CONVENŢIE VAMALĂ din 6 decembrie 1961relativă la carnetul A.T.A. pentru admiterea temporară a mărfurilor*)
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 74 din 3 decembrie 1966  Notă *) Traducere.PREAMBULStatele semnatare ale prezentei Convenţii,Întrunite sub auspiciile Consiliului de Cooperare vamală şi ale Părţilor contractante la Acordul general asupra tarifelor vamale şi comerţului (GATT) şi cu concursul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura (UNESCO),Ţinînd seama de dezideratele exprimate de reprezentanţii comerţului internaţional şi de alte cercuri interesante care doresc facilitarea îndeplinirii formalităţilor relative la importul temporar cu scutire de taxe vamale a mărfurilor,Convinse ca adoptarea procedurilor comune relative la importul temporar cu scutire de taxe vamale a mărfurilor va aduce avantaje substanţiale activităţii internaţionale comerciale sau culturale şi va asigura sistemelor vamale ale Părţilor contractante un grad mai înalt de armonizare şi uniformitate,Au convenit asupra celor ce urmează  +  Capitolul 1 Definiţii şi autorizare  +  Articolul 1În vederea aplicării prezentei Convenţii se va înţelege: a) prin "drepturi de import", drepturile vamale şi orice alte drepturi şi taxe percepute la import sau cu ocazia importului, precum şi toate drepturile de accize şi taxe interne aferente mărfurilor importate, cu excluderea totuşi a redevenţelor şi impunerilor care sînt limitate la costul aproximativ al serviciilor prestate şi care nu constituie o protecţie indirecta a produselor naţionale sau taxe cu caracter fiscal la import; b) prin "admitere temporară", importul temporar cu scutire de drepturi de import, în condiţiile stabilite de convenţiile menţionate la articolul 3 de mai jos sau de legile şi celelalte reglementări ale tarii de import; c) prin "tranzit", transportul mărfurilor de la un birou vamal de pe teritoriul unei Părţi contractante la un alt birou vamal situat pe acelaşi teritoriu, în condiţiile stabilite de legile şi celelalte reglementări ale acestei Părţi contractante; d) prin "carnet A.T.A." (admitere temporară), documentul reprodus în Anexa prezentei Convenţii; e) prin "asociaţie eminenta", o asociaţie autorizata de autorităţile vamale ale unei Părţi contractante pentru emiterea carnetelor A.T.A. pe teritoriul acestei Părţi contractante; f) prin "asociaţie garantată", o asociaţie autorizata de autorităţile vamale ale unei Părţi contractante pentru a asigura garantarea sumelor menţionate la articolul 6 al prezentei Convenţii, pe teritoriul acestei Părţi contractante; g) prin "Consiliu", organizaţia instituită de Convenţia privind crearea unui Consiliu de Cooperare Vamală, încheiată la Bruxelles la 15 decembrie 1950; h) prin "persoana", atît o persoană fizica, cat şi o persoană juridică, dacă în context nu se dispune altfel.  +  Articolul 2Autorizarea unei asociaţii emitente de către autorităţile vamale, prevăzută la paragraful e din articolul 1 al prezentei Convenţii, poate fi supusă, în special, condiţiei ca preţul carnetului A.T.A. sa corespundă cu costul serviciilor prestate.  +  Capitolul 2 Domeniul de aplicare  +  Articolul 31. Fiecare Parte contractantă accepta, în locul documentelor sale vamale naţionale şi ca garanţie pentru sumele menţionate la articolul 6 al prezentei Convenţii, orice carnet A.T.A. valabil pentru teritoriul sau, eliberat şi folosit în condiţiile definite în prezenta Convenţie pentru mărfurile importate temporar în aplicarea: a) Convenţiei vamale relativă la importul temporar de material profesional, încheiată la Bruxelles, la 8 iunie 1961; b) Convenţiei vamale relativă la facilităţile acordate pentru importul mărfurilor destinate a fi prezente sau utilizate la expoziŢii, târguri, congrese sau la manifestări similare, încheiată la Bruxelles la 8 iunie 1961, în măsura în care ea este Parte contractantă la aceste convenţii.2. Fiecare Parte contractantă poate de asemenea accepta orice carnet A.T.A., eliberat şi folosit în aceleaşi condiţii, pentru mărfurile importate temporar în aplicarea altor convenţii internaţionale relative la admiterea temporară şi pentru operaţiile de admitere temporară efectuate în aplicarea legilor şi a celorlalte reglementări naţionale ale sale.3. Fiecare Parte contractantă poate accepta pentru tranzit orice carnet A.T.A. eliberat şi folosit în aceleaşi condiţii.4. Mărfurile urmând a face obiectul unei prelucrari, sau reparaţii nu pot fi importate sub acoperirea unui carnet A.T.A.  +  Capitolul 3 Emiterea şi folosirea carnetelor A.T.A.  +  Articolul 41. Asociaţiile emitente nu pot elibera carnete A.T.A. a căror durata de valabilitate să depăşească un an, începînd din ziua emiterii lor. Ele trebuie să indice, pe coperta carnetului A.T.A., ţările pentru care acesta este valabil, precum şi asociaţiile garante corespondente.2. După eliberarea carnetului A.T.A., nici o marfa nu poate fi adăugată la lista mărfurilor enumerate pe verso copertei carnetului şi, dacă este cazul, pe foile suplimentare care îi sînt anexate (lista generală).  +  Articolul 5Termenul stabilit pentru reexportul mărfurilor importante sub acoperirea unui carnet A.T.A. nu poate în nici un caz să depăşească termenul de valabilitate al acestui carnet.  +  Capitolul 4 Garanţii  +  Articolul 61. Fiecare asociaţie garanta autorităţilor vamale ale tarii unde îşi are sediul plata sumei reprezentând drepturile de import şi a altor sume exigibile în caz de nerespectare a condiţiilor stabilite pentru admiterea temporară sau tranzitul mărfurilor introduse în acea ţara sub acoperirea carnetelor A.T.A. eliberate de o asociaţie emitenta corespondenta. Ea este ţinuta, împreună şi solidar cu persoanele care se datorează sumele menţionate mai sus, la plata acestor sume.2. Asociaţia garanta nu este ţinuta sa plătească o sumă care să depăşească cu mai mult de zece la suta drepturile de import.3. Atunci cînd autorităţile vamale ale tarii de import au descărcat fără rezerva un carnet A.T.A. pentru anumite mărfuri, ele nu mai pot reclama asociaţiei garante, în ce priveşte aceste mărfuri, plata sumelor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol. Totuşi, mai poate fi facuta o reclamaţie în garanţie asociaţiei garante dacă se constata ulterior ca descărcarea a fost obţinută necorespunzător sau fraudulos sau ca au fost incalcate condiţiile de care depinde admiterea temporară sau tranzitul.4. Autorităţile vamale nu pot pretinde în nici un caz asociaţiei garante plata sumelor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol, dacă reclamaţia nu a fost adresată acestei societăţi în termen de un an, socotit de la data expirării valabilităţii carnetului.  +  Capitolul 5 Regularizarea carnetelor A.T.A.  +  Articolul 71. Asociaţiile garante au un termen de şase luni, socotit de la data la care autorităţile vamale reclama plata sumelor menţionate la paragraful 1 al articolului 6 de mai sus, pentru a face dovada reexportului mărfurilor în condiţiile prevăzute de prezenta Convenţie sau a oricărei alte descărcări reglementare a carnetului A.T.A.2. Dacă aceasta dovada nu este facuta în termenul prevăzut, asociaţia garanta consemnează imediat aceste sume sau le vărsa cu titlu provizoriu. Consemnarea sau vărsămîntul devin definitive la expirarea unui termen de trei luni, socotit de la data consemnarii sau vărsământului. În cursul acestui ultim termen, asociaţia garanta poate încă, în vederea restituirii sumelor consemnate sau vărsate, sa producă dovezile prevăzute la paragraful precedent.3. Pentru ţările ale căror legi şi ale reglementării nu prevăd consemnarea sau vărsămîntul provizoriu al drepturilor de import, plăţile făcute în condiţiile prevăzute în paragraful precedent se considera ca definitive, dar sumele plătite se restituie atunci cînd dovezile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol sînt făcute într-un termen de trei luni, socotit de la data plăţii.  +  Articolul 81. Dovada reexportului mărfurilor importate sub acoperirea unui carnet A.T.A. o constituie certificarea de reexport aplicată pe acest carnet de autorităţile vamale ale tarii în care mărfurile au fost importate temporar.2. Dacă reexportarea mărfurilor nu a fost certificată potrivit paragrafului 1 al prezentului articol, autorităţile vamale ale tarii de import vor putea accepta ca dovada a reexportului mărfurilor, chiar după expirarea valabilităţii carnetului: a) menţiunile făcute de autorităţile vamale ale unei alte Părţi contractante pe carnetul A.T.A. cu ocazia importului sau reimportului sau un certificat emis de aceste autorităţi pe baza menţiunilor făcute pe un volet detaşat din carnet cu ocazia importului sau reimportului pe teritoriul lor, cu condiţia ca menţiunile să se refere la un import sau reimport care poate fi stabilit ca a avut loc după reexportul pe care urmează sa-l dovedească; b) orice alta dovada stabilind ca mărfurile se afla în afară acelei tari.3. În cazul în care autorităţile vamale ale unei Părţi contractante dispenseaza de obligaţia reexportului anumite mărfuri admise pe teritoriul lor sub acoperirea unui carnet A.T.A., asociaţia garanta nu este eliberata de obligaţiile sale decât atunci cînd aceste autorităţi au certificat, chiar pe carnet, ca situaţia mărfurilor a fost regularizata.  +  Articolul 9În cazurile menţionate la paragraful 2 al articolului 8 din prezenta Convenţie, autorităţile vamale îşi rezerva dreptul de a percepe o taxa de regularizare.  +  Capitolul 6 Dispoziţii diverse  +  Articolul 10Vizarea carnetelor A.T.A. utilizate în condiţiile prevăzute de prezenta Convenţie nu atrage plata vreunei remuneraţii pentru serviciile vamale, dacă aceasta operaţie se efectuează la birourile sau posturile vamale şi în timpul orelor normale de lucru.  +  Articolul 11În caz de distrugere, de pierdere sau de furt al unui carnet A.T.A. care se referă la mărfuri ce se afla pe teritoriul unei Părţi contractante accepta, la cererea asociaţiei emitente şi sub rezerva condiţiilor pe care le-ar impune aceste autorităţi, un titlu înlocuitor a cărui valabilitate expira la aceeaşi dată cu aceea a carnetului înlocuitor.  +  Articolul 121. Dacă mărfurile importate temporar nu pot fi reexportate ca urmare a unui sechestru şi dacă acest sechestru nu a fost instituit la cererea unor persoane particulare, obligaţia de reexport este suspendată pe durata sechestrului.2. Pe cat posibil, autorităţile vamale notifica asociaţiei garante sechestrele aplicate, de ele sau la cererea lor, asupra mărfurilor aflate sub acoperirea unui carnet A.T.A. garantat de aceasta asociaţie şi îi anunta măsurile pe care intenţionează să le adopte.  +  Articolul 13Carnetele A.T.A. sau părţile din carnetele A.T.A. destinate a fi eliberate în ţara în care se importa aceste carnete şi care sînt trimise asociaţiilor emitente de către o asociaţie străină corespondenta, de către o organizaţie internationala sau de către autorităţile vamale ale unei Părţi contractante vor fi admise cu scutire de drepturi de import, nefiind supuse nici unei prohibiţii sau restrictii la import.  +  Articolul 14În vederea aplicării prezentei Convenţii, teritoriile Părţilor contractante care alcătuiesc o uniune vamală sau economică pot fi considerate ca un singur teritoriu.  +  Articolul 15În caz de frauda, contravenţie sau abuz, Părţi la contractante au dreptul, indiferent de dispoziţiile prezentei Convenţii, sa intenteze acţiuni împotriva persoanelor care folosesc un carnet A.T.A. pentru a recupera drepturile de import şi alte sume exigibile, precum şi pentru a cere aplicarea pedepselor de care aceste persoane ar fi pasibile. În aceste cazuri asociaţiile trebuie să dea concursul lor autorităţilor vamale.  +  Articolul 16Anexa la prezenta Convenţie este considerată ca făcînd parte integrantă din aceasta.  +  Articolul 17Dispoziţiile prezentei Convenţii stabilesc facilităţile minimale şi nu împiedica aplicarea unor facilităţi mai mari, pe care unele Părţi contractante le acorda sau le-ar putea acorda, fie prin dispoziţiile unilaterale, fie în virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale.  +  Capitolul 7 Clauze finale  +  Articolul 181. Părţile contractante se vor întruni, ori de câte ori este nevoie, pentru a examina condiţiile în care se aplică prezenta Convenţie, în special în scopul de a lua măsurile necesare în vederea asigurării interpretării şi aplicării uniforme a acesteia.2. Aceste reuniuni sînt convocate de secretarul general al Consiliului, la cererea unei Părţi contractante. În afară de cazul unei decizii contrare a Părţilor contractante, reuniunile se ţin la sediul Consiliului.3. Părţile contractante stabilesc regulamentul interior al reuniunilor lor. Deciziile Părţilor contractante vor fi luate cu o majoritate de două treimi a celor care sînt prezente şi care iau parte la vot.4. Părţile contractante nu se pot pronunţa în mod valabil asupra unei probleme decât dacă sînt prezente mai mult de jumătate din ele.  +  Articolul 191. Orice diferend între Părţile contractante privitor la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii va fi, în măsura posibilului, reglementat pe calea negocierilor directe între Părţile interesate.2. Orice diferend care nu va fi soluţionat prin negocieri directe va fi supus, de către Părţile în cauza, Părţilor contractante, întrunite în condiţiile prevăzute la articolul 18, care îl vor examina şi vor face recomandări în vederea reglementării lui.3. Părţile în diferend pot conveni anticipat sa accepte recomandările Părţilor contractante.  +  Articolul 201. Orice stat membru al Consiliului şi orice stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau al instituţiilor sale specializate poate deveni Parte contractantă la prezenta Convenţie: a) prin semnare, fără rezerva ratificării;b)prin depunerea unui instrument de ratificare, după ce o va fi semnat sub rezerva ratificării;sau c) prin aderare.2. Prezenta Convenţie va fi deschisă pentru semnare pînă la 31 iulie 1962, la sediul Consiliului, la Bruxelles, de către statele menţionate la paragraful 1 al prezentului articol. După această dată, ea va fi deschisă pentru aderarea lor.3. În cazul prevăzut la paragraful 1 litera b) al prezentului articol, Convenţia va fi supusă ratificării statelor semnate, conform procedurilor constituţionale respective.4. Orice stat care nu este membru al organizaţiilor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol, căruia I s-a adresat o invitaţie în acest scop de către secretarul general al Consiliului, la cererea Părţilor contractante, va putea deveni Parte contractantă la prezenta Convenţie prin aderarea după intrarea ei în vigoare.5. Instrumentele de ratificare sau de aderare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului.  +  Articolul 211. Prezenta convenţie va intră în vigoare la tei luni după ce cinci din statele menţionate la paragraful 1 al articolului 20 din prezenta Convenţie o vor fi semnat fără rezerva ratificării sau vor fi depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare.2. Pentru fiecare stat care va semna prezenta Convenţie fără rezerva ratificării, care o va ratifica sau va adera la ea, după ce cinci state vor fi semnat Convenţia fără rezerva ratificării sau vor fi depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare, prezenta Convenţie va intră în vigoare la trei luni după ce zisul stat a semnat fără rezerva ratificării sau a depus instrumentul sau de ratificare sau de aderare.  +  Articolul 221. Prezenta Convenţie se încheie pe o durată nelimitată. Totuşi, oricare Parte contractantă o poate denunta în orice moment după data intrării sale în vigoare în modul stabilit de articolul 21 al prezentei Convenţii.2. Denunţarea se notifica printr-un instrument scris depus la secretarul general al Consiliului.3. Denunţarea produce efecte după şase luni de la data primirii instrumentului de denunţare de către secretarul general al Consiliului.4. Atunci cînd o Parte contractantă denunta prezenta Convenţie conform paragrafului 1 al prezentului articol sau face o notificare în aplicarea paragrafului 2 litera b) al articolului 23 sau a paragrafului 2 al articolului 25 din Convenţie, orice carnet A.T.A. eliberat înaintea datei la care aceasta denunţare sau aceasta notificare îşi produce efectele rămîne valabil, iar asociaţia garanta rămîne angajata.  +  Articolul 231. În momentul semnării prezentei Convenţii, în momentul ratificării au aderării, sau la o dată ulterioară, orice stat care hotărăşte sa accepte carnetele A.T.A. în condiţiile prevăzute la paragrafele 2 şi 3 ale articolului 3 din prezenta Convenţie, notifica aceasta secretarului general al Consiliului precizând cazurile în care se angajează sa accepte carnetele A.T.A. şi indicând data la care aceasta acceptare intră în aplicare.2. Alte notificări similare pot fi adresate secretarului general al Consiliului pentru: a) extinderea domeniului de aplicare a notificărilor precedente; b) anularea notificărilor precedente sau restrangerea domeniului lor de aplicare, ţinînd seama de dispoziţiile paragrafului 4 al articolului 22 din prezenta Convenţie.  +  Articolul 241. Părţile contractante, întrunite în condiţiile prevăzute la articolul 18, pot recomanda amendamente la prezenta Convenţie.2. Textul oricărui amendament astfel recomandat se comunică de secretarul general al Consiliului tuturor Părţilor contractante, tuturor celorlalte state semnatare sau aderente, secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Părţilor contractante ale GATT şi UNESCO.3. În termen de şase luni, socotit de la data comunicării amendamentului recomandat, orice Parte contractantă poate face cunoscut secretarului general al Consiliului: a) fie ca are o obiectie la amendamentul recomandat, b) fie ca are intenţia sa accepte amendamentul recomandat, dar că nu sînt încă realizate în ţara sa condiţiile necesare acceptării.4. Atîta timp cat o Parte contractantă care a adresat comunicarea prevăzută mai sus la paragraful 3 litera b) nu a notificat secretarului general al Consiliului acceptarea sa, ea poate, în termen de noua luni de la data expirării termenului de şase luni prevăzut la paragraful 3 al prezentului articol, să prezinte o obiectie la amendamentul recomandat.5. Dacă o obiectie la amendamentul recomandat este formulată în condiţiile prevăzute la paragrafele 3 şi 4 din prezentul articol, acest amendament este considerat ca neacceptat şi rămîne fără efect.6. Dacă nici o obiectie la amendamentul recomandat nu a fost formulată în condiţiile prevăzute la paragrafele 3 şi 4 din prezentul articol, amendamentul este considerat acceptat la următoarea data: a) cînd nici o Parte contractantă nu a adresat o comunicare în aplicarea paragrafului 3 litera b) al prezentului articol, la expirarea termenului de şase luni menţionat la paragraful 3; b) cînd una sau mai multe Părţi contractante au adresat o comunicare în aplicarea paragrafului 3 litera b) al prezentului articol, la cea mai apropiată dintre datele următoare:(i) data la care toate Părţile contractante care au adresat o asemenea comunicare au notificat secretarului general al Consiliului ca accepta amendamentul recomandat, această dată urmând totuşi a fi reportata la expirarea termenului de şase luni menţionat la paragraful 3 al prezentului articol, dacă toate acceptarile au fost notificate anterior acestei expirari;(îi) data expirării termenului de noua luni menţionat la paragraful 4 din prezentul articol.7. Orice amendament considerat acceptat intră în vigoare după şase luni de la data la care a fost considerat acceptat.8. Secretarul general al Consiliului notifica cat mai curând posibil tuturor Părţilor contractante orice obiectie formulată conform paragrafului 3 litera a al prezentului articol, precum şi toate comunicările adresate conform paragrafului 3 litera b). El face cunoscut ulterior tuturor Părţilor contractante dacă Partea sau Părţile contractante care au adresat o asemenea comunicare vreo obiectie împotriva amendamentului recomandat sau îl accepta.9. Orice stat care ratifica prezenta Convenţie sau adera la ea este considerat ca a acceptat amendamentele intrate în vigoare la data depunerii instrumentului sau de rectificare sau de aderare.  +  Articolul 251. Orice stat poate, fie în momentul semnării fără rezerva ratificării, al ratificării sau al aderării, fie ulterior, sa notifice secretarului general al Consiliului ca prezenta Convenţie se extinde asupra tuturor sau anumitor teritorii ale căror relaţii internaţionale sînt puse sub responsabilitatea sa. Aceasta notificare îşi produce efectele la trei luni de la data la care ea este primită de către secretarul general al Consiliului. Totuşi, Convenţia nu se va aplica pe teritoriile desemnate în notificare înainte de a fi intrat în vigoare faţă de statul interesat.2. Orice stat care, în aplicarea paragrafului 1 din prezentul articol, a notificat ca prezenta Convenţie se extinde asupra unui teritoriu ale carei relaţii internaţionale sînt puse sub responsabilitatea sa, poate notifica secretarului general al Consiliului, conform dispoziţiilor articolului 22 din prezenta Convenţie, ca acest teritoriu va inceta să aplice Convenţia.  +  Articolul 261. Orice stat poate să declare, în momentul cînd semnează prezenta Convenţie, o ratifica sau adera la ea, sau, după ce a devenit Parte contractantă la Convenţie, poate să notifice secretarului general al Consiliului, că nu accepta, în condiţiile prevăzute de Convenţie, carnetele A.T.A. pentru traficul poştal. Aceasta notificare îşi produce efectele în a nouazecea zi după primirea ei de către secretarul general.2. Orice Parte contractantă, care a formulat o rezervă conform paragrafului 1 al prezentului articol, poate în orice moment sa retragă aceasta rezerva printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului.3. Nici o alta rezerva la prezenta Convenţie nu va fi admisă.  +  Articolul 27Secretarul general al Consiliului notifica tuturor Părţilor contractante, precum şi celorlalte state semnatare sau aderente, secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Părţilor contractante ale GATT şi UNESCO: a) semnarile, ratificarile şi aderarile menţionate la articolul 20 al prezentei Convenţii; b) data la care prezenta Convenţie va intră în vigoare conform articolului 21; c) denuntarile primite conform articolului 22; d) notificările primite conform articolului 23; e) amendamentele considerate ca acceptate conform articolului 24, precum şi data intrării lor în vigoare; f) notificările primite conform articolului 25; g) declaraţiile şi notificările primite conform articolului 26, precum şi data la care rezervele îşi produc efectele sau data de la care ele sînt retrase.  +  Articolul 28Conform articolului 102 al Cartei Naţiunilor Unite, prezenta Convenţie va fi înregistrată la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite la cererea secretarului general al Consiliului.Drept care subscrişii plenipotentiari au semnat prezenta Convenţie.Întocmită la Bruxelles la şase decembrie una mie noua sute sasezeci şi unu, în limbile franceza şi engleza, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate, într-un singur exemplar, care va fi depus la secretarul general al Consiliului, acesta urmând sa transmită copii certificate pentru conformitate tuturor statelor menţionate la paragraful 1 al articolului 20 din prezenta Convenţie.  +  Anexa 1    LA CONVENŢIA VAMALĂ RELATIVĂ    LA CARNETUL A.T.A. PENTRU ADMITEREA    TEMPORARĂ A MĂRFURILOR    CARNET A.T.A.      (MODEL)      PAGINA 1    Carnetul A.T.A. este imprimat în limba franceza sau engleza şi, la nevoie, într-o a doua limba.    Dimensiunile carnetului A.T.A. sînt 396 X 210 mm şi cele ale voletelor 297 X 210 mm.
    (ramane alba)PAGINA 2
      PAGINA 3
    Prima pagina a copertei
    LANTUL (Asociatia emitenta) DE GARANTIE INTERNATIONALA
    CARNET A.T.A. Nr. ....................................
    CARNET DE TRECERE PRIN VAMA PENTRU ADMITEREA TEMPORARA
    CONVENTIA VAMALA ASUPRA  CARNETULUI A.T.A. PENTRU ADMITEREA TEMPORARA DE MARFURI
    (Inainte de completarea carnetului, a se citi nota de la pag. 3 a copertei)
    CARNET VALABIL PANA LA .........................................INCLUSIV
    ELIBERAT DE...................................................... ...............
    TITULAR ......................................................... ...............
    REPREZENTAT DE (*)............................................... ...............
    Utilizarea prevazuta pentru marfuri
    ................................................................. ...............
    Acest carnet este valabil in tarile de mai jos, sub garantia urmatoarelor asociatii:
    ................................................................. ...............
    ................................................................. ...............
    ................................................................. ...............
    Cu obligatia pentru titular si reprezentantul sau de a se conforma legilor si celorlalte reglementari ale tarii de plecare si ale tarilor de im port.
    Emis ladata
    (Semnatura titularului)(Semnatura delegatului asociatiei emitente)
    ATESTAREA AUTORITATILOR VAMALE
    1. Aplicat marcile de identificare mentionate in coloana 7 in dreptul numarului (numerelor) de ordine urmator(oare) din lista generala
    2. Verificat marfurile(*)
    3. Inregistrat sub nr. (*)
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
   PAGINA 4 Pagina 2 a copertei    Aplicat mărcile de identificare menţionate în coloana 7 sau 8 în dreptul numărului (numerelor) de ordine următor(oare) din lista generală
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    Aplicat marcile de identificare mentionatein c oloana 7 sau 8 in dreptul numarului (numerelor) de ordine urmator(oare)din lista generala
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    LISTA GENERALA
    Nr. de ordineDenumirea comerciala a marfurilor si, dupa caz, marcile si numereleNumarGreutate sau cantitateValoare (*)Tara de origine (**)Marci de identificare aplicate de vama
    1234567
    De reportat
  --------------   (*) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului.   (**) Dacă este alta decât ţara de emitere a carnetului. PAGINA 5
    LANTUL DE GARANTIE INTERNATIONALACARNET A.T.A. Nr. ............
    FOAIE SUPLIMENTARA Nr. ............................................... LA LISTA GENERALA
    (Semnatura titularului)(Semnatura delegatului asociatiei emitente)
    Nr. de ordineDenumirea comerciala a marfurilor si, dupa caz, marcile si numereleNumarGreutate sau cantitateValoare (*)Tara de origine (**)Marci de identificare aplicate de vama
    1234567
    Report
    De reportat
  -----------   (*) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului.   (**) Dacă este alta decât ţara de emitere a carnetului. PAGINA 6
    Nr. de ordineDenumirea comerciala a marfurilor si, dupa caz, marcile si numereleNumarGreutate sau cantitateValoare (*)Tara de origine (**)Marci de identificare aplicate de vama
    1234567
    Report
    De reportat
  --------------   (*) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului.   (**) Dacă este alta decât ţara de emitere a carnetului. PAGINA 7
    MATCA DE IESIRE Nr. . ...................... CARNET A.T.A. N r. ..............
    1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr. ......... .................. au fost exportate.
