NORME METODOLOGICE din 18 aprilie 2000privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 27 septembrie 2000    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 2.035 din 18 aprilie 2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 470 din 27 septembrie 2000.
     +  Capitolul 1 Evidenta bunurilor culturale  +  Articolul 1(1) Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale este un document oficial obligatoriu, cu caracter permanent, în care se înregistrează totalitatea bunurilor culturale deținute de o instituție specializată, precum și principalele elemente de identificare, datare, proveniență și valoare ale acestora.(2) Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale îndeplinește următoarele funcții:a) asigura evidenta integrală a bunurilor culturale;b) asigura elementele de ordin descriptiv pentru identificarea bunurilor culturale.(3) Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale cuprinde următoarele coloane:01. numărul de inventar02. data intrării în patrimoniu03. denumirea sau titlul și autorul obiectului04. descrierea și numărul fisei de fototeca05. numărul de bucăți06. locul, data și autorul descoperirii07. colecția08. materialul sau titlul09. dimensiuni și greutate10. starea de conservare11. proveniență12. documentul de intrare13. valoarea de intrare (la 20-07-2006, Punctul 13. din Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 19 iunie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 20 iulie 2006 ) 14. ieșire15. verificare16. observații.(4) Pentru completarea formularului, pe coloane, se fac următoarele precizări:a) Coloana 01 se completează cu numărul de inventar atribuit obiectului, care reprezintă codul de identitate al acestuia, cod care se înscrie pe obiect și care devine astfel semnul sau de recunoaștere. Numărul de inventar va însoți obiectul atâta timp cat acesta va face parte din colectiile instituției. Dacă obiectul va fi scos, transferat sau predat, acesta va fi radiat din Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale și va fi scăzut din gestiune o dată cu întocmirea actului de scădere. Pentru fiecare obiect intrat în patrimoniul unei instituții publice se atribuie un singur număr de inventar. Nu se admite un singur număr de inventar pentru o entitate compusa, cum ar fi un tezaur monetar sau de alta natură. În cazul unei entități compuse din elemente diferite, de exemplu "costum", se da un singur număr de inventar, enumerandu-se însă explicit componentele. Fiecare componenta va primi același număr de inventar, dar la rubricile "dimensiuni" și "descriere" fiecare componenta va fi tratata în mod explicit, separat.b) Coloana 02 se completează cu data intrării în patrimoniu a bunurilor culturale.c) Coloana 03 cuprinde denumirea obiectului, denumirea lui tipologica sau, după caz, titlul obiectului și autorul în cazul lucrărilor de arta. În aceasta coloana se consemnează și informațiile despre localizarea obiectului, precum și perioada în care acesta a fost făcut. Localizarea obiectului trebuie interpretată ca zona unde a fost creat.d) Coloana 04 cuprinde descrierea obiectului, care este menita sa ajute la stabilirea identității acestuia. Ea trebuie să se raporteze la elementele care pot permite identificarea ușoară a obiectului: morfologia, aspectul, cromatica și elementele decorative ale acestuia, tehnicile și materialele din care acesta este făcut. Descrierea are un caracter tehnic și nu unul literar.e) Coloana 09 cuprinde dimensiunile obiectului, care trebuie notate astfel: pentru obiectele bidimensionale L = lungimea și l = lățimea. În aceste categorii vor fi incluse numai obiectele strict bidimensionale, cum sunt: documentele, fotografiile, graficele, steagurile, tapiseriile și acele obiecte la care cea de-a treia dimensiune este neconcludenta: icoanele, picturile, costumele. Obiectele tridimensionale se noteaza cu L, l și h (înălțime sau grosime). Pentru obiectele din ceramica, sticlă sau portelan se pot folosi doar doua dimensiuni: h și diametrul. Notarea dimensiunilor se face în centimetri și trebuie să fie aceeași în toate verigile sistemului de evidenta.f) Coloana 11 se completează cu sursa din care provine obiectul: donație, achiziție, descoperire rezultată dintr-o cercetare de teren, etnografica, arheologică etc.g) În coloana 12 se înscrie numărul actului de intrare în muzeu actul de donație, procesul-verbal al comisiei de achiziție, documentația rezultată din cercetarea de teren la care se poate raporta obiectul sau altele asemenea.h) În coloana 13 se înscrie valoarea de intrare stabilită cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare. (la 20-07-2006, Litera h) din Alineatul (4) , Articolul 1 , Capitolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 19 iunie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 20 iulie 2006 )  +  Articolul 2Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale sunt următoarele:a) Tipărirea registrului se face pe o hârtie de minimum 80g/mp sau poate fi realizată prin listare cu ajutorul computerului, caz în care se vor realiza copii de siguranță pe suport magnetic sau compact disc, care vor fi păstrate în doua locuri diferite.b) Înainte de a fi utilizat, Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale se numeroteaza, se snuruieste și se sigileaza, iar pe ultima pagina se înscrie data, se semnează de către conducătorul instituției și se aplică ștampila.c) Înscrierea se face lizibil, iar numele proprii, termenii specifici mai puțin uzuali și localitățile vor fi scrise cu majuscule.d) Nu se admit ștersături, adaugari sau intervenții ulterioare completării rubricilor respective. Dacă este necesară o corectare sau o completare, aceasta se menționează la rubrica "Observații", cu certificarea intervenției respective prin semnatura conducătorului instituției și cu ștampila instituției.  +  Articolul 3Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 4La intrarea în patrimoniul instituției publice a unui bun cultural se efectuează următoarele operațiuni:a) se atribuie obiectului un număr de inventar corespunzător poziției care urmează după ultima înregistrare;b) obiectul este fotografiat, vedere generală și detalii semnificative;c) obiectul este studiat de muzeograful specializat în categoria respectiva de obiecte, în vederea completării Registrului pentru evidenta analitica a bunurilor culturale;d) se completează rubricile Registrului pentru evidenta analitica a bunurilor culturale cu toate informațiile despre obiect;e) se marcheaza numărul de inventar pe obiect;f) se completează fișele de fototeca pe care se lipesc martorii fotografici 9x12 cm;g) obiectul este depozitat consemnându-se în cataloagele topografice codul poziției la care poate fi regasit.  +  Capitolul 2 Controlul gestiunilor. Inventarierea generală  +  Articolul 5(1) Instituțiile publice deținătoare de bunuri culturale sunt obligate sa verifice existenta și integritatea bunurilor înscrise în Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale, astfel:a) unitățile care dețin până la 100.000 de obiecte - o dată la 3 ani;b) unitățile care dețin între 100.000 și 250.000 de obiecte - o dată la 4 ani;c) unitățile care dețin între 250.000 și 500.000 de obiecte - o dată la 5 ani;d) unitățile care dețin peste 500.000 de obiecte - o dată la 7 ani.(2) Anual conducerea instituției poate dispune efectuarea verificării unui număr de obiecte aflate în inventar.(3) Efectuarea inventarierii se face potrivit Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.753/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004. (la 20-07-2006, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 19 iunie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 20 iulie 2006 ) (3^1) Bunurile din patrimoniul cultural național, cu excepția acelora care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internaționale de evaluare, vor fi reevaluate de către evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010. (la 07-07-2008, Alineatul (3^1) din Articolul 5 , Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.371 din 6 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 07 iulie 2008 )  +  Capitolul 3 Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale  +  Articolul 6(1) Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale distruse sau dispărute, care fac parte din categoria «Tezaur», se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor, pe baza avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. (la 20-07-2006, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 19 iunie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 20 iulie 2006 ) (2) Avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colectiilor se acordă pe baza:a) referatului comisiei de specialiști care a constatat distrugerea bunurilor culturale;b) procesului-verbal de constatare întocmit de organele de poliție în cazul dispariției bunurilor culturale.  +  Articolul 7Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale distruse sau dispărute, care fac parte din categoria «Fond», se aprobă de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, pe baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2). (la 20-07-2006, Articolul 7 din Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.258 din 19 iunie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 20 iulie 2006 )  +  Articolul 7^1Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale distruse sau dispărute, nesusceptibile de a fi clasate, se aprobă de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, pe baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2). (la 07-07-2008, Capitolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.371 din 6 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 07 iulie 2008 )  +  Articolul 8(1) Consiliul de administrație al instituției publice poate aproba scoaterea din inventar a unor obiecte din categoria „Fond”, aflate în proprietatea instituției publice, în vederea efectuării unor schimburi de obiecte cu alte instituții similare din România.(2) Consiliul de administrație al instituției publice poate aproba scoaterea din inventar a unor obiecte nesusceptibile de a fi clasate, aflate în proprietatea instituției publice, în vederea efectuării unor schimburi de obiecte cu alte instituții similare. (la 07-07-2008, Articolul 8 din Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.371 din 6 iunie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 07 iulie 2008 )  +  Articolul 9În cazul bunurilor culturale revendicate și retrocedate foștilor proprietari, scoaterea din gestiune se face numai în baza hotărârii judecătorești de retrocedare, rămasă definitivă și irevocabilă.--------------