ORDIN nr. 459 din 12 martie 2019privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei"
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 21 martie 2019  Având în vedere:– Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei“;– Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al caselor de cultură ale studenților și al Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei“, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 1.268/2017,*) *) Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 1.268/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.– Referatul de aprobare nr. 230 din 1 martie 2019 al Direcției activități pentru studenți și tabere,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei“, prevăzută în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin. **) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Direcția activități pentru studenți și tabere va comunica prezentul ordin direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și caselor de cultură ale studenților, respectiv Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei“, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 99/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea de acțiuni proprii și/sau în parteneriat ale caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei.***)***) Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 99/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  p. Ministrul tineretului și sportului,
  Cosmin Răzvan Butuza,
  secretar de stat
  București, 12 martie 2019.Nr. 459.  +  ANEXĂMETODOLOGIEpentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului CulturalSportiv Studențesc "Tei"