    2. Data limita pentru reimportul cu scuti re de vama(*)
    3. Alte mentiuni(* )
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    CARNET A.T.A. Nr. ...... ...............
    VOLET DE IESIRE Nr. . .....................
    A) Carnetul este valabil pana la ........ ................. ........ inclusiv
    Eliberat de ...... ....................... ................. ...................
    Titular .......... ....................... ................. ...................
    Reprezentat de(*) ....................... ................. ...................
    B) Declaratie de export temporar
    1. Subsemnatul(**) ...................... ................. ..................,
    autorizat de (**) (*) ...................... ................. ..................,
    a) declar ca export temporar marfurile en umerate in lista de pe verso si reluate in lista generala sub nr. ..........
    b) declar ca marfurile sunt destinate a fi folosite pentru ..................
    c) ma angajez sa r eimport marfurile in te rmenul stabilit d e biroul vamal(*) ..................... ....................... .................
    2. Indicatii privi nd:
    a) numarul, natura , marcile etc. coletelo r (*)............ ...................
    b) mijlocul de tra nsport (*) ............ ................. ..................
    (Localitatea)(Data)   (Semnatura)
    C) Vamuire la iesi re
    1. Marfurile care fac obiectul declaratie i de mai sus au f ost exportate
    2. Data limita pen tru reimportul cu scuti re de vama(*)
    3. Alte mentiuni(* )
    4. Prezentul volet va trebui sa fie trans mis biroului vama l din (*)
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge d aca e cazul.
    (**) Numele si adr esa in litere de tipar majuscule.
    D) Rezervat vamii
   PAGINA 8
    Nr. de ordineDenumirea comerciala a marfurilor si, dupa caz, marcile si numereleNumarGreutate sau cantitateValoare (*)Tara de origine (**)Rezervat vamii
    1234567
    De reportat
  ----------   (*) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului.   (**) Dacă este alta decât ţara de emitere a carnetului. PAGINA 9
    VOLET DE IESIRE Nr. ....................CARNET A.T.A. Nr. ..................
    FOAIE SUPLIMENTARA Nr. .................
    Nr. de ordineDenumirea  comerciala a marfurilor si, dupa caz, marcile si numereleNumarGreutate sau cantitateValoare (*)Tara de origine (**)Rezervat vamii
    1234567
    Report
    De reportat
  ------------   (*) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului.   (**) Dacă este alta decât ţara de emitere a carnetului. PAGINA 10
    Nr. de ordineDenumirea comerciala a marfurilor si, dupa caz, marcile si numereleNumarGreutate sau cantitateValoare (*)Tara de origine (**)Rezervat vamii
    1234567
    Report
    De reportat
  ------------   (*) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului.   (**) Dacă este alta decât ţara de emitere a carnetului. PAGINA 11
    MATCA DE REIMPORT Nr...................... CARNET A.T.A. Nr...................
    1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr............................. exportate temporar sub acoperirea voletului(elor) de iesire nr............... ....................................................... din prezentul carnet au fost reimportate.
    2. Alte mentiuni(*)
    ................................................................................
    ................................................................................
    ................................................................................
    ................................................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    VOLET DE REIMPORT Nr. ...................... CARNET A.T.A. Nr.....................
    A) Carnetul este valabil pana la ....................................inclusiv
    Eliberat de ................................................................
    Titular .....................................................................
    Reprezentat de(*) ...........................................................
    B) Declaratie de reimport
    1. Subsemnatul(**) ..........................................................
    autorizat de (**) (* ) .......................................................
    a) declar ca marfurile enumerate in lista de pe verso si reluate in lista generala sub nr................................................................ au fost exportate temporar sub acoperirea voletului(elor) de iesire nr........ ..........................................................din prezentul carnet.
    b) cer reimportul cu scutire de vama a acestor marfuri;
    c) declar ca ele nu au fost supuse nici unei prelucrari in strainatate, exceptia celor enumerate la nr................................................. din lista de pe verso(* )
    2. Indicatii privind marfurile nereimportate(*)
    3. Indicatii privind :
    a) numarul, natura, marcile etc. coletelor (*)
    b) mijlocul de transport (*)
    (Localitatea)(Data)(Semnatura)
    C) Vamuire la reimport
    1. Marfurile vizate la paragraful 1 al declaratiei de mai sus au fost reimportate.
    2. Alte mentiuni(*)........................................................
    3. Prezentul volet va trebui sa fie transmis biroului vamal din (*).........
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    (**) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
    D) Rezervat vamii
   PAGINA 12
    Nr. de ordineDenumirea comerciala a marfurilor si, dupa caz, marcile si numereleNumarGreutate sau cantitateValoare (*)Tara de origine (**)Rezervat vamii
    1234567
    De reportat
  ------------   (*) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului.   (**) Dacă este alta decât ţara de emitere a carnetului. PAGINA 13
    MATCA DE INTRARE Nr.......................... CARNET A.T.A . Nr...............
    1. Marfurile enumerate in lista generala la nr............................. au fost importate temporar.
    2. Data limita pentru reexportul/prezent area la vama a (* ) marfurilor
    3. Inregistrat sub nr. (*) ..................................................
    4. Alte mentiuni (* ) ........................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    VOLET DE REIMPORT Nr.......................... CARNET A.T.A .Nr...............
    A) Carnetul este valabil pana la ....................................inclusiv
    Eliberat de .................................................................
    Titular .....................................................................
    Reprezentat de(*) ...........................................................
    B) Declaratie de import temporar
    1. Subsemnatul (**) .........................................................
    autorizat de (**) (*) ..........................................................
    a) declar ca import temporar, in conditi ile prevazute in legile si celelalte reglementari ale tarii de import, marfurile enumerate in lis ta de pe verso si reluate in lista gener ala sub nr..............................................
    b) declar ca marfurile sunt destinate a fi utilizate pentru................. la.............................................................................
    c) ma angajez sa respect legile si celelalte reglementari si sa reexport marfurile in termenele stabilite de biroul vamal (*);
    d) certific ca sincere si complete indicatiile de pe prezentul volet.
    2. Indicatii privind:
    a) numarul, natura, marcile etc. coletelor (*)
    b) mijlocul de transport (*)
    (Localitatea)(Data)(Semnatura)
    C) Vamuire la intrare
    1. Marfurile care fac obiectivul declaratiei de mai sus au fost importate temporar.
    2. Data limita pentru reexportul/prezentarea la vama a (* ) marfurilor
    3. Inregistrat la nr. (*) ...................................................
    4. Alte mentiuni (* ) ........................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    (**) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
    D) Rezervat vamii
   PAGINA 14
    Nr. de ordineDenumirea comerciala a mar- furilor si, dupa caz, marcile si numereleNumarGreutate sau cantitateValoare (*)Tara de origineRezervat vamii (**)
    1234567
    De reportat
    (*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
    (**) Daca este alta decat tara de emitere a carnetului.
