LEGE nr. 53 din 19 decembrie 1969pentru aprobarea Decretului nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 148 din 19 decembrie 1969    EXPUNERE DE MOTIVEAlăturată lege are drept obiect aprobarea Decretului nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 109 din 8 octombrie 1969.În vederea aplicării principiilor privind perfecţionarea conducerii şi planificarii economiei naţionale adoptate de Conferinţa Naţionala a Partidului Comunist Roman şi a sarcinilor rezultate din Directivele Congresului al X-lea, a devenit necesară îmbunătăţirea structurii organizatorice a aparatului central al Ministerului Industriei Metalurgice şi a unităţilor subordonate acestuia, pentru a asigura, în cele mai bune condiţii şi în mod unitar, înfăptuirea politicii economice a partidului şi statului în ramurile metalurgiei feroase, cocsochimice şi a materialelor refractare, pe care le coordonează acest minister.Pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice a fost adoptat Decretul nr. 673/1969 prin care s-au stabilit şi s-au delimitat mai precis atribuţiile ministerului, ţinînd seama de faptul ca centralele industriale, grupurile de fabrici şi trusturile ce se înfiinţează primesc atribuţii largite ce se rezolvau de direcţiile generale operative din minister.Deoarece normele cuprinse în acest decret au putere de lege, ele au fost supuse spre dezbatere şi adoptare Marii Adunări Naţionale, în conformitate cu art. 64 pct. 2 din Constituţie.Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Decretul nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice.--------