DECRET nr. 446 din 20 noiembrie 1972privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Interior*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 131 din 22 noiembrie 1972    __________ Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 79/1972.EXPUNERE DE MOTIVECa urmare a Directivelor Conferintei Naţionale a Partidului Comunist Roman din 19-21 iulie 1972 şi a punerii în aplicare a Legii nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comerţ interior, a apărut necesitatea îmbunătăţirii organizării şi funcţionarii Ministerului Comerţului Interior.În acest scop a fost emis alăturatul Decret privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Interior, care înlocuieşte Decretul nr. 741/1969.În decret sînt stabilite atribuţiile acestui minister, decurgînd din sarcina de baza de a infaptui politica partidului şi statului nostru în domeniul comerţului interior.La stabilirea atribuţiilor ministerului, au fost avute în vedere totodată competentele Consiliului pentru coordonarea şi îndrumarea activităţii de aprovizionare şi prestare de servicii către populaţie, nou înfiinţat.Potrivit dispoziţiilor decretului, aparatul administraţiei centrale a acestui minister este adaptat, din punct de vedere organizatoric şi funcţional, noilor condiţii create prin Legea cu privire la activitatea de comerţ interior şi prin înfiinţarea Consiliului pentru coordonarea şi îndrumarea activităţii de aprovizionare şi prestare de servicii către populaţie.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Comerţului Interior înfăptuieşte politica partidului şi statului în domeniul comerţului interior, răspunde de organizarea şi îndrumarea unitară a întregii activităţi de comerţ interior şi de buna aprovizionare a populaţiei de la oraşe, centre muncitoresti şi sate.  +  Articolul 2Ministerul Comerţului Interior conduce, îndrumă şi controlează activitatea unităţilor din subordinea sa şi răspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului pentru întreaga sa activitate.  +  Articolul 3Ministerul Comerţului Interior asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor şi hotărârilor Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 4Ministerul Comerţului Interior colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 5Ministerul Comerţului Interior are următoarele atribuţii: a) elaborează, împreună cu Consiliul pentru coordonare şi îndrumarea activităţii de aprovizionare şi prestare de servicii către populaţie, cu Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele şi celelalte organe centrale interesate şi cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, proiectul planului de comerţ interior ca parte integrantă a proiectului planului de stat; organizează studierea cererii de mărfuri a populaţiei în ansamblu, pe diferite categorii de venituri şi în funcţie de specificul local şi, pe aceasta baza, în proiectul de plan se va prevedea fondul de mărfuri cantitativ şi în structura, în concordanta cu creşterea producţiei şi ţinînd seama de cerinţele populaţiei; b) contribuie sistematic la dezvoltarea producţiei bunurilor de consum, manifestand un rol activ în stabilirea sortimentelor şi volumelor de mărfuri necesare a fi realizate de organizaţiile producătoare, în vederea aprovizionarii populaţiei în bune condiţii. În acest scop, organizează operaţiile de contractare a fondului de mărfuri, în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale, precum şi cu comitetele centrale ce au în subordine organizaţii producătoare ori comerciale, precum şi cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.Orienteaza şi influenţează gusturile şi preferintele consumatorilor spre mărfurile realizate de industria noastră socialistă; organizează împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale, care au în subordine unităţi producătoare, popularizarea calităţii şi a celorlalte avantaje pe care mărfurile le oferă; de asemenea, organizează târguri, pavilioane, expoziţii cu vânzare şi alte acţiuni de informare a populaţiei; c) participa la elaborarea balantelor pentru principalele bunuri de consum împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale care au în subordine organizaţii producătoare, în scopul asigurării resurselor de mărfuri destinate aprovizionarii populaţiei; d) stabileşte, în cadrul planului, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate, precum şi cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, sarcinile de plan pe judeţe şi municipiul Bucureşti, precum şi fondul de mărfuri la principalele produse; e) stabileşte în