    MATCA DE EXPORT Nr. .......................... CARNET A.T.A. Nr...............
    1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr............................ importate temporar sub acoperirea voletului (elor) de iesire nr . .............. al prezentul carnet, au fost reexportate ( *)
    2. Masuri luate cu privire la marfurile reprezentate, dar nereexportate ................................................................................
    3. Masuri luate cu privire la marfurile nereprezentate si nedestinate unui reexport ulterior (*) ................................................................................
    4. Inregistrat sub nr......................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)( Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    DIFERENTA - dactilo 1
    VIOLET DE REEXPORT Nr........................ CARNET A.T.A. Nr .............
    VOLET DE REEXPORT Nr..... CARNET A .T.A. Nr.....
    A) Carnetul este valabil pana la....................................inclusiv
    Eliberat de.................................................................
    Titular.....................................................................
    Reprezentat de(*)...........................................................
    B) Declaratie de reexport
    1. Subsemnatul (**) ........................................................., autorizat de (**) (*) ........................................................, declar ca reexport marfurile enumerate in lista de pe verso si reluate in lista generala sub nr............................................................... care au fost importate temporar sub acoperirea voletului (elor) de intrare nr....................... .............. din prezentul carnet (*).
    2. Indicatii privind marfurile reprezentate, dar nedestinate reexportului (*)
    3. Indicatii privind marfurile nereprezentate si nedestinate unui reexport ulterior (*)
    4. In sustinerea declaratiei mele prezint urmatoarele documente (*)
    5. Indicatii privind:
    a) numarul, natura, marcile etc. coletelor (*)
    b) mijlocul de transport (* )
    (Localitatea)(Data)(Semnatura)
    C) Vamuire la reexport
    1. Marfurile mentionate la paragraful 1 al declaratiei de mai sus au fost reexportate (*)
    2. Masuri luate cu privire la marfurile neprezentate, dar nereexportate(*)
    3. Masuri luate cu privire la marfurile nereprezentate unui reexport ulterior (*)
    4. Inregistrat sub nr.......................................................
    5. Prezentul volet va trebui sa fie transmis biroului vamal (*) .............
    (Biroul vamal)(Localitatea)( Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    (**) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
    D) Rezervat vamii
    Nr. de ordineDenumirea comerciala a mar- furilor si, dupa caz, marcile si numereleNumarGreutate sau cantitateValoare (*)Tara de origine (**)Rezervat vamii
    1234567
    De reportat
    (*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
    (**) Daca este alta decat tara de emitere a carnetului.
    MATCA DE TRANZIT Nr.. ...................... CARNET A.T.A. Nr.................
    Vamuire pentru tranzit
    1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr. ............................ au fost expediate in tranzit catre biroul vamal din ............................
    2. Data limita pentru reexportul/reprezentarea la vama a (*) marfurilor .....
    3. Inregistrat sub nr. (*) ..................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    Certificat de deservire al biroului de destinatie
    1. Marfurile mentionate la paragraful 1 de mai sus au fost reexportate/reprezentate (*)
    2. Alte mentiuni (* ) ......................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    VIOLET DE TRANZIT Nr........................ CARNET A.T.A. Nr.................
    A) Carnetul este valabil pana la....................................inclusiv
    Eliberat de .................................................................
    Titular .....................................................................
    Reprezentat de(*) ...........................................................
    B) Declaratie de expeditie in tranzit
    1. Subsemnatul (**) ........................................................., autorizat de (**) (*) .........................................................,
    a) Declar ca expediez la .................................................... in conditiile prevazute de legile si celelalte reglementari ale tarii de tranzit , marfurile enumerate in lista de pe verso si reluate in lista generala sub nr.........................................................................
    b) ma oblig sa respect legile si celelalte reglementari ale tarii de tranzit si sa reprezinte aceste marfuri, dupa caz, cu plumburile intacte, impreuna cu prezentul carnet la biroul vamal de destinatie in termenul stabilit de vama;
    c) certific ca sincere si complete indicatiile de pe prezentul volet.
    2. Indicatii privind:
    a) numarul, natura, marcile etc. coletelor (*)
    b) mijlocul de transport (* )
    (Localitatea)(Data)(Semnatura)
    C) Vamuire pentru tranzit
    1. Marfurile facand obiectul declaratiei de mai sus au fost vamuite pentru tranzit catre vama din .........................................................
    2. Data limita pentru reexportul/reprezentarea la vama a (*) marfurilor
    3. Inregistrat sub nr. (*)..................................................
    4. Plumburi vamale aplicate (*)
    5. Prezentul volet va trebui transmis biroului vamal din (*) ................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    (**) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
    D) Certificat de descarcare al biroului de destinatie
    1. Marfurile facand obiectul declaratiei de mai sus au fost reexportate/reprezentate (*)
    2. Alte mentiuni (* ).....................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    (**) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
    Nr. de ordineDenumirea comerciala a mar- furilor si, dupa caz, marcile si numereleNumarGreutate sau cantitateValoare (*)Tara de origine (**)Rezervat vamii
    1234567
    De reportat
    (*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
    (**) Daca este alta decat tara de emitere a carnetului.
    MATCA DE TRANZIT Nr. ........................ CARNET A.T.A. Nr. ................
    Vamuire pentru tranzit
    1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr. ............................ au fost expediate in tranzit catre biroul vamal din ............................
    2. Data limita pentru reexportul/reprezentarea la vama a (*) marfurilor .....
    3. Inregistrat sub nr. (*) ..................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data )(Semnatura si stampila)
    Certificat de descarcare a biroului de destinatie
    4. Marfurile mentionate la paragraful 1 de mai sus au fost reexportate/reprezentate (*)
    Alte mentiuni (*) ..........................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data )(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    A) Carnetul este valabil pana la ....................................inclusiv
    Eliberat de.................................................................
    Titular...................................................................
    Reprezentat de(*)...........................................................
    B) Declaratie de expeditie in tranzit
    1. Subsemnatul (**)........................................................., autorizat de (**) (*) .........................................................,
    a) Declar ca expediez la .................................................... in conditiile prevazute de legile si celelalte reglementari ale tarii de tranzit , marfurile enumerate in lista de pe verso si reluate in lista generala sub nr. ........................................................................
    b) ma oblig sa respect legile si celelalte reglementari ale tarii de tranzit si sa reprezinte aceste marfuri, dupa caz, cu plumburile intacte, impreuna cu prezentul carnet la biroul vamal de destinatie in termenul stabilit de vama;
    c) certific ca sincere si complete indicatiile de pe prezentul volet.
    2. Indicatii privind:
    a) numarul, natura, marcile etc. coletelor (*)
    b) mijlocul de transport (* )
    (Localitatea)(Data)(Semnatura)
    C) Vamuire pentru tranzit
    1. Marfurile facand obiectul declaratiei de mai sus au fost vamuite pentru tranzit catre vama din .........................................................
