HOTĂRÂRE nr. 840 din 28 octombrie 1964privind aplicarea regimului de evidenta a populaţiei
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 49 din 4 noiembrie 1964    Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române hotărăşte:  +  Capitolul 1 Buletinul de identitate  +  Articolul 1Cetăţenii Republicii Populare Române care au împlinit vîrsta de 14 ani, sînt obligaţi să se prezinte personal la organul de militie pe raza căruia îşi au domiciliul pentru a obţine buletin de identitate.  +  Articolul 2Buletinul de identitate se eliberează cetăţenilor Republicii Populare Române pe baza certificatelor de stare civilă, a actelor care dovedesc domiciliul şi cetăţenia.  +  Articolul 3Se eliberează adeverinte temporare de identitate care servesc drept legitimatii pe durata valabilităţii înscrisă în ele: a) persoanelor care nu poseda actele prevăzute la articolul precedent; b) persoanelor cărora li s-a distrus, deteriorat, care au pierdut ori li s-au furat buletinele de identitate, pînă la eliberarea de noi buletine; c) persoanelor puse sub interdicţie; d) celor care după ce au început executarea pedepsei privative de libertate, li s-a suspendat executarea pedepsei.În aceste adeverinte se va menţiona motivul pentru care au fost eliberate.  +  Articolul 4Buletinele de identitate se eliberează cu termen de valabilitate de 10 ani. Buletinele care la expirarea termenului de valabilitate se găsesc în buna stare, pot fi prelungite pe o perioadă de 5 ani.Persoanelor decorate cu ordine ale Republicii Populare Române, invalizilor din războiul împotriva fascismului, persoanelor care au împlinit vîrsta de 55 ani sau care au fost constatate ca inapte de muncă, li se eliberează buletine de identitate fără termen de valabilitate.  +  Articolul 5În buletinele de identitate se fac menţiuni de către organele de militie şi delegaţii de stare civilă din cadrul comitetelor executive ale sfaturilor populare în cazurile şi condiţiile stabilite prin instrucţiunile ministrului Afacerilor Interne.Orice modificare, adăugire sau menţiune scrisă ori stampilata pe buletinul de identitate respectiv adeverinta temporară de identitate, de către alte organe decît cele prevăzute la alineatul precedent, atrage anularea acestora.  +  Articolul 6Buletinul de identitate se va preschimba: a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat sau prelungit; b) în cazul schimbării numelui sau prenumelui; c) în cazul anulării; d) în cazul deteriorării.În situaţiile prevăzute la literele a - c, persoanele în cauza sînt obligate să se prezinte în termen de 15 zile la organul de militie pentru preschimbarea buletinului.  +  Articolul 7Se va elibera un nou buletin de identitate, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta hotărîre, cînd vechiul buletin a fost pierdut, furat sau distrus.În termen de 48 ore de la constatarea lipsei buletinului de identitate sau adeverintei temporare de identitate, titularii sînt obligaţi sa anunţe organul de militie cel mai apropiat.Persoanele care găsesc buletine de identitate sau adeverinte temporare de identitate, sînt obligate sa la predea organului de militie cel mai apropiat, în termen de 48 ore de la gasire.  +  Articolul 8Sînt obligaţi sa predea buletinele de identitate respectiv adeverintele temporare de identitate, organului de militie cel mai apropiat: a) persoanele care au pierdut cetăţenia Republicii Populare Române; b) tutorii, pentru persoanele puse sub interdicţie; c) comisariatele militare, pentru persoanele chemate sa satisfacă serviciul militar; d) şcolile militare pentru elevii încadraţi în aceste şcoli; e) organul de urmărire penală sau procurorul care a dispus arestarea preventivă, pentru persoanele arestate preventiv. În cazul cînd această măsură a fost luată de instanţa judecătorească, obligaţia de a preda buletinul de identitate respectiv adeverinta temporară de identitate, o are organul care a executat arestarea; f) conducerea locurilor de deţinere pentru persoanele care executa o pedeapsă privativă de libertate; g) delegaţii de stare civilă din cadrul comitetelor executive ale sfaturilor populare, pentru persoanele decedate.Sînt obligaţi sa predea buletinele de identitate sau adeverintele temporare de identitate comisariatelor militare, şcolilor militare sau delegatului de stare civilă, după caz:- persoanele chemate sa satisfacă serviciul militar;- elevii încadraţi în şcolile militare;- persoanele care solicită înregistrarea decesului pentru cei decedati sau care deţin buletine de identitate sau adeverinte de identitate ale celor decedati.  +  Articolul 9Organele care eliberează documente de trecere a frontierei de stat, vor retine buletinele de identitate respectiv adeverintele temporare de identitate ale persoanelor care pleacă temporar din Republica Populara Romina.De la prevederile alineatului precedent, se exceptează persoanele care conform dispoziţiilor legale au dreptul ca pe lîngă documentul de trecere a frontierei să-şi păstreze buletinul de identitate, precum şi persoanele cărora buletinul de identitate le serveşte pentru legitimare la trecerea frontierei.Buletinele de identitate sau adeverintele temporare de identitate reţinute de la persoanele plecate temporar din Republica Populara Romina, se vor restitui la înapoierea în ţara.Buletinele de identitate respectiv adeverintele temporare de identitate aparţinînd persoanelor care pleacă definitiv din ţara, vor fi predate organului de militie cel mai apropiat.  +  Articolul 10Este interzisă înstrăinarea, darea sau primirea spre păstrare ori drept garanţie a buletinului de identitate sau adeverintei temporare de identitate.  +  Articolul 11Organele de urmărire penală sau procurorul sînt obligate sa păstreze buletinele de identitate respectiv adeverintele temporare de identitate ale persoanelor reţinute pe timpul cît durează reţinerea.Organele de militie vor păstra buletinele de identitate ale persoanelor încorporate pentru satisfacerea serviciului militar, elevilor şcolilor militare, ale celor arestate preventiv, ale celor cărora li s-a suspendat executarea pedepsei, precum şi ale celor care executa pedepse privative de libertate.Restituirea buletinelor de identitate pentru cei prevăzuţi la alineatul precedent, se va face în condiţiile stabilite prin instrucţiunile ministrului Afacerilor Interne.Prin instrucţiunile ministrului Afacerilor Interne, se stabileşte modalitatea de păstrare şi restituire a buletinelor de identitate şi pentru alte categorii de persoane precum şi de către alte organe.  +  Capitolul 2 Domiciliul şi reşedinţa  +  Articolul 12Cetăţenii Republicii Populare Române care îşi schimba domiciliul, sînt obligaţi sa ceara înregistrarea şi să prezinte buletinul de identitate la organul de militie în raza căruia se stabilesc, în termen de 3 zile de la sosire.Se exceptează de la prevederile alineatului precedent cetăţenii care îşi schimba domiciliul în cadrul aceleiaşi comune şi ofiţerii şi subofiterii care sînt cazati în incinta unităţilor militare.  +  Articolul 13Persoanele care îşi schimba domiciliul într-o localitate unde suprafaţa locativă este supusă normarii şi repartizării sau dintr-un imobil în altul în cadrul acestor localităţi, vor prezenta organului de militie în baza căruia se stabilesc, acte eliberate de serviciul de gospodărie locativă al comitetului executiv al sfatului popular respectiv, din care să rezulte ca au locuinta asigurata.Persoanele care îşi schimba domiciliul într-una din comunele ce intră în raza teritorial administrativă a oraşului Bucureşti, vor prezenta organului de militie respectiv, o dovadă din care să rezulte ca au unde sa locuiască la noul loc de domiciliu.  +  Articolul 14Persoanele care îşi schimba domiciliul într-o localitate centru aglomerat sau într-o comuna ce intră în raza teritorial administrativă a oraşului Bucureşti, sînt obligate să prezinte organului de militie în raza căruia se stabilesc, dovada ca sînt angajate pe durata nedeterminată la o organizaţie socialistă ce funcţionează în localitatea respectiva şi prestează efectiv serviciul în acea localitate ori ca îndeplinesc o funcţie eligibilă, care necesita prezenta permanenta în acea localitate.Localităţile considerate centru aglomerat sînt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărîre.De la dispoziţiile alineatului 1 se exceptează: a) persoanele care se muta la soţ, dacă celălalt soţ are domiciliul în localitatea respectiva; b) părinţii care se muta la copii pentru a fi ingrijiti şi persoanele inapte de muncă care se muta la părinţi, fraţi sau surori care să obliga să-i îngrijească; c) minorii care se muta la părinţi şi minorii orfani ce se stabilesc la persoanele cărora au fost încredinţaţi de organele competente, potrivit legii sau la rudele ce se obliga a-i întreţine; d) persoanele vaduve sau divortate care în termen de 6 luni de la data decesului soţului sau desfacerii căsătoriei prin divorţ, revin la părinţi; e) persoanele care au plecat din aceste localităţi ca urmare a transferării lor în interesul serviciului la organizaţiile socialiste din alte localităţi şi care revin în localitatea din care au plecat, în cazul cînd sînt pensionate ori dacă organizaţia socialistă de unde pleacă este de acord cu plecarea lor. f) ofiţerii şi subofiterii la trecerea în rezerva în condiţiile stabilite prin instrucţiunile ministrului Afacerilor Interne şi ministrului Forţelor Armate.Pentru cazurile prevăzute la literele a - d inclusiv din prezentul articol, dacă suprafaţa locativă este supusă normarii, serviciile de gospodărie locativă ale comitetelor executive ale sfaturilor populare, vor elibera dovezi de primire în spaţiu pe baza declaraţiei de primire în spaţiu, facuta de persoana care primeşte în suprafaţa locativă, fără alte formalităţi.Persoanele prevăzute la aliniatul 1 al prezentului articol precum şi cele prevăzute la literele e şi f, vor prezenta organului de militie actul menţionat în art. 13.  +  Articolul 15Viza de schimbare a domiciliului în oraşul Bucureşti, pentru persoanele care vin din alte localităţi inclusiv din comunele ce intră în raza teritorial administrativă a oraşului Bucureşti, ca urmare a transferării sau angajării la organizaţiile socialiste din acest oraş, se efectuează de către organele de militie numai dacă cei în cauza pe lîngă actul prevăzut la art. 13, alineatul 1 prezintă şi aprobarea conducătorului organului central, respectiv a Comitetului executiv al Sfatului popular al oraşului sau regiunii Bucureşti în subordinea cărora se afla organizaţia socialistă la care se transfera sau angajează. Aprobarea se va da potrivit normelor legale în vigoare privind transferarile şi angajarile de personal la organizaţiile socialiste care funcţionează în oraşul Bucureşti.De la dispoziţiile alineatului precedent se exceptează cei care se încadrează în prevederile art. 14 litera e.Dispoziţiile alineatului 1 nu se aplică persoanelor care îşi schimba domiciliul în comunele ce intră în raza teritorial administrativă a oraşului Bucureşti, chiar dacă sînt angajate la o organizaţie socialistă din oraşul Bucureşti.  +  Articolul 16Schimbarea domiciliului din comunele ce intră în raza teritorial administrativă a localităţii centru aglomerat, în localitatea centru aglomerat din care fac parte, se va face cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 şi 14.  +  Articolul 17La angajarea în munca, organizaţiile socialiste vor pretinde persoanelor în cauza să facă dovada ca au fost luate în evidenta la organul local de militie, prin efectuarea mutatiei sau aplicarea vizei de flotant.De la dispoziţiile alineatului precedent se exceptează cei care fac naveta zilnic.În cazul în care la organizaţiile socialiste se prezintă cetăţeni pentru a li se elibera acte, bani sau alte valori, funcţionarii care îndeplinesc aceste operaţii sînt obligaţi sa examineze dacă buletinul de identitate ori adeverinta temporară de identitate, sînt valabile şi aparţin celor care le prezintă. În cazul cînd se constata nereguli, va fi anuntat organul de militie cel mai apropiat.  +  Articolul 18Dacă o persoană s-a angajat în munca pe durata nedeterminată în alta localitate decît cea a domiciliului unde i s-a repartizat o locuinta pe care o ocupa efectiv, aceasta locuinta se considera principala, potrivit art. 13 din Decretul nr. 31 din 30 ianuarie 1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, determinînd domiciliul. Aceasta dispoziţie se aplică şi membrilor familiei persoanei în cauza, dacă locuiesc împreună cu aceasta în locuinta repartizata.Ca urmare a dispoziţiilor din alineatul precedent, organele de militie vor efectua operaţiunile de schimbarea domiciliului, fără a se percepe taxa legală.Se exceptează de la dispoziţiile prezentului articol, persoanele care lipsesc temporar de la domiciliu şi cărora potrivit dispoziţiilor legale li se păstrează suprafaţa locativă, precum şi cele cazate temporar în suprafaţa locativă a organizaţiilor socialiste la care sînt angajate sau în suprafaţa locativă închiriată de aceste organizaţii socialiste.  +  Articolul 19Direcţia Generală a Militiei va revoca viza de stabilirea domiciliului în localităţile centre aglomerate, dacă aceasta a fost obţinută prin diferite manopere frauduloase ori prin săvîrşirea unei infracţiuni.Împotriva măsurii prevăzute la alineatul precedent se poate face intimpinare în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţa; aceasta se rezolva de către ministrul Afacerilor Interne.  +  Articolul 20Schimbarea domiciliului într-o localitate supusă regimului de frontieră, este condiţionată de obţinerea în prealabil a autorizaţiei, iar sosirea în asemenea localităţi se anunta organelor de militie conform dispoziţiilor legale referitoare la regimul de frontieră.  +  Articolul 21Persoanele care locuiesc temporar în alta localitate sau la alta adresa din localitatea de domiciliu, mai mult de 3 zile, sînt obligate sa ceara înregistrarea la organul de militie în raza căruia se afla, pentru obţinerea vizei de flotant.Sînt exceptaţi de la obţinerea vizei de flotant cei care locuiesc la alta adresa în cadrul aceleiaşi comune, salariaţii care se deplaseaza în interesul serviciului pe o perioadă pînă la 30 zile şi persoanele care merg la odihna şi tratament în staţiunile balneo-climaterice şi sînt cazate de organizaţiile socialiste care administrează aceste staţiuni. Prin instrucţiunile ministrului Afacerilor Interne se vor putea stabili şi alte excepţii de la obligativitatea obţinerii vizei de flotant.  +  Articolul 22Viza de flotant se acordă în următoarele cazuri: a) angajaţilor pe durata determinata cu avizul organelor locale ale Direcţiei Generale a Recrutarii şi Repartizării Forţelor de Muncă, la cererea organizaţiilor socialiste interesate, pe durata angajării; b) angajaţilor provizoriu, pe timpul termenului de încercare; c) persoanelor prevăzute la alineatul 3 din art. 19 pe timpul cît potrivit dispoziţiilor legale îşi păstrează vechea locuinta, respectiv pe timpul cît sînt cazate temporar; d) celor delegaţi sau detasati, pe durata delegării, respectiv detaşării; e) pentru îngrijirea sănătăţii sau concediu medical pe durata respectiva; f) celor angajaţi ca personal casnic, pe durata contractului; g) celor care urmează o şcoala sau un curs, pe durata anului şcolar sau a cursului; h) persoanelor angajate sau transferate la organizaţii socialiste, care urmează să-şi procure actele necesare în scopul efectuării schimbării definitive a domiciliului, însă nu mai mult de un an; i) familiilor celor de la literele a, b, c, d, g, şi h, pe perioada menţionată; j) pentru interese personale pe o perioadă de 3 luni. Acest termen va putea fi prelungit de organele de militie.  +  Articolul 23Evidenta angajaţilor temporari sau sezonieri cărora li se acordă vize de flotant pe santiere de construcţii, în sectorul agricol, horticol sau forestier, în conformitate cu art. 22 litera a, se tine de către administraţia organizaţiei socialiste respective, care este obligată sa comunice organelor de militie schimbarea locului de cazare sau încetarea angajării acestora, în termen de 3 zile.  +  Articolul 24La schimbarea domiciliului sau locuirea temporară peste 45 zile în alta localitate, persoanele supuse obligaţiilor militare, cu excepţia ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, vor face dovada ca au anuntat despre aceasta comisariatului militar din raza noului domiciliu, respectiv reşedinţa. Aceeaşi obligaţie o au şi în cazul cînd solicita preschimbarea buletinului de identitate ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui, precum şi cînd li se inmineaza documente de trecere a frontierei de stat pe o perioadă mai mare de 45 zile.  +  Articolul 25Persoanele care după ce au fost amendate pentru contravenţiile referitoare la regulile de schimbare a domiciliului sau de stabilire ori schimbare a reşedinţei, continua sa locuiască fără viza legală într-o localitate centru aglomerat sau într-o comuna ce intră în raza teritorial administrativă a oraşului Bucureşti, vor fi obligate prin decizii emise de organele de militie, ca în termen de 48 ore de la luarea la cunoştinţa, sa părăsească localitatea.Cheltuielile necesare evacuarii vor fi avansate de la bugetul sfatului popular, partea a XII-a, paragraful 5, art. 18 şi recuperate de la cel în cauza.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 26Evidenta locatarilor imobilelor care servesc total sau parţial ca locuinta şi sînt situate în localităţile stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, se tine prin cartea de imobil.Se exceptează de la dispoziţiile alineatului precedent imobilele care au destinaţia de cazarmi, precum şi oficiile diplomatice şi consulare şi locuintele ocupate exclusiv de membrii oficiilor diplomatice şi consulare.Cartea de imobil se încredinţează de organele de militie administratorilor de imobile sau în lipsa acestora unuia dintre locatarii imobilului, care are obligaţia sa o completeze cu datele privind persoanele ce locuiesc temporar sau definitiv în imobilul respectiv.Persoanele care îşi schimba domiciliul sau reşedinţa în alta localitate sau în aceeaşi localitate, dar în alt imobil, sînt obligate sa ceara înregistrarea în cartea de imobil de la noua lor locuinta, în termen de 48 ore de la sosire.  +  Articolul 27Persoanelor, care din diferite motive nu au îndeplinit pînă la publicarea prezentei hotărîri condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale anterioare pentru stabilirea în oraşul Bucureşti, dar care sînt angajate pe durata nedeterminată la organizaţiile socialiste ce funcţionează în oraşul Bucureşti, prestează o munca calificată şi au suprafaţa locativă, organele de militie le vor putea efectua viza de schimbarea domiciliului în oraşul Bucureşti.În acest scop, o comisie formată din cîte un delegat al Comitetului executiv al Sfatului popular al oraşului Bucureşti, al Direcţiei Capitalei a Recrutarii şi Repartizării Forţelor de Muncă, al Direcţiei Militiei Capitalei şi al organului central al organizaţiei socialiste la care cei în cauza sînt încadraţi în munca, va stabili nominal persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în alineatul precedent.Comisia prevăzută la alineatul precedent, va clarifica situaţia acestor persoane în termen de un an de la apariţia prezentei hotărîri, cînd îşi va inceta activitatea.  +  Articolul 28În termen de 90 zile de la data publicării prezentei hotărîri, ofiţerii şi subofiterii Ministerului Forţelor Armate şi ai Ministerului Afacerilor Interne, vor depune la organul de militie din raza de domiciliu, actele necesare în vederea luării în evidenta şi eliberării buletinelor de identitate.  +  Articolul 29În termen de 60 zile de la data prezentei hotărîri, Ministerul Afacerilor Interne va emite instrucţiuni de aplicare a prezentei hotărîri.  +  Articolul 30Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1152 din 5 august 1957, privind aplicarea regimului de evidenta a populaţiei, astfel cum a fost modificată prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1326 din 25 septembrie 1959, se abroga.Preşedintele Consiliuluide Miniştri,Ion Gheorghe Maurer  +  Anexa 1 TABELcu localităţile centre aglomerate1 Bucureşti*).2 Braşov.3 Cluj.4 Ploiesti.5 Timişoara.___________ Notă *) Oraşul Bucureşti cuprinde şi comunele ce intră în raza sa administrativă, prevăzute în dispoziţiile legale cu privire la împărţirea teritorial administrativă a Republicii Populare Române.-------------