LEGE nr. 88 din 25 aprilie 2019pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 6 mai 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 57, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 57(1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prezentei legi, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese și ale regulamentului de organizare și funcționare a consiliului, atrage aplicarea următoarelor sancțiuni:a) avertismentul;b) chemarea la ordine;c) retragerea cuvântului;d) eliminarea din sala de ședință;e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;f) diminuarea indemnizației de ședință cu 10% pentru maximum 6 luni;g) retragerea indemnizației de ședință, pentru 1-2 ședințe.(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliu, prin hotărâre.2. La articolul 75 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Fapta aleșilor locali de a încălca legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 25 aprilie 2019.Nr. 88.-----