NORME METODOLOGICE din 12 aprilie 2019de aplicare a art. 1-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.023 din 12 aprilie 2019
 • COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ Nr. 172 din 9 aprilie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 16 aprilie 2019  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2.023/172/2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 294 din 16 aprilie 2019.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice reglementează mecanismul de acordare a finanțărilor prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, denumit în continuare Fond, astfel:a) modul de acordare a finanțărilor proiectelor de dezvoltare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în domeniile prioritare, așa cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, calcularea dobânzilor și penalităților de întârziere, precum și modalitatea de rambursare;b) modul de acordare a finanțărilor proiectelor de investiții ale universităților în domeniile prioritare, așa cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (3) din ordonanța de urgență, calcularea dobânzilor și penalităților de întârziere, precum și modalitatea de rambursare;c) condițiile de eligibilitate ale proiectelor finanțate.(2) Fondul are următoarele caracteristici:a) caracter național, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al țării;b) caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de finanțare a proiectelor de dezvoltare.  +  Articolul 2(1) În vederea acordării granturilor din Fond, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universitățile depun o solicitare de finanțare către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, denumită în continuare CNSP, în care menționează următoarele:a) denumirea proiectului și încadrarea acestuia în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau (3) din ordonanța de urgență;b) valoarea estimată a proiectului, cu eșalonarea pe ani a acesteia;c) respectarea încadrării în condițiile prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență;d) mențiune cu privire la solicitarea avansului de 5% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitarea;e) în cazul unei solicitări pentru domeniul prioritar secundar, solicitantul va anexa la cererea de grant o declarație pe propria răspundere prin care își asumă faptul că a finalizat integral toate proiectele din domeniul prioritar principal.(2) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universitățile pot să se adreseze CNSP în scris, anterior depunerii solicitării de finanțare, în vederea verificării eligibilității. CNSP va verifica încadrarea în domeniile prioritare și va comunica dacă proiectul poate fi finanțat din Fond.(3) Între CNSP și beneficiar se încheie un contract de finanțare care cuprinde cel puțin clauze privind:a) preambul;b) interpretare;c) obiectul contractului și denumirea proiectului finanțat;d) structura și documentele contractului de finanțare;e) valoarea proiectului;f) valoarea finanțării acordate prin contractul de finanțare;g) perioada de implementare a proiectului;h) perioada de valabilitate a contractului de finanțare;i) eligibilitatea cheltuielilor;j) rambursarea/plata cheltuielilor;k) obligațiile părților;l) nereguli și restituirea finanțării;m) monitorizarea contractului de finanțare;n) modificarea contractului de finanțare;o) notificări și corespondență în contractul de finanțare;p) încetarea contractului de finanțare;q) litigii;r) legea aplicabilă contractului de finanțare;s) dispoziții finale;t) clauze specifice.  +  Capitolul II Definiții  +  Articolul 3(1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) beneficiar - unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, precum și universitățile care îndeplinesc condițiile prevăzute în ordonanța de urgență, precum și în prezentele norme metodologice și care utilizează Fondul de Dezvoltare și Investiții pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare în domeniile prioritare, așa cum acestea sunt definite în ordonanța de urgență;b) Fond - Fondul de Dezvoltare și Investiții, fără personalitate juridică, gestionat de CNSP, prin contul de disponibil 50.28.01 „Disponibil al Fondului de Dezvoltare și Investiții“ deschis pe numele CNSP la Trezoreria Statului Sector 1;c) grant - sume acordate de către CNSP beneficiarilor în mai multe tranșe, în funcție de graficul de execuție și graficul de lucrări, întocmit potrivit prevederilor legale incidente în materie, de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proforme;d) finanțator - CNSP, în condițiile ordonanței de urgență;e) facturi - categorii de documente justificative emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare: facturi, bonuri fiscale emise conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, factură proformă și contracte.(2) Granturile acordate din Fond sunt monitorizate de CNSP. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acțiuni constând în urmărirea periodică a stadiului derulării finanțării acordate, pe baza situațiilor furnizate de către beneficiari, conform prevederilor contractului de finanțare.  +  Capitolul III Bugetul Fondului  +  Articolul 4(1) Valoarea totală a împrumuturilor acordate Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză pe un interval de 20 de ani este în limita sumei de 10.000 milioane euro echivalent lei calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.(2) Încadrarea în domeniile prioritare se stabilește de către CNSP prin ordin al președintelui acesteia.  +  Articolul 5(1) CNSP centralizează solicitările transmise întocmite conform anexei la prezentele norme metodologice. În baza condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență, precum și de prezentele norme metodologice și a analizei proprii de specialitate, CNSP întocmește lista de proiecte propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al președintelui CNSP. După aprobare, lista cu proiectele care se finanțează se publică pe site-ul CNSP.(2) Condițiile prevăzute la alin. (1) se aplică unitar tuturor proiectelor de dezvoltare propuse la finanțare prin solicitările prevăzute la alin. (1).(3) Pentru proiectele de dezvoltare și de investiții cuprinse în lista prevăzută la alin. (1), în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit CNSP autorizația de construire valabilă sau devizele de lucrări și memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuției lucrărilor.  +  Articolul 6(1) În vederea constituirii sumelor necesare funcționării Fondului, la solicitarea scrisă a CNSP, Ministerul Finanțelor Publice acordă împrumuturi din disponibilitățile înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.(2) Împrumuturile se acordă prin hotărâre a Guvernului pe bază de convenție de împrumut încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și CNSP, în condițiile art. 2 alin. (3) din ordonanța de urgență.(3) Eventualele sume rămase din împrumut, care nu mai pot fi utilizate pentru destinația pentru care au fost alocate, se restituie de CNSP în primele 30 de zile calendaristice ale anului următor acordării. De la data înregistrării sumelor restituite ca neutilizate, valoarea împrumutului acordat se modifică prin act adițional la convenția de împrumut, cu actualizarea scadențarului de plată al împrumutului.  +  Capitolul IV Descrierea grantului  +  Articolul 7(1) Valoarea grantului se stabilește de către CNSP în conformitate cu normele și procedurile sale interne de acordare, în baza solicitării beneficiarului - unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale sau asociații de dezvoltare intercomunitară, cu încadrarea în condițiile prevăzute în ordonanța de urgență și în prezentele norme metodologice.(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) pot să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență și să solicite finanțare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal. (3) Pentru universități, valoarea grantului se stabilește de către CNSP în conformitate cu normele și procedurile sale interne de acordare, în baza solicitării beneficiarului, cu încadrarea în condițiile prevăzute în ordonanța de urgență și în prezentele norme metodologice.  +  Articolul 8Grantul acordat din Fond nu poate fi utilizat în alte scopuri decât pentru acela pentru care a fost acordat.  +  Articolul 9Categoriile de lucrări pentru proiectele de dezvoltare care cuprind investiții noi și extinderea/finalizarea investițiilor existente, constând în construcții, modernizări și dotări, precum și lucrări de întreținere și reparații curente din domeniile prioritare prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din ordonanța de urgență, care se finanțează din Fond, sunt:1. pentru domeniul prioritar principal:a) lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitare termică a construcțiilor aferente pentru dispensare medicale rurale, centre medicale de permanență, spitale județene, municipale și orășenești; b) dotarea, ca activitate independentă, a unităților sanitare, și anume achiziția de echipamente medicale și mobilier specific medical, alte categorii de echipamente și dotări independente;c) lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitarea termică a construcțiilor aferente pentru școli, grădinițe, creșe, campusuri școlare;d) dotarea, ca activitate independentă, a unităților de învățământ preuniversitar/universitar, precum și a creșelor, și anume achiziția de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente;e) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stațiilor de tratare a apei, lucrări pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apă, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalațiile de pompare până la stația de clorinare, conductele de aducțiune, stația de clorinare și/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, stațiile de pompare și repompare între componentele