ORDIN nr. 48 din 10 aprilie 2019privind modificarea și completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019  Având în vedere prevederile art. 161 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește condițiile, termenele și procedurile de acordare a atestatelor, de suspendare a dreptului de practică și de retragere a calității de verificator de proiecte/expert tehnic pentru persoanele fizice care desfășoară:a) activități de verificare a proiectelor tehnice pentru conductele de alimentare din amonte aferente producției, pentru instalațiile tehnologice de suprafață aferente înmagazinării, pentru obiectivele/sistemele aferente transportului și/sau distribuției de gaze naturale, pentru instalațiile aferente activității de producere/stocare de biogaz/biometan, precum și pentru instalațiile de gaze naturale lichefiate (GNL);b) activități de expertiză tehnică a proiectelor tehnice și/sau a conductelor de alimentare din amonte aferente producției, a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării, a obiectivelor/sistemelor aferente transportului și/sau distribuției de gaze naturale, a instalațiilor aferente activității de producere/ stocare biogaz/biometan, precum și a instalațiilor GNL.2. La articolul 3, litera b) se abrogă. 3. La articolul 4 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: b) sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe ce funcționează în regim de înaltă presiune;c) sisteme de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune;4. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se abrogă. 5. La articolul 4 alineatul (2), litera d) se abrogă. 6. La articolul 4 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: b) sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe ce funcționează în regim de înaltă presiune;c) sisteme de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune.7. La articolul 4 alineatul (3), litera d) se abrogă. 8. La articolul 4 alineatul (4), litera d) se abrogă. 9. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Calitatea de verificator de proiecte și/sau de expert tehnic se dobândește prin examen, conform dispozițiilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin decizie a președintelui ANRE, sau pe bază de dosar.10. La articolul 5 alineatul (2), literele d) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins: d) memoriul de activitate din care să reiasă activitățile de proiectare și/sau de execuție/exploatare, după caz, în domeniul de atestare solicitat, întocmit conform modelului din anexa nr. 2;….........................................................................................…i) dovada achitării tarifului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și experților tehnici în sectorul gazelor naturale, pentru fiecare tip de atestat solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al președintelui ANRE.11. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) În cazul în care solicitantul intenționează să susțină examenul sau să depună dosarul prevăzut la alin. (1) pentru mai multe domenii de atestare, acesta face mențiunile corespunzătoare în cerere și prezintă documentele prevăzute la alin. (2) și (5), după caz, într-un singur exemplar.12. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Înscrierea solicitanților în vederea obținerii calității de verificator de proiecte și/sau expert tehnic în sectorul gazelor naturale pe bază de dosar prevăzut la alin. (1) se realizează prin depunerea la sediul ANRE a unei cereri pentru obținerea calității de verificator de proiecte și/sau expert tehnic, cuprinzând datele și informațiile prevăzute în modelul din anexa nr. 1, însoțită de următoarele:a) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) și i);b) memoriul de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, din care să reiasă activitățile desfășurate în sectorul gazelor naturale și activitățile didactice în calitate de profesor/conferențiar universitar în facultățile de profil petrol-gaze, instalații pentru construcții sau de profil/specialitate conex/conexă activității tehnice din sectorul gazelor naturale, aferente domeniului de atestare solicitat;c) adeverință/adeverințe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul și-a desfășurat activitatea din care să reiasă experiența dobândită conform memoriului de activitate prevăzut la lit. b).13. La articolul 6 alineatul (1), literele a), c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) absolvirea unei instituții de învățământ superior acreditate, în următoarele profiluri/specialități din domeniul științelor inginerești: petrol-gaze, instalații pentru construcții, alte profiluri/specialități conexe activităților tehnice din sectorul gazelor naturale;….........................................................................................