CONVENŢIE INTERNATIONALA din 2 decembrie 1972pentru securitatea containerelor (CSC)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 91 din 12 august 1975    PREAMBULPărţile contractante,recunoscind necesitatea menţinerii unui înalt nivel de securitate al vieţii omeneşti pe timpul manipulării, stivuirii şi transportării containerelor,constiente de necesitatea facilitării transporturilor internaţionale prin containere,recunoscind în legătură cu acestea avantajele oficializarii unor prescripţii internaţionale generale de securitate,considerind ca mijlocul cel mai bun pentru a se atinge acest scop este încheierea unei convenţii,au decis sa oficializeze cerinţele constructive care să asigure securitatea manipulării, stivuirii şi transportării containerelor în condiţii normale de exploatare şi, în acest scop,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Obligaţia generală decurgind din prezenta convenţiePărţile contractante se angajează sa pună în aplicare prevederile prezentei convenţii şi anexelor sale, care fac parte integrantă din prezenta convenţie.  +  Articolul 2DefiniţiiInacceptia prezentei convenţii, în afară unei prevederi contrararii exprese:1. Container înseamnă un utilaj de transport: a) cu caracter permanent şi, în consecinţa, suficient de rezistent pentru o utilizare repetată; b) special conceput pentru facilitarea transportului de mărfuri printr-unul sau mai multe moduri de transport, fără reincarcari intermediare; c) conceput pentru a putea fi fixat şi/sau manipulat cu usurinta, fiind prevăzut cu piese de colt pentru aceste scopuri; d) de astfel de dimensiuni încît suprafaţa delimitata de cele patru colturi exterioare-inferioare să fie:(i) de cel puţin 14 mý(150 pic. patr.) sau (îi) de cel puţin 7 mý (75 pic. patr.) dacă exista piese de colt la colturile superioare.Termenul container nu cuprinde nici vehiculele şi nici ambalajele; totuşi cuprinde şi containerele transportate pe sasiuri.2. Piesa de colt înseamnă detaliu constructiv de la colturile superioare şi/sau inferioare ale containerului, avînd fatete cu deschizaturi, servind la manipulare, stivuire şi/sau fixare.3. Administraţia înseamnă guvernul părţii contractante sub autoritatea căruia sînt acceptate containerele.4. Acceptat înseamnă acceptat de către administraţie.5. Acceptarea înseamnă decizia unei administraţii ca un tip constructiv ori un container este sigur în condiţiile prevăzute de prezenta convenţie.6. Transport internaţional înseamnă un transport între puncte de plecare şi de destinaţie situate pe teritoriile a doua tari, dintre care cel puţin într-una se aplică prezenta convenţie. Prezenta convenţie se aplică de asemenea şi atunci cînd o parte a transportului dintre doua tari are loc pe teritoriul unei tari în care se aplică prezenta convenţie.7. Incarcatura înseamnă orice bunuri, mărfuri sau produse de orice natura transportate în containere.8. Container nou înseamnă un container a cărui construcţie a început la data intrării în vigoare a prezentei convenţii sau ulterior.9. Container existent înseamnă orice container care nu este un container nou.10. Proprietar înseamnă fie proprietarul conform legislaţiei naţionale a părţii contractante, fie cel ce închiriază sau depozitarul, dacă părţile convin ca acel ce închiriază sau depozitarul îşi asuma şi responsabilităţile proprietarului, pentru întreţinerea şi inspectarea containerului, conform prevederilor prezentei convenţii.11. Tip de container înseamnă tipul constructiv acceptat de către administraţie.12. Container de serie înseamnă orice container construit unui tip constructiv acceptat.13. Prototip înseamnă un container reprezentativ al celor construite sau ce se construiesc în seria unui tip constructiv.14. Masa bruta maxima de serviciu sau R înseamnă masa totală maxima admisibilă a containerului şi a încărcăturii sale.15. Ţara înseamnă masa containerului gol, inclusiv accesoriile permanent fixate.16. Incarcatura utila maxima admisibilă sau P înseamnă diferenţa dintre masa bruta maxima de serviciu şi ţara.  +  Articolul 3Aplicabilitate 1. Prezenta convenţie se aplică containerelor noi şi existente, folosite în transportul internaţional, cu excepţia containerelor special concepute pentru transport aerian.2. Orice container nou trebuie să fie acceptat conform dispoziţiilor anexei I, fie prin încercări de tip, fie prin încercări individuale.3. Orice container existent trebuie să fie acceptat în decurs de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii, conform dispoziţiilor anexei I, referitoare la încercările containerelor existente.  +  Articolul 4Încercări, inspectarea, acceptarea şi întreţinerea1. Pentru punerea în aplicare a prevederilor anexei I, fiecare administraţie trebuie să instituie o procedură eficienta de încercare, inspectare şi acceptare a containerelor, conform criteriilor stabilite în prezenta convenţie; totuşi administraţia poate incredinta efectuarea incercarii, inspectarii şi acceptării unor organizaţii legal autorizate de ea.2. Administraţia care încredinţează unei organizaţii efectuarea incercarii, inspectarii şi acceptării trebuie să informeze secretarul general al Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale, (denumita în continuare organizaţia), care anunta părţile contractante.3. Cererea de acceptare poate fi adresată administraţiei oricărei părţi contractante.4. Orice container trebuie să fie menţinut într-o stare de securitate conformă dispoziţiilor anexei I.5. Dacă un container acceptat nu corespunde reglementărilor anexelor I şi II, administraţia interesată va trebui sa ia măsurile pe care le considera necesare pentru a face containerul corespunzător reglementării sau pentru a-i retrage acceptarea.  +  Articolul 5Recunoaşterea acceptării1. Acceptarea acordată conform prezentei convenţii, sub autoritatea unei părţi contractante, trebuie să fie recunoscută de către celelalte părţi contractante, pentru obiectivele conţinute în prezenta convenţie. Aceasta acceptare trebuie considerată de către celelalte părţi contractante ca avînd aceeaşi valoare cu acceptarea acordată de către ele.2. O parte contractantă nu trebuie să impună nici un fel de alte cerinţe de securitate constructivă sau încercări containerelor cărora li se aplică prezenta convenţie; totuşi nimic din prezenta convenţie nu exclude aplicarea reglementărilor sau legislaţiei naţionale sau acordurilor internaţionale, care prescriu cerinţele de securitate constructivă sau încercări suplimentare pentru containerele special concepute pentru transportul mărfurilor periculoase, sau pentru elementele caracteristice ale containerelor care transporta lichide în vrac, sau pentru containerele transportate aerian. Expresia mărfuri periculoase va avea semnificatia care îi este data prin acordurile internaţionale.  +  Articolul 6Controlul1. Orice container care a fost acceptat în virtutea articolului III este supus, pe teritoriul părţilor contractante, controlului funcţionarilor legal autorizaţi de către aceste părţi contractante.Acest control trebuie să se limiteze la verificarea prezentei pe container a placutei pentru aprobarea de securitate, valabilă cerută de prezenta convenţie, dacă nu exista o proba evidenta ca starea containerului prezintă vreun risc vadit pentru securitate. În acest caz funcţionarul care efectuează controlul trebuie să-l exercite numai atît cît este necesar pentru a se asigura de restabilirea stării de securitate înaintea repunerii containerului în serviciu.2. Dacă apare cazul unui container devenit nesigur ca rezultat al unui defect care ar fi putut exista în momentul acceptării, administraţia răspunzătoare pentru acea acceptare va fi informată de către partea contractantă care a descoperit defectul.  +  Articolul 7Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea1. Prezenta convenţie va fi deschisă, pînă la 15 ianuarie 1973 la Oficiul Naţiunilor Unite la Geneva, apoi de la 1 februarie 1973 pînă la 31 decembrie 1973 inclusiv, la sediul organizaţiei la Londra, pentru semnarea de către toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau membre ale uneia dintre instituţiile sale specializate, sau ale Agenţiei internaţionale pentru energie atomica, sau parte la Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie şi de către oricare alt stat invitat de către Adunarea Generală a Organizaţiilor Naţiunilor Unite sa devină parte la prezenta convenţie.2. Prezenta convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către statele semnatare.3. Prezenta convenţie va rămîne deschisă pentru aderarea oricărui stat dintre cele menţionate în paragraful 1.4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la secretarul general al organizaţiei (denumit în continuare secretarul general).  +  Articolul 8Intrarea în vigoare 1. Prezenta convenţie va intra în vigoare la douasprezece luni după depunerea celui de al zecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.2. Pentru oricare stat care va ratifica, accepta, aproba sau adera la prezenta convenţie, după depunerea celui de al zecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezenta convenţie va intra în vigoare la douasprezece luni după data depunerii de către acest stat a instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.3. Orice stat care devine parte la prezenta convenţie după intrarea în vigoare a unui amendament, în lipsa exprimarii vreunei intentii diferite, este considerat ca: a) parte la convenţia astfel amendata, şi b) parte la convenţia neamendata, în raporturile cu orice stat la convenţie, care nu este legat de amendament.  +  Articolul 9Procedura de amendare totală sau parţială a prezentei convenţii1. Prezenta convenţie poate fi amendata la propunerea uneia dintre părţile contractante printr-una dintre procedurile specifice în acest articol.2. Amendarea după examinarea în cadrul organizaţiei: a) Orice amendament la prezenta convenţie, propus la cererea unei părţi contractante, va fi examinat în cadrul organizaţiei. Dacă în Comitetul securităţii maritime al organizaţiei, la lucrările căruia au fost invitate sa participe cu drept de vot toate părţile contractante, amendamentul este adoptat cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanti, acest amendament va fi comunicat tuturor părţilor contractante, cu cel puţin şase luni înaintea examinării în Adunarea organizaţiei. Orice parte contractantă, care este membra a organizaţiei, este în drept sa participe la