PROCEDURĂ din 4 aprilie 2019privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 15 aprilie 2019    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 942 din 4 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 285 din 15 aprilie 2019.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Procedura de cesiune a creanțelor bugetare se aplică debitorilor aflați în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, precum și altor acte normative în baza cărora s-a declanșat procedura insolvenței.(2) Procedura de cesiune a creanțelor bugetare poate fi inițiată de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe cu creanțe bugetare, denumit în continuare organ fiscal.  +  Articolul 2Fac obiectul cesiunii creanțele bugetare înscrise de organul fiscal în tabelul definitiv de creanțe, rămase nestinse la data încheierii contractului de cesiune.  +  Articolul 3(1) Cesiunea creanțelor bugetare poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) prețul cesiunii este cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe;b) plata prețului cesiunii și recuperarea creanțelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;c) cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanței;d) constituirea de garanții, cu excepția situației în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune.(2) Prin justificarea unui interes public se poate înțelege:a) justificarea necesității cesiunii creanței în vederea menținerii scopului pentru care cesionarul a fost autorizat/ contractat de o autoritate sau instituție publică să presteze un serviciu public și care se află sub supravegherea și controlul unei autorități sau instituții publice;b) justificarea necesității cesiunii creanței ca fiind de interes public, în vederea rezolvării oricăror probleme, fapte sau evenimente locale ori naționale cu semnificație pentru viața comunității;c) orice alte justificări din partea cesionarului, relevante în dovedirea interesului public privind cesiunea creanței.  +  Articolul 4Competența pentru efectuarea procedurii de cesiune a creanțelor bugetare datorate de contribuabili aparține comisiei constituite potrivit art. 7.  +  Capitolul II Procedura privind demararea selecției cesionarului  +  Articolul 5(1) Procedura privind demararea selecției cesionarului se realizează de către organul fiscal, prin serviciul/biroul juridic, prin publicarea unui anunț privind invitația de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanțelor bugetare, pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.(2) Pentru publicarea anunțului, organul fiscal întocmește un Referat justificativ privind demararea procedurii de cesiune a creanțelor bugetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.(3) Termenul de depunere a ofertelor este de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet potrivit alin. (1). Modelul ofertei este cel prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.  +  Articolul 6(1) Oferta trebuie să cuprindă următoarele elemente:a) datele de identificare ale cesionarului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;b) datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea și codul de identificare fiscală, precum și cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe;c) prețul cesiunii (în lei), care nu poate fi mai mic decât cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanță, menționat în anunțul prevăzut la art. 5 alin. (1), termenul de plată (zi/lună/an) până la care se face plata și precizarea dacă plata se face integral sau în rate, cu menționarea numărului ratelor, fără a putea depăși 3 ani de la data încheierii contractului;d) mențiuni referitoare la tipul de garanție ce va fi constituit, potrivit art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, în cazul în care plata prețului cesiunii nu se face integral până la data încheierii contractului de cesiune;e) justificarea cesionarului cu privire la interesul public al cesiunii creanței;f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se depune de către o persoană fizică;g) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, după caz;h) data și semnătura reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului cesionarului.(2) Ofertele se depun sau se trimit prin poștă la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3), în plic închis, pe care vor fi înscrise următoarele: „Pentru Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare aflate în sarcina debitorului .......................“, precum și numele și prenumele/denumirea ofertantului.(3) Plicurile cu ofertele înregistrate la organul fiscal nu se desigilează la registratura organului fiscal, urmând a se deschide de către comisia constituită potrivit art. 7.  +  Capitolul III Componența și funcționarea comisiei de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare  +  Articolul 7(1) Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare, denumită în continuare comisia, este formată din 3 membri, respectiv:a) director general adjunct - administrarea veniturilor statului al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili/șef administrație adjunct - colectarea creanțelor al administrației județene sau de sector a finanțelor publice/șef administrație adjunct - colectarea creanțelor al Administrației pentru Contribuabili Mijlocii, constituită la nivelul municipiului București, după caz, sau înlocuitorul de drept al acestuia, care va îndeplini și calitatea de președinte al comisiei;b) șeful serviciului/biroului juridic al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili/administrației județene sau de sector a finanțelor publice/Administrației pentru Contribuabili Mijlocii constituite la nivelul municipiului București sau înlocuitorul de drept al acestuia, după caz;c) șeful serviciului executare silită al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili/administrației județene sau de sector a finanțelor publice/Administrației pentru Contribuabili Mijlocii constituite la nivelul municipiului București sau înlocuitorul de drept al acestuia, după caz.(2) Secretariatul comisiei este asigurat de către un funcționar public din cadrul serviciului/biroului juridic ori înlocuitorul acestuia, desemnat de către conducătorul organului fiscal.(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a ofertelor, comisia se întrunește în vederea deschiderii acestora.(4) La analiza ofertelor, după verificarea condiției privind justificarea cesionarului pentru interesul public în vederea cesionării creanțelor, comisia realizează selecția ofertelor în următoarea ordine:a) oferta care are termenul de plată a prețului cesiunii cel mai scurt, dar nu mai târziu de 3 ani de la încheierea contractului de cesiune, și prețul cesiunii să fie cel puțin valoarea creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanță;b) oferta care are prețul cesiunii cel mai mare;c) garanția cea mai favorabilă din perspectiva maximizării recuperării creanțelor bugetare, respectiv se au în vedere cu prioritate ofertele conform cărora garanția se constituie potrivit art. 211 lit. a) și b) din Codul de procedură fiscală, iar ulterior celelalte tipuri de garanții.(5) În situația în care sunt două sau mai multe oferte care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (4), comisia transmite, atât prin poștă, cât și prin fax sau la adresa de e-mail menționată în ofertă, o notificare prin care solicită ofertanților aflați în această situație prezentarea unei noi oferte care să fie mai avantajoasă pentru cedent față de cea depusă inițial, în termen de cel mult 10 zile de la data notificării.(6) În cazul în care unul dintre ofertanții notificați nu prezintă o nouă ofertă la termenul prevăzut la alin. (5), comisia ia în considerare pentru desemnarea câștigătorului oferta depusă de acesta inițial, aplicându-se în mod corespunzător prevederile alin. (4).(7) În cazul în care niciunul dintre ofertanții notificați nu prezintă noi oferte în termenul prevăzut la alin. (5), comisia verifică ofertele inițiale depuse de către ofertanții notificați potrivit alin. (5) și declară câștigătoare prima ofertă înregistrată la organul fiscal.(8) Hotărârile comisiei se iau cu votul majorității membrilor comisiei.(9) După analizarea condițiilor prevăzute la alin. (4)-(7), comisia emite o decizie prin care stabilește rezultatul selecției, pe baza informațiilor existente în ofertele depuse. Modelul deciziei este cel prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.(10) Decizia prevăzută la alin. (9) se comunică fiecărui ofertant prin intermediul secretariatului comisiei.(11) Împotriva deciziei prevăzute la alin. (9) ofertantul poate depune contestație la organul fiscal la nivelul căruia este constituită comisia emitentă a deciziei, competența de soluționare revenind acestuia. Prevederile titlului VIII - Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.(12) Pentru soluționarea contestației formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (9), organul de soluționare competent are la bază un referat întocmit de către comisie, cu motivele avute în vedere la rezultatul selecției cesionarului.  +  Capitolul IV Procedura de încheiere a contractului de cesiune  +  Articolul 8(1) În baza deciziei prevăzute la art. 7 alin. (9) organul fiscal emite, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării acestei decizii, un acord de principiu, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la ordin, prin care se stabilește nivelul garanției ce trebuie constituită, în funcție de informațiile menționate în ofertă.(2) Valoarea garanțiilor trebuie să acopere:a) cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe, precum și valoarea dobânzilor aferente prețului cesiunii calculată potrivit Codului de procedură fiscală, în situația în care plata prețului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune;b) cuantumul creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe, în situația în care plata prețului cesiunii se face într-o perioadă de până la 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune.(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), dobânda se calculează pentru fiecare sumă achitată de la data încheierii contractului de cesiune până la termenul/termenele de plată stabilit/stabilite conform acestuia.