colaborare cu celelalte organe centrale cu activitate de comerţ interior normele de aplicare a prevederilor legale privind raporturile contractuale dintre organizaţiile comerţului cu ridicată şi cele cu amănuntul; stabileşte răspunderea ce le revine pentru buna aprovizionare a unităţilor comerciale; elaborează, potrivit legii, norme tehnice referitoare la livrarea mărfurilor de către depozitele cu ridicată către unităţile comerciale; f) coordonează, potrivit legii, importul de bunuri de consum destinate aprovizionarii populaţiei şi schimburile de mărfuri de la fondul pieţei cu alte tari, efectuate de către organele centrale cu activitate de comerţ interior; ia măsuri ca mărfurile importate sa corespundă condiţiilor de calitate, de igiena şi sanitare, potrivit normelor aplicabile pe teritoriul tarii noastre; g) emite, în colaborare cu celelalte organe centrale interesate, norme privind stocurile de mărfuri din comerţ şi criterii de aşezare a fondului de mărfuri din comerţ şi criterii de aşezare a fondului de mărfuri pe organizaţii comerciale, în cadrul judeţelor şi municipiului Bucureşti, corespunzător nevoilor de aprovizionare a populaţiei şi elaborează norme privind soldarile de mărfuri, precum şi de perisabilitati la mărfurile din reţeaua comercială; h) emite, potrivit legii, norme tehnice privind vînzarea bunurilor în consignaţie, precum şi pentru intermedierea de vânzări-cumpărări de către organizaţiile socialiste; i) exercita atribuţii în domeniul preţurilor, tarifelor şi al rabaturilor comerciale, potrivit legii; j) emite, cu consultarea organelor centrale interesate, norme de organizare, dezvoltare, amplasare şi dotare a reţelei comerciale; asigura organizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de comerţ interior şi îmbunătăţirea condiţiilor de servire a populaţiei în unităţile din sistemul propriu; k) emite, conform legii, norme privind structura organizatorică şi modul de funcţionare a organizaţiilor comerciale, cu consultarea ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti care au în subordine organizaţii cu activitate de comerţ interior; l) stabileşte, conform legii, măsurile necesare privind recepţia cantitativă şi calitativă a mărfurilor de către personalul unităţilor comerciale, precum şi măsurile privind obligaţiile ce revin personalului din comerţ în legătură cu asigurarea serviciilor pentru mărfurile vândute; m) organizează, împreună cu celelalte ministere şi organe centrale interesate, recuperarea şi valorificarea ambalajelor provenite din vînzarea mărfurilor; de asemenea, stabileşte măsuri pentru extinderea containerizarii şi paletizarii în transportul şi manipularea mărfurilor; ia măsuri pentru preambalarea de produse în depozite şi unităţi comerciale, în vederea completării cantităţilor de mărfuri preambalate, livrate de organizaţiile producătoare; n) propune, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate, precum şi cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, nomenclatorul de meserii specifice activităţii comerciale, reţeaua şi profilul şcolilor şi stabileşte planul anual de şcolarizare, potrivit legii; organizează calificarea personalului prin ucenicie la locul de muncă, şcoli profesionale, licee de specialitate, şcoli de specializare postliceala, precum şi perfecţionarea şi specializarea prin centre de pregătire şi perfecţionare, cat şi prin alte forme de specializare; asigura nivelul corespunzător de specialitate personalului din comerţul interior, precum şi educarea acestuia în spiritul eticii socialiste.Colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului pentru pregătirea cadrelor cu studii superioare necesare comerţului interior, conform legii; asigura pentru şcolile din subordinea sa personalul didactic şi tehnic-administrativ, precum şi baza materială şi dotarea necesară procesului de învăţămînt; o) îndrumă şi controlează organizaţiile comerţului cu ridicată şi cele cu amănuntul din subordinea sa; p) acorda, potrivit legii, împreună cu uniunea sindicatelor de ramura, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a ministerelor şi celorlalte organe centrale care au în subordine organizaţii cu activitate de comerţ interior, însemne şi titluri distinctive organizaţiilor comerciale fruntase şi evidentiate, colectivelor de muncă, precum şi personalului cu înaltă calificare profesională, cu comportare şi conştiinciozitate ireprosabila; r) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea indicatorilor ce îi revin din planul şi bugetul de stat privind comerţul cu ridicată şi comerţul cu