lucrările Adunării organizaţiei şi sa voteze, atunci cînd se examinează un amendament. b) Dacă în adunare, amendamentul este adoptat cu o majoritate de două treimi din membri prezenţi şi votanti şi dacă aceasta majoritate include o majoritate de două treimi din părţile contractante prezente şi votante, acest amendament va fi comunicat de către secretarul general tuturor părţilor contractante, pentru acceptare. c) Amendamentul va intra în vigoare la douasprezece luni după data la care este acceptat de două treimi din părţile contractante. Amendamentul va intra în vigoare pentru toate părţile contractante, cu excepţia acelor care, înainte de intrarea în vigoare, fac o declaraţie că nu îl accepta.3. Amendarea printr-o conferinţa: La cererea uneia dintre părţile contractante susţinută de cel puţin o treime dintre părţile contractante, secretarul general va convoca o conferinţa la care vor fi invitate statele menţionate în articolul VII.  +  Articolul 10Procedura specială de amendare a anexelor1. Orice amendament la anexe, propus la cererea uneia dintre părţile contractante, va fi examinat de către organizaţie.2. Dacă în Comitetul securităţii maritime al organizaţiei, la lucrările căruia au fost invitate sa participe cu drept de vot toate părţile contractante, amendamentul este adoptat cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanti şi dacă aceasta majoritate include o majoritate de două treimi din părţile contractante prezente şi votante, acest amendament va fi comunicat de către secretarul general tuturor părţilor contractante, pentru acceptare.3. Amendamentul va intra în vigoare la o dată stabilită de către Comitetul securităţii maritime al organizaţiei, în momentul adoptării acestuia, în afară cazului ca pînă la o dată anterioară, stabilită de către Comitetul securităţii maritime în acelaşi moment, o cincime dintre părţile contractante dacă aceasta cifra este mai mica, au notificat secretarului general ca au obiecţiuni contra amendamentului.Datele menţionate în prezentul paragraf se stabilesc în Comitetul securităţii maritime, cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanti, care majoritate va include o majoritate de două treimi din părţile contractante prezente şi votante.4. Intrînd în vigoare, amendamentul înlocuieşte orice dispoziţii anterioare la care se referă, pentru toate părţile contractante care nu au avut obiecţiuni contra lui; la acceptarea containerelor cărora li se aplică prezenta convenţie, obiecţiunea unei părţi contractante nu poate obliga celelalte părţi contractante.5. Secretarul general va informa toate părţile contractante şi membrii organizaţiei despre orice cerere sau comunicare conforme acestui articol şi despre data intrării în vigoare a oricărui amendament.6. Cînd Comitetul securităţii maritime a examinat, dar nu a adoptat o propunere de amendament la anexe, orice parte contractantă poate cere convocarea unei conferinţe la care vor fi invitate statele menţionate în articolul VII. La primirea notificării acordului a cel puţin o treime din celelalte părţi contractante, secretarul general va convoca o conferinţa pentru examinarea acestui amendament la anexe.  +  Articolul 11Denunţarea1. Orice parte contractantă poate denunta prezenta convenţie prin depunerea unui instrument la secretarul general. Denunţarea va intra în vigoare după un an de la data acestei depuneri la secretarul general.2. O parte contractantă, care a comunicat o obiectiune contra unui amendament la anexe, poate denunta prezenta convenţie şi aceasta denunţare va intra în vigoare la data intrării în vigoare a acelui amendament.  +  Articolul 12Anularea Prezenta convenţie va inceta de a mai fi în vigoare dacă numărul părţilor contractante va fi mai mic de cinci, timp de duoasprezece luni consecutiv.  +  Articolul 13Reglementarea diferendelor1. Orice diferend între doua sau mai multe părţi contractante, referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, care nu poate fi rezolvat prin negocieri sau prin alte mijloace de reglementare, la cererea aneia dintre acestea, va fi supus unui tribunal arbitral compus după cum urmează: fiecare dintre părţile în diferend va numi cîte un arbitru care va fi preşedinte. Dacă după trei luni de la primirea unei cereri, una din părţi nu şi-a desemnat arbitrul, dacă arbitrii nu au putut alege un preşedinte, oricare dintre părţi poate cere secretarului general sa numească arbitrul sau preşedintele tribunalului arbitral.2. Decizia tribunalului arbitral, constituită conform dispoziţiilor paragrafului 1, va fi obligatorie pentru părţile în diferend.3. Tribunalul arbitral îşi va stabili regulile sale de procedura.4. Deciziile tribunalului arbitral, referitoare atît la procedura şi la locul de întrunire cît şi la controversele prezentate, vor fi luate cu majoritate.5. Orice controversa care ar putea aparea între părţile în diferend, referitoare la interpretarea şi executarea sentinţei, poate fi prezentată judecaţii tribunalului arbitral care a dat sentinta, de către oricare dintre părţi.  +  Articolul 14Rezerve1. La prezenta convenţie vor fi admise rezerve, cu excepţia celor referitoare la dispoziţiile articolelor I-VI, XIII şi prezentului articol, ca şi la dispoziţiile conţinute în anexe, cu condiţia ca aceste rezerve să fie comunicate în scris, iar dacă acesta se face înaintea depunerii instrumentului de ratificare, acceptarea, aprobarea sau aderarea, rezervele să fie confirmate prin acest instrument.Secretarul general va comunică aceste rezerve tuturor statelor menţionate în articolul VII.2. Orice rezerva comunicată în virtutea paragrafului 1: a) modifica dispoziţiile prezentei convenţii la care se referă, pe măsura în care rezerva li se aplică pentru partea contractantă care a formulat-o, şi b) modifica dispoziţiile în aceeaşi măsura, pentru celelalte părţi contractante în relaţiile cu partea contractantă care a formulat rezerva.3. Orice parte contractantă care a formulat o rezervă în virtutea paragrafului 1 o va putea retrage în orice moment printr-o notificare la secretarul general.  +  Articolul 15NotificăriÎn afară notificărilor şi comunicărilor prevăzute în articolele IX, X şi XIV, secretarul general va notifica tuturor statelor menţionate în articolul VII următoarele: a) semnarile, ratificarile, acceptarile, aprobările şi aderarile în baza articolului VII; b) datele intrării în vigoare a amendamentelor la prezenta convenţie conform articolelor IX şi X; d) denuntarile în baza articolului XI; e) anularea prezentei convenţii în baza articolului XII.  +  Articolul 16Autenticitatea textelorOriginalul prezentei convenţii, a carei versiuni în limbile chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola sînt autentice în egala măsura, va fi depus la secretarul general, care va comunică copii certificate pentru conformitate tuturor statelor menţionate în articolul VII.Drept care, plenipotenţiarii subsemnati, legal autorizaţi pentru aceasta de către guvernele lor, au semnat prezenta convenţie.Facuta la doua decembrie una mie noua sute şapte zeci şi doi.  +  Anexa 1 REGULI PENTRU ÎNCERCAREA, INSPECTAREA, ACCEPTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA CONTAINERELOR  +  Capitolul 1 Reguli comune tuturor sistemelor de acceptare REGULA 1 Placuta pentru aprobarea de securitate 1. O placuta pentru aprobarea de securitate, conformă celor specificate în apendicele la prezenta anexa, se va fixa permanent pe orice container acceptat, într-un loc vizibil şi neexpus deteriorarilor, din vecinătatea celorlalte plăcuţe de aprobare, eliberate în scopuri oficiale. 2. a) Placuta trebuie să poarte următoarele inscripţii, redactate cel puţin în limba engleza sau limba franceza. APROBAREA DE SECURITATE CSCŢara acceptării şi indicativul acceptării.Data construcţiei (luna şi anul).Numărul de identificare dat de constructorul containerului sau, în cazul containerelor existente cărora nu li se cunoaşte acest număr, numărul atribuit de către administraţie. Masa bruta maxima de serviciu (kilograme şi livre engleze).Sarcina admisibilă la stivuirea pentru 1,8 g (kilograme şi livre engleze).Sarcina pentru proba de rigiditate transversala (kilograme şi livre engleze). b) Pe placuta va trebui să se rezerve un spaţiu liber pentru inserarea valorilor (factorilor) care exprima rezistenta pereţilor frontali şi/sau a pereţilor laterali, conform paragrafului 3 din regula 1 şi probelor 6 şi 7 din anexa II. Pe placuta va trebui de asemenea să se rezerve un spaţiu liber pentru indicarea datelor (luna şi anul) primei şi următoarelor examinari de întreţinere, dacă este cazul. 3. Atunci cînd administraţia considera ca un container nou satisface dispoziţiile referitoare la securitate ale prezentei convenţii şi dacă, la acest container, valoarea (factorul) care exprima rezistenta pereţilor frontali şi/sau laterali, este concepută a fi mai mare sau mai mica decît cea prescrisă în anexa II, aceasta valoare va fi indicată pe placuta pentru aprobarea de securitate. 4. Prezenta placutei pentru aprobarea de securitate nu elimina necesitatea aplicării etichetelor sau indicaţiilor care pot fi cerute prin alte reglementări în vigoare. REGULA 2 Întreţinerea 1. Proprietarul containerului răspunde pentru menţinerea lui în stare de securitate.2. Proprietarul unui container acceptat trebuie să-l examineze sau sa-l supună examinării, la intervale compatibile cu condiţiile de exploatare, conform procedurii prescrise sau aprobare de către partea contractantă interesată. Data (luna şi anul) înaintea căreia containerul nou trebuie să fie supus primei examinari trebuie să fie marcată pe placuta pentru aprobarea de securitate.3. Data (luna şi anul) înaintea căreia containerul trebuie să fie reexaminat trebuie să fie marcată clar pe placuta pentru aprobarea de securitate sau pe container cît mai aproape de acesta, într-un mod acceptabil pentru partea contractantă care a prescris sau aprobat respectiva procedura de întreţinere.4. Intervalul dintre data construcţiei şi data primei examinari nu trebuie să depăşească cinci ani. Examinarile ulterioare ale containerelor existente noi şi reexaminarile containerelor existente trebuie să se facă la intervale nu mai mari de 24 de luni. Toate examinarile trebuie să determine dacă la container exista defecte care ar putea prezenta un pericol pentru persoane.5. În acceptia prezentei reguli prin partea contractantă interesată se înţelege partea contractantă pe teritoriul căreia proprietarul îşi are domiciliul sau sediul principal.  +  Capitolul 2 Reguli pentru acceptarea de tip constructiv a containerelor noiREGULA 3Acceptarea containerelor noiPentru a putea primi aprobarea de securitate în virtutea prezentei convenţii, orice container nou trebuie să satisfacă regulile enunţate în anexa II.REGULA 4Acceptarea de tip constructivÎn cazul containerelor pentru care s-a depus o cerere de acceptare administraţia va examina planurile şi va asista la încercările prototipului pentru a se asigura ca acest container va fi conform regulilor enunţate în anexa II. Atunci cînd administraţia este satisfacuta, ea va notifica în scris solicitantului ca acest container este conform regulilor prezentei convenţii; aceasta notificare autoriza pe constructor să aplice placuta pentru aprobarea de securitate, pe toate containerele din serie.REGULA 5Dispoziţii privind acceptarea de tip constructiv1. Atunci cînd containerele vor fi construite în serie, cererea adresată administraţiei pentru acceptarea de tip constructiv trebuie să fie însoţită de planurile şi specificaţiile de proiect ale tipului de container supus acceptării, ca şi de orice alte date care pot fi cerute de către administraţie.2. Solicitantul trebuie să indice simbolurile de identificare care vor fi atribuite de către constructor tipului de container la care se referă cererea.3. De asemenea, cererea trebuie să fie însoţită de o declaraţie a constructorului prin care se angajează: a) sa pună la dispoziţie oricare dintre containerele din tipul constructiv respectiv, pe care administraţia ar dori sa-l examineze; b) sa informeze administraţia despre orice modificare în planuri sau în specificaţii şi sa nu aplice pe containere placuta pentru aprobare de securitate decît după primirea autorizării acesteia; c) să aplice placuta pentru aprobare de securitate pe fiecare dintre containerele din seriile acceptate şi pe nici un altul; d) sa ţină lista containerelor construite conform tipului constructiv acceptat. Aceasta lista trebuie să conţină cel puţin numerele de indentificare ale constructorului, datele livrării şi numele şi adresele celor cărora le-au fost livrate containerele.4. Administraţia poate accepta containerele construite ca o modificare a unui tip constructiv acceptat, dacă administraţia considera ca modificările nu afectează valabilitatea încercărilor efectuate în timpul acceptării tipului constructiv.5. Administraţia nu va autoriza constructorul să aplice placuta pentru aprobare de securitate pe baza acceptării tipului constructiv, decît după ce s-a convins ca sistemul de control intern al producţiei, instaurat de către constructor, garantează producerea containerelor conform prototipului acceptat.REGULA 6Examinarea în timpul construcţieiPentru a se asigura ca toate containerele din aceeaşi serie sînt construite conform tipului constructiv acceptat, administraţia trebuie să examineze sau sa incerce numărul de containere considerat necesar în orice etapa a producţiei seriei respective.REGULA 7Notificarea adresată administraţieiConstructorul va notifica administraţiei înaintea începerii producerii fiecărei noi serii de containere ce se construiesc conform unui tip constructiv acceptat.  +  Capitolul 3 Reguli pentru acceptarea individuală a containerelor noiREGULA 8Acceptarea individuală a containerelor Se poate acorda acceptarea individuală unui container, dacă administraţia care l-a examinat şi a asistat la încercări, îl considera conform regulilor prezentei convenţii; atunci cînd administraţia este satisfacuta, ea va notifica în scris solicitantului acordarea acceptării; aceasta notificare îl autoriza să aplice placuta pentru aprobarea de securitate pe acel container.  +  Capitolul 4 Reguli pentru acceptarea containerelor existenteREGULA 9Acceptarea containerelor existente1. Dacă, în 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii, proprietarul unui container existent prezintă unei administraţii următoarele informaţii: a) data şi locul construcţiei; b) numărul de identificare dat de constructorul containerului, dacă exista; c) masa bruta maxima de serviciu; d) (i) probe ca acel tip de container a fost exploatat în condiţii de securitate în transporturi maritime şi/sau de navigaţie interioară, în decursul unei perioade de cel puţin doi ani, sau(îi) probe satisfăcătoare pentru administraţie ca acel container a fost construit conform unui tip constructiv care a fost încercat şi acceptat ca satisfacind condiţiile tehnice enunţate în anexa II, cu excepţia condiţiilor tehnice referitoare la probele de rezistenta ale pereţilor frontali şi laterali, sau(iii) probe ca acel container a fost construit după standarde de care, după opinia administraţiei, sînt echivalente cu condiţiile tehnice enunţate în anexa II, cu excepţia condiţiilor tehnice referitoare la probele de rezistenta ale pereţilor frontali sau laterali; e) sarcina admisibilă de stivuire pentru 1,8 g (kilograme şi livre engleze); şi f) celelalte date cerute de placuta pentru aprobarea de securitate; atunci administraţia, după inspectare, va notifica în scris proprietarului dacă a fost acordată acceptarea şi, în caz afirmativ, aceasta notificare îl autoriza pe proprietar să aplice placuta pentru aprobare de securitate, după examinarea containerului respectiv, în conformitate cu regula 2.2. Containerele existente, care nu satisfac condiţiile de acceptare a paragrafului 1 din prezenta regula pot fi prezentate pentru acceptare în condiţiile prevăzute în capitolele II şi III ale prezentei anexe. Acestor containere nu li se vor aplica prescripţiile anexei II referitoare la probele de rezistenta ale pereţilor frontali şi/sau laterali. Administraţia, dacă este satisfacuta de faptul ca acest container a fost în serviciu şi dacă apreciază ca oportun, poate renunţa la anumite cerinţe referitoare la prezentarea unor planuri şi la unele probe, cu excepţia probelor de ridicare şi de rezistenta a planseului.  +  Apendice Placuta pentru aprobarea de securitate, conform modelului reprodus mai jos, va fi de forma unei plăcuţe rectangulare de dimensiuni cel puţin de 200 mm pe 100 mm, rezistenta la coreziune şi la incendiu, fixată permanent. Cuvintele "Aprobare de securitate CSC", cu o înălţime a literelor de minimum 8 mm şi toate celelalte cuvinte şi numere, cu o înălţime de minimum 5 mm, vor fi gravate, în relief sau înscrise pe suprafaţa acesteia într-un mod permanent lizibil.     APROBARE DE SECURITATE CSC    1 .................... [GB.L/749/2/7/75]    2 .................... DATA CONSTRUCŢIEI_________________    3 .................... Nr. DE IDENTIFICARE _________________    4 .................... MASA BRUTA MAXIMA __________kg-_______Lb    5 .................... SARCINA ADMISIBILĂ DE STIVUIRE                           PENTRU 1,8 g_________ kg-___________Lb    6 .................... SARCINA PENTRU PROBA DE RIGIDITATE                           ____________kg-_______________Lb1. Ţara acceptării şi indicativul acceptării, asa cum se indica în exemplul de pe linia 1. (Ţara acceptării trebuie să fie marcată prin semnul distinctiv utilizat pentru indicarea tarii de înregistrare a autovehiculelor în traficul internaţional rutier).2. Data construcţiei (luna şi anul).3. Numărul de identificare dat de către constructorul containerului sau, în cazul containerelor existente cărora nu li se cunoaşte acest număr, numărul atribuit de către administraţie.4. Masa bruta maxima de serviciu (kilograme şi livre engleze). 5. Sarcina admisibilă la stivuire pentru 1,8 g (kilograme şi livre engleze). 6. Sarcina pentru proba de rigiditate transversala (kilograme şi livre engleze).7. Rezistenta pereţilor frontali se va indica pe placuta numai dacă pereţii sînt conceputi sa suporte o sarcina inferioară sau superioară lui 0,4 ori incarcatura utila admisibilă, adică 0,4 P.8. Rezistenta pereţilor laterali se va indica pe placuta numai dacă pereţii sînt conceputi sa suporte o sarcina inferioară sau superioară lui 0,6 ori incarcatura utila maxima admisibilă, adică 0,6 P.9. Data (luna şi anul) primei examinari de întreţinere pentru containerele noi şi eventual datele (luna şi anul) examinarilor de întreţinere ulterioare.  +  Anexa 2 REGULI PENTRU SECURITATEA CONSTRUCTIVĂ ŞI ÎNCERCĂRIINTRODUCERIDispoziţiile prezentei anexe presupun ca în nici o faza a exploatării containerelor eforturile rezultate din miscarile, poziţia, stivuirea şi greutatea containerului încărcat, ca şi din forţele exterioare, nu depăşesc rezistenta de calcul a containerului. În special s-au făcut următoarele ipoteze: a) containerul va fi astfel fixat încît sa nu fie supus unor forte superioare celor pentru care a fost conceput; b) incarcatura din container va fi arimata conform practicilor recomandate pentru astfel de transporturi, încît sa nu exercite asupra containerului forte superioare celor pentru care a fost conceput.CONSTRUCŢIA1. Trebuie să fie considerat sigur orice container, construit din material adecvat, care suporta satisfăcător încercările menţionate mai jos, fără deformari permanente sau anomalii care l-ar face inapt utilizării pentru care este destinat.2. Trebuie verificate dimensiunile, poziţia şi toleranţele corespunzătoare ale pieselor de colt, ţinînd cont de sistemele de manipulare şi de arimare, pentru care sînt destinate.3. Dacă un container este prevăzut cu dispozitive speciale, care se utilizează numai cînd containerul este gol, aceasta restrictie trebuie să fie marcată pe container.SARCINILE DE ÎNCERCARE ŞI PROCEDURILE DE ÎNCERCAREUrmătoarele sarcini de încercare şi proceduri de încercare vor fi aplicate la încercările containerelor de orice fel, dacă pot fi aplicate modelului de container respectiv.Sarcini de proba şi forte aplicateProceduri de încercare 1. RIDICAREA Containerul, încărcat cu SARCINA INTERIOARĂ prescrisă, va fi ridicat astfel încît sa nu-i fie aplicate forte de acceleratie importante. După ridicare, containerul trebuie să ramina suspendat sau să fie sprijinit timp de 5 minute, apoi este lăsat pe sol.A) RIDICAREA PRIN PIESE DE COLTSarcina interioară:O sarcina uniforma repartizata, astfel ca masa totală a containerului, inclusiv sarcina de proba, să fie egala cu 2 R.Forţele aplicate exterior:Astfel încît să se ridice masa totală cu 2 R, în modul prescris (în coloana PROCEDURI DE ÎNCERCARE). (i) Ridicarea prin piesele de colt superioare: La containerele cu lungime (nominală) mai mare de 3000 mm (10 picioare), forţele de