HOTĂRÂRE nr. 202 din 23 februarie 1973privind aducerea sau primirea din străinătate a unor bunuri de folosinţă îndelungată de către cetăţenii români, precum şi cumpărarea de către aceştia a unor produse care se desfac în ţara cu plata în valută
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 21 din 1 martie 1973    În vederea facilitării cumpărării din ţara a unor bunuri de folosinţă îndelungată, cu plata din valuta străină legal obţinută, pentru înlăturarea unor neajunsuri cît şi a unor abuzuri la aducerea sau primirea de bunuri din străinătate de către cetăţenii români,Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Cetăţenii români trimişi în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni de stat ori de interes obştesc, pentru specializare sau perfecţionare, personalul întreprinderilor de transport care efectuează curse internaţionale, cei trimişi ca salariaţi la diverse întreprinderi sau organizaţii cu sediul în străinătate, precum şi orice alte categorii de cetăţeni români care realizează în străinătate, în condiţii legale, venituri în valută sub forma de salarii, indemnizaţii, diurne sau burse, au dreptul sa dispună, în baza reglementărilor în vigoare, de sumele în valută trimise sau aduse în ţara şi depuse în cont la Banca Română de Comerţ Exterior.De aceleaşi drepturi beneficiază şi cetăţenii români care, din activitatea lor ştiinţifică, culturală, artistică, sportiva, publicistica, medicală, realizează venituri în valută sub forma de drepturi de autor, premii, onorarii sau alte forme de remunerare similare, depuse în cont la Banca Română de Comerţ Exterior.Dreptul de a dispune de valuta economisita în condiţiile de mai sus se poate exercita numai după îndeplinirea obligaţiilor financiar-valutare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 2Cetăţenii români care dispun în mod legal de mijloace de plată în valută, depuse în cont la Banca Română de Comerţ Exterior, pot cumpara bunuri de folosinţă îndelungată produse în ţara sau provenite din import, la preţuri în valută ce se vor stabili de Ministerul Comerţului Exterior împreună cu Ministerul Comerţului Interior şi cu avizul Ministerului Finanţelor.Pentru orice alt mod de folosire a valutei dobîndite din sursele prevăzute la art. 1, precum şi din alte surse legale, se vor aplica reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 3Aprovizionarea cetăţenilor români cu bunuri de folosinţă îndelungată în condiţiile art. 2 se va face de către întreprinderile autorizate ale Ministerului Comerţului Exterior, Ministerului Comerţului Interior şi Ministerului Turismului.Aceste întreprinderi vor trebui să aibă o reţea capabilă să asigure deservirea şi la domiciliul clientului.Întreprinderile respective vor fi aprovizionate, cu prioritate, cu bunuri de acest fel, produse în ţara sau aduse din import pentru fondul pieţei.La cererea cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile de la art. 2, întreprinderea specializată autorizata de Ministerul Comerţului Exterior va putea procura şi din străinătate bunurile de folosinţă îndelungată solicitate de aceştia.  +  Articolul 4Cetăţenii români trimişi în străinătate pentru interes de serviciu în misiune permanenta, retribuiţi pe bază de salariu în valută, precum şi muncitorii, tehnicienii, inginerii şi alţi salariaţi trimişi sa lucreze în străinătate sau la specializare, perfecţionare ori alte activităţi similare, pot aduce în ţara, cu scutire de plată taxelor vamale, bunurile de folosinţă îndelungată prevăzute în lista anexa care face parte integrantă din prezenta hotărîre, cumpărate din economiile realizate din valuta primită oficial, cîte unul de familie din fiecare bun.Scutirea de taxe vamale se acordă o singură dată pentru întreaga perioadă cît persoana sau familia respectiva s-a aflat în deplasare, la terminarea misiunii sau dacă bunurile sosesc în interval de 6 luni înainte sau după terminarea misiunii.De la caz la caz, Ministerul Comerţului Exterior va putea acorda scutire de taxe vamale pentru aceste bunuri şi cînd sînt aduse sau expediate în timpul misiunii, dacă cel în cauza prezintă o adeverinta că nu a mai importat sau nu va mai importa bunuri de acelaşi fel. Adeverinta va fi eliberata de întreprinderea sau instituţia care l-a trimis în străinătate sau de oficiul diplomatic, secţia economică sau conducerea unităţii din străinătate unde lucrează cel în cauza.Personalul navigant şi de însoţire a mijloacelor de transport, care efectuează curse internaţionale, poate să aducă în ţara cu scutire de taxe vamale maximum patru bunuri diferite, din cele prevăzute în lista anexa, într-un an calendaristic.  +  Articolul 5Cetăţenii români, alţii decît cei prevăzuţi în art. 4, care se deplaseaza în străinătate în misiune temporară, precum şi cei care se deplaseaza în străinătate pe baza unor contracte şi invitaţii individuale, în vederea desfăşurării de activităţi lucrative, ştiinţifice, medicale, cultural-artistice sau sportive din care realizează venituri în valută, pot aduce în ţara, cu scutire de plată taxelor vamale, cel mult două bunuri diferite de folosinţă îndelungată, prevăzute în anexa, cumpărate cu valută economisita sau rămasă la dispoziţia lor potrivit normelor legale.De acelaşi regim vamal beneficiază şi turistii români pentru bunurile cumpărate din valuta primită oficial sau primite cadou, a căror valoare totală nu depăşeşte suma de 2.000 lei.  +  Articolul 6Cetăţenii români pot primi din străinătate de la cetăţenii străini bunuri de folosinţă îndelungată numai în condiţiile plăţii taxelor vamale în valută de către expeditor sau în lei de către primitor.  +  Articolul 7Autoturismele, motoarele şi remorcile acestora, motocicletele cu capacitate cilindrică de peste 350 cmc, ambarcatiunile cu motor şi garniturile de mobila noua sînt admise a fi introduse în ţara numai cu plata taxelor vamale, în valută sau în lei.De asemenea, sînt supuse la plata taxelor vamale şi bunurile care depăşesc limitele cantitative pentru care se acordă scutiri de taxe vamale potrivit prevederilor prezentei hotărîri.Cetăţenii români care primesc salarii, indemnizaţii sau alte drepturi în valută plătesc taxe vamale prevăzute la acest articol în valută. Ministerul Comerţului Exterior poate aproba plata în lei a taxelor vamale în cazuri deosebite, pe baza normelor avizate de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 8Taxele vamale datorate pentru autoturisme, conform reglementărilor în vigoare, se majorează cu 100 la suta pentru cel de-al doilea autoturism primit sau adus în ţara în interval de 4 ani.Se interzice aducerea sau primirea în ţara în acest interval de timp a unui număr mai mare de autoturisme de către aceeaşi persoana.Pentru celelalte bunuri de folosinţă îndelungată majorarea prevăzută la acest articol se aplică pentru al doilea şi respectiv următoarele obiecte de acelaşi fel, la fiecare transport în parte.  +  Articolul 9Cheltuielile de transport în devize libere pe parcursul extern, pentru bunurile primite sau aduse din străinătate, se suporta integral în aceasta valuta de către titularii bunurilor. În caz contrar, bunurile respective vor fi returnate în străinătate din dispoziţia destinatarului sau expeditorului: după expirarea termenului legal de returnare se aplică regimul bunurilor abandonate.Ministerul Finanţelor poate aproba plata în lei a contravalorii cheltuielilor de transport în valută, în cazuri deosebite sau cînd reprezintă sume reduse.  +  Articolul 10Prevederile prezentei hotărîri intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicare.Pentru bunurile care nu fac obiectul prezentei hotărîri se aplică în continuare reglementările legale în vigoare.p. PreşedinteleConsiliului de Miniştri,ILIE VERDET  +  Anexa 1 - Frigidere- Televizoare- Sobe şi radiatoare de încălzit şi de gătit, indiferent de agentul incalzitor- Aparate de radio- Combine muzicale şi piane- Magnetofoane- Aparate de proiectie- Maşini de scris, copiat, calculat, multiplicat- Maşini de spălat rufe- Maşini de spălat vase- Aspiratoare de praf- Injectoare pentru instalaţii de încălzire centrala şi boilere- Aparate de aer condiţionat- Maşini de cusut şi tricotat- Covoare lucrate manual.----------