    2. Data limita pentru reexportul/reprezentarea la vama a (*) marfurilor
    3. Inregistrat sub nr. (*) ..................................................
    4. Plumburi vamale aplicate (*)
    5. Prezentul volet va trebui transmis biroului vamal din (*) ................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    (**) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
    D) Certificat de descarcare al biroului de destinatie
    1. Marfurile facand obiectul declaratiei de mai sus au fost reexportate/reprezentate (*)
    2. Alte mentiuni (* ).......................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    (**) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
    Nr. de ordineDenumirea comerciala a mar- furilor si, dupa caz, marcile si numereleNumarGreutate sau cantitateValoare (*)Tara de origine (**)Rezervat vamii
    1234567
    De reportat
  -----------    (*) Valoarea comercială în ţara de emitere a carnetului.   (**) Dacă este alta decât ţara de emitere a carnetului.Pagina 3 a coperteiNOTA PRIVIND UTILIZAREA CARNETULUI A.T.A.1. Toate mărfurile puse sub acoperirea carnetului trebuie să figureze în coloanele 1-6 din lista generală. Cînd spaţiul rezervat acestei liste generale, pe verso copertei, nu este suficient, se pot folosi foi suplimentare conform modelului din anexa.2. Pentru a marca sfîrşitul listei generale, trebuie să se menţioneze la urma, în cifre şi litere, totalurile coloanelor 3 şi 5. Dacă lista generală comporta mai multe pagini, numărul foilor suplimentare trebuie să fie indicate în cifre şi litere în partea de jos de pe verso copertei.Acelaşi procedeu trebuie folosit şi pentru listele voletelor.3. Fiecare marfa trebuie să fie numerotată cu un număr de ordine care trebuie indicat în coloana 1.Mărfurile care comporta părţi separate (inclusiv piesele de schimb şi accesoriile) pot fi numerotate cu un singur număr de ordine. În acest caz trebuie să se precizeze, în coloana 2, natura, valoarea şi, dacă este necesar, greutatea fiecărei părţi, în coloanele 4 şi 5 urmând sa figureze numai greutatea totală şi valoarea totală.4. La stabilirea listei voletelor, trebuie folosite aceleaşi numere de ordine ca şi cele din lista generală.5. Pentru a facilita controlul vamal, se recomanda să se indice citeţ pe fiecare marfa (inclusiv părţile separate) numărul de ordine corespunzător.6. Mărfurile de aceeaşi natura pot fi grupate, cu condiţia ca fiecăreia din ele să-i fie afectat un număr de ordine. Dacă mărfurile grupate nu sînt de aceeaşi valoare sau greutate, trebuie indicată valoarea lor şi, dacă e cazul, greutatea lor respectiva, în coloana 2.7. În cazul mărfurilor destinate unei expoziţii, se recomanda importatorului, în propriul sau interes, sa indice în voletul de import la B, 1, (b) denumirea expoziţiei şi locul unde ea are loc, precum şi numele şi adresa organizatorului ei.8. Carnetul trebuie completat citeţ şi în asa fel încît înscrierile sa nu poată fi şterse.9. Toate mărfurile puse sub acoperirea carnetului trebuie să fie verificate şi luate în evidenta în ţara de plecare şi să fie prezentate, împreună cu carnetul, în acest scop, autorităţilor vamale din acea ţara, cu excepţia cazurilor cînd aceasta verificare nu este prescrisă de reglementarea vamală din ţara respectiva.10. Cînd carnetul este completat într-o alta limba decât cea a tarii de import, autorităţile vamale pot pretinde o traducere.11. Titularul restituie asociaţiei emitente carnetele perimate sau pe care nu le mai foloseşte.12. Orice indicaţie cifrica va trebui să fie exprimată în cifre arabe. Pagina 4 a copertei (rămîne alba)
    VOLET DE REEXPORT Nr.......................... CARNET A.T.A. Nr...............
    A) Carnetul este valabil pana la ....................................inclusiv
    Eliberat de .................................................................
    Titular.....................................................................
    Reprezentat de(*)...........................................................
    B) Declaratie de reexport
    1. Subsemnatul (**). ........................................................, autorizat de (**) (*) ........................................................., declar ca reexport marfurile enumerate in lista de pe verso si reluate in lista generala sub nr........................................................ care au fost importate temporar sub acoperirea voletului (elor ) de intrare nr..................................... .............. din prezentul carnet (*)
    2. Indicatii privind marfurile reprezentate, dar nedestinate reexportului (*)
    3. Indicatii privind marfurile nereprezentate si nedestinate unui reexport ulterior (*)
    4. In sustinerea declaratiei mele prezint urmatoarele documente (*)
    5. Indicatii privind :
    a) numarul, natura, marcile etc. coletelor (*)
    b) mijlocul de transport (* )
    (Localitatea)   (Data)(Semnatura)
    C) Vamuire la reexport
    1. Marfurile mentionate la paragraful 1 al declaratiei de mai sus au fost reexportate (*)
    2. Masuri luate cu p rivire la marfurile neprezentate, dar nereexportate (*)
    3. Masuri luate cu privire la marfurile nereprezentate unui reexport ulterior (*)
    4. Inregistrat sub nr. .....................................................
    5. Prezentul volet va trebui sa fie transmis biroului vamal (*)..............
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    (**) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
    D) Rezervat vamii
    Nr. de ordineDenumirea comerciala a marfurilor si, dupa caz, marcile si numereleNumarGreutate sau cantitateValoare (*)Tara de origine (**)Rezervat vamii
    1234567
    De reportat
    (*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
    (**) Daca este alta decat tara de emitere a carnetului.
    MATCA DE TRANZIT Nr. ........................... CARNET A.T.A. Nr...............
    Vamuire pentru tranzit
    1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr............................. au fost expediate in tranzit catre biroul vamal din ...........................
    2. Data limita pentru reexportul/reprezentarea la vama a (* ) marfurilor
    3. Inregistrat sub nr. (*) .................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    Certif icat de deservire al biroului de destinatie
    1. Marfurile mentionate la paragraful 1 de mai sus au fost reexportate/reprezentate (*)
    2. Alte mentiuni (*)........................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    VOLET DE TRANZIT Nr......................... CARNET A.T.A. N r...............
    A) Carnetul este valabil pana la....................................inclusiv
    Eliberat de ................................................................
    Titular ....................................................................
    Reprezentat de(*) ...........................................................
    B) Declaratie de expeditie in tranzit
    1. Subsemnatul (**)........................................................., autorizat de (**) (*) .........................................................,
    a) Declar ca expediez la .................................................... in conditiile prevazute de legile si celelalte reglementari ale tarii de tranzit, marfurile enumerate in lista de pe verso si reluate in lista generala sub nr.........................................................................
    b) ma oblig sa respect legile si celelalte reglementari ale tarii de tranzit si sa reprezinte aceste marfuri, dupa caz , cu plumburile intacte, impreuna cu prezentul carnet la biroul vamal de destinatie in termenul stabilit de vama;
    c) certific ca sincere si complete indicatiile de pe prezentul volet.