amănuntul; întocmeşte şi executa, potrivit legii, planul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala a ministerului şi unităţile bugetare subordonate; determina, potrivit normelor legale, necesarul de mijloace circulante pentru unităţile subordonate şi le doteaza cu astfel de mijloace, cu acordul Ministerului Finanţelor; analizează bilanţurile şi dările de seama periodice ale unităţilor subordonate şi întocmeşte pe cele ce privesc activitatea pe întregul minister; s) coordonează şi îndrumă activitatea de cercetare şi proiectare din unităţile subordonate, organizează activitatea de documentare tehnica specifică, urmăreşte rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi asigura valorificarea acestora; editează publicaţii cu privire la activitatea comercială; t) organizează şi coordonează activitatea de colaborare şi cooperare economică, tehnica şi ştiinţifică cu alte ministere şi organe centrale, din ţara şi străinătate, în domeniul sau de activitate şi controlează îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aceasta activitate; u) aproba, în limita competentei sale, documentaţiile tehnico-ştiinţifice pentru lucrări de investiţii şi urmăreşte executarea acestora; v) asigura aplicarea politicii partidului şi statului în probleme de personal din sistemul propriu, în care scop stabileşte criterii unitare de selecţionare a acestuia; stabileşte necesarul de personal în perspectiva; angajează personalul pentru aparatul propriu; numeşte organele de conducere ale unităţilor din subordinea sa; x) participa la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea sistemului de salarizare a lucrătorilor din comerţ; ia măsuri pentru aplicarea unitară a sistemului de salarizare a lucrătorilor din comerţ; ia măsuri pentru aplicarea unitară a sistemului de salarizare a lucrătorilor din întreprinderile şi organizaţiile comerciale din sistemul propriu; stabileşte măsuri de ansamblu pentru îmbunătăţirea continua a condiţiilor de muncă şi de trai a salariaţilor; y) acorda comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti asistenţa de specialitate, în vederea rezolvarii problemelor privind activitatea comercială; z) prezintă Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi cu alt caracter elaborate de celelalte ministere şi alte organe centrale, care interesează domeniul sau de activitate; îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 6Ministrul comerţului interior emite prin instrucţiuni sau ordine, după caz, norme tehnice privind activitatea comercială, obligatorii pentru toate organizaţiile şi unităţile comerciale socialiste, indiferent de subordonarea lor, precum şi pentru orice alte persoane juridice şi persoane fizice care efectuează acte de comerţ.  +  Articolul 7Ministerul Comerţului Interior, prin Inspectoratul general comercial de stat, exercita inspecţia comercială asupra tuturor unităţilor comerciale indiferent de subordonarea lor, potrivit legii.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 8Ministerul Comerţului Interior este condus de consiliul de conducere al ministerului, organ deliberativ, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea ministerului.  +  Articolul 9Consiliul de conducere al ministerului se compune din: a) ministru, prim-adjunctul ministrului, adjunctii ministrului şi secretarul general; b) preşedintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum; c) directori din aparatul ministerului, directorul Institutului de cercetări comerciale şi conducatori ai unor unităţi din subordine, precum şi specialişti cu experienta îndelungată şi înaltă calificare din cadrul ministerului sau din afară acestuia; d) un delegat al sindicatelor, desemnat de Uniunea Generală a Sindicatelor din România.Componenta consiliului de conducere al ministerului se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea ministrului.Preşedintele consiliului de conducere al ministerului este ministrul; în lipsa ministrului, atribuţiile preşedintelui se îndeplinesc de prim-adjunctul ministrului.  +  Articolul 10La şedinţele consiliului pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti, interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la şedinţele consiliului pot fi invitaţi specialişti din cadrul ministerului sau din afară acestuia.  +  Articolul 11Consiliul de conducere al ministerului îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărîri cu majoritatea membrilor cel compun.În caz de divergenta între preşedintele consiliului şi majoritatea membrilor consiliului, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord se supune Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri, pentru a hotărî.  +  Articolul 12Şedinţele consiliului au loc cel puţin odată pe trimestru şi se convoacă, în timp util, de preşedinte; consiliul poate fi convocat şi la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.  +  Articolul 13Consiliul de conducere al ministerului în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga activitate a ministerului; fiecare membru al consiliului răspunde în faţa consiliului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredinţate.  +  Articolul 14Ministrul, împreună cu prim-adjunctul ministrului, adjunctii ministrului şi secretarul general al ministerului constituie biroul consiliului.Între şedinţele consiliului, biroul acestuia dezbate şi rezolva problemele curente ale activităţii ministerului şi stabileşte măsurile necesare pentru îndeplinirea hotărârilor consiliului.  +  Articolul 15În executarea hotărârilor consiliului de conducere al ministerului şi în exercitarea atribuţiilor proprii, ministerul emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte prevăzute de lege.  +  Articolul 16Pentru analizarea unor probleme de mare importanţa sau complexitate care interesează întreaga activitate a ministerului, consiliul poate constitui colective de lucru, cuprinzînd specialişti din cadrul ministerului sau din afară acestuia.Desemnarea specialiştilor din afară ministerului se va face cu acordul ministrului sau al conducătorului organului central respectiv.  +  Articolul 17Ministrul informează consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 18Ministerul are în conducerea sa un ministru, un prim-adjunct al ministrului, patru adjuncţi ai ministrului şi un secretar general.Primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarul general se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.  +  Articolul 19Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 20În cadrul Ministerului Comerţului Interior funcţionează Consiliul tehnico-ştiinţific, care se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat de consiliul de conducere al ministerului. Membrii Consiliului tehnico-ştiinţific sînt desemnaţi de consiliul de conducere al ministerului; pentru angajaţii altor organizaţii socialiste, desemnarea se va face cu acordul conducerii acestor organizaţii.  +  Articolul 21Ministerul Comerţului Interior are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia generală pentru mărfuri alimentare b) Direcţia comercială pentru mărfuri textile-încălţăminte c) Direcţia comercială pentru mărfuri metalo-chimice, combustibil, mobila şi materiale de construcţie d) Direcţia alimentaţiei publice e) Direcţia planificarii şi urmăririi planului f) Direcţia organizării g) Direcţia investiţii - construcţii h) Direcţia financiar-contabila şi de control financiar intern i) Direcţia preţurilor j) Direcţia de personal şi învăţămînt k) Inspectoratul general comercial de stat l) Direcţia secretariat-administrativ m) Oficiul juridic şi arbitraj.Numărul maxim de posturi în administraţia centrala, raportul minim dintre numărul funcţiilor de execuţie şi cel al funcţiilor de conducere, precum şi ponderea personalului de servire faţă de totalul salariaţilor, sînt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret*).Direcţiile comerciale prevăzute la literele a, b şi c se organizează şi vor funcţiona potrivit prevederilor Legii cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, cu personalitate juridică._________ Notă *) Anexa se comunică celor interesaţi.  +  Articolul 22Ministerul Comerţului Interior are la subordinea sa: centrale întreprinderi, institute de cercetări şi proiectari, centre de perfecţionare a cadrelor, şcoli profesionale şi licee de specialitate.  +  Articolul 23Atribuţiile, structura organizatorică şi normele de funcţionare a unităţilor prevăzute la articolele 21 şi 22 se stabilesc de către consiliul de conducere al ministerului, potrivit normelor legale.Ministerul Comerţului Interior poate înfiinţa prin ordinul ministrului, în funcţie de necesitaţi, în cadrul întreprinderilor şi organizaţiilor economice subordonate, unităţi cu gestiune economică, avînd cont de documentare la banca. Aceste unităţi pot încheia contracte pe baza împuternicirii date de conducătorul unităţii carei îi sînt subordonate.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 24Decretul nr. 741/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Interior, devenit Legea nr. 66/1969, cu toate modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU------------