse umane din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice lista candidaților și dosarele de concurs ale acestora, vizate de consilierul juridic al inspectoratului școlar. (la 07-04-2016, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) (4) În situațiile în care comisia prevăzută la alin. (3) constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2 și/sau nerespectarea prevederilor art. 4 și ale art. 5 alin. (1) și (2), dosarele candidaților se returnează reprezentantului inspectoratului școlar cu solicitarea informării în scris a candidaților respectivi în termen de 24 de ore de la returnarea dosarului. (la 07-04-2016, Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. )  +  Articolul 6(1) Comisia de concurs constituită conform prevederilor art. 260 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de elaborare a subiectelor și comisia de soluționare a contestațiilor sunt numite prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, în termen de 10 zile de la anunțarea concursului. (la 07-04-2016, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) (2) Secretariatul comisiei de concurs, comisiei de elaborare a subiectelor și al comisiei de soluționare a eventualelor contestații este asigurat de către un inspector/consilier/expert din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, desemnat prin ordinul de numire al comisiei respective. (la 07-04-2016, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. )  +  Articolul 7(1) Comisia de elaborare a subiectelor de concurs pentru ocuparea funcției de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic are următoarea componență:a) președinte: secretarul de stat care coordonează activitatea din învățământul preuniversitar;b) membri: directori generali/directori/inspectori/consilieri/experți din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și/sau cadre didactice din unități/instituții de învățământ; cel puțin un membru al comisiei va avea competențe de elaborare a subiectelor pentru următoarele limbi străine ce pot fi alese de candidați: engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, rusă. (la 07-04-2016, Lit. b) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) c) secretar: un inspector/consilier din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice. (la 06-02-2015, Lit. c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.169 din 4 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 6 februarie 2015. ) (2) Comisia de elaborare a subiectelor de concurs elaborează:a) un set de 80 de itemi din managementul educațional și 40 de itemi din legislație școlară în limba română; dintre cei 80 de itemi de management educațional 20 se traduc în toate limbile străine alese de candidați; (la 07-04-2016, Lit. a) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) b) un set de câte 40 de itemi din management educațional în fiecare limbă străină aleasă de candidați. (la 07-04-2016, Lit. b) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) (3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei anunțate în scopul testării cunoștințelor teoretice și abilităților practice necesare ocupării funcției. Pentru candidații la ocuparea aceleiași funcții, subiectele sunt identice în cadrul aceluiași concurs. (la 07-04-2016, Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) (4) Înainte de desfășurarea probelor de concurs, comisia de elaborare a subiectelor de concurs predă, pe bază de proces-verbal, subiectele președintelui comisiei de concurs care devine responsabil pentru asigurarea secretizării acestora. (la 07-04-2016, Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. )  +  Articolul 8Comisia de concurs prevăzută la art. 6 are următoarele atribuții:a) primește dosarele candidaților de la Direcția generală management și resurse umane;b) stabilește, în ziua concursului, subiectele pentru testul-grilă, selectând dintre itemii elaborați de comisia prevăzută la art. 7;c) notează fiecare candidat la fiecare probă a concursului;d) stabilește planul interviului, durata acestuia și realizează interviul;e) aprobă participarea reprezentanților societății civile, în calitate de observatori, la desfășurarea probei de concurs prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c);f) stabilește ordinea susținerii probelor și afișează rezultatele. (la 07-04-2016, Art. 8 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. )  +  Articolul 8^1(1) Comisia de soluționare a contestațiilor, formată în întregime din alte persoane decât cele din comisia de concurs, are următoarea componență:a) președinte: secretar de stat;b) membri: directori generali/directori/inspectori/consilieri/experți din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;c) secretar: un inspector/consilier/expert din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.(2) Contestațiile la concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general din inspectoratele școlare, adresate ministrului educației naționale și cercetării științifice, se depun, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, la registratura Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.(3) Secretarul comisiei de concurs predă președintelui comisiei de contestații contestația și documentația aferentă desfășurării concursului pentru proba/probele de concurs contestată(e), cu precizarea termenului-limită la care trebuie să fie comunicat răspunsul la contestație.(4) Comisia de contestații, în urma verificării aspectelor sesizate, analizând documentația aferentă, întocmește un raport și răspunsul către contestatar, pe care le supune aprobării ministrului educației naționale și cercetării științifice.(5) Răspunsul, semnat de ministrul educației naționale și cercetării științifice, se expediază contestatarului de către Direcția generală management și resurse umane, în termen de 7 zile lucrătoare, calculate de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor. (la 07-04-2016, Art. 8^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. )  +  Articolul 9(1) În comisia de concurs și comisia de contestații participă, cu statut de observatori, câte un reprezentant desemnat de federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au organizații sindicale în județul/municipiul București pentru care se organizează concursul. (la 07-04-2016, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) (2) Secretarul comisiei de concurs invită, în scris, observatorii menționați anterior să asiste la desfășurarea concursului, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării acestuia. Participarea observatorilor va fi confirmată printr-un document de desemnare/delegare eliberat de structura pe care aceștia o reprezintă. Neprezentarea observatorilor nu afectează legalitatea desfășurării concursului.  +  Articolul 10(1) Secretarul și observatorii participă la activitățile comisiei de concurs, dar nu se implică în examinarea și evaluarea candidaților. Observatorii au dreptul să își exprime mențiunile privind corectitudinea organizării și desfășurării concursului în procesul-verbal menționat la art. 15. Dacă, în derularea concursului, observatorii sesizează președintelui comisiei de concurs vicii de procedură sau de organizare, erori ori abuzuri referitoare la evaluarea candidaților, acesta are obligația de a remedia de îndată neajunsurile sesizate.(2) Observatorii pot face sesizări privind corectitudinea organizării și desfășurării concursului după încheierea acestuia doar în situația în care nu s-a dat curs sesizării lor și/sau nu li s-a permis consemnarea observațiilor în procesul-verbal.  +  Capitolul III Probele de concurs și evaluarea candidaților  +  Articolul 11(1) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic cuprinde 3 probe:a) evaluarea curriculumului vitae - se analizează și se evaluează rezultatele obținute în educație și formare, aptitudinile și competențele personale, pe baza itemilor și a punctajelor prevăzute în anexa nr. 4; (la 07-04-2016, Lit. a) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) b) rezolvarea testului-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute:(i) rezolvarea a 10 itemi de management educațional și de legislație școlară, dintre care 4 itemi de management educațional în limba română, 2 itemi de management educațional în limba străină aleasă de candidat și 4 itemi de legislație școlară în limba română, fiecare item rezolvat corect fiind punctat cu 0,85 puncte, conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 5;(ii) expedierea la o adresă de e-mail indicată de comisia de concurs a testului-grilă rezolvat, punctată cu 1,50 puncte, conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 5; (la 07-04-2016, Lit. b) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) c) susținerea interviului în fața comisiei de concurs - se apreciază, pe baza itemilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 6, următoarele aspecte:(i) calitatea și susținerea ofertei manageriale: originalitatea, specificitatea, adecvarea la situațiile concrete din județ, precum și răspunsurile la întrebările referitoare la inspecția școlară, procesele de asigurare a calității, aplicarea legislației generale și specifice în toate domeniile funcționale inspectoratului școlar, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin, managementul educațional și normele deontologice specifice profesiei și funcției;(ii) prezentarea studiului de caz: analiza unei/unor situații concrete dificile/dilematice/de criză întâlnite la nivelul județului și prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru soluționarea acestora. (la 07-04-2016, Lit. c) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) (1^1) Susținerea de către candidați a probelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se înregistrează audio-video. Un reprezentant al serviciului informatizare asistă din punct de vedere tehnic desfășurarea probei prevăzute la alin. (1) lit. b) și înregistrarea audio-video a probelor b) și c). (la 07-04-2016, Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) (2) Punctajul maxim pentru fiecare probă de concurs este de 50 de puncte. Punctajul minim de promovare a fiecărei probe de concurs este de 35 de puncte. (la 06-02-2015, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.169 din 4 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 6 februarie 2015. )  +  Capitolul IV Desfășurarea concursului  +  Articolul 12(1) Programul de desfășurare a concursului se stabilește de către secretarul de stat care coordonează activitatea din învățământul preuniversitar, cu respectarea perioadei prevăzute la art. 3 alin. (2), se afișează la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se anunță inspectoratelor școlare pentru care se organizează concurs, cu 10 zile înaintea datei de susținere a concursului.(2) Schimbările care pot surveni, din motive obiective, privind locul, data și programul de desfășurare a concursului sunt aduse la cunoștința candidaților și a observatorilor, în scris, cu cel puțin 48 de ore înaintea acestuia, de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. În situații excepționale, când termenul de 48 de ore nu poate fi respectat, constatarea imposibilității desfășurării concursului se consemnează de către secretarul comisiei de concurs într-un proces-verbal semnat de membrii acesteia și de observatori.(3) Reprogramarea concursului se face în baza comunicării Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a imposibilității desfășurării concursului la data stabilită, cu respectarea perioadei prevăzute la art. 3 alin. (2).  +  Articolul 13(1) La desfășurarea interviului în fața comisiei de concurs pot participa, la cerere, numai în calitate de observatori, fără a avea dreptul de a interveni, reprezentanți ai părinților, cadrelor didactice sau ai unor organizații neguvernamentale care desfășoară de minimum 3 ani o activitate semnificativă în domeniul învățământului preuniversitar din județ/municipiul București pentru care se organizează concursul.(2) Înscrierea reprezentanților societății civile ca observatori se face la comisia de concurs.(3) Participarea observatorilor la desfășurarea interviului se face, în urma aprobării comisiei de concurs, pe baza buletinului de identitate/cărții de identitate sau a pașaportului. La desfășurarea interviului nu pot participa mai mult de 2 observatori din partea societății civile.(4) Președintele comisiei de concurs le solicită observatorilor completarea unei declarații pe propria răspundere, prin care aceștia se obligă să respecte legislația în vigoare, prevederile prezentei metodologii și procedurile stabilite de către comisia de concurs pentru accesul observatorilor la desfășurarea interviului.(5) În cazul în care se constată încălcarea de către observatori a prevederilor prezentei metodologii sau a altor prevederi care reglementează buna organizare și desfășurare a interviului, președintele comisiei de concurs poate dispune întreruperea desfășurării interviului și eliminarea din sală a persoanelor cu atitudine și comportament necorespunzătoare.(6) Presa are acces la locul desfășurării concursului numai cu avizul președintelui comisiei de concurs, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice presei, înregistrări/fotografii/preluări de imagine, este necesar acceptul persoanelor care apar în materialele respective.  +  Capitolul V Stabilirea și afișarea rezultatelor  +  Articolul 14(1) Evaluarea probelor de concurs se face de către președintele comisiei de concurs și de către membrii acesteia, în plenul comisiei, prin acordarea de puncte, potrivit itemilor menționați în anexele nr. 4, 5 și 6.(2) Punctajul acordat la fiecare probă pentru fiecare candidat va fi consemnat în borderoul de notare, prevăzut în anexa nr. 7.(3) Candidatul care a realizat punctajul minim de promovare, prevăzut la art. 11 alin. (2), pentru fiecare probă, este declarat "admis".  +  Articolul 15Secretarul comisiei de concurs întocmește procesul-verbal în care consemnează desfășurarea și rezultatele concursului, precum și mențiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de președintele comisiei de concurs, de membrii acesteia și de persoanele desemnate ca observatori.  +  Articolul 16Rezultatele concursului se afișează, în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute de candidați, la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, după încheierea concursului, în aceeași zi.  +  Articolul 17(1) Eventualele contestații la hotărârile comisiei de concurs se adresează ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și se depun, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, la registratura Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Hotărârea ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului se comunică, în termen de 7 zile lucrătoare, contestatarului. Aceasta poate fi atacată la instanța de judecată competentă.(2) Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, se afișează la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.(3) Dintre candidații admiși, după soluționarea contestațiilor, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic este declarat "promovat" candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.(4) La punctaj egal, este declarat "promovat" candidatul care a obținut cel mai mare punctaj la proba prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. c), "interviul în fața comisiei de concurs".(5) După încheierea probelor și soluționarea contestațiilor, comisiile de concurs/de contestații predau dosarele candidaților și documentația de concurs Direcției generale management și resurse umane, care le arhivează conform prevederilor legale. (la 07-04-2016, Alin. (5) al art. 17 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. )  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 18Numirea candidaților declarați "promovat" la concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, după expirarea perioadei de depunere și de soluționare a contestațiilor.  +  Articolul 19(1) Inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți și directorii caselor corpului didactic încheie un contract de management cu ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, conform celor prevăzute în anexele nr. 8-10. Contractul de management se încheie pe o perioadă de 4 ani.(2) Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părților, în urma evaluării performanțelor manageriale. Prelungirea contractului se face pe o perioadă de un an, fără a se depăși data la care managerul împlinește vârsta legală de pensionare.(3) Evaluarea performanțelor manageriale ale inspectorilor școlari generali, ale inspectorilor școlari generali adjuncți și ale directorilor caselor corpului didactic se face anual, conform procedurii elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.  +  Articolul 20(1) În condițiile în care, după finalizarea concursului, rămân vacante funcții de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, ocuparea acestora se poate realiza prin detașare în interesul învățământului până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar respectiv sau se pot delega atribuțiile specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare. (la 05-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.600 din 4 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 05 aprilie 2017 ) (2) Ministrul educației naționale și cercetării științifice emite ordinul privind ocuparea prin detașare în interesul învățământului sau privind delegarea atribuțiilor specifice funcției de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratul școlar și de director al casei corpului didactic. (la 07-04-2016, Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) (3) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului poate dispune încetarea detașării în funcția de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratul școlar și de director al casei corpului didactic la o dată anterioară expirării termenului detașării.(4) Eliberarea din funcția de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic se face de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, în condițiile legii.  +  Articolul 21(1) Persoanele care au printre candidați soț, soție, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv nu pot face parte din comisiile prevăzute la art. 6 și nu pot fi desemnate, în baza prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 13 alin. (1), ca observatori.(2) Membrii comisiilor prevăzute la art. 6, precum și persoanele desemnate ca observatori în baza prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 13 alin. (1), înainte de desfășurarea concursului, vor declara pe propria răspundere că nu au în rândul candidaților soț, soție, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv ori relații conflictuale cu vreun candidat.  +  Articolul 22(1) Declarațiile neconforme cu realitatea, frauda și orice tentativă de fraudă vor fi sancționate cu eliminarea din concurs, indiferent de etapă, cu sesizarea organelor abilitate și interzicerea dreptului de a participa la concursuri pentru ocuparea unei funcții de conducere, îndrumare și control pentru o perioadă de 5 ani.(2) Informațiile false cuprinse în curriculumul vitae sau în declarațiile pe propria răspundere dovedite după finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor acestuia și validarea următorului candidat drept "promovat" sau, după caz, la reprogramarea concursului.(3) Sesizările care vizează nerespectarea condițiilor de înscriere la concurs, potrivit prevederilor art. 1, sau referitoare la valabilitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs dovedite ca fiind întemeiate înaintea sau în timpul concursului atrag eliminarea candidatului din concurs, iar cele dovedite după finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor acestuia și validarea următorului candidat drept "promovat" sau, după caz, la reprogramarea concursului.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologieBIBLIOGRAFIE
  Nr. crt. Actul normativ/ Metodologia/Bibliografia Conținutul
  1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare Titlul I: Dispoziții generale; titlul II: Învățământ preuniversitar; titlul IV, capitolul I: Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar; titlul V: Învățarea pe tot parcursul vieții; titlul VI: Răspunderea juridică; titlul VII: Dispoziții tranzitorii și finale
  2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare
  3. Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.547/2011privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 24 octombrie 2011
  4. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.530/2011, cu modificările și completările ulterioare
  5. Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.554/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 octombrie 2011
  6. Gherguț, A. (2007), Management general și strategic în educație. Ghid practic. Iași, Editura Polirom Capitolul 2 - Funcțiile managerului; Capitolul 6 - Managementul calității; Capitolul 7 - Procesul de comunicare
  7. Bush, T. (2015). Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale. Iași, Editura Polirom Capitolul 2 - Modele de leadership; Capitolul 3 - Modele formale; Capitolul 4 - Modele colegiale
  8. Csorba, D., Management educațional. Studii și aplicații, Ed. Universitară, București, 2012
  NOTĂ:Bibliografia poate fi modificată și completată cu alte referințe bibliografice, care vor fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și al inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, concomitent cu anunțul privind organizarea concursului.----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016, conform modificării aduse de pct. 33 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2la metodologieMODEL DE CURRICULUM VITAE LOCUL DE MUNCĂ PENTRU Scrieți locul de muncă pentru care se candidează/ CARE SE CANDIDEAZĂ poziția/locul de muncă dorit/studiile pentru care se POZIȚIA candidează (îndepărtați câmpurile irelevante din LOCUL DE MUNCĂ DORIT coloana stângă) STUDIILE PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ EXPERIENȚA PROFESIONALĂ ────────────────────────────────────────────────────────────── [Descrieți separat fiecare loc de muncă. Începeți cu cel mai recent.] Scrieți datele (de la - până la) Scrieți ocupația sau poziția ocupată Scrieți denumirea angajatorului și localitatea (scrieți și adresa completă și pagina web) ● Scrieți principalele activități și responsabilități Tipul sau sectorul de activitate Scrieți tipul sau sectorul de activitate EDUCAȚIE ȘI FORMARE ────────────────────────────────────────────────────────────── [Adăugați câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeți cu cea mai recentă.] Scrieți datele Scrieți calificarea obținută Scrieți nivelul (de la - până la) EQF, dacă îl cunoașteți Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea (dacă este relevant, scrieți și țara) ● Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate COMPETENȚE PERSONALE ────────────────────────────────────────────────────────────── [Ștergeți câmpurile necompletate.] Limba(i) maternă(e) Scrieți limba maternă/limbile materne Alte limbi străine ÎNȚELEGERE │ VORBIRE SCRIERE cunoscute │ Ascultare │ Citire │Participare│ Discurs │ │ la │ oral │ │conversație│ ───────────┴───────────┴───────────┴─────────────────────────Specificați limba străină Specificați Specificați Specificați Specificați Specificați nivelul nivelul nivelul nivelul nivelul Scrieți denumirea certificatului. Scrieți nivelul, dacă îl cunoașteți.Specificați limba străină Specificați Specificați Specificați Specificați Specificați nivelul nivelul nivelul nivelul nivelul Scrieți denumirea certificatului. Scrieți nivelul, dacă îl cunoașteți. Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referință pentru limbi străine Competențe de comunicare Scrieți competențele de comunicare deținute. Specificați contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu: ● bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie de manager de vânzări Competențe Scrieți competențele organizaționale/manageriale. organizaționale/ Specificați contextul în care au fost acestea dobândite. manageriale Competențe dobândite la Scrieți competențele dobândite la locul de muncă și care nu locul de muncă au fost menționate anterior. Specificați contextul în care au fost acestea dobândite. Competențe informatice Scrieți competențele informatice deținute. Specificați contextul în care au fost acestea dobândite. Alte competențe Scrieți alte competențe care nu au fost menționate anterior. Specificați contextul în care au fost acestea dobândite Permis de conducere Scrieți categoria permisului de conducere pe care îl dețineți. INFORMAȚII SUPLIMENTARE ────────────────────────────────────────────────────────────── Publicații Menționați publicațiile, prezentările, proiectele, Prezentări conferințele, seminarele, distincțiile, afilierile și Proiecte referințele pe care le considerați relevante. Ștergeți Conferințe câmpurile irelevante din coloana stângă. Seminare Distincții Afilieri Referințe ANEXE ────────────────────────────────────────────────────────────── Listați documentele anexate CV-ului (copii ale diplomelor și certificatelor de calificare, recomandări, muncă, publicații sau lucrări de cercetare).----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016, conform modificării aduse de pct. 33 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 3la metodologieDECLARAȚIEpe propria răspundere- model -Subsemnatul/Subsemnata,............................., domiciliat (ă) în ....................., str. ............................... nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ......................, legitimat (ă) cu ........ seria ...... nr. ......, CNP ......................, încadrat (ă) la ....................... pe funcția de ................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparțin și că prin acestea sunt confirmate/certificate activitățile desfășurate.Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii.Data ................. Semnătura .......................  +  Anexa nr. 4la metodologieConcursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general,inspector școlar general adjunct,director al casei corpului didactic Examinat ............... Examinator: .............................. Județul ................ (numele, prenumele și semnătura) Data ................... EVALUARE Curriculum vitae
  Punctajul maxim Punctajul obținut
  a) Alte studii universitare/postuniversitare efectuate, după finalizarea învățământului universitar de lungă durată sau a ciclului I de studii universitare de licență ori a ciclului I de studii universitare de licență urmat de ciclul II de studii universitare de masterat/master, finalizate cu diplomă/certificat: - o altă licență, studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cursuri de perfecționare postuniversitare, programe de conversie postuniversitare/profesională, programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, masterat/master în sistem postuniversitar sau un alt masterat/master în cadrul ciclului II de studii universitare în specialitate, pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice sau în management educațional; - doctorat, în specialitate sau în management educațional 0,5 p 1 p
  b) Participarea la stagii de formare/de perfecționare în specialitate și/sau în managementul educațional, altele decât cele menționate la lit. a): - în țară (Se acordă 0,25 puncte pe stagiu de formare cu o durată decel puțin 5 zile/40 de ore sau cel puțin 12 credite, dar nu mai multde 1 punct.); - în străinătate (Se acordă 0,5 puncte pe stagiu, dar nu mai mult de1 punct.). 1 p 1 p
  c) Experiență în activitatea de: - responsabil de comisie metodică sau comisii de lucru cu caracter permanent prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar în vigoare, șef de catedră, profesor metodist, profesor-formator, director, director adjunct, responsabil de cerc pedagogic, membru în consiliul de administrație al unității de învățământ (Se acordă 0,25 puncte pentru fiecare responsabilitate, dar nu mai mult de 1 punct.); - membru în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, funcții de conducere, îndrumare și control în inspectoratul școlar sau în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, membru în consiliul consultativ al specialității/al inspectoratului școlar (Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare responsabilitate, dar numai mult de 1 punct.). 1 p 1 p
  d) Lucrări de management educațional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ISSN (Se acordă 0,75 puncte pentru fiecare lucrare publicatăîn calitate de autor, 0,50 puncte pentru fiecare lucrare publicată în calitate de coautor.); - articole de management educațional sau de specialitate publicate (Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare articol publicat în calitate deautor, 0,25 puncte pentru fiecare articol publicat în calitate de coautor.). Punctajul maxim total acordat este de 1,5 puncte 1,5 p
  e) Inițiere, coordonare, participarea la proiecte-pilot, la proiecteprivind reforma învățământului, la proiecte comunitare, la proiecte de integrare europeană, la alte proiecte internaționale (Se acordă 1,5 puncte pentru inițierea de proiecte-pilot, proiecte de reformă aînvățământului, proiecte comunitare, proiecte de integrare europeană, alte proiecte internaționale; se acordă 1 punct pentru coordonarea de proiecte-pilot, proiecte privind reforma învățământului, proiecte comunitare, proiecte de integrare europeană, alte proiecte internaționale; se acordă 0,5 puncte pentruparticiparea la proiecte-pilot, proiecte privind reforma învățământului, proiecte comunitare, proiecte de integrare europeană, alte proiecte internaționale.). 1,5 p
  f) Cunoașterea unei/unor limbi străine de circulație internațională dovedită prin documente emise de o autoritate în materie (Pentru ceicare au pe diplomă, ca specializare, o limbă străină, este suficientă prezentarea copiei legalizate de pe diplomă.). 0,75 p
  g) Cunoștințe de operare pe calculator, evaluabile pe baza documentelor prezentate 0,75 p
  TOTAL PUNCTAJ 10 p
  ----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016, conform modificării aduse de pct. 33 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 5la metodologie Examinat .............. Examinator: ........................... Județul ............... (numele, prenumele și semnătura) Data ..................
  Concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general,
  inspector școlar general adjunct și de director al casei corpului didactic

  EVALUARE
  Test-grilă
  Itemi test-grilă Punctajul alocat Punctajul obținut
  1 0,85
  2 0,85
  3 0,85
  4 0,85
  5 0,85
  6 0,85
  7 0,85
  8 0,85
  9 0,85
  10 0,85
  Total grilă 8,50
  Expediere e-mail cu rezultatele testului 1,50
  Total: 10
  ----------Anexa 5 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 3.169 din 4 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 6 februarie 2015, potrivit pct. 5 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 6la metodologieConcursul pentru ocuparea funcțieide inspector școlar general, inspector școlargeneral adjunct, director al casei corpului didactic Examinat ............... Examinator: .............................. Județul ................ (numele, prenumele și semnătura) Data ...................
  EVALUARE
  Interviu și susținerea ofertei manageriale
  Criterii Punctajul maxim Punctajul obținut
  interviu*)ofertăinterviu ofertă
  a) aspecte organizatorice: proiectarea, monitorizarea, evaluarea activității instituției/ instituțiilor din subordine (inspectoratului școlar, unităților conexe, unității de învățământ, activității extrașcolare etc.), inspecția școlară, participare și implicare organizațională, formarea șiconducerea echipelor, managementul reuniunilor de lucru; 1 p x x
  b) aspecte financiar-juridice: cunoașterea legislației generale și a legislației din domeniul învățământului, metode și mijloace de atragere a resurselor extrabugetare și de finanțare; 1 p x x
  c) trăsături de personalitate relevate pentru interviu: capacitate de percepție globală și sinteză creativă, capacitate de adaptare, de relaționare și comunicare, perspicacitate, prezență de spirit, capacitate de negociere, de argumentare, de convingere, empatie, energie, disponibilitate și rezistență la efort și stres, respectarea normelor deontologice specifice profesiei și funcției; 1 p x x
  d) competențe personale în: identificarea activităților/acțiunilor concrete necesare atingerii obiectivelor stabilite, alocarea resurselor umane și non-umane pentru realizarea activităților, alegerea, desemnarea, delegarea persoanelor/echipelor care vor conduce activitățile stabilite, eficiența comunicăriiformale și informale, manifestarea selectivă a puterii; 1 p x x
  e) elaborarea și susținerea ofertei manageriale. Oferta managerială trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: - definirea și prezentarea elementelor culturii organizaționale (viziune, misiune, norme, valori, principii, credințe) - 0,5 p - diagnoza care trebuie să conțină și analiza de tip SWOT (contextul socio-economic și cultural, resurse umane, resurse materiale, resurse financiare, resursepedagogice etc.) - 1 p - stabilirea țintelor strategice pentru fiecare domeniu managerial: management curricular, managementul resurselor umane, managementul resurselor financiare, managementul relațiilor comunitare și sistemice - 1 p - planul operațional (obiective, acțiuni, parteneri, termene, responsabilități, indicatori de performanță,resurse) - 1 p - monitorizarea și evaluarea planului operațional - 0,5 p - prezentarea unui studiu de caz prin care să se evidențieze specificul zonei/regiunii și adaptarea țintelor strategice la realitățile județului - 2 p ● analiza unei/unor situații concrete dificile/ dilematice întâlnite, de criză la nivelul județului; ● prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru soluționarea acestora. Se apreciază originalitatea și creativitatea, viziunea managerială și credibilitatea soluțiilor propuse, valorificarea cunoștințelor manageriale și atraseelor legislative în relație cu problemele de educație specifice județului. Criterii de evaluare pentru studiul de caz: ● inițiativă, motivație realistă și creativitate (0,25 p) ● capacitate de argumentare, exprimare clară și precisă a ideilor (0,75 p) ● capacitate de analiză și sinteză (0,5 p) ● cooperare și nonconflictualitate (0,25 p) ● managementul timpului alocat prezentării (0,25 p) x 6 p x
  Total punctaj interviu 4 p x x
  Total punctaj ofertă x 6 p x
  Total probă 10
  Notă
  *) Comisia de concurs poate defalca punctajul maxim.
