NORME nr. 10 din 19 noiembrie 1992privind împrumuturile acordate debitorilor aflaţi în relaţii speciale cu societăţile bancare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 19 noiembrie 1992    În vederea asigurării concurentei loiale, a obiectivitatii şi neutralitatii deciziei de împrumut de către societăţile bancare,în temeiul art. 29 alin. 2 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, Banca Naţionala a României emite prezentele norme: 1. O societate bancară poate acorda împrumuturi persoanelor cu care se afla în relaţii speciale numai în condiţiile precizate de prezentele norme.2. În sensul prezentelor norme, se considera persoane aflate în relaţii speciale cu societatea bancară: a) împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat, administratorii, directorii şi cenzorii societăţii bancare; b) directorii executivi ai societăţii bancare; c) orice persoană juridică ce exercita controlul efectiv asupra societăţii bancare, actionarii semnificativi şi administratorii acesteia; d) sotii, rudele şi afinii pînă la gradul al patrulea inclusiv ai persoanelor prevăzute la lit. a) şi b) ale prezentului punct şi ai administratorilor sau acţionarilor semnificativi ai persoanelor juridice care au controlul efectiv asupra societăţii bancare; e) orice acţionar semnificativ, precum şi orice societate comercială aflată sub controlul efectiv, direct sau indirect, al acestui acţionar; f) orice acţionar al cărui reprezentant are una din calităţile prevăzute la lit. a) a prezentului punct; g) orice societate comercială nebancara la al carei capital social societatea bancară are o participaţie de cel puţin 10%; h) orice societate comercială la al carei capital social una dintre persoanele prevăzute la lit. a), b), c), d) şi f) ale prezentului punct deţine o participaţie de cel puţin 5%; i) personalul Băncii Naţionale a României care exercită atribuţii de supraveghere bancară; j) membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României; k) personalul societăţii bancare.3. Statul şi societăţile bancare sînt exceptate de la prevederile pct. 2 lit. e) şi f) de mai sus.4. În sensul prezentelor norme, prin control efectiv asupra unei societăţi bancare sau asupra oricărei alte societăţi comerciale se înţelege ca o persoană fizica sau juridică: a) deţine mai mult de 50% din drepturile de vot sau din capitalul social al societăţii bancare sau al oricărei alte societăţi comerciale; b) are dreptul de a numi sau a înlocui majoritatea membrilor consiliului de administraţie al societăţii bancare sau al oricărei alte societăţi comerciale; c) este acţionar sau asociat şi controlează singur majoritatea drepturilor de vot, în conformitate cu un acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai societăţii bancare sau ai oricărei alte societăţi comerciale; d) are puterea de a exercita o influenţa decisiva asupra conducerii şi politicii societăţii bancare sau ai oricărei alte societăţi comerciale;5. În sensul prezentelor norme prin acţionar semnificativ se înţelege acea persoana sau grup de persoane care acţionează împreună şi care deţine cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăţi bancare sau ale oricărei alte societăţi comerciale.6. În sensul prezentelor norme prin împrumut se înţelege acordarea sau reînnoirea unui împrumut, deschiderea unei linii de credit, emiterea de garanţii, scontarea de cambii şi bilete de ordin, precum şi acordarea oricărui alt tip de credit.7. Societăţile bancare nu vor acorda împrumuturi persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, prevăzute la pct. 2 lit. a) de mai sus.8. Societăţile bancare nu vor acorda împrumuturi în condiţii de favoare persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, prevăzute la pct. 2 lit. b)-j) de mai sus.9. În sensul prezentelor norme, se considera acordare de împrumuturi în condiţii de favoare: a) încheierea unei tranzacţii care prin natura, scop, caracteristici sau risc nu ar fi fost încheiată de societatea bancară cu clienţii cu care nu se afla în relaţii speciale; b) perceperea de dobinzi, comisioane sau alte taxe sau acceptarea de garanţii mai mici decît cele cerute altor clienţi.10. Societăţile bancare pot acorda împrumuturi persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, prevăzute la pct. 2 lit. b)-j) de mai sus, numai pe baza unei decizii adoptate de consiliul de administraţie.Decizia consiliului de administraţie se va baza pe un raport al direcţiilor de specialitate, care va cuprinde descrierea naturii relatiei speciale în cauza, analiza tranzacţiei, a situaţiei financiare şi a veniturilor solicitantului de împrumut, precum şi a bonitaţii acestuia.Decizia de acordare a împrumutului trebuie să precizeze în mod clar dobinda şi condiţiile de rambursare a împrumutului acordat persoanei aflate în relaţii speciale cu societatea bancară.11. Suma totală a împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu societatea bancară, precizate la pct. 2 lit. b)-j) de mai sus, nu poate depăşi 20% din capitalul propriu al societăţii bancare.În scopul aplicării prezentelor norme, prin capital propriu se înţelege capitalul social vărsat, plus fondul de rezerva şi fondul de risc, mai puţin participatiile societăţii bancare în cauza la alte societăţi bancare.12. O societate bancară nu va putea acorda persoanelor cu care se afla în relaţii speciale împrumuturi pentru obţinerea acţiunilor sale.13. Societăţile bancare pot acorda împrumuturi personalului propriu, cu respectarea următoarelor reguli: a) scadenta împrumutului acordat să fie egala cu cea a împrumuturilor similare acordate clienţilor; b) rata dobinzii sa nu fie mai mica de 75% din rata dobinzii cerute clienţilor pentru împrumuturi similare.Diferenţa de dobinda va fi subventionata dintr-un fond special constituit de societatea bancară, în acest scop, din profitul net.14. Totalul împrumuturilor acordate de o societate bancară personalului sau nu poate depăşi 5% din capitalul propriu.15. Societăţile bancare vor acorda împrumuturi personalului propriu numai pe baza unor norme interne aprobate de consiliul de administraţie.16. Societăţile bancare vor întocmi şi păstra evidentele necesare pentru a respecta prevederile prezentelor norme. Aceste evidente trebuie să identifice toate persoanele aflate în relaţii speciale cu societatea bancară care au beneficiat de împrumuturi şi sa specifice suma şi condiţiile de acordare a fiecărui împrumut către aceste persoane.Societăţile bancare vor dispune de evidentele precizate la alineatul anterior în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.17. Persoanele vinovate pentru acordarea unui împrumut cu încălcarea prezentelor norme sînt răspunzătoare faţă de societatea bancară de toate prejudiciile cauzate acesteia prin fapta lor.18. Banca Naţionala a României poate acorda societăţilor bancare, la cererea acestora, o derogare de la prevederile pct. 11 şi 14 ale prezentelor norme, prin stabilirea unui termen de cel mult un an pentru regularizarea situaţiei lor. Aceasta regularizare se va realiza pe baza unui grafic întocmit de societatea bancară în cauza şi aprobat de Direcţia de reglementare şi supraveghere bancară din cadrul Băncii Naţionale a României.19. Societăţile bancare vor trimite Băncii Naţionale a României - Direcţia de reglementare şi supraveghere bancară - o raportare distinctă asupra acordării de credite supuse prevederilor prezentelor norme.Modelul şi periodicitatea raportarii vor fi stabilite printr-o circulara a Băncii Naţionale a României.20. Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României. Mugur Isarescu,preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României---------------