…c) vechime în calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizație PGT sau PGD, în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 6 ani;d) vechime în muncă, în sectorul gazelor naturale, în activitatea de proiectare, în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 8 ani.14. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se abrogă. 15. La articolul 6 alineatul (2), literele a), c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) absolvirea unei instituții de învățământ superior acreditate, în următoarele profiluri/specialități din domeniul științelor inginerești: petrol-gaze, instalații pentru construcții, alte profiluri/specialități conexe activităților tehnice din sectorul gazelor naturale;….........................................................................................…c) vechime în calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizație PGD și EGD sau PGT și EGT, în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 9 ani;d) vechime în muncă în sectorul gazelor naturale, în activități de proiectare și execuție/exploatare, în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 11 ani.16. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se abrogă. 17. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Condițiile cumulative de studii și practică în sectorul gazelor naturale necesare solicitanților prevăzuți la art. 5 alin. (5) sunt:a) pentru verificatorul de proiecte: (i) informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c);(ii) vechime în muncă, aferentă activității didactice în calitate de profesor/conferențiar universitar, conform memoriului de activitate prevăzut la art. 5 alin. (5) lit. b), corespunzătoare tipului de atestat solicitat, de minimum 8 ani;b) pentru expertul tehnic:(i) informațiile prevăzute la alin. (2) lit. a) și c);(ii) vechime în muncă, aferentă activității didactice în calitate de profesor/conferențiar universitar, conform memoriului de activitate prevăzut la art. 5 alin. (5) lit. b), corespunzătoare tipului de atestat solicitat, de minimum 11 ani.18. La articolul 7, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Analizarea documentelor prevăzute la art. 5 alin. (2) și (5) se face de către direcția de specialitate din cadrul ANRE.….........................................................................................… (3) Indiferent de motivele care au stat la baza neacordării calității de verificator de proiecte sau de expert tehnic, tariful pentru atestarea verificatorilor de proiecte și experților tehnici în sectorul gazelor naturale nu se restituie.19. La articolul 9, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Examinarea solicitanților/dosarului prevăzut la art. 5 alin. (1) se face de către o comisie de atestare numită prin decizie a președintelui ANRE.(2) Comisia de atestare are în componență 5 membri, specialiști în domeniile pentru care se efectuează atestarea: un președinte, un vicepreședinte, 2 experți și un secretar, dintre care cel puțin 3 membri sunt reprezentanți ai ANRE; activitatea Comisiei de atestare se desfășoară în prezența a minimum 4 membri.….........................................................................................…(4) Din Comisia de atestare pot face parte profesori/conferențiari universitari, reprezentanți ai învățământului superior de specialitate din facultățile de profil petrol-gaze, instalații pentru construcții sau de profil/specialitate conex/conexă activității tehnice din sectorul gazelor naturale, caz în care ANRE asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării și indemnizației pentru activitatea prestată.20. La articolul 9, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Membrii Comisiei de atestare pot fi înlocuiți, în cazuri justificate, prin decizie a președintelui ANRE.(6) Eventualele contestații cu privire la rezultatele analizei documentelor prevăzute la art. 5 alin. (2) și (5), precum și cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 se înregistrează la ANRE în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor pe pagina de internet a ANRE, iar reverificarea dosarelor în cauză se face de către o comisie de soluționare a contestațiilor, numită prin decizie a președintelui ANRE, având în componență alți membri decât cei nominalizați în Comisia de atestare.21. La articolul 10, alineatele (1)-(3) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Candidatul declarat admis în urma examenului/analizei dosarului prevăzut la art. 5 alin. (1) dobândește calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic.(2) Persoanele declarate admise în urma examenului/ analizei dosarului prevăzut la art. 5 alin. (1) sau cele cărora li s-au eliberat noi atestate ca urmare a modificărilor cadrului legislativ și/sau de reglementare incident ridică atestatele de la sediul ANRE în termen de 15 zile.(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) au obligația de realizare a ștampilei de verificator de proiecte/expert tehnic în conformitate cu modelul pus la dispoziție de ANRE.