LEGE nr. 57 din 1 aprilie 2019pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 2 aprilie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. După articolul 31 se introduc două noi articole, articolele 31^1 și 31^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 31^1(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține, pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, finanțarea de investiții specifice în agricultură din categoria celor prevăzute la art. 31 alin. (2^1), precum și cheltuieli materiale necesare funcționării acestora, așa cum sunt ele definite la pct. 29^1 din anexă, pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului.(2) Finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fiind aprobate, anual, prin Legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, repartizate pe unități administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ.(3) Bunurile mobile și imobile achiziționate/realizate pe baza finanțării prevăzute la alin. (1) intră în proprietatea liceelor cu profil preponderent agricol și se utilizează conform destinației stabilite de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(4) Lista liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol se stabilește prin ordin comun al ministrului educației naționale și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Această listă se actualizează din 3 în 3 ani.(5) În raport cu necesitățile identificate pe piața muncii, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține finanțarea cheltuielilor aferente înființării de noi specializări/calificări profesionale în domeniul agriculturii, precum și a unor programe de perfecționare a cadrelor didactice de specialitate din cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.(6) În vederea dezvoltării învățământului agricol, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate propune:a) alocarea fundamentată a unei cifre de școlarizare pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;b) măsuri privind îmbunătățirea structurii organizatorice pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, cu respectarea legislației privind asigurarea calității;c) înființarea de noi specializări/calificări profesionale, conform legislației în vigoare, în domeniul agricol.(7) În cazul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, directorul acestora încheie un contract de management privind gestiunea investițiilor specifice în agricultură cu reprezentantul desemnat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea utilizării, întreținerii și exploatării eficiente a bunurilor finanțate conform prevederilor alin. (1).(8) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are dreptul de a coordona și controla modul în care directorii liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol gestionează, utilizează, întrețin și exploatează investițiile specifice în agricultură prevăzute la alin. (1).(9) În cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, consiliile de administrație se măresc cu 2 membri, desemnați de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(10) Modul de utilizare a veniturilor proprii obținute prin valorificarea produselor realizate din loturile didactice se reglementează prin ordin comun al ministrului educației naționale și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 31^2(1) Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol care nu au în proprietate sau în administrare ori în folosință terenuri agricole în extravilan primesc în folosință, prin grija Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, o suprafață de minimum 10 ha, în echivalent arabil, pentru constituirea lotului didactic experimental.(2) Loturile didactice experimentale prevăzute la alin. (1) se atribuie la cererea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, din fondul de rezervă aflat la dispoziția consiliilor locale sau, după caz, din alte surse, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Practica de specialitate a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol se asigură cu sprijinul unităților subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București.2. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale pot fi înființate de către: a) autorități ale administrației publice locale sau județene, prin hotărâre;b) cultele recunoscute de lege;c) persoane juridice de drept privat; d) ministrul educației naționale, prin ordin, conform prevederilor art. 61 alin. (4^1); e) în condițiile în care drepturile constituționale garantate de art. 32 alin. (3) din Constituția României, republicată, persoanelor aparținând minorităților naționale de a învăța limba lor maternă și de a putea fi instruite în această limbă nu se realizează în unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, înființate conform lit. a) și d), pe baza solicitărilor, deși există cereri ale părinților sau tutorilor legali ori ale organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României, atunci exercitarea acestor drepturi se va asigura prin lege, înființându-se unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale cuprinzând toate grupele, clasele de nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal solicitate.3. La anexă, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 29^1, cu următorul cuprins:29^1. Investițiile specifice în agricultură și cheltuielile materiale necesare funcționării liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol sunt reprezentate de:a) construcțiile agricole și zootehnice, inclusiv modernizarea acestora;b) achiziționarea de combine, tractoare și echipamentele de lucru specifice acestora, mijloace de transport, echipamente pentru irigații, motoare și alte tipuri de echipamente pentru dotarea laboratoarelor didactice și a atelierelor mecanice, animale vii și echipamente specifice activității în zootehnie și medicină veterinară, echipamente de procesare;c) înființarea de plantații pomicole, viticole, sere, solare și răsadnițe;d) alte tipuri de construcții precum cantine, internate, săli de sport, inclusiv modernizarea acestora;e) întreținerea și repararea bunurilor cuprinse la lit. a)-d).  +  Articolul II(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările aduse prin prezenta lege în structura bugetului de stat și în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la propunerea ordonatorului principal de credite.(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 1 aprilie 2019.Nr. 57.-----