tehnologice și de la acestea în rețelele de distribuție, rețelele de distribuție, anexele administrative și împrejmuirile, branșamente până la limita de proprietate;f) lucrări pentru extinderea și reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor centralizate de alimentare cu apă existente prevăzute la lit. e);g) categorii de lucrări pentru realizarea/extinderea/ reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate cum sunt:– lucrări pentru realizarea componentelor sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate, constând în: colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizator la stațiile de epurare, epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, evacuarea, tratarea și depozitarea nămolului rezultat în activitatea de epurare, anexele administrative și împrejmuirile;– lucrări pentru extinderea și reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate existente;h) lucrări pentru construirea, înființarea unor rețele noi de gaze, inclusiv racordarea la conducta de transport gaze naturale, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelelor de gaze existente. Se finanțează inclusiv conductele de racord la rețelele de distribuție în regim de medie/înaltă presiune și stația de reglare-măsurare;i) lucrări pentru construirea, înființarea unor rețele noi de energie electrică, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelelor de energie electrică existente. Se finanțează inclusiv racordarea la rețeaua de medie/înaltă tensiune și realizarea de posturi de transformare; j) lucrări pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cum sunt:– aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;– investiții noi în infrastructura rutieră;– lucrări de întreținere și reparații curente a infrastructurii rutiere;– corecția și îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes județean și de interes local - profiluri transversale și longitudinale, curbe, supraînălțări;– amenajarea acostamentelor, inclusiv căi de acces pietonale și trotuare în interiorul localităților;– amenajarea intersecțiilor cu alte drumuri laterale și amenajarea acestora pe o lungime de maximum 25 metri;– execuția de sisteme colectoare și de dirijare a apelor pluviale;– refacerea și construcția de podețe și poduri, ziduri de sprijin, consolidări de taluzuri, atunci când acestea sunt necesare pentru siguranța circulației și pentru realizarea în siguranță a lucrărilor de drum propuse;– realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale care sunt lucrări privind infrastructura, suprastructura, calea de circulație și asigurarea secțiunii optime de scurgere a apelor în limita a două lungimi ale lucrării de artă în albia majoră în amonte și în limita unei lungimi a lucrării de artă în albia minoră în aval;k) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea platformelor de gunoi care sunt lucrări specifice pentru asigurarea condițiilor de protecție a mediului;l) dotarea, ca activitate independentă, cu autovehicule specifice salubrității, precum și echipamente specifice activității de salubritate; m) lucrări pentru construirea, înființarea unor sisteme de iluminat public stradal-rutier și/sau stradal-pietonal noi, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de iluminat public stradal-rutier și/sau stradal-pietonal existente;2. pentru domeniul prioritar secundar: a) lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitarea termică a construcțiilor aferente căminelor culturale; b) lucrări de reabilitare a lăcașurilor de cult;c) lucrări pentru realizarea, extinderea, reabilitarea și modernizarea bazelor sportive pentru sport de masă și performanță;d) lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitare termică a construcțiilor cu destinația de locuință socială, locuință pentru tineri, locuințe de serviciu pentru specialiști, reabilitarea clădirilor cu risc seismic;e) investiții sau lucrări de întreținere și reparații curente pentru sediile administrative ale instituțiilor publice din mediul rural;3. pentru universități, se finanțează proiecte de investiții în domenii prioritare după cum urmează: a) construcția/modernizarea infrastructurii didactice, respectiv amfiteatre, laboratoare, săli de cursuri și săli de sport;b) construcția/modernizarea infrastructurii de cercetare;c) construcția/modernizarea infrastructurii unor spații de cazare și masă pentru studenți;d) construcția/modernizarea infrastructurii unor centre de conferință, pentru diseminarea informațiilor științifice.  +  Capitolul V Condiții și criterii de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii de granturi  +  Articolul 10(1) Beneficiarii granturilor pot solicita finanțare din Fond în următoarele condiții:1. pentru unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și asociații de dezvoltare intercomunitară:a) să dețină autorizația de construire sau devizele de lucrări și memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuției lucrărilor;b) beneficiarii pot să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență;c) să solicite finanțare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal;d) suma solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul bugetului local neutilizat la data solicitării finanțării. La stabilirea excedentului bugetului local nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare;e) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză;f) să nu existe finanțare dublă concomitentă pentru aceleași lucrări aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finanțate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale;2. pentru universități:a) să dețină autorizația de construire;b) beneficiarii să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond în același timp, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai cu respectarea domeniilor prioritare stabilite conform art. 1 alin. (3) din ordonanța de urgență;c) suma solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul neutilizat la data solicitării finanțării. La stabilirea excedentului bugetar nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare;d) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat sau alte bugete, aprobată sau în curs de analiză.(2) Categoriile de investiții eligibile a fi finanțate din Fond sunt investițiile noi și extinderea/finalizarea investițiilor existente, constând în construcții, modernizări și dotări, precum și lucrări de întreținere și reparații curente pentru unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară.  +  Capitolul VI Cheltuielile eligibile în cadrul proiectelor de dezvoltare finanțate din Fond  +  Articolul 11(1) Beneficiarul grantului accesează finanțarea în una sau mai multe tranșe, în urma unei/unor solicitări scrise adresate finanțatorului, care poate include avans de 5% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitarea.(2) Categoriile de cheltuieli, definite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt:a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând proiectului;b) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau dotare;c) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier;d) cheltuieli diverse și neprevăzute.(3) Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează prin Fond sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.  +  Capitolul VII Contractarea granturilor acordate din Fond  +  Articolul 12(1) În vederea obținerii unui grant, potențialul beneficiar va transmite CNSP o solicitare de finanțare, întocmită conform anexei la prezentele norme metodologice, însoțită de documentația aferentă proiectului pentru care solicită finanțare. După aprobarea finanțării de către structurile competente ale CNSP, beneficiarul încheie cu finanțatorul un Contract de finanțare, solicitarea de finanțare aprobată devenind anexă la Contractul de finanțare. (2) Finanțatorul verifică documentația primită de la aplicant, având dreptul să îi solicite acestuia informații suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de finanțare și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei și încadrării în domeniile prioritare.(3) CNSP analizează, în condițiile legii, potrivit reglementărilor proprii și prezentelor norme metodologice, solicitarea de finanțare. În cazul în care constată că aceasta îndeplinește condițiile de acordare, aprobă finanțarea, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării corecte și complete, afișând pe site-ul propriu rezultatul selecției.(4) În cazul aprobării grantului, beneficiarul redactează Contractul de finanțare, potrivit art. 2 alin. (3), în două exemplare originale, pe care le remite semnate finanțatorului, personal, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către finanțator. (5) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, finanțatorul CNSP semnează Contractul de finanțare și remite beneficiarului, personal, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, un exemplar original al Contractului de finanțare.  +  Articolul 13Finanțarea intră în vigoare la data semnării Contractului de finanțare și este valabilă până la data finalizării execuției investiției.  +  Articolul 14Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de produse/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate din Fond potrivit destinației pentru care au fost alocate.  +  Articolul 15(1) Contractul de finanțare poate fi modificat, în condițiile legii, prin acte adiționale, pe parcursul derulării grantului.(2) Proiectele realizate prin granturile acordate din Fond au o durată de implementare de maximum 4 ani și se realizează în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare.(3) În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata de implementare a proiectelor prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.  +  Articolul 16(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării Contractului de finanțare, CNSP virează unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale în contul de disponibil 50.02.60 „Disponibil reprezentând granturi acordate unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale din Fondul de Dezvoltare și Investiții“, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în contul de disponibil 50.65.04 „Disponibil reprezentând granturi acordate asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din Fondul de Dezvoltare și Investiții“ și universităților în contul de disponibil 50.01.60 „Disponibil reprezentând granturi acordate universităților din Fondul de Dezvoltare și Investiții“, deschise la unitățile Trezoreriei Statului, suma solicitată conform prevederilor art. 5 lit. d) din ordonanța de urgență. În execuție, în termen de 3 zile de la încasare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale transferă suma aflată în contul de disponibil în contul de venituri al bugetului local, cod indicator 41.02.14 - Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții, respectiv universitățile în contul de venituri, cod indicator 41.10.14 - Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții, în vederea utilizării acesteia. Avansul neutilizat până la data de 31 decembrie a fiecărui an se restituie în contul Fondului din care a fost virat.(2) Beneficiarii pot solicita alocarea unei sume suplimentare, virate în conturile de disponibil prevăzute la alin. (1), în limita a maximum 10% din valoarea finanțării, numai după justificarea integrală a sumelor virate anterior, cu încadrarea în limitele anuale aprobate în Contractul de finanțare, inclusiv pentru cazurile în care au restituit sumele neutilizate sau nu a fost solicitat avans în condițiile art. 5 lit. d) din ordonanța de urgență.(3) Finanțatorul aprobă fiecare operațiune de decontare/plată a cheltuielilor beneficiarului, în condițiile legii.  +  Capitolul VIII Derularea contractului - modalitatea de acordare a sumelor din grant  +  Articolul 17(1) După încheierea contractelor de finanțare multianuale, în execuția investiției, beneficiarii transmit Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză o solicitare privind transferul sumelor necesare pentru decontarea produselor achiziționate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, corelat cu graficele de execuție ale livrării de produse, prestării serviciilor, execuției lucrărilor, în limita serviciilor/achizițiilor/lucrărilor efectiv executate în luna anterioară solicitării, în limita contractelor de finanțare multianuale încheiate.(2) Suma care se acordă din grant pentru finanțarea proiectelor prin Fond se transferă beneficiarilor în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea produselor achiziționate/serviciilor prestate/lucrărilor executate.(3) În situația în care documentațiile transmise de beneficiari și înregistrate la CNSP în vederea decontării nu sunt complete și conforme cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, se comunică beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, observațiile și/sau propunerile necesare modificării/ completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită, cu modificările/completările ulterioare aduse documentației inițiale, va primi un nou număr de înregistrare, fiind considerată solicitare nouă.(4) În situația în care solicitările de transfer depășesc 80% din disponibilitățile aflate în Fond în anul în curs, CNSP procedează astfel:a) notifică beneficiarii contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită până la care aceștia mai pot depune solicitări de transferuri, data-limită fiind considerată data la care solicitarea de transfer s-a înregistrat la CNSP;b) efectuează transferurile către beneficiari în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor;c) în situația în care, după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a), se constată că mai sunt sume disponibile pentru realizarea transferurilor, CNSP prelungește termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a acestora;d) în cazul în care solicitările de transfer, depuse în termenele prevăzute la lit. a) și c), depășesc disponibilitățile aflate în Fond, acestea se restituie beneficiarilor.(5) După primirea notificării prevăzute la alin. (4) lit. a), beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de produse, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.(6) În situația suplimentării fondurilor, CNSP notifică beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (1)-(4).  +  Capitolul IX Restituire anuală, rambursare, dobânzi și penalități  +  Articolul 18(1) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, prin unitățile administrativ-teritoriale componente, au obligația de a restitui anual, pe o perioadă fixă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuția proprie la proiect, calculată ca diferență între nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și serviciul datoriei publice locale anuale, dar nu mai mult decât valoarea finanțată. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat, subdiviziunea bugetară la care se virează sumele rambursate de beneficiari, respectiv contul de venituri, cod indicator 41.01.15 - Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții, până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar și se verifică de către structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanțelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(2) Universitățile au obligația de a restitui anual 2,5% din valoarea finanțării, pe o perioadă fixă de 20 de ani, reprezentând contribuția proprie la proiect. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat, subdiviziunea bugetară la care se virează sumele rambursate de beneficiari, respectiv contul de venituri, cod indicator 41.01.15 - Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții, până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar și se verifică de către structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanțelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) Pentru neachitarea la termen a sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), beneficiarii datorează dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor stabilite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Executarea silită a sumelor neachitate se efectuează de către organele fiscale centrale.(4) Diferența rezultată dintre valoarea grantului și sumele achitate conform alin. (1), la finalul perioadei de 20 de ani, reprezintă cheltuiala definitivă a bugetului de stat și nu se mai datorează de către beneficiar.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) CNSP afișează pe site-ul propriu calendarul sesiunilor de depunere a solicitărilor de către cei interesați în accesarea finanțărilor din Fond.(2) Pentru fiecare sesiune de depunere a solicitărilor de finanțare anunțată pe site-ul CNSP, se publică, cel puțin, criteriile minime pentru acordarea finanțării, încadrarea în domeniile prioritare, precum și valoarea alocată sesiunii.(3) În aplicarea prezentelor norme metodologice, CNSP stabilește modelul Contractului de finanțare, conform prevederilor art. 2 alin. (3).  +  Articolul 20Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  ANEXĂ la normele metodologiceFONDUL DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
  FORMULARUL
  solicitării de finanțare
  ÎNREGISTRAREA SOLICITĂRII DE FINANȚARE
  COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ - CNSP
  Nr.Înregistrate de:
  Cod program/proiect:Semnătura
  Data
  Denumirea proiectului:[Completați cu litere de tipar, maximum 100 de caractere. Titlul trebuie să fie sugestiv pentru solicitarea de finanțare.]
  Domeniul prioritar:[Completați cu litere de tipar. Domeniul trebuie să se încadreze la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru UAT/ADI sau art. 1 alin. (3) din același act normativ pentru universități.]
  1. Informații privind grantulFondul de Dezvoltare și Investiții (Fond)[Această informație este predefinită. Vă rugăm să nu ștergeți, să nu modificați, să nu completați!]2. Informații privind solicitantul2.1. Solicitantul
  Denumirea solicitantului[Completați cu denumirea completă a solicitantului - UAT/SUBDIVIZIUNE UAT/ADI/UNIVERSITATE, așa cum apare în actele constitutive.]
  Codul de înregistrare fiscală[Se va completa codul de înregistrare fiscală al solicitantului.]
  Adresa sediului solicitantului[Completați cu adresa poștală a sediului solicitantului.]
  E-mail[Completați cu adresa de poștă electronică generală a organizației sau a reprezentantului legal sau a persoanei de contact. Această informație nu este obligatorie!]
  Tipul solicitantului unitate/subdiviziune administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale)  asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI)  universitate
  Reprezentantul legal al solicitantuluiCompletați cu prenumele și numele complete ale reprezentantului legal, inclusiv inițiala tatălui, așa cum apare în cartea de identitate.
  2.2. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor financiare internaționale (IFI)
  3. Solicitarea de finanțare pentru proiectul ...Prin prezenta solicitare de finanțare se solicită finanțarea proiectului propus mai jos, în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.3.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului[Precizați pe scurt amplasamentul/sediul/sediile aferent(e) activităților prevăzute prin proiect, dotările, echipamentele deținute și utilizate de UAT/ADI/universitate pentru implementarea proiectului.]Prezenta solicitare de finanțare include următoarele obiecte/obiective de investiții/dotări:1. [obiect/obiectiv/dotare - adresa exactă, precum și descrierea amplasamentului]2. etc. [Se vor enumera toate obiectele/obiectivele care sunt parte din solicitarea de finanțare, cu adresa exactă.]3.2 Localizarea proiectului
  Județul: [Se va completa cu denumirea județului.]
