ORDIN nr. 2.080 din 22 aprilie 2019pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 2 mai 2019  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 17 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se prezintă la Ministerul Finanțelor Publice - Registratura generală, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților, cu excepția lunii decembrie a fiecărui an, când exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie se prezintă până cel mai târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului respectiv nu se prevede altfel.2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1) cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat pentru Ministerul Finanțelor Publice, cod 16, se prezintă la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de programare bugetară, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților, cu excepția lunii decembrie a fiecărui an, când exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie se prezintă până cel mai târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului respectiv nu se prevede altfel.3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare depuse de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, însoțite de documentele prevăzute la art. 1 alin. (6), cu excepția celor efectuate din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, se înregistrează de Ministerul Finanțelor Publice - Registratura generală și se repartizează Direcției generale de programare bugetară, care le înregistrează în Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare primite de la ordonatorii principali de credite, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.4. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 22 aprilie 2019.Nr. 2.080.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la normele metodologice)
  Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare primite de la ordonatorii principali de credite
  Numărul de înregistrareData (zi/lună/an) și ora primirii cererii pentru deschiderea de credite bugetare de la registraturăDenumirea ordonatorului principal de crediteNumărul/data (zi/lună/an) cererii pentru deschiderea de credite bugetare înscris de ordonatorul principal de crediteCapitolul de cheltuialăData (zi/lună/an) și ora restituirii cererii pentru deschiderea de credite bugetare la ordonatorii principali de crediteDirecția din cadrul Direcției generale de programare bugetară responsabilă cu finanțarea ordonatorului principal de crediteSemnătura
  12345678
  ----