ACORD din 18 martie 1982între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind unificarea permiselor de trecere a frontierei de stat româno-ungare în interes de serviciu Guvernul României
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 34 din 6 iunie 1986  Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare, în dorinţa de a facilita controlul permiselor de trecere a frontierei de stat în interes de serviciu, au hotărât sa încheie prezentul acord privind unificarea acestor permise.În acest scop şi-au numit împuterniciţii lor:Guvernul Republicii Socialiste România, pe Victor Bolojan, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Populara Ungara;Guvernul Republicii Populare Ungare, pe generalul-locotenent Ladvanszky Karoly, adjunct al ministrului afacerilor interne al Republicii Populare Ungare, care, după schimbul împuternicirilor, găsite în buna şi cuvenită forma,au convenit asupra următoarelor:  +  Articolul 1 (1) Cetăţenii Republicii Socialiste România şi cetăţenii Republicii Populare Ungare trec frontiera de stat româno-ungara pentru îndeplinirea sarcinilor izvorite din aplicarea tratatelor, acordurilor şi convenţiilor în vigoare între cele doua state, pe baza unui permis de trecere a frontierei, stabilit în prezentul acord, denumit în continuare permis. (2) În permis vor fi înscrise tratatul, acordul sau convenţia în baza căruia a fost eliberat, datele personale ale titularului permisului, valabilitatea acestuia, punctele de trecere a frontierei, precum şi sectorul unde urmează să-şi îndeplinească activitatea.În permis vor fi menţionate, de asemenea, drepturile şi obligaţiile titularului permisului, prevăzute în tratatul, acordul sau convenţia în baza căruia aceasta se eliberează. (3) Permisul va fi tipărit în limba română şi limba ungara.Modelul permisului este cel prevăzut în anexa nr. I care face parte integrantă din prezentul acord.  +  Articolul 2 (1) Permisul va fi eliberat cetăţenilor români de către organele competente ale Ministerului de Interne al Republicii Socialiste România, iar cetăţenilor unguri, de către organele competente ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Populare Ungare. (2) permisul nu este supus vizei organului competent al celeilalte părţi contractante.  +  Articolul 3 (1) Permisul da dreptul la un număr nelimitat de treceri ale frontierei de stat. (2) Valabilitatea permisului este de 5 ani de la data eliberării şi poate fi prelungit pentru un nou termen de 5 ani.  +  Articolul 4 (1) Titularul permisului este obligat să respecte legislaţia statului pe teritoriul căruia sa afla. (2) Trecerea pe teritoriul celuilalt stat este permisă numai în sectorul unde urmează să-şi îndeplinească activitatea şi pe perioada de timp înscrisă în tratatul, convenţia sau acordul în baza căruia s-a eliberat permisul. (3) pentru executarea unor lucrări temeinic justificate, în cazuri de boala, accidente, care necesita îngrijiri medicale, precum şi alte cazuri neprevăzute, se permite rămânerea pe teritoriul celuilalt stat pe o durată mai mare decât cea prevăzută în permis. În asemenea cazuri, aprobările se dau de către organele competente ale celor două părţi contractante.  +  Articolul 5 (1) În scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu, titularul permisului poate trece frontiera şi prin alte locuri decât punctele de control pentru trecerea frontierei. (2) Trecerea frontierei prin alte locuri decât punctele de control pentru trecerea frontierei trebuie anunţată, în prealabil, organelor de paza a frontierei. Organul de paza a frontierei, înainte de trecerea frontierei, informează despre aceasta organul de paza a frontierei al celeilalte părţi contractante, indicând locul şi data trecerii frontierei, sectorul unde urmează să-şi îndeplinească sarcina de serviciu pe teritoriul celuilalt stat şi durata şederii. Trecerea frontierei se va efectua numai atunci cînd organul competent al celeilalte părţi contractante şi-a dat acordul. (3) Trecerea frontierei prin alte locuri decât punctele de control pentru trecerea frontierei - în afară cazurilor excepţionale - nu se poate efectua decât pe timp de zi, de la răsăritul pînă la apusul soarelui.  +  Articolul 6 (1) Personalul tehnic şi auxiliar necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu, care nu dispune de permis, poate trece frontiera împreună cu o persoană titulara de permis, pe baza unei liste nominale şi a buletinului de identitate sau a legitimatiei de serviciu prevăzută cu fotografie.Modelul listei nominale este cel prevăzut în anexa nr. II, care face parte integrantă din prezentul acord. (2) În lista nominală nu pot figura decât maximum 20 persoane de fiecare titular de permis.Lista nominală se întocmeşte de organul care ordonă lucrările şi va fi avizată de organul competent al Ministerului de Interne sau de paza a frontierei al părţii contractante ai carei cetăţeni sînt cei care figurează în lista. (3) Lista nominală se întocmeşte în patru exemplare, în limba statului căruia îi aparţin cetăţenii. Primul exemplar rămîne la titularul permisului, al doilea la organul care a întocmit lista, al treilea la organul care permite ieşirea, iar al patrulea la organul care accepta intrarea. (4) Drepturile şi obligaţiile persoanelor înscrise în lista nominală sînt identice cu cele ale persoanei posesoare de permis.  +  Articolul 7Titularul permisului este obligat sa anunţe fără întîrziere pierderea sau distrugerea permisului organului care l-a eliberat. Dacă pierderea sau distrugerea permisului a avut loc pe teritoriul celuilalt stat, va fi anuntat cel mai apropiat organ al Ministerului de Interne al statului respectiv, care îi va elibera o adeverinta în scopul reintoarcerii în ţara.  +  Articolul 8Organele competente ale părţilor contractante sînt autorizate sa refuze intrarea sau sa revoce dreptul de şedere a persoanei posesoare de permis sau a celei înscrise în lista nominală, în situaţia în acre aceasta nu respecta legile tarii pe teritoriul căreia se afla ori foloseşte permisul în alt scop decât cel pentru care a fost eliberat.  +  Articolul 9Problemele litigioase ivite pe timpul aplicării acordului vor fi soluţionate de către organele competente ale ministerelor de interne ale celor două părţi contractante, în cadrul legăturilor lor directe.  +  Articolul 10 (1) pe data intrării în vigoare a prezentului acord încetează valabilitatea dispoziţiilor referitoare la permisele de trecere a frontierei de stat în interes de serviciu, prevăzute în tratatul şi convenţiile încheiate între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare, după cum urmează:- Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind organizarea serviciului de frontieră în statia comuna Curtici, semnat la Bucureşti la 22 martie 1960;- Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind înfiinţarea punctului rutier Bors, semnată la Bucureşti la 30 septembrie 1962;- Tratatul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind regimul frontierei de stat româno-ungare şi colaborarea în problemele de frontieră, semnat la Budapesta la 13 iunie 1963;- Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare pentru reglementarea problemelor hidrotehnice referitoare la apele ce formează frontiera de stat sînt intretaiate de frontieră, semnată la Bucureşti la 3 noiembrie 1969. (2) În mod corespunzător îşi pierd valabilitatea dispoziţiile referitoare la permisele de trecere a frontierei în interes de serviciu, prevăzute în regulamentele elaborate în baza tratatului şi convenţiilor menţionate la pct. 1.  +  Articolul 11Permisele de trecere a frontierei în interes de serviciu eliberate anterior rămîn valabile în continuare timp de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului acord.  +  Articolul 12Organele competente ale părţilor contractante îşi vor transmite, reciproc, pe cale diplomatică, cu cel puţin 30 de zile înainte de darea în folosinţă, modelul permisului şi fascimilul ştampilei folosit la eliberarea permisului.  +  Articolul 13Dispoziţiile acordului se aplică şi acelor reglementări referitoare la permisele de trecere a frontierei de stat în interes de serviciu prevăzute în tratatele, convenţiile şi acordurile ce se vor încheia între cele doua părţi contractante după intrarea în vigoare a prezentului acord.  +  Articolul 14 (1) Acordul va fi supus aprobării şi va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data schimbului de note pe cale diplomatică. (2) Acordul este valabil pe timp de 5 ani, socotiţi de la data intrării în vigoare. Dacă nici una dintre părţile contractante nu-l va denunta cu 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate, acordul se prelungeşte pe o noua perioada de 5 ani.Încheiat la Budapesta la 18 martie 1982, în doua exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba ungara, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.Din partea Guvernului Republicii Socialiste România, Victor Bolojan Din partea Guvernului Republicii Populare Ungare, Karoly Ladvanszky  +  Anexa 1    pagina 1    Coperta    REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA                Stema Stema               Permis Permis       de trecere a frontierei de trecere a frontierei în baza Acordului                                      dintre Guvernul Republicii Socialiste                                      România şi Guvernul Republicii Populare                                      Ungare privind unificarea permiselor de                                      trecere a frontierei de stat româno-ungare                                      în interes de serviciu,                                      încheiat la Budapesta la 18 martie 1982.    Seria ............... şi nr. ..................    Permisul conţine .................... pagini.____________    Se întocmeşte în limba statului care îl eliberează.    Permisul se scrie în limba română şi limba ungara.    pagina 2    Numele ..........................................    Prenumele .......................................    Data naşterii: anul, luna, ziua .................    Domiciliul ......................................    Calitatea .......................................    pagina 3    FOTOGRAFIA    Observaţii:    Se va aplica ştampila timbru sec, a organului emitent, pe coltul fotografiei.                ....................................                       Semnatura titularului    pagina 4    Valabil pînă la:    Anul ............ luna ........... ziua .................    Data emiterii ...........................................    Semnatura ...............................................    Ştampila    Prelungit pînă la:    Anul................. luna .......... ziua ..............    Data ....................................................    Semnatura ...............................................    Ştampila    paginile 5 şi 6    Permisul autoriza trecerea frontierei prin punctul de trecere a frontierei ................... în scopul executării de lucrări, în sectorul ................. ........................................................................     Data .........................................    Semnatura ....................................    Ştampila    pagina 7    Înregistrări oficiale ale organului emitent.    pagina 8    Înregistrări oficiale ale organului care permite intrarea, cu privire la prelungirea termenului de şedere.    paginile 9 şi 10    Drepturile şi obligaţiile persoanei care deţine permisul.  +  Anexa 2                  LISTA NOMINALĂcuprinzînd persoanele care, în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu,pot trece frontiera de stat româno-ungara pe la punctul de trecere a frontierei................................................................................în afară punctului de trecere a frontierei, la borna de hotar nr. ..............Numele şi prenumele persoanei care poseda permisul ......................................................... Numărul permisului ................................
    Nr. crt.Numele si prenumeleNumarul buletinului de identitate sau al legitimatiei de serviciu
    1.    
    2.    
    3.    
    .....    
    20.    
    Locul si data eliberarii, semnatura si stampila celui care a ordonat lucrarile.
    Valabil pana in anul ............. luna ................ ziua ...............
    Semnatura si stampila organului competent al Ministerului de Interne sau de paza a frontierei.
    Data ........................................
  ---------