ORDIN nr. 52 din 17 aprilie 2019pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, din producția internă curentă și/sau din depozitele de înmagazinare și de modificare și completare a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 18 aprilie 2019    Având în vedere prevederile art. 99 lit. b),c) și i), art. 122 alin. (1) lit. h),art. 124 alin. (1^1),(1^2) și (1^3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și f) și ale art. 10 alin. (1) lit. a) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, din producția internă curentă și/sau din depozitele de înmagazinare prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile folosite au semnificațiile următoare:a) gaze naturale din producția internă - gaze naturale din producția internă curentă și gaze naturale din producția internă înmagazinate în depozitele de înmagazinare subterană;b) producător - producător de gaze naturale, inclusiv filialele acestuia și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României.(2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu definițiile din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.(3) Abrevierile utilizate în cuprinsul prezentului ordin au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) Codul rețelei -Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare;c) CC - clienți casnici;d) CD - client direct - clientul CC și/sau PET, racordat direct la SNT, altul decât clientul care are contract de transport al gazelor naturale încheiat în nume propriu;e) DO - Departamentul operare, organizat în cadrul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaș;f) FUI - furnizor de ultimă instanță;g) OD - operator de distribuție;h) OÎ - operator de înmagazinare;i) OTS - operator de transport și de sistem;j) NC - clienți finali noncasnici, cu excepția PET;k) PE - piață de echilibrare în sensul Codului rețelei;l) PET - producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației;m) SD - sistem de distribuție;n) SNT - Sistemul național de transport al gazelor naturale.  +  Articolul 3(1) În vederea stabilirii cantităților de gaze naturale din producția internă pe care producătorii au obligația de a le vinde în scopul asigurării necesarului de consum curent al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației și a înmagazinării gazelor naturale în vederea constituirii stocului minim aferent acestor categorii de clienți producătorii, furnizorii și PET care optează pentru achiziția gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale au obligația de a transmite DO, până la data de 15 februarie 2020, următoarele categorii de informații aferente perioadei 1 aprilie 2020-31 martie 2021, până la data de 15 februarie 2021, următoarele categorii de informații aferente perioadei 1 aprilie 2021-28 februarie 2022, după cum urmează:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informații:(i) cantitatea de gaze naturale produsă în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, defalcată pe fiecare lună;(ii) cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, defalcată pe fiecare lună, în condițiile legii;(iii) cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic, în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, defalcată pe fiecare lună, în condițiile legii;(iv) estimările privind cantitățile lunare de gaze naturale pe care le vor produce în perioada respectivă și cantitățile pe care le vor extrage din depozitele de înmagazinare, după caz;(v) estimările privind cantitățile lunare de gaze naturale care vor fi destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, în perioada respectivă;(vi) estimările privind cantitățile lunare de gaze naturale pe care le vor reinjecta în zăcăminte în scop tehnologic, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, în perioada respectivă;(vii) cantitatea de gaze naturale din producția internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună.b) furnizorii de gaze naturale ai clienților casnici și ai PET transmit următoarele informații:(i) cantitatea de gaze naturale furnizată CC, NC și PET din portofoliul propriu în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective, defalcată pe fiecare lună și pe NC și PET, număr de PET și PET pe categorii de consum;(ii) cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC, NC și PET, în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună, pe număr de PET și PET pe categorii de consum, determinată pe baza profilului de consum sau a convenției de consum stabilită de comun acord de PET cu furnizorul la încheierea contractului de furnizare;(iii) cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună; în cazul în care această cantitate conține și cantități de gaze naturale contractate de producătorii de energie termică, va fi evidențiată distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației.c) producătorii de energie termică care optează pentru achiziția gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale transmit următoarele informații:(i) cantitatea de gaze consumată în ultimele 12 luni anterioare perioadei respective utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației, defalcată pe fiecare lună;(ii) cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada următoare utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației, defalcată pe fiecare lună;(iii) cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună și cu evidențierea cantității lunare de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației.(2) În cazul participanților noi la piața de gaze naturale, datele prevăzute la alin. (1) se transmit după cum urmează:a) în cazul producătorilor - datele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i) și (ii) se transmit pentru perioada de la care a început realizarea producției;b) în cazul furnizorilor - datele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (i) se transmit cu începere de la data obținerii licenței de furnizare;c) în cazul producătorilor de energie termică care optează pentru achiziția gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale - datele prevăzute la lit. c) pct. (i) se transmit cu începere de la data semnării procesului-verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare.(3) DO are obligația să asigure confidențialitatea tuturor informațiilor și datelor prevăzute la alin. (1), conform legislației în vigoare.(4) DO are obligația să solicite reconsiderarea necesarului de consum în situația în care, din analiza informațiilor primite, se constată una dintre următoarele situații:a) modificarea cantității de gaze naturale reprezentând consumul tehnologic, în cazul producătorilor;b) necesarul de consum înaintat de un furnizor este subevaluat ori supraevaluat în raport cu datele statistice;c) apreciază ca incorectă dimensionarea necesarului de consum pentru CC, NC și PET în raport cu datele statistice.(5) La solicitarea DO privind reconsiderarea necesarului de consum, participanții la piața gazelor naturale au obligația să transmită documente justificative care să fundamenteze estimările acestora.  +  Articolul 4(1) DO analizează informațiile primite în condițiile art. 3 alin. (1) și întocmește un raport de fundamentare, aferent fiecărei perioade, care conține următoarele informații centralizate, defalcate pe fiecare lună:a) producția internă curentă de gaze naturale estimată, defalcată pe fiecare producător;b) cantitățile de gaze naturale estimate a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, defalcate pe fiecare producător;c) cantitatea de gaze naturale estimată a fi reinjectată în zăcământ în scop tehnologic, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, defalcată pe fiecare producător;d) cantitatea de gaze naturale din producția internă curentă contractată pentru vânzare de către fiecare producător anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada 1 mai 2019 - 28 februarie 2022; în cazul în care această cantitate conține și cantități de gaze naturale contractate de producătorii de energie termică, va fi evidențiată distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației;e) cererea de gaze naturale a fiecărui furnizor, defalcată pentru CC, NC și PET;f) cantitatea de gaze naturale contractată pentru cumpărare de către fiecare furnizor anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022; în cazul în care această cantitate conține și cantități de gaze naturale contractate de producătorii de energie termică, va fi evidențiată distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației;g) cererea totală de gaze naturale a fiecărui PET care optează pentru achiziția gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale;h) cantitatea de gaze naturale contractată de către fiecare producător de energie termică care optează pentru achiziția gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu livrare în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, defalcat pe fiecare lună și cu evidențierea cantității de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) este înaintat către ANRE, după cum urmează:1. până la data de 1 martie 2020, pentru perioada 1 aprilie 2020-31 martie 2021;2. până la data de 1 martie 2021, pentru perioada 1 aprilie 2021-28 februarie 2022.  +  Articolul 5Pentru stabilirea cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al CC și PET din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare în perioada 1 mai 2019-31 martie 2020, ANRE utilizează informațiile transmise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 6Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 și 171 bis din 29 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 13^1 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) puncte virtuale de intrare din sisteme de transport al gazelor naturale din state terțe, non-UE. În situația în care există mai multe puncte fizice de intrare în SNT din același sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat învecinat României care nu este membru al Uniunii Europene, se poate constitui un punct virtual de intrare, prin gruparea punctelor fizice de intrare în SNT ori a unor părți din punctele fizice de intrare în SNT din același sistem de transport al statului respectiv.2. La articolul 66 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) cantitățile alocate UR prin intermediul partenerilor acestuia din respectivul punct de intrare/ieșire în/din SNT, defalcate pe fiecare partener al UR, respectiv pe fiecare UR client al OÎ.3. La articolul 71^3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Profilele de consum