ridicare trebuie să se aplice vertical pe toate cele patru piese de colt superioare.La containerele cu lungime (nominală) de 3000 mm (10 picioare) sau mai mica, forţele de ridicare trebuie să se aplice pe toate cele patru piese de colt superioare, astfel încît unghiul dintre verticala şi fiecare dispozitiv de ridicare să fie de 30 grade. (îi) Ridicarea prin piesele de colt inferioare:Forţele de ridicare trebuie să se aplice astfel încît dispozitivele de ridicare să între în contact numai cu piesele de colt inferioare. Forţele de ridicare trebuie să se aplice sub următoarele unghiuri faţă de orizontala: 30 grade la containerele cu lungime (nominală) de 12.000 mm (40 picioare) sau mai mare, 37 grade la containerele cu lungime (nominală) de 9.000 mm (30 picioare) pînă la 12.000 mm (40 picioare) exclusiv, 45 grade la containerele cu lungime (nominală) de 6.000 mm (20 picioare) pînă la 9.000 mm (30 picioare) exclusiv, 60 grade la containerele cu lungime (nominală) mai mica de 6.000 mm (20 picioare).B. RIDICAREA PRIN DIVERSE ALTE METODE Sarcina interioară:O sarcina uniform repartizata astfel ca masa totală a containerului, inclusiv sarcina de proba, să fie egala cu 1,25 R. Forţele aplicate exterior:Astfel încît să se ridice masa totală egala cu 1,25 R, în modul prescris (în coloana PROCEDURI DE ÎNCERCARE ). Sarcina interioară:O sarcina uniform repartizata astfel ca masa totală a containerului, inclusiv sarcina de proba, să fie egala cu 1,25 R. Forţele aplicate exterior:Astfel încît să se ridice masa totală egala cu 1,25 R, în modul prescris (în coloana PROCEDURI DE ÎNCERCARE ).(i) Ridicarea prin intrările pentru furci:Containerul va fi pus pe nişte bare care să fie în acelaşi plan orizontal; în fiecare dintre intrările pentru furcile de manipulare a containerului încărcat se centreaza cîte o bara. Barele trebuie să aibă aceeaşi latime ca şi furcile utilizate la manipularea containerului şi trebuie să între pe 75% din lungimea intrărilor pentru furci.(îi) Ridicarea prin locasurile pentru prindere cu brate:Containerul va fi pus pe nişte suporturi care să fie în acelaşi plan orizontal, sub fiecare dintre locasurile pentru prinderea cu brate. Aceste suporturi trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni ca şi cele ale suprafeţelor de sprijin ale locasurilor pentru prinderea cu brate, a căror utilizare este prevăzută. (iii) Alte metode:Containerele concepute să fie manipulate în stare încărcată, prin orice alta metoda nementionata la A sau B (i) şi (îi), trebuie să fie de asemenea încercate cu SARCINI INTERIOARE şi cu FORTE APLICATE EXTERIOR neproducind condiţiile de acceleratie proprii acelei metode. 2. STIVUIREA 1. În condiţiile de transport internaţional în care forţele de acceleratie verticale maxime diferă apreciabil de 1,8 g şi atunci cînd în mod incontestabil şi efectiv containerul este limitat la astfel de condiţii de transport, sarcina de stivuire poate fi modificată într-un raport corespunzător forţelor de acceleratie.2. La trecerea cu succes a acestei probe, containerul poate fi considerat apt sa suporte deasupra, în mod static, sarcina admisibilă de stivuire care trebuie să fie indicată pe placuta pentru aprobarea de securitate, la rubrica " Sarcina admisibilă la stivuire pentru 1,8 g (kilograme şi livre engleze)". Sarcini de proba şi forte aplicateProceduri de încercare Sarcina interioară:O sarcina uniform repartizata, astfel ca masa totală a containerului, inclusiv sarcina de proba, să fie egala cu 1,8 R. Forţele aplicate exterior:Astfel încît sa supună fiecare dintre cele patru piese de colt superioare unei forte egale cu 1/4x1,8 sarcina admisibilă la stivuire static aplicată deasupra.Containerul, avînd SARCINA INTERIOARĂ prescrisă, va fi pus pe patru suporturi la acelaşi nivel, care la rindul lor sînt aşezate pe o suprafaţa orizontala rigida, cîte un suport sub fiecare piesa de colt inferioară sau structura de colt echivalenta.Suporturile trebuie să fie centrate sub piesele de colt şi să aibă în plan, aproximativ acelaşi cu acestea.Fiecare dintre FORŢELE APLICATE EXTERIOR trebuie să se aplice la fiecare dintre piesele de colt prin intermediul unei piese de colt corespunzătoare pentru probe, sau prin intermediul unui suport de aceleaşi dimensiuni în plan. Piesa de colt pentru probe sau suportul trebuie să fie descentrata faţă de piesa de colt superioară a containerului, lateral cu 25 mm (1 tol) şi longitudinal cu 38 mm (1 1/2 toli). 3. SARCINILE CONCENTRATE a) Pe acoperisSarcina interioară:Niciuna.Forţele aplicate exterior:O sarcina concentrata de 300 kg (660 livre engleze) uniform repartizata pe o suprafaţa de 600 mm X 300 mm (24 toli X 12 toli). FORŢELE APLICATE EXTERIOR trebuie să se aplice vertical, în jos, pe suprafaţa exterioară, pe porţiunea cea mai puţin rezistenta a acoperişului containerului.3. SARCINILE CONCENTRATE b) Pe planseuSarcina interioară:Doua sarcini concentrate de cîte 2730 kg (6000 livre engleze) fiecare, aplicate pe planseul containerului prin cîte o suprafaţa de contact de 142 cmý (22 toli patrati).Proba se va face cu containerul pus pe patru suporturi la acelaşi nivel, sub cele patru piese de colt inferioare ale acestuia, astfel încît baza containerului să se poată incovoia liber. Pe întreaga arie a planseului containerului se va deplasa un dispozitiv de proba avînd o masa totală de 5.460 kilograme (12.000 livre engleze) repartizata în doua părţi de cîte 2.730 kilograme (6.000 livre engleze) pe fiecare dintre cele doua suprafeţe avînd o arie de contact totală de 284 cmý (44 toli patrati) adică 142 cmý (22 toli patrati) de fiecare, lăţimea suprafeţelor fiind de 180 mm (7 toli), iar ecartamentul centrelor lor de 760 mm (30 toli). Forte aplicate exterior:Niciuna. 