ORDIN nr. 2 din 26 februarie 2019pentru modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 18 martie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1),art. 101 și ale art. 126^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1)-(3),art. 276,277,art. 281 alin. (2), precum și ale art. 288 și 289 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, Recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. 9/2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România, precum și Recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. R/7/2018 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România, în temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,Banca Națională a României emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia pentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menținut de fiecare instituție de credit, persoană juridică română, prevăzută în anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 din 5 decembrie 2018, se modifică și se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 26 februarie 2019.Nr. 2.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale Metodologiei pentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic
  ce trebuie menținut de fiecare instituție de credit, persoană juridică română,
  prevăzută în anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic
  1. La punctul 3, după subpunctul 3.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1^1, cu următorul cuprins:3.1^1. În cazul instituțiilor de credit prevăzute la subpct. 3.1 care dobândesc portofolii de credite în urma unei combinări de întreprinderi în sensul noțiunii definite de IFRS 3, fiecare dintre valorile determinate conform prevederilor lit. a), b) și c) de la subpct. 3.1 se ajustează prin aplicarea la nivel consolidat, în mod corespunzător, a prevederilor lit. a) și lit. b) de la subpct. 3.3^1.2. La punctul 3, subpunctul 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:3.2. Pentru menținerea amortizorului de capital pe perioada 1 iulie-31 decembrie din fiecare an calendaristic (N), în vederea determinării mediei ratelor creditelor neperformante și a gradului mediu de acoperire cu provizioane, instituțiile de credit menționate la subpct. 3.1 vor utiliza datele înscrise în raportările financiare consolidate, întocmite în scop prudențial, pentru datele de referință 31.03. (N-1), 30.06. (N-1), 30.09. (N-1) și 31.12. (N-1), în formularul F 18.00, prevăzut în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, cu modificările și completările ulterioare, utilizând aceleași precizări menționate la subpct. 3.1 lit. a)-c) și subpct. 3.1^1.3. La punctul 3, după subpunctul 3.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.3^1, cu următorul cuprins:3.3^1. În cazul instituțiilor de credit prevăzute la subpct. 3.3 care dobândesc portofolii de credite în urma unei combinări de întreprinderi în sensul noțiunii definite de IFRS 3, fiecare dintre valorile determinate conform prevederilor lit. a), b) și c) de la subpct. 3.3 se ajustează după cum urmează:a) prin majorarea cu suma rămasă în sold la fiecare dată de referință reprezentând diferențe pozitive înregistrate, la momentul preluării creditelor, în soldurile creditoare ale conturilor «Alte ajustări», analitice distincte; aceste diferențe pozitive au fost obținute la momentul preluării creditelor prin scăderea valorii juste a creditelor preluate din valoarea rămasă de rambursat aferentă acestora la acel moment;b) prin diminuarea cu soldurile debitoare ale conturilor «Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială», analitice distincte, aferente creditelor preluate rămase în sold la fiecare dată de referință, în cazul existenței unor asemenea solduri.4. La punctul 3, subpunctul 3.4 se modifică și va avea următorul cuprins:3.4. Pentru menținerea amortizorului de capital pe perioada 1 iulie-31 decembrie din fiecare an calendaristic (N), instituțiile de credit care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitate de Banca Națională a României determină media ratelor creditelor neperformante și gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările financiare lunare, întocmite la nivel individual, în scop prudențial, pentru datele de referință reprezentând sfârșitul fiecărei luni calendaristice din perioada ianuarie (N-1)-decembrie (N-1), în cadrul formularului F 18.00, prevăzut de Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2017, utilizând aceleași precizări menționate la subpct. 3.3 lit. a)-c) și subpct. 3.3^1.5. La punctul 3, după subpunctul 3.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.5, cu următorul cuprins:3.5. Instituțiile de credit cărora le sunt aplicabile prevederile subpct. 3.1^1 și 3.3^1 trebuie să formalizeze într-un înscris justificativ, documentat corespunzător, fundamentarea ajustărilor menționate la subpct. 3.1^1, respectiv la lit. a) și b) de la subpct. 3.3^1.6. În tot cuprinsul Metodologiei pentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru riscul sistemic ce trebuie menținut de fiecare instituție de credit, persoană juridică română, sintagma „formularul 18.00“ se înlocuiește cu sintagma „formularul F 18.00“.
  ----