    2. Indicatii privind :
    a) numarul, natura, marcile etc. coletelor (*)
    b) mijlocul de transport (* )
    (Localitatea)   (Data)(Semnatura)
    C) Vamuire pentru tranzit
    1. Marfurile facand obiectul declaratiei de mai sus au fost vamuite pentru tranzit catre vama din .........................................................
    2. Data limita pentru reexportul/reprezentarea la vama a (* ) marfurilor
    3. Inregistrat sub nr. (*) ..................................................
    4. Plumburi vamale aplicate (*)
    5. Prezentul volet va trebui transmis biroului vamal din (* ) ................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    (**) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
    D) Certificat de descarcare al biroului de destinatie
    1. Marfurile facand obiectul declaratiei de mai sus au fost reexportate/reprezentate (*)
    2. Alte mentiuni (*) ......................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    (**) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
    Nr. de ordineDenumirea comerciala a marfurilor si, dupa caz, marcile si numereleNumarGreutate sau cantitateValoare (*)Tara de origine (**)Rezervat vamii
    1234567
    De reportat
    (*) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.
    (**) Daca este alta decat tara de emitere a carnetului.
    MATCA DE TRANZIT Nr. ........................... CARNET A.T.A. Nr...............
    Vamuire pentru tranzit
    1. Marfurile enumerate in lista genera la sub nr. ............................ au fost expediate in tranzit catre biroul vamal din ...........................
    2. Data limita pentru reexportul/reprezentarea la vama a (* ) marfurilor
    3. Inregistrat sub n r. (*)..................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    Certificat de descarcare a biroului de destinatie
    4. Marfurile mentionate la paragraful 1 de mai sus au fost reexportate/reprezentate (*)
    Alte mentiuni (*) .......................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    A) Carnetul este valabil pana la ...................................inclusiv
    Eliberat de .................................................................
    Titular ...................................................................
    Reprezentat de(*) ...........................................................
    B) Declaratie de expeditie in tranzit
    1. Subsemnatul (**)........................................................., autorizat de (**) (*) .........................................................,
    a) Declar ca expediez la.................................................... in conditiile prevazute de legile si celelalte reglementari ale tarii de tranzit, marfurile enumerate in lista de pe verso si reluate in lista generala sub nr.........................................................................
    b) ma oblig sa respect legile si celelalte reglementari ale tarii de tranzit si sa reprezinte aceste marfuri, dupa caz , cu plumburile intacte, impreuna cu prezentul carnet la biroul vamal de destinatie in termenul stabilit de vama;
    c) certific ca sincere si complete indicatiile de pe prezentul volet.
    2. Indicatii privind :
    a) numarul, natura, marcile etc. coletelor (*)
    b) mijlocul de transport (* )
    (Localitatea)(Data)(Semnatura)
    C) Vamuire pentru tranzit
    1. Marfurile facand obiectul declaratiei de mai sus au fost vamuite pentru tranzit catre vama din .........................................................
    2. Data limita pentru reexportul/reprezentarea la vama a (* ) marfurilor
    3. Inregistrat sub n r. (*) ..................................................
    4. Plumburi vamale aplicate (*)
    5. Prezentul volet va trebui transmis biroului vamal din (* ) ................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    D) Certificat de descarcare al biroului de destinatie
    1. Marfurile facand obiectul declaratiei de mai sus au fost reexportate/reprezentate (*)
    2. Alte mentiuni (*) .......................................................
    (Biroul vamal)(Localitatea)(Data)(Semnatura si stampila)
    (*) A se sterge daca e cazul.
    (**) Numele si adresa in litere de tipar majuscule.
    Nr. de ordineDenumirea comerciala a marfurilor si, dupa caz, marcile si numereleNumarGreutate sau cantitateValoare (*)Tara de origine (**)Rezervat vamii
    1234567
    De reportat
  (*)Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului.(**)Daca este alta decat tara de emitere a carnetului.Pagina 3 a coperteiNOTA PRIVIND UTILIZAREA CARNETULUI A.T.A.1. Toate mărfurile puse sub acoperirea carnetului trebuie să figureze în coloanele 1-6 din lista generală. Cînd spaţiul rezervat acestei liste generale, pe verso copertei, nu este suficient, se pot folosi foi suplimentare conform modelului din anexa.2. Pentru a marca sfîrşitul listei generale, trebuie să se menţioneze la urma, în cifre şi litere, totalurile coloanelor 3 şi 5. Dacă lista generală comporta mai multe pagini, numărul foilor suplimentare trebuie să fie indicate în cifre şi litere în partea de jos de pe verso copertei.Acelaşi procedeu trebuie folosit şi pentru listele voletelor.3. Fiecare marfa trebuie să fie numerotată cu un număr de ordine care trebuie indicat în coloana 1.Mărfurile care comporta părţi separate (inclusiv piesele de schimb şi accesoriile) pot fi numerotate cu un singur număr de ordine. În acest caz trebuie să se precizeze, în coloana 2, natura, valoarea şi, dacă este necesar, greutatea fiecărei părţi, în coloanele 4 şi 5 urmând sa figureze numai greutatea totală şi valoarea totală.4. La stabilirea listei voletelor, trebuie folosite aceleaşi numere de ordine ca şi cele din lista generală.5. Pentru a facilita controlul vamal, se recomanda să se indice citeţ pe fiecare marfa (inclusiv părţile separate) numărul de ordine corespunzător.6. Mărfurile de aceeaşi natura pot fi grupate, cu condiţia ca fiecăreia din ele să-i fie afectat un număr de ordine. Dacă mărfurile grupate nu sînt de aceeaşi valoare sau greutate, trebuie indicată valoarea lor şi, dacă e cazul, greutatea lor respectiva, în coloana 2.7. În cazul mărfurilor destinate unei expoziţii, se recomanda importatorului, în propriul sau interes, sa indice în voletul de import la B, 1, (b) denumirea expoziţiei şi locul unde ea are loc, precum şi numele şi adresa organizatorului ei.8. Carnetul trebuie completat citeţ şi în asa fel încît înscrierile sa nu poată fi şterse.9. Toate mărfurile puse sub acoperirea carnetului trebuie să fie verificate şi luate în evidenta în ţara de plecare şi să fie prezentate, împreună cu carnetul, în acest scop, autorităţilor vamale din acea ţara, cu excepţia cazurilor cînd aceasta verificare nu este prescrisă de reglementarea vamală din ţara respectiva.10. Cînd carnetul este completat într-o alta limba decât cea a tarii de import, autorităţile vamale pot pretinde o traducere.11. Titularul restituie asociaţiei emitente carnetele perimate sau pe care nu le mai foloseşte.12. Orice indicaţie cifrica va trebui să fie exprimată în cifre arabe.Pagina 4 a copertei(rămîne alba)------------