ACORD din 17 martie 1960între Republica Populara Română şi Regatul Danemarcei cu privire la reglementarea problemelor financiare*)
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 8 din 17 iunie 1960    -------------- Notă *) Traducere.Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Regatului Danemarcei, în dorinţa de a reglementa problemele financiare în suspensie între cele doua guverne,au convenit cele ce urmează:  +  Articolul 1În vederea reglementării pretenţiilor reciproce româno-daneze existente la data semnării prezentului Acord, Guvernul român va plati Guvernului danez suma de coroane daneze 473.166 (patrusutesaptezeci şi trei mii una suta saizecisisase) cu titlu de indemnizaţie globală şi forfetara pentru: a) lichidara pretenţiilor de orice natura derivând din măsuri de naţionalizare, de expropriere şi din alte cauze similare, datorie publică şi creanţe comerciale, precum şi a oricăror eventuale pretenţiuni similare, pe care Regatul Danemarcei, precum şi persoanele juridice sau fizice daneze le-ar putea avea faţă de statul român şi faţă de persoanele juridice sau fizice române, toate acestea născute înaintea semnării prezentului Acord; b) răscumpărarea imobilelor şi a altor bunuri daneze conform listei daneze, B, care aparţin persoanelor juridice sau fizice daneze, şi care se găsesc pe teritoriul Republicii Populare Române.Sînt considerate ca reglementate toate pretenţiile devenind din acte şi fapte juridice anterioare semnării prezentului Acord şi pe care Republica Populara Română şi personale juridice sau fizice române le au faţă de Regatul Danemarcei şi personale juridice sau fizice daneze.Sînt exceptate de la stipulatiunile prezentului Acord tranzacţiile curente româno-daneze încheiate pe baza Acordului comercial româno-danez din 31 martie 1954 sau alte operaţiuni comerciale curente.  +  Articolul 2Guvernul danez va remite Legatiei Republicii Populare Române la Copenhaga toate titlurile de renta Română figurand în lista daneza A, şi, în măsura posibilului, acţiunile şi orice alt document de valoare referindu-se la pretenţiile lichidate, precum şi titlurile de proprietate ale bunurilor trecute în proprietatea statului român.Remiterea acestor acte va trebui să fie facuta în termen de 60 de zile începînd de la plata sumei prevăzute la articolul 1.  +  Articolul 3Plata sumei menţionate la articolul 1 va fi efectuată în termen de 3 (trei) luni începînd de la data intrării în vigoare a prezentului Acord, pe calea Acordului de plati româno-danez semnat la 31 martie 1954.  +  Articolul 4După plata integrală a sumei de coroane daneze 473.166 (patrusute şaptezeci şi trei mii unasuta saizecisisase) fiecare din cele doua guverne se angajează, sa nu mai ridice, respectiv sa nu sprijine, faţă de cealaltă parte, pretenţiile menţinute la articolul 1.Cele doua guverne considera, de asemenea, ca definitiv reglementate toate pretenţiile eventuale născute înaintea semnării prezentului Acord şi privind bunurile şi interesele, indemnizate conform articolul 1.  +  Articolul 5Repartizarea indemnizaţiei globale şi forfetare între cei interesaţi cade exclusiv în competinţa şi responsabilitatea guvernului danez.În măsura posibilului şi fără responsabilitate pentru autorităţile române, acestea vor furniza autorităţilor daneze, la cerea lor, informaţiile necesare pentru repartizare.  +  Articolul 6Prezentul Acord va fi ratificat cat mai curând posibil. El va intra în vigoare în ziua în care va avea loc la Copenhaga schimbul instrumentelor de ratificare.Făcut la Bucureşti, în dublu exemplar, la 17 martie 1960.Pentru Republica Populara Românăss. Clement GavrilescuPentru Regatul Danemarceiss.Karl Fr. Hasle--------