  ----------Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016, conform modificării aduse de pct. 33 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 7la metodologieConcursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct și de director al casei corpului didacticBORDEROUde notareExaminat .................Județul ..................Data .....................Examinatori1. ............ - președinte2. ............ - membru3. ............ - membru4. ............ - membru5. ............ - membru
  Nr. crt. Proba Examinator 1Examinator 2Examinator 3Examinator 4Examinator 5Total
  1.a)
  2.b)
  3.c)
  4.Punctaj total
   +  Anexa nr. 8la metodologieCONTRACT DE MANAGEMENT  +  Articolul 1Părțile contractante1. Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu sediul în municipiul București, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, reprezentat de domnul .................., în calitate de ministru, și2. Domnul (Doamna) .................., domiciliat/ă în .................., str. ................ nr. ...., județul ............, având actul de identitate ..... seria ...... nr. ........., eliberat de .........................., C.N.P. ............................, în calitate de inspector școlar general la Inspectoratul Școlar al Județului ........../Municipiului București, numit în funcție prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. .... din ........., denumit în continuare manager,au convenit să încheie prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:  +  Articolul 2Obiectul contractului de management1. Organizarea, conducerea și administrarea Inspectoratului Școlar al Județului ......................./Municipiului București, denumit în continuare inspectorat școlar, precum și gestionarea patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești ale acestuia, în condițiile realizării unui management eficient și de calitate2. Managerul va acționa în vederea realizării obiectivelor politicii naționale în domeniul educației.  +  Articolul 3Durata contractului de management1. Prezentul contract de management se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului ministrului educației și cercetării științifice de numire în funcție a managerului.2. În condițiile în care managerul își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract de management, la expirarea termenului prevăzut părțile pot conveni prelungirea acestuia, în condițiile legii.  +  Articolul 4Drepturile și obligațiile manageruluiA. Managerul are următoarele drepturi:1. de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe care este titular, în perioada executării prezentului contract;2. să beneficieze de drepturile bănești conform normelor legale în vigoare;3. să beneficieze de concediu de odihnă 25 de zile lucrătoare anual;4. dreptul la repaus zilnic și săptămânal;5. dreptul la egalitate de șanse și de tratament;6. dreptul la securitate și sănătate în muncă;7. dreptul la formare profesională;8. să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în țară și în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare;9. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum și de cele privind asigurările sociale de stat;10. să beneficieze de drept de informare nelimitată asupra activității inspectoratului școlar pe care îl conduce, având acces la toate documentele privind activitatea specifică, economico-financiară etc. a acestuia, potrivit normelor legale în vigoare;11. să folosească un autoturism din dotarea inspectoratului școlar pentru deplasarea în interesul serviciului, cota de combustibil corespunzând normelor legale.B. Managerul are următoarele obligații:1. să aplice politicile și strategiile Ministerului Educației și Cercetării Științifice la nivel județean/al municipiului București;2. să elaboreze și să aplice politici și strategii specifice în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă a inspectoratului școlar, în concordanță cu politicile și deciziile Guvernului, în vederea punerii în aplicare a obiectivelor Programului de guvernare;3. să elaboreze planul managerial și să urmărească execuția obiectivelor și a indicatorilor de performanță prevăzuți în acesta;4. să asigure gestionarea și administrarea, în condițiile legii, a integrității patrimoniului inspectoratului școlar;5. să selecteze, să angajeze/să numească, să promoveze, să sancționeze și să elibereze personalul inspectoratului școlar, cu respectarea dispozițiilor legale;6. să stabilească și să urmărească realizarea atribuțiilor de serviciu, pe domenii, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare și funcționare al inspectoratului școlar, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;7. să stabilească și să ia măsuri privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii și pentru asigurarea pazei instituției;8. să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine, sub rezerva legalității lor;9. să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare și de funcționare și procedurile administrative unitare;10. să acționeze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al inspectoratului școlar, inițiind programe și măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;11. să respecte atribuțiile prevăzute de legislația finanțelor publice pentru ordonatorii de credite;12. să angajeze și să utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;13. să răspundă de organizarea și realizarea dezvoltării profesionale și a evoluției în carieră a personalului din inspectoratul școlar, din unitățile de învățământ și din celelalte unități din subordine;14. să coordoneze și să controleze activitatea casei corpului didactic, a centrului de resurse și asistență educațională, a palatului, cluburilor elevilor și cluburilor sportive școlare; (la 07-04-2016, Pct. 14 al lit. B a art. 4 din anexa 8 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) 15. să încheie și să răspundă, conform competențelor sale, de actele juridice semnate în numele și pe seama inspectoratului școlar.Actele juridice pentru care, potrivit legii, este necesar avizul Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau al autorității executive a administrației publice locale le încheie numai după obținerea acestui aviz;16. să facă parte din comisiile în care este desemnat, conform prevederilor legale în vigoare;17. să reprezinte inspectoratul școlar în raporturile cu terții;18. să prezinte anual ministrului educației și cercetării științifice starea învățământului și stadiul implementării politicii educaționale în județul...................../municipiul București;19. să dispună constituirea și actualizarea periodică a bazelor de date existente la nivelul inspectoratului școlar;20. să transmită Ministerului Educației și Cercetării Științifice situațiile statistice și orice alte informări în termenele solicitate;21. să răspundă de aplicarea și respectarea legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului de învățământ și să asigure calitatea învățământului din județul............................/municipiul București;22. să răspundă de aplicarea actelor emise de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (metodologii, ordine, note, precizări, instrucțiuni etc.);23. să asigure gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ;24. să asigure încadrarea în numărul de personal aprobat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ;25. să verifice încadrarea în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale în vigoare, de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ;26. să dispună măsurile necesare pentru încadrarea în numărul de personal și în bugetul aprobat, de către ordonatorii de credite ai unităților de învățământ preuniversitar de stat și ai unităților conexe din județ;27. să colaboreze cu toate autoritățile și instituțiile publice la nivel local, județean și național pentru realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, politicile și strategiile Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cu respectarea legislației în vigoare;28. să depună declarația de avere și declarația de interese la începutul și la sfârșitul prezentului contract de management.  +  Articolul 5Drepturile și obligațiile ministrului educației și cercetării științificeA. Ministrul educației și cercetării științifice are următoarele drepturi:1. să solicite managerului îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor și a celorlalte obligații asumate prin semnarea prezentului contract de management; (la 07-04-2016, Pct. 1 al lit. A a art. 5 din anexa 8 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) 2. să solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management, a proiectelor și programelor inspectoratului școlar, a situației economico-financiare și a altor documente referitoare la activitatea acestuia;3. să modifice indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetele anuale;4. să dispună verificări periodice ale modului de îndeplinire a obligațiilor pe care și le-a asumat managerul prin prezentul contract de management și să adopte măsuri de recompensare sau de sancționare conform legii.B. Ministrul educației și cercetării științifice are următoarele obligații:1. să asigure managerului libertatea în conducerea, organizarea și coordonarea învățământului preuniversitar la nivelul județului ............/municipiului București, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale;2. să asigure managerului condițiile legale pentru a-și îndeplini obligațiile cuprinse în prezentul contract de management;3. să asigure finanțarea, pentru unitățile finanțate de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate prin legile bugetare anuale;4. să asigure condițiile pentru ca managerul să primească toate drepturile stabilite de reglementările legale;5. să evalueze anual activitatea managerului sau ori de câte ori este sesizat de existența unor disfuncții în activitatea inspectoratului școlar;6. să asigure inspectoratului școlar îndrumare metodologică.  +  Articolul 6Loialitate și confidențialitate1. Pe durata prezentului contract de management și încă o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia, managerul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor care nu sunt destinate publicității sau care sunt prezentate cu acest caracter de către minister sau de către autoritatea executivă a administrației publice locale.2. Managerului îi sunt interzise orice activități contrare politicii Ministerului Educației și Cercetării Științifice în domeniul educației.  +  Articolul 7Răspunderea părților1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract de management, părțile răspund potrivit reglementărilor legale.2. Managerul răspunde disciplinar și/sau patrimonial pentru daunele produse inspectoratului școlar sau imaginii acestuia prin orice act al său contrar intereselor învățământului, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor inspectoratului școlar, în conformitate cu legislația în vigoare.3. Răspunderea managerului este angajată și pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 8Modificarea contractului de management1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adițional, cu acordul ambelor părți.2. Părțile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia.3. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele cazuri:a) în cazul în care managerul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;b) concediu de maternitate;c) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;d) carantină;e) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului;f) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;g) forță majoră;h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. (la 05-04-2017, Punctul 3. din Articolul 8 , Anexa 8 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.600 din 4 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 05 aprilie 2017 )  +  Articolul 9Încetarea contractului de management1. Prezentul contract de management încetează:a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;b) la inițiativa ministrului educației și cercetării științifice în cazul în care, în urma evaluării, managerul a obținut calificativul "nesatisfăcător";c) prin revocarea din funcție de către ministrul educației și cercetării științifice pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de lege și de prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de aplicarea măsurii;d) prin renunțarea de către manager la prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de data renunțării;e) prin acordul părților;f) la încetarea calității de cadru didactic titular în sistemul de învățământ; (la 07-04-2016, Lit. f) a pct. 1 al art. 9 din anexa 8 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) g) prin deces;h) prin punerea sub interdicție judecătorească a managerului;i) prin desființarea sau reorganizarea inspectoratului școlar;j) în alte situații prevăzute expres de lege.2. În toate situațiile în care contractul de management încetează, este emis ordin al ministrului educației și cercetării științifice.  +  Articolul 10LitigiiLitigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract de management se soluționează conform prevederilor care reglementează contenciosul administrativ.  +  Articolul 11Dispoziții finale1. Prevederile prezentului contract de management se completează cu dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale altor acte normative specifice.2. Fișa postului pentru manager este anexă la prezentul contract de management.3. Evaluarea activității managerului se va face pe baza procedurii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.4. Prezentul contract de management a fost încheiat și redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.Ministrul educației și cercetării științifice,.............................................Manager,.................București, .........................  +  Anexăla contractul de managementMINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICEInspectoratul Școlar al Județului .........../Municipiului BucureștiFIȘA POSTULUI (CADRU)Nr. .......Denumirea postului - inspector școlar generalGradul profesional al ocupației postului - inspector școlar generalNivelul postului - conducereDescrierea postului:1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:a) studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau diplomă echivalentă;b) membru al corpului național de experți în management educațional;c) titular în învățământ, cu gradul didactic I sau cu doctorat;d) calificativul "foarte bine", obținut în ultimii 5 ani;e) cunoștințe operare PC;f) cunoașterea unei limbi de circulație internațională.2. Experiența necesară executării operațiunilor specifice postului:– calități dovedite în activitatea didactică și în funcții de conducere, de îndrumare și control în sistemul național de învățământ.3. Dificultatea operațiunilor specifice postului:a) cunoașterea învățământului preuniversitar sub toate aspectele;b) cunoașterea și aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului, ordonanțelor de urgență ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor și a celorlalte documente legislative și de management educațional;c) aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială și dezvoltare instituțională;d) soluționarea contestațiilor și sesizărilor;e) consultanță de specialitate;f) informarea, monitorizarea informației și a acțiunilor la nivelul inspectoratului școlar și la nivelul unităților de învățământ, în vederea asigurării calității managementului educațional;g) organizarea, controlul-verificarea, evaluarea și luarea deciziilor.4. Responsabilitatea implicată de post:a) responsabilitate privind proiectarea, organizarea, coordonarea, antrenarea/motivarea, monitorizarea/controlul/evaluarea, comunicarea și autoritatea informală;b) responsabilitatea privind corectitudinea și aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea aplicării prevederilor documentelor normative;c) responsabilitatea soluționării stărilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclamații;d) responsabilitatea propunerilor decizionale.5. Sfera de relații (comunicare/relaționare) cu:Ministerul Educației și Cercetării Științifice, inspectoratul școlar, unitățile conexe, unitățile de învățământ, personalul din inspectorat, din unitățile conexe și din unitățile de învățământ, comunitatea locală, sindicate, organizații guvernamentale, organizații neguvernamentale etc.Atribuții pe domenii de competență
  Domeniul de competență Unitatea de competență Atribuții
  Management Proiectarea strategiei educaționale și a politicilor educaționale ale inspectoratului școlar Realizarea diagnozei mediului educațional județean/al municipiului București
  Elaborarea strategiei educaționale județene/a municipiului București
  Elaborarea politicilor educaționale la nivel județean/al municipiului București
  Proiectarea planului de școlarizare la nivel județean/al municipiului București
  Elaborarea ofertei educaționale județene/a municipiului București
  Elaborarea bugetului inspectoratului școlar
  Elaborarea programului managerial al inspectoratului școlar
  Organizarea activitățilorinspectoratului școlar Planificarea activităților tematice ale consiliului de administrație
  Repartizarea sarcinilor și responsabilităților pe fiecare domeniu din structura organizatorică a inspectoratului școlar
  Recrutarea și selectarea personalului din inspectoratul școlar
  Conducerea/Coordonarea activității inspectoratului școlar Implementarea programului managerial
  Coordonarea funcționării domeniilor prevăzute în structura organizatorică a inspectoratului școlar
  Aprobarea bugetului instituției în consiliul de administrație
  Repartizarea resurselor financiare și materiale
  Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare a personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ
  Asigurarea încadrării în numărul de personal aprobat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ
  Verificarea încadrării în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale în vigoare, de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ
  Asigurarea încadrării în numărul de personal și în bugetul aprobat de către ordonatorii de credite ai unităților de învățământ preuniversitar de stat și ai unităților conexe din județ
  Coordonarea activității de colectare și analiză a informațiilor privind îndeplinirea planului managerial și de intervenție ameliorativă
  Asigurarea redactării materialelor de sinteză, pe baza analizei informației colectate
  Dezvoltarea sistemului de control intern al instituției
  Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operațională a activităților
  Motivarea/Antrenarea personalului din subordine Promovarea personalului din subordine
  Dezvoltarea culturii organizaționale
  Medierea conflictelor intra- și interinstituționale
  Acordarea de calificative, recompense sau sancțiuni personalului din subordine
  Monitorizarea/Evaluarea/ Controlul activităților inspectoratului școlar Monitorizarea aplicării și respectării actelor emise de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și a activității școlare din teritoriu
  Monitorizarea încadrării unităților de învățământ cu personal didactic și nedidactic
  Organizarea examenelor și concursurilor naționale/regionale/ locale
  Monitorizarea aplicării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial
  Verificarea execuției bugetare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar din județ/municipiul București
  Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative școlare
  Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor
  Monitorizarea progresului și a disfuncțiilor apărute în activitatea inspectoratului școlar
  Monitorizarea și evaluarea calității activităților instructiv-educative din unitățile de învățământ/unități conexe din teritoriu
  Evaluarea performanțelor managementului unităților de învățământ și a unităților conexe
  Informare/ Comunicare Relații/Comunicare Asigurarea fluxului informațional la nivelul sistemului de învățământ județean/al municipiului București și național
  Dezvoltă și menține legăturile cu partenerii sociali și cu autoritățile locale.
