ORDIN nr. 16 din 20 februarie 2019pentru modificarea Metodologiei de stabilire a compensațiilor bănești între utilizatorii racordați în etape diferite, prin instalație comună, la rețele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 180/2015
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 26 februarie 2019  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (7^1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de stabilire a compensațiilor bănești între utilizatorii racordați în etape diferite, prin instalație comună, la rețele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 180/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 7 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prezenta metodologie se aplică de către operatorii de rețea, pentru stabilirea valorii compensației plătite de un dezvoltator sau de un utilizator din afara ansamblului de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, pentru utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public finanțate de primul dezvoltator, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Regulamentul de racordare.2. Anexa nr. 5 la metodologie se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 20 februarie 2019.Nr. 16.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 5 la metodologie)
  Determinarea compensațiilor plătite de un dezvoltator sau un utilizator din afara ansamblului de blocuri de locuințe
  și/sau de locuințe individuale, pentru utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public finanțate de un prim dezvoltator
  1. Dezvoltatorul/Utilizatorul nou este obligat să plătească o compensație pentru utilizarea în comun a rețelei electrice finanțate de un prim dezvoltator, conform prevederilor art. 2 alin. (2) din metodologie, dacă încheie contractul de finanțare a rețelei, respectiv contractul de racordare la rețea în termen de cel mult 5 ani de la data punerii în funcțiune a rețelei finanțate de primul dezvoltator.2. Modul de calcul al compensației prevăzute la pct. 1 este următorul:a) Pentru rețeaua electrică de interes public finanțată de primul dezvoltator, operatorul de distribuție realizează, la depunerea cererii de finanțare, analiza de eficiență economică a investiției, în baza obligației prevăzute la pct. 6.2 din anexa nr. 3 a Regulamentului de racordare, pe baza energiei consumate de toți utilizatorii avuți în vedere în cererea de finanțare.b) La racordări ulterioare la rețeaua electrică de interes public finanțată de primul dezvoltator a altor rețele de interes public finanțate de dezvoltatori și/sau a instalațiilor de racordare a unor utilizatori din afara ansamblului de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, operatorul de distribuție reface analiza de eficiență economică a elementelor de rețea utilizate în comun, pe baza energiei totale consumate sau tranzitate de consumatorii avuți în vedere în cererile de finanțare depuse de dezvoltatori și/sau de utilizatorii individuali din afara ansamblului și stabilește:I_ef - cota eficientă din valoarea investiției utilizată în comun suportată de operatorul de distribuție;I_total-I_ef - cota ineficientă din valoarea investiției utilizată în comun suportată de utilizatorii racordați la rețea;Ief se definește ca fiind valoarea investiției pentru care sunt îndeplinite condițiile de eficiență prevăzute în Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.c) Operatorul de distribuție împarte cota de ineficiență între utilizatori pentru elementele de rețea folosite în comun, proporțional cu puterile aprobate.d) În urma stabilirii cotei de eficiență care îi revine operatorului de distribuție, a cuantumului din cota de ineficiență care îi revine primului dezvoltator și, respectiv, a cuantumului din cota de ineficiență care revine dezvoltatorului sau utilizatorului racordat ulterior, operatorul de distribuție regularizează sumele, astfel încât fiecare parte suportă cota de finanțare stabilită lalit. b) și c).e) Primul dezvoltator primește de la operatorul de distribuție cota de eficiență și prin intermediul operatorului de distribuție compensație de la următorii dezvoltatori sau utilizatori din afara ansamblului de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, pentru utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public