elaborate de OD, actualizate la nivelul anului gazier respectiv, sunt puse la dispoziția UR și se utilizează pentru toți UR care nominalizează cantități de gaze naturale la ieșirea spre SD.4. La articolul 71^3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Până la ora 13,00, producătorii de energie termică au obligația de a transmite OD și furnizorului propriu cantitatea estimată de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației.5. Articolul 71^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 71^4(1) În perioada 1 mai 2019-30 septembrie 2019, în vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, OD au obligația să transmită către OTS și UR, în ziua D+1, până la ora 14,00, informațiile referitoare la cantitățile alocate în ziua D fiecărui UR, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2), cu menționarea distinctă a cantităților alocate în baza citirilor zilnice la clienții finali și a cantităților alocate în baza profilelor de consum. OD are obligația să transmită UR și OTS consumul defalcat la nivel de categorie de client, respectiv CC, PET și NC, avut în vedere la alocarea zilnică.(2) În perioada 1 octombrie 2019-28 februarie 2022, în vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, OD au obligația să transmită către OTS, în ziua D+1, până la ora 14,00, informațiile referitoare la cantitățile alocate în ziua D fiecărui UR, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2), cu evidențierea distinctă a cantităților alocate în baza citirilor zilnice la clienții finali și a cantităților alocate în baza profilelor de consum. OD are obligația să transmită UR consumul defalcat la nivel de client casnic, PET și client noncasnic avut în vedere la alocarea zilnică.(3) Datele prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit UR până la ora 13,30. În cazul în care UR nu este de acord cu defalcarea efectuată de OD în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2), UR transmite OD, în decurs de 15 minute de la primirea informațiilor, defalcarea datelor la nivel de categorie de client, iar consumul total transmis de UR trebuie să fie egal cu cel comunicat de OD. Lipsa transmiterii datelor de către UR constituie acceptare tacită.6. La articolul 80, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care UR solicită OTS efectuarea unui transfer de capacitate de transport rezervată între punctele virtuale de ieșire din SNT către SD și/sau CD și punctele de ieșire la interfața dintre SNT și depozitele de înmagazinare subterană.7. La articolul 86^1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În perioada 1 mai 2019-30 septembrie 2019, până la ora 7,00 a zilei D+1, UR transmite OTS, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2), dezechilibrul zilnic inițial comunicat conform alin. (2), defalcat la nivel de CC, PET și NC.(2^2) În perioada 1 mai 2019-30 septembrie 2019, în intervalul 7,00-13,30 al zilei D+1, OTS procesează informațiile transmise de UR conform alin. (2^1) și le centralizează în vederea tranzacționării pe piața de echilibrare sau le transmite operatorului desemnat să asigure îndeplinirea obligațiilor de organizare și administrare a pieței de echilibrare.8. La articolul 86^2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Responsabilitatea pentru organizarea și administrarea PE revine în întregime OTS.9. La articolul 86^2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Piața de echilibrare reprezintă cadrul organizat de tranzacționare a unor cantități de gaze naturale din producția internă destinată consumului CC sau/și PET, în cursul zilei de livrare sau în ziua gazieră următoare, și a dezechilibrului zilnic inițial de tip CC sau PET al UR, în scopul echilibrării comerciale a acestuia, intermediate de OTS/terța parte desemnată de OTS, pe baza Procedurii de tranzacționare pe piața de echilibrare a gazelor naturale, prevăzută în anexa nr. 1^4. Prețul gazelor naturale tranzacționate, fără servicii incluse, nu poate depăși prețul de 68 lei/MWh10. La articolul 86^2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) OTS pune la dispoziția UR platformele de tranzacționare din cadrul PE destinate tranzacțiilor cu produse intrazilnice sau pentru ziua următoare, până la data de 1 mai 2019.11. La articolul 86^2, alineatul (3) se abrogă.12. La articolul 86^2, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Tarifele de administrare/tranzacționare stabilite pe baza unei metodologii elaborate de OTS și avizată de către AC sunt transparente și nediscriminatorii. Metodologia elaborată este concepută astfel încât să asigure recuperarea costurilor justificate și efectuate într-o manieră prudentă de către OTS pentru activitățile de administrare/tranzacționare a PE.13. La articolul 89, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) În situația în care dezechilibrul prevăzut la alin. (3) este de tip CC și/sau PET, OTS va vinde UR gaze naturale în următoarea ordine de prioritate:a) gaze naturale din producția internă, stocate în conducte, provenite ca urmare a dezechilibrelor cu titlu «excedent» al UR;b) gaze naturale din producția internă înmagazinate în depozitele subterane de către OTS.UR are obligația de a respecta destinația gazelor naturale cumpărate de la OTS.