(4) În termen de 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, ofertantul declarat câștigător trebuie să constituie garanția stabilită conform acordului de principiu. La cererea temeinic justificată a ofertantului, organul fiscal poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile.(5) După constituirea garanției, în termen de cel mult 10 zile, organul fiscal încheie contractul de cesiune cu ofertantul declarat câștigător, la care se anexează graficul de plată, în situația în care cesionarul a optat pentru plata în rate a prețului cesiunii, care are la bază un referat întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin. Termenul de plată al ratelor este data de 15 a lunii. Modelul contractului de cesiune este prevăzut în anexa nr. 8 la ordin.(6) Prin excepție de la alin. (1), nu se mai emite acord de principiu în situația în care ofertantul plătește prețul cesiunii până la data încheierii contractului de cesiune. În acest caz, în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii deciziei prevăzute la art. 7 alin. (9), organul fiscal încheie contractul de cesiune cu ofertantul declarat câștigător, cu condiția confirmării plății prețului cesiunii.(7) La data încheierii contractului de cesiune, organul fiscal predă cesionarului titlurile de creanță/titlurile executorii în care sunt individualizate creanțele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe, precum și actele de executare emise pentru recuperarea acestora și păstrează la dosarul fiscal al debitorului copii conforme cu originalul ale acestor documente.(8) Obligațiile bugetare cuprinse în contractul de cesiune nu sunt considerate restante până la împlinirea termenului de plată prevăzut în acesta.  +  Articolul 9(1) Garanțiile pot consta în:a) mijloace bănești consemnate pe numele ofertantului declarat câștigător la dispoziția organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;b) scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție potrivit art. 211 din Codul de procedură fiscală;c) instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câștigător;d) încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal pentru executarea prețului cesiunii pentru care există un acord de principiu, având ca obiect bunuri proprietate a unei terțe persoane. Aceste bunuri trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepția cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 8 alin. (2).(2) Pot forma obiect al garanțiilor constituite potrivit alin. (1) bunurile mobile care nu au durata normală de funcționare expirată potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și bunurile mobile care, deși au durata normală de funcționare expirată, au fost supuse reevaluării potrivit regulilor contabile în vigoare.(3) Nu pot face obiectul garanțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) bunurile perisabile.(4) Dispozițiile art. 8 alin. (4) nu se aplică în cazul în care valoarea bunurilor proprietate a ofertantului declarat câștigător deja sechestrate de organul fiscal acoperă valoarea prevăzută la art. 8 alin. (2), cu condiția prezentării unui raport de evaluare cu valori actualizate ale bunurilor sechestrate la data depunerii garanției, în termenul prevăzut la art. 8 alin. (4). Dispozițiile alin. (6) sunt aplicabile în mod corespunzător.(5) În situația în care valoarea bunurilor deja sechestrate de organul fiscal nu acoperă valoarea prevăzută la art. 8 alin. (2), ofertantul declarat câștigător constituie garanție potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) pentru diferența de valoare neacoperită.(6) Bunurile oferite drept garanție potrivit alin. (1) lit. c) și d) se evaluează de un evaluator autorizat, care întocmește un raport de evaluare conform standardelor de evaluare în vigoare.(7) Pentru bunurile oferite drept garanție potrivit alin. (1) lit. c) și d), ofertantul declarat câștigător depune la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 8 alin. (4), raportul de evaluare.(8) În scopul constituirii garanției sub forma prevăzută la alin. (1) lit. c), dacă bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, valoarea acestor bunuri trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum și prețul cesiunii, inclusiv dobânzile aferente acestuia.(9) În scopul constituirii garanției sub forma prevăzută la alin. (1) lit. d), valoarea acestor bunuri trebuie să acopere obligațiile bugetare ale garantului pentru care organul fiscal a instituit sechestrul, precum și prețul cesiunii, inclusiv dobânzile aferente acestuia.(10) Perioada de valabilitate a scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție trebuie să fie cu cel puțin 30 de zile mai mare față de ultimul termen de plată stabilit conform contractului de cesiune.(11) Pe parcursul derulării contractului de cesiune, garanția se poate înlocui sau redimensiona în funcție de valoarea rămasă de achitat din prețul cesiunii, precum și din dobânda aferentă, la cererea cesionarului.(12) Organul fiscal eliberează garanțiile în termen de cel mult 15 zile de la data plății integrale a prețului cesiunii.