finanțate de acesta, în condițiile prevăzute în regulamentul de racordare.Diagrama^1) de calcul al cotelor de participare la realizarea unei rețele de interes public finanțată inițial de către un prim dezvoltator^1) Diagrama este reprodusă în facsimil.3. În continuare se prezintă un model de calcul al compensației plătite de un dezvoltator pentru utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public realizată de un prim dezvoltator. Pentru cazul unui utilizator individual care utilizează în comun rețeaua electrică de interes public finanțată de un dezvoltator, se păstrează același principiu de calcul.Model^1) de calcul al compensației plătite de un dezvoltator pentru utilizarea în comun a rețelei electrice de interes public finanțate de un prim dezvoltator^1) Schema modelului de calcul este reprodusă în facsimil.1. Operatorul de distribuție (OD) realizează analiza de eficiență economică a investiției constând într-o rețea electrică de interes public finanțată de un prim dezvoltator pentru situația în care toți viitorii utilizatori din cadrul ansamblului sunt racordați, pe baza energiei consumate pe categorii de locuri de consum (în exemplul de calcul a fost luat în considerare consumul total de W_D1), în baza datelor din cadrul cererii depuse de dezvoltator.Se consideră că rezultatele analizei de eficiență economică sunt următoarele:– costul rețelei I_total = 160.000 lei;– cota de eficiență I_ef = 130.000 lei - suportată de operatorul de distribuție în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;– cota de ineficiență I_total–I_ef = 30.000 lei - suportată de dezvoltator;– coeficient de eficiență pe segmentul (1)-(4): X_ef^(1)-(4) = 130.000/160.000=81,25%.2. În situația în care un al doilea dezvoltator se racordează la rețeaua de interes public finanțată de primul dezvoltator, pentru rețeaua utilizată în comun (segmentul 1-3) OD reface analiza de eficiență economică pe baza energiei consumate pe categorii de locuri de consum, din ambele ansambluri de locuințe, luând în considerare situația în care toți utilizatorii sunt racordați (în modelul de calcul a fost avut în vedere consumul total W_D1 + D2).Calculul de eficiență va lua în considerare beneficiile aduse prin creșterea energiei electrice consumate, distribuite prin elementele de rețea folosite în comun (segmentul 1-3).Se consideră că rezultatele analizei de eficiență economică pentru segmentul folosit în comun (1)-(3) sunt următoarele:– cost segment (1)-(3): I^(1)-(3)_total = 150.000 lei;– cota de eficiență I_ef^(1)-(3) = 131.250 lei - suportată de operatorul de distribuție în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;– cota de ineficiență (I^(1)-(3)_total –I_ef^(1)-(3)) = 18.750 lei - suportată de cei doi dezvoltatori;– coeficientul de eficiență pe segment (1)-(3): X_ef^(1)-(3) = 131.250/150.000 = 87,5%;– coeficientul de eficiență pe segment (3)-(4) se păstrează la X_ef^(1)-(3) = 81,25%.3. Pentru segmentul (1)-(3) ce reprezintă elementele de rețea folosite în comun, operatorul de distribuție împarte cota de ineficiență între cei doi dezvoltatori, proporțional cu puterile aprobate pentru ansambluri, luând în considerare situația în care toți utilizatorii sunt racordați, astfel:
  SegmentX_ef [%]X^D1_inef [%]X^D2_inef [%]I_total [Lei]I_ef [Lei]I^D1_inef [Lei]I^D2_inef [Lei]
  1-3 (segment utilizat în comun)87,5%9,375%3,125%150.000131.25014.062,54687,5
  3-481,25%18,75%*10.0008.1251.875*
  TOTAL160.000139.37515.937,54.687,5
  * Dezvoltatorul 2 participă la cota de ineficiență doar pentru elementele folosite în comun (segmentul 1-3).
  4. În urma refacerii analizei de eficiență operatorul de distribuție regularizează sumele astfel încât:a) operatorul de distribuție va suporta suma de 139.375 lei reprezentând cota de eficiență a investiției și va fi restituită primului dezvoltator în condițiile prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul de racordare;b) primul dezvoltator va suporta suma de 15.937,5 lei din cota de ineficiență a investiției;c) al doilea dezvoltator va suporta suma de 4.687,5 lei din cota de ineficiență a investiției și va fi plătită primului dezvoltator sub formă de compensație, în condițiile prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul de racordare.
  -----