ORDIN nr. 38 din 8 martie 2019pentru modificarea și completarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2014
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 27 martie 2019    Văzând Referatul de aprobare nr. 3.177/20.11.2018 al Direcției generale control oficial din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,luând în considerare Decizia Curții Constituționale nr. 23 din 23 ianuarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13^3 alin. (5) și a sintagmei „numai după identificarea acestora“, cuprinsă în art. 13^4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la „acțiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân“, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele k) și q) se modifică și vor avea următorul cuprins:k) Registru de evidență a câinilor cu stăpân - colecție de informații în format electronic, aflată în gestiunea Colegiului Medicilor Veterinari, ce cuprinde datele de identificare ale animalului, evenimentele, informațiile veterinare și datele de identificare ale proprietarului, nominale, păstrate în formă electronică și arhivate într-o bază de date, care permite asigurarea trasabilității unui animal de la momentul identificării și înregistrării până la momentul ieșirii acestuia din sistemul informatic;.............................................................................................q) furnizor secundar de carnete de sănătate și/sau pașapoarte - orice persoană juridică ce achiziționează de la un furnizor primar și comercializează pe teritoriul României carnete de sănătate și/sau pașapoarte conforme cu cerințele prezentelor norme către unități medicale veterinare de asistență, universități care dețin clinici veterinare și instituții publice care dețin câini de serviciu, în calitate de utilizatori finali ai carnetelor și pașapoartelor, și care, la rândul lor, le eliberează direct către proprietarii de animale;2. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) câinii adulți cu proprietar - la solicitarea proprietarului și în orice caz înainte de vânzarea, donarea sau scoaterea în spații publice a acestora;3. La articolul 5 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) pentru fiecare câine vaccinat antirabic se eliberează un carnet de sănătate cu serie și număr unic;4. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) CMV raportează trimestrial către ANSVSA modalitatea prin care și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la alin. (1)-(4).5. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) CMV notifică trimestrial către ANSVSA cazurile pentru care s-a dispus retragerea licenței de utilizare a RECS și detaliază modul în care s-a constatat neîndeplinirea condițiilor menționate la alin. (6) lit. b)-d).6. La articolul 8 alineatul (4), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) să completeze, să semneze, să parafeze carnetul de sănătate și să înmâneze documentul proprietarului animalului pentru fiecare câine vaccinat antirabic;e) pentru câinii care părăsesc teritoriul României și au fost identificați prin microcipare, să elibereze, la cererea proprietarilor, suplimentar față de carnetul de sănătate, un pașaport, doar dacă prin carnetul de sănătate se face dovada că animalul a fost vaccinat antirabic în ultimele 12 luni, iar în cazul rapelului ce a depășit 12 luni de la ultima vaccinare, că nu au trecut mai puțin de 21 de zile de la ultima vaccinare antirabică, fără a fi depășit termenul de un an de la ultima vaccinare;7. La articolul 8 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) pentru câinii care părăsesc teritoriul României și au fost identificați prin microcipare, să elibereze, la solicitarea proprietarului, suplimentar față de carnetul de sănătate, un pașaport, cu condiția ca datele înscrise în carnetul de sănătate al câinelui și cele înscrise în RECS să certifice faptul că acesta a fost vaccinat antirabic după ce a fost identificat și, în cazul primei vaccinări sau al rapelului ce a depășit 12 luni de la ultima vaccinare, că nu au trecut mai puțin de 21 de zile de la data vaccinării, iar în cazul vaccinărilor de rapel, că acestea au fost efectuate în ultimele 12 luni, fără a fi depășit termenul de un an de la ultima vaccinare;8. La articolul 8 alineatul (4), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) să vaccineze contra rabiei doar câinii care, la momentul vaccinării, sunt însoțiți de carnete de sănătate, conform prezentelor norme, sau pentru care se eliberează un carnet de sănătate, conform prezentelor norme, cu ocazia vaccinării.9. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) RECS permite doar înregistrarea codurilor alocate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor furnizorilor aprobați.10. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Medicii veterinari de liberă practică ce au calitatea de identificatori și operatori RECS sunt prestatori ai serviciilor de identificare a câinilor și de înregistrare a acestora în RECS, potrivit legii, și completează datele solicitate prin rubricația pașaportului doar în baza informațiilor înregistrate în RECS și/sau înscrise în carnetul de sănătate al câinelui și le certifică prin parafare, iar responsabilitatea identificării și înregistrării câinilor, potrivit legii, aparține proprietarilor.11. La articolul 9, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) În vederea gestionării RECS, CMV elaborează proceduri tehnice operaționale pe care le supune avizării ANSVSA și informează utilizatorii RECS asupra conținutului acestora.(6) În cazul sesizării unor abateri grave privind operarea în RECS și încălcări ale prevederilor prezentei norme, CMV blochează temporar accesul utilizatorului/operatorului în cauză, analizează și dispune, după caz, sesizarea comisiei de deontologie și ANSVSA în vederea derulării de controale oficiale.12. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, răspunde sesizărilor CMV prin efectuarea controalelor oficiale; anual se efectuează verificări privind corespondența datelor înscrise în RECS și constatările din teren, prin sondaj, pentru un procent de minimum 10% din câinii identificați și vaccinați.13. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, legalizează pașaportul la solicitarea proprietarilor, dacă animalul de companie face obiectul unei mișcări în țări terțe care solicită acest lucru, efectuând următoarele acțiuni:a) verificarea identității animalului și coroborarea informațiilor din RECS cu informațiile din pașaport și carnetul de sănătate;b) aplicarea, în colțul din dreapta sus al primei pagini a pașaportului, a unui timbru sec cu diametrul de 30 mm, în care se înscriu următoarele: A.N.S.V.S.A., în partea de sus, iar central, D.S.V.S.A. și abrevierea județului, respectiv a municipiului București, precum și aplicarea ștampilei direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente în realizarea legalizării, în locul prevăzut la rubrica XI din pașaport.14. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul în care codul de identificare nu se regăsește în RECS, administratorii adăposturilor publice au obligația informării ANSVSA și CMV.15. La articolul 11, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) După emiterea deciziei de adopție sau de revendicare, după caz, câinii neidentificați la intrarea în adăpost se identifică și se înregistrează în RECS în conformitate cu prevederile prezentelor norme și li se eliberează un carnet de sănătate în care sunt înscrise datele lor de identificare, datele de identificare ale proprietarului și acțiunile sanitar-veterinare efectuate.16. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Adăposturile publice și private care dețin câini adoptați la distanță sunt proprietarii de drept ai animalelor, acestea fiind în consecință înregistrate în RECS, și au obligația de a respecta cerințele privind identificarea și înregistrarea în RECS a animalelor cazate în acest scop.17. La articolul 14, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Fiecare furnizor autorizat de carnete de sănătate și/sau pașapoarte pentru animalele de companie înscrie pe facturile fiscale pe care le emite la vânzarea carnetelor de sănătate și/sau a pașapoartelor seria/intervalul de serii a/al acestora.(7) Furnizarea/Eliberarea carnetelor de sănătate și/sau a pașapoartelor pentru animalele de companie în alte condiții decât cele prevăzute în prezentele norme este interzisă.18. La articolul 15, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), furnizorii de microcipuri pot comercializa microcipuri aprobate și către primării/consiliile locale, urmând ca acestea să le pună la dispoziția utilizatorilor RECS cu scopul identificării și înregistrării câinilor din localitățile aparținând unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă.19. La articolul 15, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:(8) Fiecare furnizor autorizat de microcipuri pentru animalele de companie este obligat să înscrie pe facturile fiscale pe care le emite la vânzarea microcipului/microcipurilor seria/intervalul de serii a/al acestora.(9) Furnizarea microcipurilor pentru animalele de companie în alte condiții decât cele prevăzute în prezentele norme este interzisă.20. La articolul 16, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Deținerea de câini neidentificați și neînregistrați este interzisă.21. În anexa nr. 3, la punctul I, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Pentru verificarea datelor câinelui în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân accesați: www.rompetid.ro.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
    Geronimo Răducu Brănescu
    București, 8 martie 2019.Nr. 38.-----