DECIZIE nr. 15 din 1 februarie 2019privind aprobarea Calendarului principalelor activități pe anul 2019 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2019  Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 2.860.083 din 9 ianuarie 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/456 din 28 ianuarie 2019, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Calendarul principalelor activități pe anul 2019 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ce va fi actualizat prin consensul membrilor Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 1 februarie 2019.Nr. 15.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  principalelor activități pe anul 2019 ale Grupului de lucru
  interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice
  Nr. crt.ObiectivActivitateTermen Structuri responsabile
  Asigurarea unui cadru normativ coerent și unitar de acțiune, la nivel național, în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene
  1.Realizarea concordanței cadrului legal și procedural cu evoluțiile în domeniul de referință• Elaborarea proiectului Deciziei prim-ministrului pentru modificarea și completarea Deciziei prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, cu modificările ulterioareTrimestrul I 2019• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  • Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea unei noi Strategii naționale privind protecția infrastructurilor critice • Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2010 privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, cu modificările ulterioare • Elaborarea proiectului Deciziei prim-ministrului pentru modificarea și completarea Deciziei prim-ministrului nr. 166/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea/echivalarea/revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructură critică națională/europeană, a structurii-cadru a planului de securitate al proprietarului/ operatorului/administratorului deținător de infrastructură critică națională/europeană și a atribuțiilor ofițerului de legătură pentru securitate din cadrul compartimentului specializat desemnat la nivelul autorităților publice responsabile și la nivelul proprietarului/operatorului/ administratorului de infrastructură critică națională/ europeanăTrimestrul IV 2019
  Coordonarea unitară a procesului de identificare și desemnare a infrastructurilor critice naționale/europene și de elaborare a planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de ICN/ICE
  1.Revizuirea documentelor specifice procesului de identificare și desemnare a infrastructurilor critice naționale/europene• Elaborarea/Revizuirea ordinelor pentru stabilirea criteriilor sectoriale și a pragurilor critice aferente sectoarelor și subsectoarelor definite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010, cu modificările și completările ulterioareTrimestrul II 2019• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile • Proprietarii/Operatorii/ Administratorii de ICN/ICE
  • Revizuirea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale și stabilirea nivelului de criticitate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2011^1
  2.Coordonarea revizuirii periodice a procesului de identificare și desemnare a infrastructurilor critice naționale/europene din responsabilitatea fiecărei APR și actualizarea listelor cu infrastructurile critice naționale• Parcurgerea etapelor obligatorii ale procesului de identificare și desemnare a ICN/ICE • Centralizarea listelor cu potențiale ICN/ICE rezultate în urma procesului de identificare și desemnare • Formularea propunerilor și transmiterea listelor la CNCPIC sub semnătura conducătorului fiecărei autorități publice responsabile • Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea/completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale, cu modificările și completările ulterioareTrimestrul IV 2019• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  3.Elaborarea planurilor de securitate ale proprietarilor/ operatorilor/administratorilor de ICN/ICE în conformitate cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale, cu modificările și completările ulterioare• Realizarea demersurilor în vederea transmiterii spre avizare către conducătorul autorității publice responsabile a planului de securitate al operatorului/a documentelor ce urmează a fi echivalate cu planul de securitate al operatorului • Informarea Centrului național de coordonare a protecției infrastructurilor critice cu privire la finalizarea etapeiTrimestrul I 2019• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  Creșterea nivelului de protecție a infrastructurilor critice naționale/europene
  1.Organizarea cadrului general pentru desfășurarea în condiții de eficiență a procesului de evaluare și revizuire a planurilor de securitate ale operatorilor• Actualizarea/Revizuirea planurilor de securitate ale operatorilor de către proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naționalePermanent• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  2.Dezvoltarea instrumentelor instituționale și a mecanis-melor operaționale pentru realizarea unui management eficient al protecției infrastructurilor critice naționale• Continuarea demersurilor în vederea realizării mecanismului de comunicare și avertizare timpurieÎn funcție de resursele financiare alocate• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  • Realizarea unor exerciții de testare a viabilității planului de securitate al operatorului
  • Participarea în comun la activități de pregătire și verificare privind modul de implementare a măsurilor de protecție a infrastructurilor critice naționale/europenePermanent
  • Completarea fișelor de incident de securitate elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii GLIPIC nr. 7Permanent • Autoritățile publice responsabile • Proprietari/Operatori/ Administratori de ICN/ICE
  Coordonare și control