(5) În situația în care dezechilibrul total al SNT este cu titlul «excedent», cantitatea de gaze naturale reprezentând excedentul înregistrat este utilizată de OTS pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 83^2 alin. (3).14. La articolul 102^1, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) Prin derogare de la prevederile lit. a)-g), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, prețul mediu ponderat al tranzacțiilor cu gaze naturale din producția internă necesare pentru acoperirea consumului CC și PET se calculează în baza tranzacțiilor efectuate pe PE.15. La articolul 102^2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), prețul marginal de vânzare, în cazul gazelor naturale din producția internă necesare pentru acoperirea consumului CC și PET, este egal cu prețul mediu ponderat, minus componenta de ajustare, reprezentând un procent de 10%.16. La articolul 102^2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin derogare de la prevederile alin. (2), prețul marginal de cumpărare, în cazul gazelor naturale din producția internă necesare pentru acoperirea consumului clienților CC și PET, este egal cu prețul mediu ponderat, plus componenta de ajustare, reprezentând un procent de 10%.17. Anexa nr. 1^4 se modifică și se completează după cum urmează:a) La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) UR au obligația de a introduce în ziua D+1, pentru ziua gazieră D–1, ordine de vânzare și cumpărare în sensul și în limita dezechilibrului zilnic comunicat de OTS, respectiv vânzare în caz de excedent și cumpărare în caz de deficit.b) La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Ofertele destinate tranzacțiilor aferente produselor pentru ziua D și D+1 se pot introduce în ambele sensuri.c) La articolul 1, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Pentru ziua gazieră D–1, participanții pot introduce mai multe oferte distincte, dar suma totală a cantităților ofertate va fi egală cu dezechilibrul zilnic comunicat de OTS.d) La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Instrumentul aferent zilei gaziere de livrare D–1 este disponibil în sistemul de tranzacționare al pieței de echilibrare, pentru introducerea ofertelor, în ziua D+1.e) La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Sistemul de tranzacționare compară în mod automat cantitatea fiecărei oferte de cumpărare/vânzare a produselor aferente zilei D-1 cu cantitatea și sensul dezechilibrului zilnic inițial al UR și invalidează automat oferta în cazul în care cantitatea sau suma cantităților din ofertele introduse până la acel moment, în cazul în care UR a introdus mai multe oferte, depășește cantitatea aferentă dezechilibrului zilnic inițial al UR sau nu este introdusă pe sensul dezechilibrului, respectiv oferta de cumpărare în caz de «deficit» sau oferta de vânzare în caz de «excedent  +  Articolul 7În perioada 1 mai 2019-30 septembrie 2019, fiecare UR procesează informațiile necesare operațiunilor prevăzute la art. 18 lit. c)-e) din Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nominalizarea/renominalizarea, corelarea nominalizărilor, alocarea, inclusiv calculul dezechilibrelor zilnice și finale și a tarifelor pentru dezechilibru, defalcat la nivel de CC, PET și NC, pentru fiecare punct virtual de intrare/ieșire în/din SNT.  +  Articolul 8În perioada 1 octombrie 2019-28 februarie 2022, în cadrul punctelor virtuale de intrare/ieșire în/din SNT din/în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale și în cadrul punctelor virtuale de ieșire din SNT spre SD și CD, operațiunile prevăzute la art. 18 lit. c)-e) din Codul rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nominalizarea/ renominalizarea, corelarea nominalizărilor, alocarea, inclusiv calculul dezechilibrelor zilnice și finale și a tarifelor pentru dezechilibru, se realizează defalcat la nivel de CC, PET și NC.  +  Articolul 9În perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, pe piețele centralizate din România se ofertează și se tranzacționează gaze naturale din import, precum și cele din producție internă, cu excepția cantităților destinate CC și PET.  +  Articolul 10(1) În cazul furnizorilor desemnați FUI, cantitatea de gaze naturale din producția internă destinată asigurării consumului CC și PET din portofoliul propriu este suplimentată cu cantitatea de gaze naturale din producția internă destinată asigurării consumului CC și PET preluați ce a fost atribuită furnizorului actual.(2) Cantitatea de gaze naturale din producția internă destinată asigurării consumului CC preluați se determină astfel:(i) stabilirea raportului între consumul CC eligibili și consumul total al CC, consumuri aferente lunii de transmitere a datelor și informațiilor avute în vedere la determinarea cantităților de către ANRE, pentru furnizorul actual;(ii) aplicarea raportului prevăzut la pct. (i) asupra cantităților de gaze naturale determinate de către ANRE pentru acoperirea consumului clienților casnici, pe perioada de desemnare FUI;(iii) dacă data de începere a perioadei de desemnare FUI este diferită de data de început al unei luni, calculele vor ține cont de principiul pro-rata..(3) Cantitatea de gaze naturale din producția internă destinată asigurării consumului PET preluați se determină pe baza datelor și informațiilor avute în vedere la determinarea cantităților de către ANRE, pentru furnizorul actual.