  Realizarea comunicării cu mass-media Promovarea imaginii inspectoratului școlar
  Dezvoltare profesională Pregătire profesională Alegerea formei adecvate de formare/perfecționare
  Participarea la diverse cursuri de formare/perfecționare
  Analizarea necesităților de pregătire a personalului din inspectoratul școlar și unitățile de învățământ/unități conexe
  Luat la cunoștință de către ocupantul postului: .................... Numele și prenumele: ................................. Funcția: ................................. Semnătura: ................................. Data întocmirii: ................................. Avizat Numele și prenumele: ................................. Funcția publică de conducere din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice: .................... Semnătura: ................................. Data întocmirii: .................................----------Anexa 8 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 3.169 din 4 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 6 februarie 2015, potrivit pct. 5 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 9la metodologieCONTRACT DE MANAGEMENT  +  Articolul 1Părțile contractante1. Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu sediul în municipiul București, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, reprezentat de domnul ..............., în calitate de ministru,și2. Domnul (Doamna) ................., domiciliat/ă în ............... str. .............. nr. ......., județul .........., având actul de identitate ....... seria ........ nr. .........., eliberat de ................, C.N.P. ....................., în calitate de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar al Județului .................../Municipiului București, numit în funcție prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. ......... din ............., denumit în continuare manager,au convenit să încheie prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:  +  Articolul 2Obiectul contractului1. Organizarea, conducerea și administrarea domeniului ..................... din cadrul Inspectoratului Școlar al Județului ........../Municipiului București, denumit în continuare domeniu, precum și gestionarea patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești ale acestuia, în condițiile realizării unui management eficient și de calitate.2. Managerul va acționa în vederea realizării obiectivelor politicii naționale în domeniul educației.  +  Articolul 3Durata contractului1. Prezentul contract de management se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului ministrului educației și cercetării științifice de numire în funcție a managerului.2. În condițiile în care managerul își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract de management, la expirarea termenului prevăzut părțile pot conveni prelungirea acestuia, în condițiile legii.  +  Articolul 4Drepturile și obligațiile manageruluiA. Managerul are următoarele drepturi:1. de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe care este titular, în perioada executării prezentului contract de management;2. să beneficieze de drepturile bănești conform normelor legale în vigoare;3. să beneficieze de concediu de odihnă 25 de zile lucrătoare anual;4. dreptul la repaus zilnic și săptămânal;5. dreptul la egalitate de șanse și de tratament;6. dreptul la securitate și sănătate în muncă;7. dreptul la formare profesională;8. să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în țară și în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare;9. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum și de cele privind asigurările sociale de stat;10. să beneficieze de drept de informare nelimitată asupra activității inspectoratului școlar și al domeniului pe care îl coordonează, având acces la toate documentele privind activitatea specifică, economico-financiară etc. a acestuia, potrivit normelor legale în vigoare.B. Managerul are următoarele obligații:1. să aplice politicile și strategiile Ministerului Educației și Cercetării Științifice la nivel județean/al municipiului București;2. să elaboreze și să aplice politici și strategii specifice în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă a domeniului pe care îl coordonează, în concordanță cu politicile și deciziile Guvernului, în vederea punerii în aplicare a obiectivelor programului de guvernare;3. să elaboreze planul managerial și să urmărească execuția obiectivelor și a indicatorilor de performanță prevăzuți în acesta;4. să asigure gestionarea și administrarea, în condițiile legii, a integrității patrimoniului domeniului pe care îl coordonează;5. să stabilească și să urmărească realizarea atribuțiilor de serviciu ale personalului din subordine, conform regulamentului de organizare și funcționare al inspectoratului școlar, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;6. să stabilească și să ia măsuri privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii și pentru asigurarea pazei instituției;7. să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine;8. să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare și de funcționare și procedurile administrative unitare;9. să acționeze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al inspectoratului școlar, inițiind programe și măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;10. să răspundă de organizarea și realizarea dezvoltării profesionale și a evoluției în carieră a personalului din subordine;11. să prezinte semestrial inspectorului școlar general stadiul realizării, la nivelul domeniului pe care îl coordonează, a planului de management și a obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la prezentul contract de management;12. să răspundă de aplicarea și respectarea legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului de învățământ și să participe la asigurarea calității învățământului din județul ............./municipiul București;13. să răspundă de aplicarea actelor emise de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (metodologii, ordine, note, precizări, instrucțiuni etc.);14. să colaboreze cu toate autoritățile și instituțiile publice la nivel local, județean și național pentru realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, politicile și strategiile Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cu respectarea legislației în vigoare;15. să depună declarația de avere și de interese la începutul și la sfârșitul contractului de management.  +  Articolul 5Drepturile și obligațiile ministrului educației și cercetării științificeA. Ministrul educației și cercetării științifice are următoarele drepturi:1. să solicite managerului îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor și a celorlalte obligații asumate prin semnarea prezentului contract de management; (la 07-04-2016, Pct. 1 al lit. A a art. 5 din anexa 9 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) 2. să solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management, a proiectelor și programelor la nivelul domeniului pe care îl coordonează și a altor documente referitoare la activitatea acestuia;3. să modifice indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetele anuale;4. să dispună verificări periodice ale modului de îndeplinire a obligațiilor pe care și le-a asumat managerul prin prezentul contract de management și să adopte măsuri de recompensare sau sancționare conform legii.B. Ministrul educației și cercetării științifice are următoarele obligații:1. să asigure managerului libertatea în conducerea, organizarea și coordonarea domeniului de competență, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale;2. să asigure managerului condițiile legale pentru a-și îndeplini obligațiile cuprinse în prezentul contract de management;3. să asigure condițiile pentru ca managerul să primească toate drepturile stabilite de reglementările legale;4. să evalueze activitatea managerului anual sau ori de câte ori este sesizat de existența unor disfuncții în activitatea domeniului de competență;5. să asigure îndrumare metodologică pentru domeniul de competență a managerului.  +  Articolul 6Loialitate și confidențialitate1. Pe durata prezentului contract de management și încă o perioadă de 2 ani de la încetarea acestui contract, managerul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor care nu sunt destinate publicității ori care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executivă a administrației publice locale.2. Managerului îi sunt interzise orice activități contrare politicii Ministerului Educației și Cercetării Științifice în domeniul educației.  +  Articolul 7Răspunderea părților1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract de management, părțile răspund potrivit reglementărilor legale.2. Managerul răspunde disciplinar și/sau patrimonial pentru daunele produse la nivelul domeniului pe care îl coordonează și imaginii inspectoratului școlar prin orice act al său contrar intereselor învățământului, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor alocate domeniului pe care îl coordonează, în conformitate cu legislația în vigoare.3. Răspunderea managerului este angajată și pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 8Modificarea contractului1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adițional, cu acordul ambelor părți.2. Părțile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia.3. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele cazuri: a) în cazul în care managerul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;b) concediu de maternitate;c) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;d) carantină;e) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, precum și în cazul numirii în funcția de inspector școlar general; (la 16-05-2019, Litera e) din Punctul 3. , Articolul 8 , Anexa nr. 9 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.957 din 2 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 mai 2019 ) f) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;g) forță majoră;h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. (la 04-07-2017, Punctul 3. din Articolul 8 , Anexa 9 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.264 din 29 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 04 iulie 2017 )  +  Articolul 9Încetarea contractului1. Prezentul contract de management încetează:a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;b) la inițiativa ministrului educației și cercetării științifice în cazul în care, în urma evaluării, managerul a obținut calificativul "nesatisfăcător";c) prin revocarea din funcție de către ministrul educației și cercetării științifice pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de lege și de prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de aplicarea măsurii;d) prin renunțarea de către manager la prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de data renunțării;e) prin acordul părților;f) la încetarea calității de cadru didactic titular în sistemul de învățământ; (la 07-04-2016, Lit. f) a pct. 1 al art. 9 din anexa 9 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) g) prin deces;h) prin punerea sub interdicție judecătorească a managerului;i) prin desființarea sau reorganizarea inspectoratului școlar;j) în alte situații prevăzute expres de lege.2. În toate situațiile în care contractul de management educațional încetează, este emis ordin al ministrului educației și cercetării științifice.  +  Articolul 10LitigiiLitigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract de management se soluționează conform prevederilor care reglementează contenciosul administrativ.  +  Articolul 11Dispoziții finale1. Prevederile prezentului contract de management se completează cu dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale altor acte normative specifice.2. Fișa postului pentru manager este anexă la prezentul contract de management.3. Evaluarea activității managerului se va face pe baza procedurii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.4. Prezentul contract de management a fost încheiat și redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.Ministrul educației și cercetării științifice,.............................................Manager,...................  +  Anexăla contractul de managementMINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICEInspectoratul Școlar al Județului ............/Municipiului BucureștiFIȘA POSTULUI (CADRU)Nr. ....Denumirea postului - inspector școlar general adjunctDepartamentul ...........................................Gradul profesional al ocupației postului - inspector școlar general adjunctNivelul postului - conducereDescrierea postului:1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:a) studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau cu diplomă echivalentă;b) membru al corpului național de experți în management educațional;c) titular în învățământ, cu gradul didactic I sau doctorat;d) calificativul "foarte bine", obținut în ultimii 5 ani;e) cunoștințe de operare PC;f) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.2. Experiența necesară executării operațiunilor specifice postului:– calități dovedite în activitatea didactică și în funcții de conducere, de îndrumare și control în sistemul național de învățământ.3. Dificultatea operațiunilor specifice postului:a) cunoașterea învățământului preuniversitar sub toate aspectele;b) cunoașterea regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar;c) cunoașterea și aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului, ordonanțelor de urgență ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor și a celorlalte documente legislative și de management educațional;d) aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială și dezvoltare instituțională;e) soluționarea contestațiilor și sesizărilor;f) consultanță de specialitate;g) informarea, monitorizarea informației și a acțiunilor la nivelul departamentului și la nivelul unităților de învățământ în vederea asigurării calității managementului educațional;h) organizarea, controlul-verificarea, evaluarea și luarea deciziilor.4. Responsabilitatea implicată de post:a) responsabilitatea privind proiectarea, organizarea, coordonarea, antrenarea/motivarea, monitorizarea/controlul/ evaluarea, comunicarea și autoritatea informală;b) responsabilitatea privind corectitudinea și aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea aplicării prevederilor documentelor normative;c) responsabilitatea soluționării stărilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclamații;d) responsabilitatea propunerilor decizionale.5. Sfera de relații (comunicare/relaționare) cu:Ministerul Educației și Cercetării Științifice, inspectoratul școlar, unitățile conexe, unitățile de învățământ, personalul din inspectorat, din unitățile conexe și din unitățile de învățământ, comunitatea locală, sindicate, organizații guvernamentale, organizații neguvernamentale etc.Atribuții pe domenii de competență
  Domeniul de competență Unitatea de competență Atribuții
  Management Proiectarea strategiei de coordonare și a direcțiilor de dezvoltarea domeniului coordonat Stabilirea obiectivelor activității domeniului coordonat
  Stabilirea metodelor și procedurilor de coordonare a activităților din domeniul coordonat
  Întocmirea listei de priorități a domeniului coordonat
  Analizarea și stabilirea proiectului de buget pentru domeniul coordonat
  Elaborarea programului managerial al domeniului coordonat
  Organizarea activitățilordomeniului coordonat Organizarea activităților din domeniul coordonat
  Repartizarea sarcinilor și responsabilităților din domeniul coordonat
  Recrutarea și selectarea personalului din domeniul coordonat
  Conducerea/Coordonarea activității domeniului gestionat Implementarea programului managerial al domeniului coordonat
  Coordonarea funcționării domeniului coordonat
  Repartizarea resurselor financiare și materiale la nivelul domeniului coordonat
  Coordonarea activității de colectare și analiză a informațiilor privind îndeplinirea planului managerial și de intervenție ameliorativă
  Asigurarea redactării materialelor de sinteză, pe baza analizei informației colectate
  Dezvoltarea sistemului de control intern al domeniului coordonat
  Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operațională a activităților
  Motivarea/Antrenarea personalului din subordine Promovarea personalului din subordine
  Dezvoltarea culturii organizaționale
  Medierea conflictelor intra- și inter-instituționale
  Acordă calificative, recompense sau sancțiuni personalului din subordine.