(13) În cazul în care, pe parcursul derulării contractului de cesiune, garanția constituită potrivit alin. (1) lit. c) și alin. (8) se execută de către un alt creditor, iar sumele distribuite din valorificare în favoarea organului fiscal nu acoperă valoarea garanțiilor prevăzute la art. 8 alin. (2), cesionarul are obligația reîntregirii acesteia, pentru prețul cesiunii rămas nestins, inclusiv dobânda aferentă, în termen de cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de către alți creditori.(14) În cazul în care, pe parcursul derulării contractului de cesiune, bunul care face obiectul garanției constituite potrivit alin. (1) lit. d) și alin. (9) se execută de către organul fiscal pentru obligațiile de plată ale garantului, cesionarul are obligația constituirii de garanții pentru prețul cesiunii rămas nestins, inclusiv dobânda aferentă. În acest caz, până la constituirea garanției, sumele rămase după efectuarea distribuirii sunt indisponibilizate în favoarea organului fiscal, urmând a stinge prețul cesiunii rămas nestins, dacă garanția nu este constituită în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării de către organul fiscal a înștiințării cu privire la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor.(15) La cererea cesionarului, organul fiscal competent poate executa garanția constituită sub formele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) sau poate aproba valorificarea bunurilor potrivit înțelegerii părților în condițiile art. 248 din Codul de procedură fiscală, în situația în care se stinge întreaga sumă din prețul cesiunii, inclusiv dobânda aferentă calculată până la data stingerii.(16) În cazul în care, pe parcursul derulării contractului de cesiune, bunurile care fac obiectul garanției constituite potrivit alin. (1) lit. c) și d), precum și alin. (8) și (9) s-au degradat ori dreptul de proprietate a acestor bunuri s-a modificat prin hotărâri judecătorești care constituie titluri executorii, la solicitarea organului fiscal, cesionarul are obligația reconstituirii garanțiilor pentru prețul cesiunii rămas nestins, inclusiv pentru dobânda aferentă, dacă celelalte garanții nu sunt îndestulătoare. Reconstituirea garanțiilor se realizează în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării solicitării organului fiscal.  +  Articolul 10(1) În situația în care garanția nu este constituită potrivit prevederilor art. 9, organul fiscal transmite următorului ofertant care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7 alin. (4) o notificare prin care se solicită acordul privind declararea acestuia ca ofertant câștigător. Prevederile cap. III și ale prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.(2) În situația în care se declară câștigător un alt ofertant, în urma notificării prevăzute la alin. (1), prin decizia prevăzută la art. 7 alin. (9) se fac mențiuni în acest sens și se anulează decizia anterioară.(3) În cazul în care următorii ofertanți nu acceptă să fie declarați câștigători, procedura de selecție a cesionarului se reia, aplicându-se în mod corespunzător prevederile cap. 2, 3 și ale prezentului capitol.  +  Articolul 11(1) După constituirea garanției, organul fiscal încheie cu cesionarul contractul de cesiune, în 5 exemplare, după caz, din care un exemplar se arhivează la organul fiscal, iar celelalte se comunică astfel:a) un exemplar se înmânează cesionarului;b) un exemplar se comunică, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestuia, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar;c) un exemplar se comunică, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestuia, organului fiscal central competent în administrarea creanțelor fiscale datorate de cesionar;d) un exemplar se comunică, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestuia, debitorului ale cărui creanțe bugetare au fost cesionate.(2) În baza contractului de cesiune, organul fiscal procedează la:a) scăderea din evidența fiscală a debitorului a creanțelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe, precum și la ridicarea eventualelor măsuri de executare silită întreprinse pentru aceste creanțe;b) înregistrarea în evidența fiscală a cesionarului a prețului cesiunii.  +  Articolul 12(1) În situația în care prețul cesiunii nu este plătit de către cesionar la termenul/termenele de plată prevăzut/prevăzute prin contractul de cesiune sau garanția nu este reîntregită la termenul prevăzut la art. 9 alin. (13), contractul de cesiune devine titlu executoriu, iar prețul cesiunii rămas nestins se recuperează potrivit Codului de procedură fiscală.(2) În situația prevăzută la alin. (1), organul fiscal înștiințează cesionarul privind nerespectarea termenului de plată prevăzut în contractul de cesiune și calculează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală, de la data încheierii contractului de cesiune până la data stingerii integrale a diferenței de preț al cesiunii rămas nestins din contract. În acest caz, dobânzile și penalitățile de întârziere se calculează de către organul de executare silită și se consemnează într-un proces-verbal potrivit art. 227 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.  +  Articolul 13Ori de câte ori se constată erori în conținutul contractului de cesiune, din oficiu sau la cererea cesionarului, organul fiscal procedează la încheierea unui act adițional la contractul de cesiune.----