….........................................................................................…(8) În situația în care o persoană este atestată pentru mai multe domenii, la solicitarea acesteia, ANRE poate sincroniza termenele specificate în legitimație cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (2).22. La articolul 16, partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16În vederea emiterii unei noi legitimații, pentru prelungirea dreptului de practică, în scopul continuării activității, verificatorul de proiecte sau expertul tehnic transmite la ANRE, prin e-mail la adresa anre@anre.ro sau prin încărcare pe pagina de internet a ANRE, un fișier în formă arhivată care conține următoarele documente scanate:….........................................................................................…c) dovada absolvirii, în ultimele 12 luni, a unui curs de specialitate corespunzător tipului de atestare solicitat, conform prevederilor art. 14, sau o declarație pe propria răspundere privind desfășurarea activităților didactice în calitate de profesor/conferențiar universitar, prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. b), de la dobândirea calității de verificator de proiecte și/sau expert tehnic sau de la prelungirea acesteia, după caz;23. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) ANRE, prin registrul electronic de evidență a legitimațiilor, emite legitimația, prevăzută la alin. (1), în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii însoțite de documentele complete prevăzute la art. 16, respectiv, după caz, de la data completării documentelor solicitate, dar nu înainte de data expirării legitimației în vigoare.24. La articolul 19 alineatul (2), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic, cu drept de prezentare la o nouă examinare, după o perioadă de 3 ani, fără drept de depunere a unui nou dosar prevăzut la art. 5 alin. (1);c) retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic, fără drept de prezentare la o nouă examinare sau, după caz, de depunere a unui nou dosar prevăzut la art. 5 alin. (1).25. La articolul 20 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic, cu drept de prezentare la o nouă examinare, după o perioadă de 3 ani, fără drept de depunere a unui nou dosar prevăzut la art. 5 alin. (1);d) retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic, fără drept de prezentare la o nouă examinare sau, după caz, de depunere a unui nou dosar prevăzut la art. 5 alin. (1).26. La articolul 24 alineatul (3), literele a) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) cerere pentru echivalarea atestatului, cuprinzând datele și informațiile prevăzute în modelul din anexa nr. 1;….........................................................................................…j) deținerea calității de instalator autorizat ANRE, tip autorizații PGT și EGT sau PGD și EGD, în funcție de tipul de atestat pentru care solicită echivalarea.27. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Persoanele fizice care solicită atestarea ca verificator de proiecte tip atestat VGb sau VGg ori expert tehnic tip atestat EGb sau EGg, în locul documentelor precizate la art. 5 alin. (2) lit. d) și e), prezintă un memoriu de activitate și o adeverință eliberată de angajator, semnată de reprezentantul legal al acestuia, din care să reiasă activitatea desfășurată ca proiectant în sectorul gazelor naturale.28. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Nu pot participa la examenul de atestare sau, după caz, nu pot depune un dosar prevăzut la art. 5 alin. (1) persoanele fizice cărora ANRE le-a aplicat o sancțiune de suspendare sau retragere a unui atestat în ultimii 3 ani.29. Anexele nr. 1 și 6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.30. La anexa nr. 2, tabelul B se modifică și va avea următorul cuprins:B. Activitatea de proiectare - lucrări proiectate:
  Nr. crt.Denumirea lucrăriiAnul, lunaBeneficiarul Precizarea principalelor caracteristici tehnico-economice ale lucrării
  31. La anexa nr. 2, după tabelul B se introduce un nou tabel, tabelul C, cu următorul cuprins:C. Activitatea de execuție/exploatare - lucrări realizate:
  Nr. crt.Denumirea lucrăriiAnul, lunaTipul activității (execuție/exploatare)Beneficiarul Precizarea principalelor caracteristici tehnico-economice ale lucrării
  32. La anexa nr. 3c, al treilea paragraf al notei se modifică și va avea următorul cuprins:Domeniul de atestare este reprezentat de tipul de atestat VGp, VGt, VGd, VGb, VGs, VGg, EGp, EGt, EGd, EGb, EGs sau EGg și reprezintă specialitățile specificate la art. 4 din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, cu modificările și completările ulterioare.33. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „Comisia de examen din data de ............“ se înlocuiește cu sintagma „Comisia de atestare“ și sintagma „Comisia de examen“ se înlocuiește cu sintagma „Comisia de atestare“.
