HOTĂRÂRE nr. 158 din 19 martie 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 20 martie 2019



  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:(6) În cazul în care până în luna septembrie inclusiv a fiecărui an numărul de animale ale beneficiarului care fac obiectul serviciilor se reduce cu mai mult de 10% față de numărul de animale înscris în lista atașată cererii inițiale, solicitantul ajutorului de stat depune un formular de rectificare a efectivelor de animale, împreună cu cererea de plată aferentă trimestrului III sau, după caz, aferentă lunii septembrie.(7) Formularul de rectificare prevăzut la alin. (6), pus la dispoziție de centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, este însoțit de listele prevăzute la alin. (3) lit. c) și alin. (4) lit. c), care cuprind informații doar despre beneficiarii aflați în situația prevăzută la alin. (6), inclusiv numărul de animale al acestora existent la data de 30 septembrie a anului pentru care s-a solicitat ajutorul de stat.(8) După depunerea formularelor de rectificare, centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București diminuează corespunzător numărul de animale care fac obiectul serviciilor. După efectuarea corecțiilor în cererile inițiale, până la sfârșitul anului respectiv, suma rezultată se redistribuie solicitanților, numai în cazul în care au fost aplicate prevederile art. 9 alin. (3).2. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) În 10 zile lucrătoare de la termenul de depunere a cererilor inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat, prevăzut la art. 8 alin. (1), centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București verifică, determină sumele și centralizează cererile și transmit APIA situațiile centralizatoare cu sumele solicitate pentru efectuarea serviciilor de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei și pentru efectuarea serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale, al căror model este prevăzut în anexele nr. 3a și 3b.3. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Suma alocată ajutorului de stat pentru anul 2019 este de maximum 72.075.000 lei, din care 34.525.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvidee, respectiv 37.550.000 lei pentru speciile ovine și caprine, și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2019.4. Anexele nr. 5a și 5b se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  București, 19 martie 2019.Nr. 158.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 5a la Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014)AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂOperator de date cu caracter personal: 9596Centrul Județean ......................
  Centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire
  și menținere a registrelor genealogice ale raselor de animale pentru luna ........
  Bun de plată pentru suma de ............leiDirector executiv,...........................................................(numele și prenumele, semnătura și ștampila)
  Nr. crt.Denumirea solicitantuluiCUI/CIFSpeciaRasaNr. de animale (capete)Valoare ajutor de stat (lei)
  0123456
  TOTAL:
  Certificat din punctul de vedere al realității, regularității și legalității datelor.
  Director executiv adjunct,
  .............................................
  (numele și prenumele, semnătura)
  Verificat
  ……………………..
  Întocmit
  ……………………
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5b la Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014)AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂOperator de date cu caracter personal: 9596Centrul Județean ......................
  Centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile
  de determinare a calității genetice a raselor de animale pentru luna ............
  Bun de plată pentru suma de ............leiDirector executiv,...........................................................(numele și prenumele, semnătura și ștampila)
  Nr. crt.Denumirea solicitantuluiCUI/CIFSpeciaRasaDenumirea asociației sau organizației care întocmește și menține registrul genealogic al raseiNr. de animale (capete)Valoarea ajutorului de stat (lei)
  01234567
  TOTAL:
  Certificat din punctul de vedere al realității, regularității și legalității datelor.
  Director executiv adjunct,
  .............................................
  (numele și prenumele, semnătura)
  Verificat
  ……………………..
  Întocmit
  ……………………
  -----