ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 18 din 19 martie 2019privind modificarea și completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 21 martie 2019  Pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin semnarea Formularului-tip garanție 05.34, prin care România s-a angajat că va întreprinde demersurile necesare pentru susținerea facilităților fiscale și procedurale pe perioada de pregătire, organizare și desfășurare a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020,având în vedere că implementarea cu celeritate a garanției în domeniul fiscalității, alături de celelalte 20 de garanții și priorități care au fundamentat candidatura și au asigurat succesul Bucureștiului în competiție cu alte 19 orașe pentru atribuirea și organizarea de meciuri în cadrul Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, este condiția de bază pentru continuarea proiectului Euro 2020,datorită faptului că activitățile de pregătire și organizare a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 vor începe în perioada următoare, fiind necesară clarificarea cadrului legal actual și completarea acestuia pentru entitățile nerezidente organizatoare și filialele nerezidente ale acestora, respectiv pentru persoane juridice române, persoane juridice străine și persoanele fizice nerezidente implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea turneului,ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecință negativă neîndeplinirea angajamentelor asumate prin Formularul tip garanție 05.34, ceea ce ar expune Bucureștiul la riscul retragerii dreptului de a organiza cele 4 meciuri din cadrul Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, cu implicații negative asupra imaginii României în exterior, ca țară care nu își respectă angajamentele asumate, precum și cu eventuale consecințe negative din punct de vedere economic,în considerarea faptului că aceste situații aduc atingere interesului public general și constituie o situație extraordinară, a cărei rezolvare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 22 iunie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. Partea introductivă și punctul 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul IIPrin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în contextul pregătirii, organizării și desfășurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 se prevăd următoarele:1. Entitățile nerezidente organizatoare ale Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, inclusiv filialele nerezidente ale acestora, implicate în activitățile de pregătire, organizare și desfășurare a turneului, nu sunt contribuabili în înțelesul impozitului pe profit pentru aceste activități, iar derularea acestor activități în România nu conduce la existența unui sediu permanent în România. Confirmarea filialelor nerezidente care au legătură cu pregătirea, organizarea și desfășurarea turneului se face de către entitățile nerezidente organizatoare.2. După punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^1-1^3, cu următorul cuprins:1^1. Veniturile din pregătirea, organizarea și desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 realizate din România de entitățile nerezidente organizatoare ale turneului, inclusiv de filialele nerezidente ale acestora confirmate potrivit pct. 1, sunt venituri neimpozabile în înțelesul impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți.1^2. Veniturile realizate de persoane juridice, altele decât cele prevăzute la pct. 1, implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, sunt venituri neimpozabile în înțelesul impozitului pe profit și sunt venituri scutite în înțelesul impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți, după caz. Persoanele juridice sunt confirmate ca având legătură cu pregătirea, organizarea și desfășurarea turneului de către entitățile nerezidente organizatoare. În cazul persoanelor juridice române, veniturile sunt neimpozabile dacă acestea au ca scop unic pregătirea, organizarea și desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020. Pentru aceste persoane juridice române sunt de asemenea neimpozabile și veniturile realizate din redevențe și din distribuții de active în caz de lichidare.1^3. Veniturile realizate de persoane fizice nerezidente implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 sunt venituri neimpozabile în înțelesul impozitului pe venit și al impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți, după caz. Persoanele fizice sunt confirmate ca având legătură cu pregătirea, organizarea și desfășurarea turneului de către entitățile nerezidente organizatoare.  +  Articolul IIProcedura de aplicare a prevederilor pct. 1-1^3 din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul tineretului și sportului,
  Constantin-Bogdan Matei
  București, 19 martie 2019.Nr. 18.-----