LEGE nr. 7 din 17 octombrie 1980privind organizarea excursiilor cu turişti români în străinătate
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 90 din 22 octombrie 1980    În scopul infaptuirii politicii partidului şi statului în domeniul turismului, de dezvoltare a colaborării cu toate ţările printr-o mai buna cunoaştere şi apropiere între popoare,pentru continua imbuntatire a modului de organizare şi efectuare a excursiilor cu turişti români în străinătate, prin întărirea răspunderii Ministerului Turismului, lărgirea atribuţiilor comisiilor pentru turismul de masa,precum şi prin creşterea rolului organelor de conducere colectivă şi al organelor sindicale din unităţi,în scopul constituirii unui stimulent pentru oamenii muncii care obţin rezultate deosebite în realizarea obiectivelor din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială a României,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege:  +  Articolul 1Excursiile cu turişti români în străinătate se organizează numai de Ministerul Turismului, prin unităţile sale autorizate. Excursiile se efectuează, de regula, în grupuri organizate şi numai în limita fondurilor valutare alocate prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.Excursiile pentru turistii individuali cu servicii de cazare, masa şi program turistic asigurate se vor putea organiza în ţările socialiste, în condiţiile stabilite prin contractele externe şi în limita fondurilor alocate în acest scop.  +  Articolul 2În termen de 15 zile de la primirea indicatorilor din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, Ministerul Turismului va repartiza în profil teritorial fondurile de plati valutare ce i-au fost alocate pentru organizarea de excursii în grupuri în toate ţările şi de călătorii în interes personal în ţările socialiste.La repartizarea fondurilor de plati valutare se va da prioritate excursiilor în grup şi se va ţine seama de importanţa economico-socială a judeţelor, determinata pe baza volumului şi ponderii producţiei pe principalele ramuri ale economiei naţionale. Fondurile de plati valutare pentru călătoriile individuale pe cont propriu în ţările nesocialiste şi în R.S.F. Iugoslavia se repartizează, potrivit legii, de către Comisia centrala pentru turismul de masa, pe baza propunerilor Ministerului Turismului.  +  Articolul 3Repartizarea în profil teritorial a locurilor la excursiile în grupuri organizate, în toate ţările, se face de către Comisia centrala pentru turismul de masa, împreună cu Ministerul Turismului, care va face în acest scop propuneri în termen de 15 zile de la încheierea contractelor cu partenerii din străinătate.  +  Articolul 4În termen de 15 zile de la repartizarea în profil teritorial a locurilor şi fondurilor valutare pentru excursii, Comisia centrala pentru turismul de masa va comunică, la comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru turismul de masa, locurile pentru excursiile în grupuri organizate, precum şi fondurile de plati valutare pentru excursiile individuale, ce le sînt repartizate.  +  Articolul 5Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru turismul de masa repartizează şi transmit comisiilor pentru turismul de masa din unităţile economice, sociale şi obşteşti, în termen de 10 zile de la primirea lor, locurile la excursiile în strainatet în grupuri organizate şi fondurile valutare pentru călătoriile în interes personal, proporţional cu numărul de oameni ai muncii.Locurile la excursiile organizate şi fondurile valutare pentru călătoriile în interes personal se repartizează în raport de realizarea planului de producţie sau, după caz, a celorlalte sarcini stabilite, în următoarea ordine de prioritate: a) unităţilor cu pondere mare pe principalele ramuri în planul de producţie al judeţului sau al municipiului Bucureşti; b) unităţilor care şi-au îndeplinit planul la export; c) unităţilor de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare; d) instituţiilor centrale şi locale, instituţiilor de învăţămînt superior, şcolilor, spitalelor, dispensarelor policlinici şi altor instituţii; e) altor unităţi economice de stat şi cooperatiste, precum şi organizaţiilor obşteşti; f) caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor.Persoanele care nu sînt încadrate în unităţile prevăzute la alineatul precedent vor putea participa la excursii în străinătate, prin unităţile de turism, după satisfacerea prioritatilor stabilite în prezentul articol.  +  Articolul 6Pentru personalul muncitor care a adus o contribuţie deosebită la realizarea şi depăşirea sarcinilor de export, unitatea în care acesta este încadrat suporta o parte din costul excursiilor colective organizate, din fondurile în valută acordate în limita unei cote de pînă la 5% din fondul de participare la beneficii repartizat de adunarea generală a oamenilor muncii potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 7Comisiile pentru turismul de masa din unităţi aduc la cunoştinţa oamenilor muncii tipurile de excursii repartizate, precum şi fondurile de plati valutare alocate pentru călătoriile în interes personal.  +  Articolul 8În termen de 10 zile de la primirea repartiţiei locurilor şi a fondurilor de plati valutare, pe baza inscrierilor oamenilor muncii, unităţile care primesc locuri transmit unităţilor de turism teritoriale comanda ferma pentru locurile şi fondurile ce le-au fost repartizate, împreună cu recomandarea cîte unei persoane din cadrul unităţii ca însoţitor pentru fiecare grup.Locurile la excursiile în străinătate în grupuri organizate şi fondurile valutare pentru călătoriile în interes personal repartizate unităţilor economice, sociale şi obşteşti şi necomandate ferm unităţilor de turism în termenul prevăzut la alin. 1, se valorifica direct de unităţile de turism teritoriale.  +  Articolul 9Înscrierile oamenilor muncii la excursii în străinătate se fac prin unităţile socialiste în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.Înscrierile la excursiile de 1-2 zile ce se organizează în ţările socialiste vecine, cu oamenii muncii aflaţi în concediu legal în staţiuni de odihnă şi tratament, se vor efectua numai cu acordul conducerii unităţii de turism din staţiunile în care aceştia îşi petrec concediul de odihnă.  +  Articolul 10Cererile de înscriere la excursiile în grupuri organizate şi la călătoriile în interes personal ale oamenilor muncii se aproba de organele de conducere colectivă ale unităţilor şi de organele sindicale în următoarea ordine de prioritate: a) fruntasii în producţie, muncitorii, maistrii, tehnicienii şi inginerii din sectoarele de producţie, care au contribuit efectiv la realizarea sau depăşirea planului de producţie al unităţii; b) inventatorii şi inovatorii; c) cercetatorii, proiectantii, specialiştii cu înaltă calificare, ale căror lucrări sînt apreciate drept contribuţii importante la realizarea planurilor de dezvoltare economică şi socială a României; d) cadrele de conducere, personalul tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ care au contribuit la realizarea planului unităţii sau cei evidentiati în munca profesională şi activitatea obsteasca.  +  Articolul 11Aprobările cererilor de înscriere la excursii în străinătate, date de organele de conducere colectivă şi de organele sindicale din unităţi, sînt valabile şi pentru membrii de familie, neincadrati în munca, ai celor care au obţinut aprobarea potrivit art. 10 din prezenta lege.Prevederile alineatului precedent cu privire la membrii de familie se referă la soţ, sotie şi copii minori.  +  Articolul 12Aprobarea înscrierii tinerilor la excursii în străinătate organizate pentru tineret se da de organele Uniunii Tineretului Comunist, pe baza recomandarii organizaţiilor de tineret şi cu acordul organelor de conducere colectivă din unităţile economice, instituţii, şcoli şi facultăţi.  +  Articolul 13Documentele necesare înscrierii la excursii în grupuri organizate, completate de fiecare participant, inclusiv aprobarea organului de conducere colectivă şi a organului sindical, se depun la unităţile de turism de către delegatul desemnat al unităţii economice, sociale şi obşteşti sau personal de către solicitant. Unităţile de turism asigura îndeplinirea formalităţilor legale şi contractuale de participare la excursiile în grupuri organizate.  +  Articolul 14Ministerul Turismului va repartiza unităţilor de turism o cota de pînă la 45 % din fondurile de plati valutare destinate călătoriilor în interes personal în ţările nesocialiste, precum şi în R.S.F. Iugoslavia, pentru participari la congrese, conferinţe sau sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, seminarii şi alte forme de reuniuni ori manifestări cu caracter internaţional, precum şi pentru documentarea ştiinţifică, artistică, culturală şi alte asemenea acţiuni şi pentru vizite la rude, potrivit legii.  +  Articolul 15Ministerul Turismului va constitui, la Oficiul Naţional de Turism "Carpaţi" Bucureşti, o rezervă de cel mult 2% din fondurile repartizate, potrivit art. 2 din prezenta lege, pentru cistigatorii premiilor în excursii la Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi la Loto-Pronosport.Locurile la excursii corespunzătoare cuantumului acestor sume vor fi puse de Ministerul Turismului la dispoziţia unităţilor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni şi Loto-Pronosport.Locurile rămase nefolosite se valorifica către populaţie în ordinea solicitărilor.  +  Articolul 16Excursiile cu turişti români în străinătate, cu autoturismul proprietate personală, se efectuează potrivit dispoziţiilor legale referitoare la rationalizarea consumului de carburanţi şi la acordarea de sume în valută pentru excursii în străinătate pe cont propriu.Repartizarea fondurilor de plati valutare, aprobarea pentru efectuarea excursiilor cu autoturismele proprietate personală şi înscrierea pentru asemenea excursii se fac potrivit condiţiilor stabilite prin prezenta lege.  +  Articolul 17Punctul 4 din capitolul I şi litera a) din nota cuprinsă în anexa la Decretul Consiliului de Stat nr. 223 din 28 iunie 1978 se abroga.  +  Articolul 18Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1981. Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 17 octombrie 1980.PREŞEDINTELEMARII ADUNĂRI NAŢIONALENICOLAE GIOSAN---------------