ORDIN nr. 232 din 7 martie 2019pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 353/CB din 7.03.2019 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.  +  Articolul IGhidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.061 din 14 decembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) a executat lucrări de instalare sau a prestat servicii de întreținere/mentenanță a sistemelor de panouri fotovoltaice;2. La articolul 12, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) documente din care rezultă executarea lucrărilor de instalare sau prestarea serviciilor de întreținere/mentenanță a sistemelor de panouri fotovoltaice, însușite de beneficiarii lucrărilor/serviciilor respective, în copii certificate «conform cu originalul»;3. La articolul 12, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) raport per salariat extras din REVISAL de unde să rezulte că are personal angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103 - REVISAL) și inginer profil electric (cod COR 2151 - REVISAL), însușite prin semnătură de către instalator, în original.4. La articolul 13, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul în care se constată neclarități în documentele depuse sau vreun document dintre cele cuprinse în dosarul de validare este incomplet, prezintă neconcordanțe sau a fost depus într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoștință instalatorilor, prin publicarea pe site-ul propriu, motivele invalidării, iar aceștia, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele inițiale în forma corectă și/sau a clarificărilor, cu condiția ca documentele și/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de validare.5. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) În cazul în care unui dosar i se aplică atât prevederile alin. (5), cât și ale alin. (7), acesta va fi respins.6. La articolul 21, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) în situația în care informațiile din cererea de finanțare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială, în original sau copie, prin care să se realizeze corespondența datelor respective;7. La articolul 21, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară, care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală;8. La articolul 27, punctele 1 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. factura emisă beneficiarului final de către instalatorul validat, în original;.................................................................................................4. procesul-verbal de recepție însoțit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice prevăzute la art. 20, în copie certificată «conform cu originalul»;9. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În factura fiscală emisă beneficiarului final, instalatorul validat trebuie să evidențieze prețul de vânzare și, distinct, să facă mențiunea «.... lei, se suportă de către Autoritate, prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională10. La anexa nr. 1, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) avem/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 «Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului», însă ne angajăm ca, în situația validării societății noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare în vederea decontării cu AFM și să prezentăm actul doveditor, în copie;11. La anexa nr. 1, litera i) se abrogă.12. La anexa nr. 1, nota se abrogă.13. La anexa nr. 3 punctul III, litera e) se abrogă.14. La anexa nr. 3 punctul III, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) sistemul de panouri fotovoltaice pentru care solicit finanțarea va respecta toate criteriile tehnice de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;15. La anexa nr. 3 punctul III, al doilea paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în cererea de finanțare și în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete.16. La anexa nr. 3 punctul III, al treilea paragraf se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
    Grațiela Leocadia Gavrilescu
    București, 7 martie 2019.Nr. 232.----