  Comună/Oraș/Municipiu/Sector: [Se va completa cu denumirea localității unde se va implementa proiectul.]
  3.3 Descrierea proiectului3.3.1. Obiectivele proiectului[Se vor menționa obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului, precum și modul în care proiectul se încadrează în domeniile prioritare, conform art. 1 alin. (2) sau (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare.]Obiectivele trebuie să fie formulate clar, în strânsă corelare cu activitățile și rezultatele prevăzute a se realiza/obține. În general, obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizării unei investiții în construcții, modernizări, extinderi și dotări, în timp ce atingerea obiectivului general este o consecință a îndeplinirii obiectivelor specifice.Vă rugăm să citiți cu atenție secțiunea 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, și normele metodologice de aplicare prevăzute la art. 11 din același act normativ. Orientativ: maximum 2 pagini][Precizați durata de implementare a proiectului, în luni/ani.Durata de implementare a proiectului reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități prevăzute în cadrul proiectului. Se va avea în vedere faptul că activitățile deja efectuate până la data semnării contractului de finanțare pentru proiectul care face obiectul prezentei solicitări de finanțare nu vor fi luate în calcul la estimarea duratei de implementare. Se va avea în vedere faptul că modificarea duratei de implementare este subiectul unui act adițional la contractul de finanțare. Astfel, beneficiarul trebuie să aprecieze cu realism durata de implementare a proiectului în corelare cu activitățile cu cea mai mare pondere în contractul de finanțare, cum ar fi contractul/contractele de lucrări, sezonul rece când nu se pot face lucrări exterioare, precum și durata de atribuire a procedurilor de achiziție lucrări și dirigenție de șantier. Este de preferat a avea o durată suficientă de implementare a proiectului în vederea evitării supraaglomerării cu solicitări de prelungire prin acte adiționale cu perioade foarte mici.]Se va preciza valoarea estimată a investiției, cu eșalonarea pe ani a acesteia.3.3.2. Documente necesare a fi prezentate odată cu prezenta solicitare de finanțareAutorizația de construire valabilă sau devizele de lucrări și memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuției lucrărilor
  4. Finanțarea proiectului4.1. Bugetul solicitării de finanțare[Atenție! Se va completa bugetul corespunzător, cu două zecimale, la nivelul solicitării de finanțare - respectiv adunând subcapitolele aferente din devizul general al proiectului.]5. Certificarea solicitării de finanțareConfirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și grantul pentru care am aplicat este necesar proiectului de mai sus pentru a se derula conform descrierii. De asemenea confirm că nu am cunoștință de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.Înțeleg că dacă solicitarea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.
  Data:
  [zz/ll/aaaa]Prenumele și numele
  [Completați cu prenumele, numele complete și funcția reprezentantului legal/persoanei împuternicite, cu
  litere mari de tipar.]
  Semnătura
  [Semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite și ștampila]
  [Formularul solicitării de finanțare poate fi descărcat și în format electronic, la adresa: http://www.cnp.roVă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, recomandările și explicațiile incluse în acest formular, înainte de completare.Instrucțiuni privind completarea solicitării de finanțare:• La momentul completării solicitării de finanțare, explicația marcată între parantezele dreptunghiulare trebuie ștearsă.• Tabelul de pe coperta solicitării de finanțare se va completa numai de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Vă rugăm să nu completați, modificați sau ștergeți tabelul.Împreună cu acest formular sunt prevăzute modele și formulare standard pentru alte documente, conform prezentelor norme metodologice. Acestea trebuie completate și atașate solicitării de finanțare, formând anexele solicitate.

  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială/Asociația de dezvoltare intercomunitară/Universitate
  ……………………………
  Primar/Președintele consiliului județean/ Reprezentant ADI/Rector …………..........………
  Numele și prenumele .........................................
  Semnătura ………………
  Reprezentant legal,
  Numele și prenumele …………
  Semnătura ……….
  -----