LEGE nr. 68 din 19 decembrie 1969pentru aprobarea Decretului nr. 783/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 148 din 19 decembrie 1969    EXPUNERE DE MOTIVEAlăturată lege are drept obiect aprobarea Decretului nr. 783/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 129 din 15 noiembrie 1969.Ministerul Muncii a fost înfiinţat la începutul anului 1968, prin comasarea Comitetului de Stat pentru Protecţia Muncii, a Direcţiei Generale a Forţei de Muncă şi a compartimentelor ce se ocupau de pensii, asigurări şi asistenţa socială la Ministerul Sănătăţii şi la Uniunea Generală a Sindicatelor.La 1 aprilie 1969, Ministerul Muncii a fost reorganizat ca urmare a comasarii cu fostul Comitet de Stat pentru Problemele de Organizare şi Salarizare. Cu acelaşi prilej, pe baza hotărîrii conducerii partidului, în cadrul Ministerului Muncii a luat fiinta Institutul central de studii pentru problemele conducerii economiei, organizării muncii şi perfecţionării cadrelor (ICOP).Atît la reorganizarea ministerului cît şi în analizele întreprinse în continuare s-au aplicat principiile indicate de conducerea de partid cu privire la organizarea aparatului central de stat, în sensul că s-au redus prin comasare o serie de direcţii şi servicii în scopul eliminării paralelismelor, a reducerii verigilor intermediare, asigurării unui raport corespunzător între numărul funcţiilor de execuţie şi al celor de conducere şi obţinerii unei proporţii rationale a personalului de deservire.Cu acest prilej s-a constatat şi necesitatea includerii în reglementările care privesc organizarea şi funcţionarea ministerului a unor atribuţii noi care au apărut în rastimpul scurs de la ultima reorganizare. Astfel, Ministerul Muncii are sarcina de a analiza şi a efectua controlul periodic al încadrării cu personal a ministerelor, celorlalte organe centrale, a consiliilor populare şi a unităţilor din subordinea acestora, pe baza statelor de funcţiuni şi a structurilor organizatorice în vigoare.Pentru a reglementa toate atribuţiile, întreaga organizare şi funcţionare a Ministerului Muncii, corespunzător etapei pe care o parcurge viaţa economică, social-politica şi culturală a tarii, s-a adoptat Decretul nr. 783/1969.Deoarece normele cuprinse în acest decret au putere de lege, ele au fost supuse spre dezbatere şi adoptare Marii Adunări Naţionale, în conformitate cu art. 64 pct. 2 din Constituţie.Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Decretul nr. 783/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii.--------