  1.Verificarea capacității APR și POA de a gestiona în mod eficient activitățile de protecție a infrastructurilor critice naționale și europene din responsabilitate• Elaborarea, la nivelul fiecărei autorități publice responsabile, a planurilor de control pentru anul următor și înaintarea lor spre aprobare conducătorului autorității publice responsabileAnual• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  • Elaborarea, la nivelul CNCPIC, a planului de control în domeniul protecției infrastructurilor critice la nivel național și înaintarea spre aprobare prim-ministrului Trimestrul I 2019
  • Organizarea și executarea de controale tematice și inopinate pentru sprijinirea și îndrumarea metodologică și procedurală a personalului desemnat OLS și a compartimentelor specializateConform calendarului aprobat de prim-ministru
  Creșterea nivelului de pregătire
  1.Realizarea pregătirii în sistem integrat a specialiștilor în domeniul de referință• Identificarea nevoilor de pregătire a OLS și inițierea demersurilor pentru asigurarea pregătirii acestora • Continuarea activităților de pregătire continuă a ofițerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naționale/europene prin includerea în programele de pregătire a unor teme specificePermanent• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Autoritățile publice responsabile • Proprietari/Operatori/ Administratori
  2.Autorizarea ofițerilor de legătură pentru securitatea ICN/ICE• Elaborarea proiectului Deciziei prim-ministrului privind aprobarea Metodologiei de autorizare a ofițerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naționale/europeneTrimestrul I 2019• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  • Stabilirea calendarului pentru autorizarea OLSConform planificării
  3.Dezvoltarea comunicării și cooperării cu societatea civilă, mediul academic, comunitatea științifică, sectorul privat și alte organisme neguverna-mentale pentru creșterea schimbului de informații în domeniul protecției infrastructurilor critice și promovarea culturii de securitate• Organizarea și participarea la conferințe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru etc. pentru diseminarea informațiilor și valorificarea experienței în domeniul protecției infrastructurilor critice, inclusiv pentru facilitarea absorbției de fonduri europene Conform programului activităților• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Autoritățile publice responsabile
  Asigurarea secretariatului tehnic al Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice
  1.Elaborarea proiectului Calendarului principalelor activități ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice pe anul 2020 • Identificarea priorităților • Preluarea, în conținutul documentului, a activităților ce nu au fost finalizate în anul curent • Prezentarea proiectului în cadrul ședinței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice pentru adoptarea documentuluiDecembrie 2019• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional
  2.Organizarea și desfășu-rarea ședințelor lunare ale Grupului de lucru interinstituțional și reali-zarea informărilor de stadiu• Stabilirea agendei • Organizarea ședinței • Elaborarea documentațieiUltima decadă a fiecărei luni• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice
  3.Monitorizarea stadiului îndeplinirii obiectivelor• Stadiul realizării sarcinilor stabilite în ședințele Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor criticeLunar• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice
  • Stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Planul de implementare a Strategiei naționale privind protecția infrastructurilor critice și transmiterea la Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice a datelor legate de stadiul îndeplinirii activitățilorAnual• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  4.Informarea prim-ministrului cu privire la evoluțiile înregistrate în domeniul protecției infrastructurilor critice• Elaborarea, pe baza datelor comunicate de autoritățile publice responsabile, a raportului anual către primministru cu privire la stadiul derulării activităților pe linia protecției infrastructurilor critice naționale/europene și înaintarea acestuia prim-ministruluiAnual• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  • Elaborarea raportului-sinteză privind tipurile de riscuri, amenințări și vulnerabilități identificate la nivelul fiecărei infrastructuri critice naționaleDecembrie 2019• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Autoritățile publice responsabile
  Cooperare internațională
  1.Intensificarea schimbului de date și informații specifice domeniului protecției infrastructurilor critice• Participarea la activități organizate sub egida CE și NATO sau la invitația statelor membre și organismelor internaționale în domeniul protecției infrastructurilor criticeConform calendarului de desfășurare• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Autoritățile publice responsabile
  2.Informarea CE cu privire la numărul de ICE desemnate pe fiecare sector, precum și cu privire la numărul de state membre dependente de fiecare ICE desemnată• Elaborarea de către CNCPIC a informării și transmiterea acesteia către CE pe canalul oficial al punctelor naționale de contactConform termenelor stabilite• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice
  3.Elaborarea și transmi-terea către CE a unui raport-sinteză cu date generale privind tipurile de riscuri, amenințări și puncte vulnerabile identi-ficate în fiecare dintre sectoarele în care a fost desemnată o ICE și care se află pe teritoriul național• Elaborarea de către APR deținătoare de ICE a unor rapoarte-sinteză cu date generale privind tipurile de riscuri, amenințări și puncte vulnerabile identificate în fiecare dintre sectoarele în care a fost desemnată o ICE și transmiterea acestora la CNCPIC • Elaborarea de către CNCPIC a raportului-sinteză, înaintarea către prim-ministrul Guvernului pentru aprobare și transmiterea acestuia către CE pe canalul oficial al punctelor naționale de contactConform termenelor stabilite• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Autoritățile publice responsabile
  ^1Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2011 pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării potențialelor infrastructuri critice naționale și privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale și stabilirea nivelului de criticitate.
  -----