4. RIGIDITATEA TRANSVERSALA Sarcina interioară:Niciuna. Forţele aplicate exterior:Astfel încît sa incline transversal montantii de colt ai containerului. Forţele vor fi egale cu cele pentru care a fost conceput containerul. Containerul gol va fi pus pe patru suporturi la acelaşi nivel, cîte unul sub fiecare piesa de colt inferioară şi, pentru evitarea oricăror deplasări laterale şi verticale, va fi fixat prin dispozitive de ancorare astfel dispuse încît imobilizarea laterala să se exercite numai asupra pieselor de colt inferioare, diagonal opuse celor superioare asupra cărora se aplică forţele.FORŢELE APLICATE EXTERIOR vor fi aplicate fie separat, fie simultan pe fiecare dintre piesele de colt superioare de pe o parte a containerului, paralel cu baza şi în planul pereţilor frontali ai containerului. Forţele trebuie să se aplice mai întîi în sensul spre piesele de colt, apoi în sensul opus. În cazul containerelor la care fiecare perete frontal este simetric faţă de axa sa verticala centrala se va supune acestei probe numai unul dintre pereţii laterali; în cazul containerelor cu pereţii frontali asimetrici în raport cu axele lor centrale, se vor supune probei ambii pereţi laterali. Sarcini de proba şi forte aplicateProceduri de încercare 5. SOLICITAREA LONGITUDINALA (PROBA STATICA)La proiectarea şi construirea containerelor, trebuie să se ţină seama ca în transporturile terestre containerele pot fi expuse unor acceleratii de 2 g. aplicate în plan orizontal, în direcţia longitudinala. Sarcina interioară:O sarcina uniform repartizata, astfel ca masa totală a containerului, inclusiv sarcina de proba, să fie egala cu masa bruta de serviciu, R. Forţele aplicate exterior:Astfel încît sa supună fiecare latura a containerului la forte longitudinale de compresiune şi tensiune egale cu R, adică, baza containerului ca un întreg, la o forta totală egala cu 2 R. Containerul, avînd SARCINA INTERIOARĂ prescrisă, va fi supus solicitării longitudinale, după ce piesele de colt inferioare sau structurile de colt echivalente, de la o extremitate, au fost fixate la puncte de ancorare adecvate. FORŢELE APLICATE EXTERIOR trebuie să se aplice mai întîi în sensul spre punctele de ancorare, apoi în sensul opus. Trebuie să fie supusă probei fiecare latura a containerului. 6. PEREŢII FRONTALI Pereţii frontali trebuie să poată suporta o sarcina cel puţin egala cu 0,4 ori incarcatura utila maxima admisibilă. Totuşi, dacă pereţii frontali sînt conceputi sa suporte o sarcina mai mica sau mai mare decît 0,4 ori incarcatura utila maxima admisibilă, factorul care exprima rezistenta va fi indicat pe placuta pentru aprobarea de securitate conform regulii 1 din anexa I. Sarcina interioară:Astfel încît sa supună suprafaţa interioară a unui perete frontal unei sarcini uniform repartizate de 0,4 P, sau unei alte asemenea sarcini pentru care ar putea fi conceput containerul.SARCINA INTERIOARĂ prescrisă trebuie să fie aplicată în modul următor: se vor proba ambii pereţi frontali ai containerului în afară cazului ca aceştia fiind identici este necesar să fie probat numai unul.Pereţii frontali ai containerelor, care nu au pereţi laterali deschisi sau uşi laterale, pot fi probati separat sau simultan.Pereţii frontali ai containerelor, care au pereţi laterali deschisi sau uşi laterale, vor fi probati separat. Atunci cînd pereţii frontali sînt probati separat, reactiunile la forţele aplicate peretelui frontal trebuie să fie limitate la structura bazei containerului. Forţele aplicate exterior:Niciuna.7. PEREŢII LATERALI Pereţii laterali trebuie să poată suporta o sarcina cel puţin egala cu 0,6 ori incarcatura utila maxima admisibilă. Totuşi, dacă pereţii laterali sînt conceputi sa suporte o sarcina mai mica sau mai mare de 0,6 ori incarcatura utila maxima admisibilă, factorul care exprima rezistenta va fi indicat pe placuta pentru aprobarea de securitate conform regulii 1 din anexa I.Sarcina interioară:Astfel încît sa supună suprafaţa interioară a unui perete lateral unei sarcini uniform repartizate de 0,6 P, sau unei alte asemenea sarcini pentru care ar putea fi conceput containerul. Forţele aplicate exterior:Niciuna.SARCINA INTERIOARĂ prescrisă trebuie să fie aplicată în modul următor: se vor proba ambii pereţi laterali ai containerului în afară cazului ca aceştia fiind identici, este necesar să fie probat numai unul.Pereţii laterali vor fi probati separat, iar reactiunile la sarcina interioară trebuie să fie limitate la piesele de colt sau la structurile de colt echivalente. Containerele cu acoperis deschis trebuie să fie probate în condiţiile de exploatare pentru care sînt concepute, de exemplu cu traversele superioare demontabile, instalate. -----------