(4) Ca urmare a desemnării, FUI are obligația de a notifica DO în termen de două zile de la data publicării deciziei de desemnare în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) DO comunică furnizorului desemnat FUI, în 24 de ore de la primirea notificării prevăzute la alin. (4), datele de contact ale producătorului de la care furnizorul actual achiziționează gazele naturale din producția internă.(6) În termen de maximum 5 zile de la data solicitării, producătorul și furnizorul desemnat FUI au obligația de a încheia un contract/act adițional, după caz, pentru preluarea cantităților de gaze naturale suplimentate în condițiile alin. (2) și (3).  +  Articolul 11(1) În cazul unui furnizor în regim reglementat ce va efectua furnizare reglementată a gazelor naturale pentru CC reglementați transferați, cantitatea de gaze naturale din producția internă destinată asigurării consumului CC din portofoliul propriu este suplimentată cu cantitatea de gaze naturale din producția internă destinată asigurării consumului CC transferați ce a fost atribuită furnizorului actual. Cantitatea de gaze naturale din producția internă destinată asigurării consumului CC transferați se determină astfel:(i) stabilirea raportului între consumul CC reglementați și consumul total al CC, consumuri aferente lunii de transmitere a datelor și informațiilor avute în vedere la determinarea cantităților de către ANRE, pentru furnizorul actual;(ii) aplicarea raportului prevăzut la pct. (i) asupra cantităților de gaze naturale stabilite de către ANRE pentru acoperirea consumului CC, cu luarea în considerare a perioadei în care noul furnizor asigură furnizarea gazelor naturale în regim reglementat la clienții casnici transferați;(iii) transferarea către noul furnizor a cantităților de gaze naturale înmagazinate în depozitele de înmagazinare subterană de către actualul furnizor, conform obligației instituite de către prevederile legale în vigoare, diminuate, după caz, cu cantitățile extrase în vederea acoperirii consumului CC reglementați, până la data transferului acestora. Transferul cantităților de gaze naturale se efectuează la prețul de 68 lei/MWh, la care se adaugă tarifele aferente serviciilor incluse;(iv) dacă data de transfer a CC este diferită de data de început al unei luni, calculele vor ține cont de principiul pro-rata.(2) În baza deciziei emise de ANRE prin care s-a realizat transferul CC reglementați de la furnizorul actual, noul furnizor în regim reglementat are obligația de a notifica DO în termen de două zile de la data comunicării acesteia de către ANRE.(3) DO comunică noului furnizor în regim reglementat, în 24 de ore de la primirea notificării prevăzute la alin. (2), datele de contact ale producătorului de la care furnizorul actual achiziționează gazele naturale din producția internă.(4) În termen de maximum 5 zile de la data solicitării, producătorul și noul furnizor în regim reglementat au obligația de a încheia un contract/act adițional, după caz, pentru preluarea cantităților de gaze naturale suplimentate în condițiile alin. (1).  +  Articolul 12(1) Toate tranzacțiile încheiate între producători și furnizori și/sau PET și/sau NC, după caz, sunt notificate în PVT, defalcat pe cantitatea de gaze naturale destinată CC și PET și NC.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), tranzacțiile cu gaze naturale destinate consumului CC și PET racordați în conductele de alimentare din amonte, din SD racordate doar la conductele de alimentare din amonte și care au acces la o singură sursă de achiziție a gazelor naturale potrivit soluției de racordare, sunt notificate DO de către ambele părți implicate în tranzacție.  +  Articolul 13Până cel târziu la data de 1 februarie 2020, DO transmite operatorilor economici și NC prevăzuți la art. 3 formularele și formatul în care acestea vor furniza datele și informațiile transmise în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 14Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici și PET din sectorul gazelor naturale atrage sancționarea acestora în condițiile prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15Producătorii de gaze naturale, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României, furnizorii de gaze naturale care asigură acoperirea consumului CC și PET, producătorii de energie termică care optează pentru achiziția gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale, OTS, OD și DO duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul ANRE urmăresc lunar respectarea acestora.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare, a Metodologiei de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici și de modificare și completare a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 1 martie 2019, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 17 aprilie 2019.Nr. 52.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândăcu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici șial producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizatăla producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termicedestinată consumului populației, din producția internă curentă și/sau din depozitele de înmagazinare