LEGE nr. 16 din 6 martie 2000privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 9 martie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se înfiinţează Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, în scopul institutionalizarii dialogului social dintre persoanele varstnice şi autorităţile publice, pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor acestor persoane.  +  Articolul 2Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice este persoana juridică română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 3Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.  +  Capitolul 2 Atribuţiile Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice  +  Articolul 4Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice are, în principal, următoarele atribuţii: a) sprijină instituţiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale a Persoanelor Varstnice şi urmăreşte realizarea lor; b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continua a condiţiilor de viaţa a persoanelor varstnice; c) urmăreşte aplicarea reglementărilor legale privind persoanele varstnice şi sesizează organele competente despre abaterile constatate; d) elaborează, împreună cu instituţiile specializate, studii şi analize sociologice în domeniu; e) sprijină buna funcţionare a instituţiilor de asistenţa socială şi propune măsuri de imbunatatire a activităţii acestora; f) sprijină organizarea asociativa a persoanelor varstnice şi participarea lor activa la viaţa socială; g) elaborează puncte de vedere la proiectele de acte normative care vizează persoanele varstnice; h) reprezintă persoanele varstnice din România în relaţiile cu organizaţii similare din alte tari sau cu organizaţii internaţionale ale persoanelor varstnice.  +  Capitolul 3 Organizarea şi structura Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice  +  Articolul 5Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice are următoarea componenta: a) preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor varstnice şi al municipiului Bucureşti; b) preşedinţii organizaţiilor centrale ale pensionarilor; c) câte un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor, Ministerului de Interne, Comisiei Naţionale pentru Statistica şi Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, fiecare fiind desemnat de conducerea autorităţii publice respective.  +  Articolul 6Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se desemnează de plen dintre membrii prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b).  +  Articolul 7Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au cetăţenie română şi domiciliul în România; b) au capacitate deplina de exerciţiu; c) nu au suferit condamnări pentru infracţiuni de drept comun săvârşite cu intenţie.  +  Articolul 8Membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice, prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b), sunt verificaţi individual de comisia prevăzută la art. 27 înainte de dobândirea acestei calităţi, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7.  +  Articolul 9Durata mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit.  +  Articolul 10 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice se considera legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate. (2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice, dar nu mai târziu de 3 luni de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior îşi continua activitatea.  +  Articolul 11 (1) Calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea mandatului; b) în caz de deces; c) în caz de demisie; d) în caz de revocare de către cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. c); e) în cazul în care nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 7. (2) Procedura revocării din calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 12În situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmată potrivit prevederilor art. 8.  +  Articolul 13 (1) Prin regulamentul de organizare şi funcţionare, în structura Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice pot fi constituite comisii de specialitate pentru soluţionarea unor probleme pe domenii de activitate. (2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnaţi dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice.  +  Capitolul 4 Funcţionarea şi conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice  +  Articolul 14Funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se asigura de: a) plenul consiliului; b) comisia permanenta.  +  Articolul 15 (1) Plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se întruneşte semestrial în sesiuni ordinare şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. (2) Lucrările plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afară cazurilor expres stabilite de comisia permanenta.  +  Articolul 16 (1) Plenul asigura conducerea generală a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi are următoarele atribuţii principale: a) alege preşedintele consiliului; b) alege 2 vicepreşedinţi dintre membrii consiliului; c) dezbate şi adopta regulamentul de organizare şi funcţionare; d) aproba componenta comisiei permanente şi a comisiilor de specialitate; e) dezbate şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea financiară proprie, precum şi raportul privind execuţia bugetară. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi completate cu atribuţiile cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare şi se îndeplinesc prin aportul voluntar al membrilor plenului.  +  Articolul 17În exercitarea atribuţiilor sale plenul adopta hotărâri cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor săi.  +  Articolul 18 (1) Comisia permanenta a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este alcătuită din presedinti, 2 vicepreşedinţi şi 8 membri. (2) Comisia permanenta asigura conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în intervalul dintre şedinţele plenului. (3) Comisia permanenta are următoarele atribuţii: a) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice; b) soluţionează problemele curente între şedinţele plenului; c) pregăteşte adunările generale ale plenului. (4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice.  +  Articolul 19Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se stabilesc prin regulamentul sau de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 20Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice reprezintă consiliul în relaţiile cu terţii, potrivit hotărârilor luate de comisia permanenta şi de plen.  +  Articolul 21 (1) În structura Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ, format din 10 persoane. (2) Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este condus de un secretar, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (3) Funcţia de secretar este incompatibilă cu funcţia de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice.  +  Articolul 22 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul să solicite de la orice persoană juridică de drept public sau privat datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor consiliului, iar aceste persoane au obligaţia să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare. (2) Păstrarea şi folosirea datelor şi a informaţiilor se vor face cu respectarea confidenţialităţii stabilite de emitent.  +  Articolul 23 (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează consilii ale persoanelor varstnice, care îndeplinesc atribuţiile stabilite în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. (2) Consiliile prevăzute la alin. (1) se organizează cu un număr impar de membri, desemnaţi de organizaţiile locale ale pensionarilor şi ale persoanelor varstnice. (3) Activitatea consiliilor judeţene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, este asigurata de preşedinte şi de vicepreşedinte şi se desfăşoară prin aportul voluntar al membrilor acestora.  +  Articolul 24Pentru soluţionarea pe plan central şi local a problematicii persoanelor varstnice, în cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi, respectiv, al fiecărei direcţii generale de muncă şi protecţie socială vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanenta cu Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice şi cu consiliile judeţene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 5 Finanţarea activităţilor  +  Articolul 25 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se asigura din: donaţii, sponsorizări, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Transferurile de la bugetul de stat se pot aloca pentru următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de personal aferente celor 10 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. Salarizarea acestor posturi se realizează la nivelul prevăzut de dispoziţiile legale pentru aparatul ministerelor, iar funcţia de secretar al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice va fi salarizata la nivel de director general; b) cheltuieli de transport, diurna şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice, în cuantumurile stabilite de dispoziţiile legale; c) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediului Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice; d) cheltuieli de capital aferente dotării Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 26În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizaţiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice.  +  Articolul 27Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice este formată din 15 membri, câte 2 din partea organizaţiilor centrale ale pensionarilor, şi este condusă de ministrul muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 28Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice are următoarele atribuţii: a) confirma membrii primului Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice, la propunerea consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti şi, respectiv, a organizaţiilor centrale ale pensionarilor; b) elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice; c) convoacă plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în prima şedinţa.  +  Articolul 29Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice îşi încetează activitatea la prima şedinţa a plenului consiliului, a carei data de desfăşurare nu poate depăşi 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN CONSTANTIN VASILIU----------