HOTĂRÂRE nr. 52 din 30 ianuarie 2019privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 februarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i se acordă gratuit 2 porții de fructe și/sau legume, 2 porții de lapte, o porție de produse lactate și 5 porții de produse de panificație, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinații.2. La articolul 4, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, optează, în funcție de preferințe și buget, pentru măsurile educative pe care le vor implementa pe perioada cursurilor anilor școlari din perioada 2018-2023 și vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puțin o măsură educativă care însoțește distribuția de fructe și legume și cel puțin o măsură educativă care însoțește distribuția de lapte și produse lactate.(4) În funcție de specificul măsurilor educative pe care le vor implementa, autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, vor beneficia de asistență din partea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, a direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București și din partea direcțiilor județene pentru agricultură/a municipiului București, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.(5) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligația informării Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu privire la măsurile educative realizate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate, în special cu privire la desfășurarea orei de educație pentru sănătate ca materie opțională.3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăților către furnizori și prestatori sunt președinții consiliilor județene și primarii municipiilor, orașelor, comunelor/sectoarelor municipiului București.4. La articolul 7, alineatele (1), (2), (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Procedurile de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de furnizare a produselor prevăzute la art. 2 lit. a) și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1) se organizează la nivel județean și/sau local și se stabilesc potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.(2) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, sunt responsabile de elaborarea documentațiilor de atribuire și a documentelor-suport ale acestora, organizarea procedurilor de achiziție publică, desemnarea câștigătorilor, încheierea contractelor/acordurilor-cadru cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea și controlul distribuției produselor și al desfășurării măsurilor educative.…………………………………………………………………(7) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, nu sunt considerate intermediari.…………………………………………………………………(9) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligația urmăririi respectării contractelor/acordurilor-cadru încheiate cu furnizorii, inclusiv la momentul furnizării fructelor, legumelor, laptelui și a produselor lactate și produselor de panificație în unitățile de învățământ.5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Produsele, transportul și distribuția acestora la unitățile de învățământ se contractează de autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate cu această destinație de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de preșcolari și elevi beneficiari comunicat de inspectoratele școlare județene/al municipiului București, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.6. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: (4) Preșcolarul/Elevul prezent la cursuri poate consuma mai mult de o porție de produs în aceeași zi, ca urmare a redistribuirii produselor neconsumate din motive obiective, dar ajutorul financiar al Uniunii Europene se va solicita potrivit prevederilor art. 3 alin. (3).(5) Pentru săptămâna «Școala altfel», preșcolarii/elevii prezenți care efectuează excursii sau tabere pot consuma o porție de produs în ziua/zilele respective, dar ajutorul financiar al Uniunii Europene nu se va solicita pentru cantitățile aferente.7. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1), precum și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, și directorii unităților de învățământ răspund în mod direct de buna desfășurare a Programului pentru școli al României, având următoarele obligații:…………………………………………………………………(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, primesc din partea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în termen de 14 zile de la finalizarea fiecărui semestru școlar, centralizarea cantității de produse distribuite per categorie de produs, în funcție de numărul preșcolarilor și elevilor prezenți în semestrul precedent, pe care o vor corela cu situația existentă la furnizor, cu asigurarea respectării regulilor specificate în ghidul solicitantului elaborat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.8. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Pentru participarea la Programul pentru școli al României, autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, se constituie ca solicitanți de ajutor financiar din «Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)» pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate și pentru implementarea măsurilor educative aferente în unitățile de învățământ și depun în acest sens la centrele județene/al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură angajamentele scrise prevăzute la art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei.9. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1), autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligația depunerii cererilor de plată la centrele județene/al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru solicitarea ajutorului financiar din FEGA.10. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Solicitanții de ajutor, aprobați conform prevederilor art. 6 alin. (1) - (3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei, își actualizează angajamentele asumate pentru implementarea măsurilor educative aferente, prevăzute la art. 10 alin. (1), în funcție de situația impusă.11. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Pentru anul școlar din perioada 2018-2019, Programul pentru școli al României nu prevede acordarea de ajutor financiar din FEGA pentru costurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d) și e) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei.12. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se constituie la nivelul județelor și al municipiului București o comisie, denumită în continuare comisie, alcătuită din: prefect, președintele consiliului județean, primarii municipiilor, orașelor, comunelor/sectoarelor municipiului București, după caz, un reprezentant al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, un reprezentant al direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene/a municipiului București, un reprezentant din cadrul departamentului de supraveghere în sănătate publică din cadrul direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, un reprezentant din cadrul structurii de supraveghere a factorilor de mediu al direcției generale regionale a finanțelor publice/ administrației județene a finanțelor publice, un reprezentant al comisariatului județean pentru protecția consumatorilor/al municipiului București, un reprezentant al direcției agricole județene/al municipiului București și un reprezentant al oficiului fitosanitar județean/al municipiului București.(2) Coordonatorul comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul, care aprobă prin ordin componența nominală a acesteia, la propunerile instituțiilor din care este constituită.(3) Comisia prevăzută la alin. (1) constituită pentru implementarea Programului pentru școli al României are următoarele responsabilități pentru distribuție produse și pentru realizarea măsurilor educative: a) în funcție de specificul local și posibilitățile organizatorice și cu încadrarea în sumele alocate județului sau sectoarelor municipiului București, după caz, autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, decid asupra listei produselor, în baza art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, care vor fi distribuite conform prevederilor art. 3 alin. (3) și a măsurilor educative aferente conform prevederilor art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru anul școlar în cauză și în urma consultării comisiei;b) comisia informează publicul larg, lunar, prin mijloacele de informare în masă adecvate, despre implementarea Programului pentru școli al României în județul și sectorul municipiului București respectiv;c) inspectoratul școlar județean/al municipiului București asistă autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, după caz, în punerea în aplicare a măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1), având responsabilitatea ca preșcolarii/elevii care nu participă la activități educative practice să beneficieze de activități curriculare, extracurriculare și extrașcolare, având ca tematică beneficiile consumului de fructe și legume proaspete și de lapte și produse lactate.(4) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, adoptă deciziile prevăzute la alin. (3) lit. a) înainte de demararea Programului pentru școli al României și le aduc la cunoștința comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare.(5) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, informează comisia cu privire la câștigătorii desemnați în urma organizării procedurilor de achiziție publică prevăzute la art. 7 alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea acestora.(6) Consiliile județene și consiliile locale colaborează și își distribuie responsabilitățile înainte de demararea Programului conform procedurii privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale, prevăzută în anexa nr. 6.13. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Autoritățile competente la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, au obligația transmiterii tuturor datelor solicitate referitoare la Programul pentru școli al României Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Sănătății și Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, după caz.(2) Dacă o autoritate competentă la nivel local prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, nu respectă obligațiile prevăzute în cadrul Programului pentru școli al României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură poate aplica prevederile art. 7 și 8 din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei14. La anexa nr. 1, capitolul II litera A, punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:8. Perioada de consum a fructelor și legumelor se stabilește conform legislației UE și naționale în vigoare.15. La anexa nr. 1, capitolul II litera B, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. Perioada de consum a produselor se stabilește conform legislației UE și naționale în vigoare.16. La anexa nr. 1, capitolul II, litera C se modifică și va avea următorul cuprins:C. Produse de panificație1. Se vor distribui:– corn sau baton ambalat, din făină integrală/dietetică, care pot conține adaos de zaharuri și grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;– covrigi simpli sau biscuiți uscați, ambalați, din făină integrală/dietetică, care pot conține adaos de zaharuri și grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008.2. Porția produselor de panificație, în funcție de tipul produsului, va avea 80 grame pentru corn și baton sau echivalentul valorii energetice a acestora pentru covrigi simpli sau biscuiți uscați.3. Pentru diversificare, făina integrală/dietetică folosită la prepararea produselor de panificație poate conține amestecuri de semințe de floarea-soarelui, dovleac, susan, in și/sau mac.4. Perioada de consum pentru corn sau baton ambalat se stabilește de producător, fără a depăși 7 zile de la data fabricației. Pentru celelalte produse de panificație se vor respecta prevederile legislației în vigoare referitoare la informarea consumatorilor.17. La anexa nr. 1, capitolul III, literele f) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins: f) data durabilității minimale, definită în Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, sub forma: «a se consuma, de preferință înainte de data…», urmată de înscrierea necodificată a zilei, lunii și anului sau de indicarea locului unde este înscrisă data. Legumele și fructele care nu au suferit operațiuni de curățare, tăiere sau un tratament similar sunt scutite de indicarea datei durabilității minimale;…………………………………………………………………k) mențiunea «Produs distribuit gratuit în cadrul Programului pentru școli conform Ordonanței Guvernului nr. 13/2017. Interzisă comercializarea!» sau mențiunea «Produsele sunt distribuite gratuit conform Hotărârii Guvernului nr. 640/2017. Este interzisă comercializarea!18. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Contractele/Acordurile-cadru de furnizare a produselor aferente Programului pentru școli pentru elevi și preșcolari aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate, în condițiile legii, fără posibilitatea de prelungire, cu încadrarea în sumele alocate anilor școlari din perioada 2018-2023.(2) Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică aflate în curs de desfășurare continuă să se deruleze potrivit legislației aplicabile la momentul inițierii lor.(3) Produsele care se vor distribui în baza contractelor/acordurilor-cadru încheiate potrivit alin. (1) și (2) până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt eligibile pentru plata ajutorului financiar FEGA.  +  Articolul IIIPrin excepție de la prevederile pct. 1.4 din cap. I al anexei nr. 6 „Procedura privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale“ la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul școlar 2018-2019, perioada de timp de aplicare este de maximum 15 zile lucrătoare de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, interimar,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  George Ciamba
  București, 30 ianuarie 2019.Nr. 52.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017)
  PROCEDURĂ
  privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale
   +  Capitolul I Dispoziții generale și responsabilități1.1. Prezenta procedură privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale, denumită în continuare procedură, stabilește modul de colaborare și distribuire a responsabilităților între consiliile județene și locale înainte de demararea Programului pentru școli al României. 1.2. Autoritățile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru școli sunt consiliul județean și/sau consiliul local.1.3. Autoritățile prevăzute la pct. 1.2 trebuie să comunice și să se informeze reciproc asupra tuturor aspectelor referitoare la demararea programului, prin mijloace cum sunt: fax, e-mail sau poștă.1.4. Pentru o bună aplicare a Programului pentru școli al României, în funcție de specificul local și posibilitățile organizatorice și cu încadrarea în sumele alocate județului sau municipiului București, după caz, consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, colaborează cu consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București, după caz, și stabilesc de comun acord un termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului cu această destinație de adoptare a hotărârilor cu privire la asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel județean și/sau local.1.5. În situația adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului de către consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București, acestea informează consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, despre hotărârea adoptată, în termen de 5 zile. 1.6. În situația în care unele consilii locale au hotărât neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București organizează și derulează procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României, doar în respectivele unități administrativ-teritoriale.  +  Capitolul II Implementarea Programului pentru școli2.1. În situația în care consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau sectoarelor municipiului București adoptă hotărâri privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, acestea organizează și derulează aceste proceduri.2.2. În situația prevăzută la pct. 1.6, consiliile județene organizează și derulează procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, conform deciziei adoptate de Comisia prevăzută la art. 18 alin. (1) din hotărâre și în baza hotărârii emise de autoritățile deliberative, conform art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.2.3. În situația prevăzută la pct. 2.1, sumele alocate pentru finanțarea Programului pentru școli se reflectă în bugetele locale ale municipiilor, orașelor sau comunelor, la partea de venituri cu ajutorul indicatorului 11.02.01 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor“, iar în bugetele sectoarelor municipiului București cu ajutorul indicatorului 11.02.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București“.Operațiunea de alocare a sumelor din bugetul județelor în bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor se face prin diminuarea indicatorului 11.02.01 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor“ de la nivelul bugetului județului și majorarea corespunzătoare a aceluiași indicator la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor.La partea de cheltuieli a bugetelor locale, din punctul de vedere al clasificației funcționale a indicatorilor bugetelor locale, creditele bugetare destinate finanțării Programului pentru școli se vor reflecta la capitolul 65.02 „Învățământ“, subcapitolul 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului“, în bugetul propriu al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe codul de identificare fiscală al acesteia. Din punctul de vedere al clasificației economice a indicatorilor, creditele bugetare destinate finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli se vor reflecta la titlul 57 „Asistență socială“, articolul 57.02 „Ajutoare sociale“, alineatul 57.02.02 „Ajutoare sociale în natură“.  +  Capitolul III Dispoziții finale3.1. Pe parcursul derulării Programului pentru școli al României, precum și după finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente, monitorizarea este asigurată de consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, în colaborare cu consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București.3.2. Centralizarea și transmiterea datelor referitoare la implementarea Programului pentru școli al României, către autoritățile competente naționale, se realizează de către consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București.
  -----