   +  Articolul IILegitimațiile emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei își încetează valabilitatea în condițiile legii, pentru următoarele domenii de activitate:a) verificarea proiectelor tehnice pentru instalațiile aferente activității de producere/stocare de gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule (GNC/GNCV), tip atestat VGv;b) expertiza tehnică a proiectelor tehnice și/sau a instalațiilor aferente activității de producere/stocare de gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule (GNC/GNCV), tip atestat EGv.  +  Articolul IIIÎn termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei emite noi atestate pentru verificatorii de proiecte și experții tehnici ale căror legitimații își încetează valabilitatea conform prevederilor art. II.  +  Articolul IVSolicitările depuse la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se analizează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin.  +  Articolul VTitularii atestatelor, persoanele fizice care solicită atestarea în vederea desfășurării activității de verificare tehnică a proiectelor sau de expertiză tehnică, precum și operatorii economici autorizați/licențiați din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 10 aprilie 2019.Nr. 48.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la regulament)
  CERERE
  privind atestarea, prin examen/pe bază de dosar prevăzut la
  art. 5 alin. (1) din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele
  din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013,
  cu modificările și completările ulterioare, în vederea desfășurării activității de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică
  Domnule președinte, Subsemnatul/a, ............................, domiciliat/ă în localitatea ..........................., str. ........................ nr. ........, bl. ......, et. ......., ap. ......., posesor/posesoare a/al actului de identitate seria ............. nr. ............., eliberat de ...................... la data de .................., cod numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, născut/ă în anul ............, luna ............, ziua ............. în localitatea ........................., județul .........................., vă rog să îmi aprobați atestarea în vederea desfășurării activității de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică tip .............*).Pentru înscriere anexez următoarele documente:....................................................În scopul comunicării cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoștință că pot fi contactat/ă la adresa de corespondență din localitatea ………………., str. …………….. nr. ……., bl. ……., et. ……., ap. ……., județul ………………, la numărul de telefon ………………… și la adresa de e-mail …………………………. .De asemenea declar că  sunt /  nu sunt de acord ca numărul de telefon, adresa de e-mail, localitatea și județul din adresa de corespondență, menționate mai sus, să fie publicate pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.Subsemnatul/a, ............................................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse sunt conforme cu realitatea și declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații.
  Data ..................... Semnătura ..................................
  *) Se completează cu tipul/tipurile pentru care solicitantul dorește să obțină atestarea.
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 6 la regulament)
  CERERE
  pentru prelungirea duratei de valabilitate a legitimației de verificator de proiecte/expert tehnic
  Domnule președinte, Subsemnatul/a, ................................., domiciliat/ă în localitatea ..........................., str. ..................................... nr. ..........., bl. ..........., et. ........., ap. ............., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ................ nr. ................, eliberat de ................. la data de ........................, cod numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, născut/ă în anul ................, luna ..............., ziua ..............., în localitatea ..........................., județul ..........................., vă rog să îmi aprobați prelungirea duratei de valabilitate a Legitimației de verificator de proiecte/expert tehnic nr. … din data de …... .Pentru prelungirea valabilității legitimației anexez: …………………….. .În scopul comunicării cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoștință că pot fi contactat/ă la adresa de corespondență din localitatea ………………., str. …………….., nr. ……., bl. ……., et. ……., ap. ……., județul ………………, la numărul de telefon ………………… și la adresa de e-mail …………………………. .De asemenea declar că  sunt /  nu sunt de acord ca numărul de telefon, adresa de e-mail, localitatea și județul din adresa de corespondență, menționate mai sus, să fie publicate pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.Subsemnatul/a, ..............................................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse sunt conforme cu realitatea și declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații.
  Data ..................... Semnătura ..................................
  -----