  Monitorizarea/Evaluarea/ Controlul activităților din domeniul coordonat Monitorizarea bazei de date privind domeniul de activitate a domeniului coordonat
  Monitorizarea activității școlare din teritoriu
  Gestionarea bazei de date privind domeniul de activitate a domeniului coordonat
  Monitorizarea aplicării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial
  Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative școlare
  Monitorizarea progresului și a disfuncțiilor apărute în activitatea domeniului coordonat
  Verificarea modului de soluționare a adreselor notelor, sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor
  Analizarea necesităților de formare profesională a personalului din unitățile de învățământ
  Monitorizarea și evaluarea calității activităților instructiv-educative din unitățile de învățământ din teritoriu*)
  Evaluarea performanțelor managementului unităților de învățământ**)
  Verificarea execuției bugetare la nivelul sistemului județean de educație***)
  Informare/ Comunicare Relații de comunicare Asigurarea fluxului informațional la nivelul domeniului coordonat
  Dezvoltarea și menținerea legăturilor cu partenerii sociali și cu autoritățile locale
  Realizarea comunicării cu mass-media
  Promovarea imaginii domeniului coordonat
  Dezvoltare profesională Pregătire profesională Alegerea formei adecvate de formate/perfecționare
  Participarea la diverse cursuri de formare/perfecționare
  Analizarea necesităților de pregătire a personalului din domeniul coordonat
  ────────── *) Numai pentru inspectorul școlar general adjunct cu atribuții privind inspecția școlară șicurriculum. **) Numai pentru inspectorul școlar general adjunct cu atribuții privind managementul resurselorumane. ***) Numai pentru inspectorul școlar general adjunct cu atribuții privind execuția bugetară.────────── Luat la cunoștință de către ocupantul postului: .................. Numele și prenumele: ..................... Funcția: ................................. Semnătura: ............................... Data întocmirii: ......................... Avizat Numele și prenumele: ................................. Funcția publică de conducere din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice: .................... Semnătura: ................................. Data întocmirii: ..........................----------Anexa 9 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 3.169 din 4 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 6 februarie 2015, potrivit pct. 5 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 10la metodologieCONTRACT DE MANAGEMENT  +  Articolul 1Părțile contractante1. Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu sediul în municipiul București, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, reprezentat de domnul ...................., în calitate de ministru,și2. Domnul (Doamna) ..................., domiciliat/ă în .............., str. .......... nr. ...., județul .........., având actul de identitate ......... seria ..................... nr. ............, eliberat de .................., C.N.P. ............, în calitate de director al Casei Corpului Didactic din județul ......................./municipiul București, numit în funcție prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. ...... din ........., denumit în continuare manager,au convenit să încheie prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:  +  Articolul 2Obiectul contractului1. Organizarea, conducerea și administrarea Casei Corpului Didactic din județul ............./municipiul București, denumită în continuare casa corpului didactic, precum și gestionarea patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești ale acesteia, în condițiile realizării unui management eficient și de calitate.2. Managerul va acționa în vederea realizării obiectivelor politicii naționale în domeniul educației.  +  Articolul 3Durata contractului1. Prezentul contract de management se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului ministrului educației și cercetării științifice de numire în funcție a managerului.2. În condițiile în care managerul își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract de management, la expirarea termenului prevăzut părțile pot conveni prelungirea acestuia, în condițiile legii.  +  Articolul 4Drepturile și obligațiile manageruluiA. Managerul are următoarele drepturi:1. de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe care este titular, în perioada executării prezentului contract de management;2. să beneficieze de drepturile bănești conform normelor legale în vigoare;3. să beneficieze de concediu de odihnă de 25 de zile lucrătoare anual;4. dreptul la repaus zilnic și săptămânal;5. dreptul la egalitate de șanse și de tratament;6. dreptul la securitate și sănătate în muncă;7. dreptul la formare profesională;8. să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în țară și în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare;9. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum și de cele privind asigurările sociale de stat;10. să beneficieze de drept de informare nelimitată asupra activității casei corpului didactic pe care o conduce, având acces la toate documentele privind activitatea specifică, economico-financiară etc. a acesteia, potrivit normelor legale în vigoare.B. Managerul are următoarele obligații:1. să aplice politicile și strategiile Ministerului Educației și Cercetării Științifice la nivel județean/al municipiului București;2. împreună cu Inspectoratul Școlar al Județului ................/Municipiului București să elaboreze strategia și direcțiile de dezvoltare a activității de dezvoltare profesională și evoluție în carieră a personalului didactic și didactic auxiliar, a personalului de conducere din unitățile de învățământ și a personalului de îndrumare și control din Inspectoratul Școlar al Județului ......................../Municipiului București;3. să aplice politici și strategii de dezvoltare a activității de dezvoltare profesională și evoluție în carieră a personalului didactic și didactic auxiliar, personalului de conducere din unitățile de învățământ și a personalului de îndrumare și control din Inspectoratul Școlar al Județului ...................../Municipiului București potrivit atribuțiilor casei corpului didactic;4. să elaboreze și să aplice politici și strategii specifice în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă a casei corpului didactic, în concordanță cu politicile și deciziile Guvernului în vederea punerii în aplicare a obiectivelor Programului de guvernare;5. să răspundă de organizarea și realizarea dezvoltării profesionale și evoluției în carieră a personalului didactic, respectiv a personalului de conducere din unitățile de învățământ, a personalului de îndrumare și control din inspectoratul școlar, în conformitate cu legislația în vigoare;6. să elaboreze planul managerial și să urmărească execuția obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în acesta;7. să respecte atribuțiile prevăzute de legislația finanțelor publice pentru ordonatorii de credite;8. să asigure gestionarea și administrarea, în condițiile legii, ale integrității patrimoniului casei corpului didactic;9. să stabilească și să urmărească realizarea atribuțiilor de serviciu ale personalului din subordine, conform legislației în vigoare;10. să stabilească și să ia măsuri privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii și pentru asigurarea pazei instituției;11. să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine;12. să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare și de funcționare și procedurile administrative unitare;13. să acționeze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al casei corpului didactic, inițiind programe și măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;14. să răspundă de organizarea și realizarea dezvoltării profesionale și evoluției în carieră a personalului din subordine;15. să prezinte semestrial inspectorului școlar general stadiul realizării de către casa corpului didactic a planului de management și a obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în acesta;16. să răspundă de aplicarea și respectarea legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea activității de dezvoltare profesională și evoluție în carieră a personalului didactic și didactic auxiliar din județul ........................../municipiul București, în conformitate cu legislația în vigoare;17. să răspundă de aplicarea actelor emise de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (metodologii, note, precizări, instrucțiuni etc.);18. să colaboreze cu toate autoritățile și instituțiile publice la nivel local, județean și național pentru realizarea tuturor obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, politicile și strategiile Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cu respectarea legislației în vigoare;19. să depună declarația de avere și declarația de interese la începutul și la sfârșitul prezentului contract de management.  +  Articolul 5Drepturile și obligațiile ministrului educației și cercetării științificeA. Ministrul educației și cercetării științifice are următoarele drepturi:1. să solicite managerului îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor și a celorlalte obligații asumate prin semnarea prezentului contract de management; (la 07-04-2016, Pct. 1 al lit. A a art. 5 din anexa 10 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) 2. să solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului managerial, a proiectelor și programelor casei corpului didactic și a altor documente referitoare la activitatea acesteia;3. să modifice indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetele anuale;4. să dispună verificări periodice ale modul de îndeplinire a obligațiilor pe care și le-a asumat managerul prin prezentul contract de management și să adopte măsuri de recompensare sau sancționare conform legii.B. Ministrul educației și cercetării științifice are următoarele obligații:1. să asigure managerului libertate în conducerea, organizarea și coordonarea casei corpului didactic, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale;2. să asigure managerului condițiile legale pentru a-și îndeplini obligațiile cuprinse în prezentul contract de management;3. să asigure fondurile necesare în limitele aprobate prin legile anuale bugetare;4. să asigure condițiile pentru ca managerul să primească toate drepturile stabilite de reglementările legale;5. să evalueze activitatea managerului anual sau ori de câte ori este sesizat de existența unor disfuncții în activitatea casei corpului didactic;6. să asigure casei corpului didactic îndrumare metodologică.  +  Articolul 6Loialitate și confidențialitate1. Pe durata prezentului contract de management și încă o perioadă de 2 ani de la încetarea acestui contract, managerul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor care nu sunt destinate publicității sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister ori de autoritatea executivă a administrației publice locale.2. Managerului îi sunt interzise orice activități contrare politicii Ministerului Educației și Cercetării Științifice în domeniul educației.  +  Articolul 7Răspunderea părților1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract de management, părțile răspund potrivit reglementărilor legale.2. Managerul răspunde disciplinar și/sau patrimonial pentru daunele produse casei corpului didactic sau imaginii acesteia prin orice act al său contrar intereselor învățământului, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor casei corpului didactic, în conformitate cu legislația în vigoare.3. Răspunderea managerului este angajată și pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 8Modificarea contractului1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adițional, cu acordul ambelor părți.2. Părțile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia.3. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele cazuri: a) în cazul în care managerul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;b) concediu de maternitate;c) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;d) carantină;e) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului;f) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;g) forță majoră;h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. (la 04-07-2017, Punctul 3. din Articolul 8 , Anexa 10 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.264 din 29 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 04 iulie 2017 )  +  Articolul 9Încetarea contractului1. Prezentul contract de management încetează:a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;b) la inițiativa ministrului educației și cercetării științifice, în cazul în care, în urma evaluării, managerul a obținut calificativul "nesatisfăcător";c) prin revocarea din funcție de către ministrul educației și cercetării științifice pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de lege și de prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de aplicarea măsurii;d) prin renunțarea de către manager la prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de data renunțării;e) prin acordul părților;f) la încetarea calității de cadru didactic titular în sistemul de învățământ; (la 07-04-2016, Lit. f) a pct. 1 al art. 9 din anexa 10 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 3.540 din 31 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. ) g) prin deces;h) prin punerea sub interdicție judecătorească a managerului;i) prin desființarea sau reorganizarea casei corpului didactic;j) în alte situații prevăzute expres de lege.2. În toate situațiile în care contractul de management încetează, se emite ordin al ministrului educației și cercetării științifice.  +  Articolul 10LitigiiLitigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract de management se soluționează conform prevederilor care reglementează contenciosul administrativ.  +  Articolul 11Dispoziții finale1. Prevederile prezentului contract de management se completează cu dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale altor acte normative specifice.2. Fișa postului pentru manager este anexă la prezentul contract de management.3. Evaluarea activității managerului se va face pe baza procedurii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.4. Prezentul contract de management a fost încheiat și redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.Ministrul educației și cercetării științifice,.............................................Manager,..................București, ............  +  Anexăla contractul de managementMINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICECasa Corpului Didactic din Județul ............/Municipiul BucureștiFIȘA POSTULUI (CADRU)Nr. .......Denumirea postului - directorGradul profesional al ocupației postului - directorNivelul postului - conducereDescrierea postului:1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:a) studii superioare absolvire cu diplomă de licență sau diplomă echivalentă;b) membru al corpului național de experți în managementul educațional;c) titular în învățământ, cu gradul didactic I sau doctorat;d) calificativul "foarte bine", obținut în ultimii 5 ani;e) cunoștințe operare PC;f) cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.2. Experiența necesară executării operațiunilor specifice postului:– calități dovedite în activitatea didactică și în funcții de conducere, de îndrumare și control în sistemul național de învățământ.3. Dificultatea operațiunilor specifice postului:a) cunoașterea învățământului preuniversitar sub toate aspectele;b) cunoașterea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar;c) cunoașterea și aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului, ordonanțelor de urgență ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor și a celorlalte documente legislative și de management educațional;d) aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială și dezvoltare instituțională;e) soluționarea contestațiilor și sesizărilor;f) consultanță de specialitate;g) informarea, monitorizarea informației și a acțiunilor la nivelul departamentului și al unităților de învățământ, în vederea asigurării calității managementului educațional;h) organizarea, controlul-verificarea, evaluarea și luarea deciziilor.4. Responsabilitatea implicată de post:a) responsabilitatea privind proiectarea, organizarea, coordonarea, antrenarea/motivarea, monitorizarea/controlul/ evaluarea, comunicarea și autoritatea informală;b) responsabilitatea privind corectitudinea și aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea aplicării prevederilor documentelor normative;c) responsabilitatea soluționării stărilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclamații;d) responsabilitatea propunerilor decizionale.5. Sfera de relații (comunicare/relaționare) cu: Ministerul Educației și Cercetării Științifice, inspectoratul școlar, unitățile conexe, unitățile de învățământ, personalul din inspectorat, din unitățile conexe și din unitățile de învățământ, comunitatea locală, sindicate, organizații guvernamentale, organizații neguvernamentale etc.Atribuții pe domenii de competență
  Domeniul de competență Unitatea de competență Atribuții
  Management Proiectarea activității casei corpului didactic Realizarea diagnozei mediului intern și extern
  Stabilirea obiectivelor activității casei corpului didactic
  Elaborarea proiectului de dezvoltare a instituției
  Elaborarea proiectului rețelei de centre de documentare și informare
  Elaborarea ofertei de programe de formare continuă
  Elaborarea bugetului instituției
  Elaborarea programului managerial al casei corpului didactic
  Organizarea activitățilorcasei corpului didactic Planificarea activităților tematice ale Consiliului de administrație
  Repartizarea sarcinilor și responsabilităților compartimentelor din casa corpului didactic
  Recrutarea și selectarea personalului din casa corpului didactic
  Conducerea/Coordonarea activității casei corpului didactic Implementarea programului managerial
  Coordonarea funcționării compartimentelor din casa corpului didactic
  Coordonarea activității filialelor casei corpului didactic, acentrelor de documentare și informare (CDI), a Centrului regional de formare a personalului din învățământul preuniversitar și a Centrului regional pentru educație civică(în județele în care au fost înființate aceste centre), alte activități rezultate din funcțiile CCD
  Repartizarea resurselor financiare și materiale
  Coordonarea activității de colectare și analiză a informațiilor privind îndeplinirea programului managerial și de intervenție ameliorativă
  Asigurarea redactării materialelor de sinteză, pe baza analizei informației colectate
  Implementarea de proceduri privind controlul intern al instituției
  Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operațională a activităților
  Antrenarea/Motivarea personalului din subordine Promovarea personalului din subordine
  Dezvoltarea culturii organizaționale
  Medierea conflictelor intra- și inter-instituționale
  Acordă calificative, recompense sau sancțiuni personalului din subordine.
  Monitorizarea/Controlul/ Evaluarea activităților casei corpului didactic Monitorizarea activității casei corpului didactic, a filialelor acesteia, a centrelor de documentare și informare a Centrului regional de formare a personalului din învățământul preuniversitar și a Centrului regional pentru educație civică (în județele în care au fost înființate aceste centre)
  Monitorizarea aplicării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial
  Verificarea execuției bugetare la nivelul instituției
  Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor
  Monitorizarea progresului și a disfuncțiilor apărute în activitatea casei corpului didactic
  Monitorizarea și evaluarea calității activităților de formarecontinuă la nivelul unităților de învățământ din județ
  Selectarea personalului didactic pentru participarea la programele de formare continuă
  Relații/ Comunicare Menținerea legăturilor cu filialele acesteia, centrele de documentare și informare, cu inspectoratul școlar și cu Ministerul Educației și Cercetării ȘtiințificeAsigurarea fluxului informațional la nivelul casei corpului didactic, al filialelor acesteia, al rețelei centrelor de documentare și informare a Centrului regional de formare a personalului din învățământul preuniversitar și a Centrului regional pentru educație civică (în județele în care au fost înființate aceste centre), precum și cu MECS
  Reprezentarea casei corpului didactic în relații publice Dezvoltă și menține legături cu partenerii sociali, cu autoritățile locale, organizațiile guvernamentale, organizațiile neguvernamentale și cu instituții furnizoare de formare continuă
  Realizarea comunicării cu mass-media
  Promovarea imaginii casei corpului didactic
  Pregătire profesională Perfecționarea activității proprii Alegerea formei adecvate de formare/perfecționare
  Participarea la diverse cursuri de formare/perfecționare
  Asigurarea dezvoltării/ formării profesionale a personalului din inspectorat din unitățiledin subordine Analizarea necesităților de pregătire a personalului din instituție
  Stabilirea modului de participare la formele de perfecționare/formare a personalului din instituție
  Luat la cunoștință de către ocupantul postului: .................... Numele și prenumele: ..................... Funcția: ................................. Semnătura: ............................... Data întocmirii: ......................... Avizat Numele și prenumele: ......................... Funcția publică de conducere din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice: ..................... Semnătura: ................................. Data întocmirii: ...........................----------Anexa 10 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 3.169 din 4 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 6 februarie 2015, potrivit pct. 5 al art. I din același act normativ.
  ------