ORDIN nr. 167 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 316 alin. (8), (9), alin. (11) lit. h) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, cu completările ulterioare, precum și avizul conform comunicat de Ministerul Finanțelor Publice prin Adresa nr. 781.399 din 30 ianuarie 2019,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 3 octombrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului «Declarație pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare», prevăzut în anexa nr. 7.(2) Declarația pe propria răspundere se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune prin transmiterea fișierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(3) Declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fișier ZIP și se atașează la fișierul PDF.2. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc zece noi alineate, alineatele (5)-(14), cu următorul cuprins: (5) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pot depune la organul fiscal competent, împreună cu declarația de mențiuni - formular 010, dovada transmiterii declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 6^1.(6) La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA prevăzute la alin. (5), însoțită de dovada depunerii declarației pe propria răspundere în condițiile prevăzute la art. 6^1, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent procedează la verificarea îndeplinirii de către persoana impozabilă a obligației de a transmite declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților.(7) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (5) nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat dacă depun declarația pe propria răspundere în condițiile prevăzute la art. 6^1, fără erori de validare.(8) În alte situații decât cele de la alin. (7) se aplică procedura prevăzută în anexa nr. 2.(9) În soluționarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA prevăzută la alin. (5), depusă de persoanele impozabile în condițiile prevăzute la alin. (7), sunt aplicabile, în mod corespunzător, reglementările în vigoare privind Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(10) Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA depusă de persoanele impozabile potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la alin. (7), se emite în ziua depunerii solicitării.(11) În urma emiterii deciziei, compartimentul de specialitate transmite către compartimentul de evaluare solicitările de înregistrare în scopuri de TVA.(12) În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA în condițiile prevăzute la alin. (7), compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în declarația pe propria răspundere.(13) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate potrivit alin. (12), compartimentul de evaluare constată că informațiile înscrise în declarația pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în evidențele organului fiscal, transmite către Direcția generală antifraudă fiscală o adresă în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun.(14) Compartimentul de evaluare anexează la adresa menționată la alin. (13) solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzută la alin. (5), precum și declarația pe propria răspundere.3. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.4. În anexa nr. 1, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, care depun, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 6^1 din ordin, împreună cu declarația de mențiuni - formularul 010, se efectuează de către compartimentul de specialitate.5. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru care procedura de evaluare a riscului fiscal nu a fost finalizată până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu data de 1 februarie 2019.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mihaela Triculescu
  București, 30 ianuarie 2019.Nr. 167.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 2.856/2017)
  DECLARAȚIE^1)
  pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA,
  potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  ^1) Perioada de valabilitate a declarației pe propria răspundere în evidențele organului fiscal este de 30 de zile de la data transmiterii acesteia prin mijloace electronice. În cazul în care se transmit mai multe declarații pe propria răspundere aferente unei singure declarații de mențiuni (formular 010), organul fiscal va considera valabilă ultima declarație transmisă. Orice declarație pe propria răspundere transmisă după data la care a fost demarată procedura de înregistrare în scopuri de TVA nu se consideră validă.I. Date de identificare a persoanei impozabileDenumire ..........................................................Forma de organizare .........................................Cod de identificare fiscală ................................II. Domiciliul fiscalJudeț ..............................., sector .........., localitate ....................................., str. .................................. nr. ........., bl. .........., sc. ........., et. ........., ,ap. ........., cod poștal .........., telefon ......................., fax.........................., e-mail .........................III. Declarație pe propria răspundere1. Date privind administratorii^2)/asociații^3) persoane fizice ai persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVASubsemnatul, ...................................... (numele și prenumele), cetățean .........., născut la data de .......... în localitatea .........., domiciliat în .........., str. ....................... nr. .........., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., sectorul/județul ........................, țara de rezidență fiscală ..............., tip act de identitate .........., seria și nr. act de identitate ........................., data emiterii .........., autoritatea emitentă .........., țara autorității emitente ...................., CNP/NIF^4) ..........................., în calitate de administrator/asociat al persoanei impozabile, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:^2) Prin administrator se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice.^3) Prin asociat se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații.^4) În situația în care persoana respectivă deține mai multe NIF-uri se va alege unul dintre ele.2. Date privind administratorii^2)/asociații^3) persoane juridice ai persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVASubscrisa, ................................... (denumirea), cod de identificare fiscală (CUI/CIF) .........., cu sediul social în localitatea .................., str. .................................. nr. .........., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., sectorul/județul ......................., țara ................., reprezentată de .................................................. (numele și prenumele), în baza actului de împuternicire nr. și data .........., cetățean .........., născut la data de .........., în localitatea ........................., domiciliat în ..........................., str. ............................. nr. ......., bl. ......., sc ........, et. ......., ap. ......., sectorul/județul ......................, tip act de identitate .........., seria și nr. act de identitate ...................., data emiterii ..................., autoritatea emitentă ........................, țara autorității emitente ......................, CNP/NIF^4) ........................., în calitate de administrator/asociat persoană juridică al persoanei impozabile, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:1. Persoana impozabilă are sediul social stabilit în baza actului de constituire a dreptului de proprietate/contractului de comodat/închiriere nr. ...................... din data de ........................., încheiat cu nume și prenume/denumire ..........................., CNP/NIF^4)/CUI/CIF ..........................., dată început contract ............................... dată sfârșit contract ............................... .2. Nu dețin și nu am deținut calitatea de administrator^2), asociat^3), acționar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) la care a fost finalizată procedura^9) insolvenței/falimentului în ultimii 5 ani fiscali încheiați, ale cărei obligații fiscale principale restante, la data încheierii procedurii, sunt mai mari de 50.000 lei.^5) Prin acționar se înțelege persoana fizică sau persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații.^6) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).^7) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).^8) Prin persoană impozabilă se înțelege:– societatea înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societății la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul căreia asociații/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar, respectiv de administrator;– PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de titulari, respectiv membri.^9) Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data la care a fost finalizată procedura insolvenței/falimentului, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă la care a fost finalizată procedura insolvenței/falimentului.3. Nu dețin și nu am deținut calitatea de administrator^2), asociat^3), acționar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) declarată inactivă^10) fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați, fără a fi reactivată.^10) Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data la care a fost declarată inactivitatea fiscală, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă declarată inactivă.4. Nu dețin și nu am deținut calitatea de administrator^2), asociat^3), acționar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) la care a fost anulată^11) înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în ultimii 5 ani fiscali încheiați.^11) Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă la care a fost anulat codul de TVA.5. Suma totală a obligațiilor fiscale principale restante^12) înregistrate de persoanele impozabile^8) la care dețin calitatea de administrator^2), asociat^3), acționar^5), titular^6) sau membru^7) nu este mai mare de 50.000 lei.^12) În categoria obligațiilor fiscale principale restante sunt incluse obligațiile fiscale principale, cu termen scadent, care sunt definite în cadrul art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au fost achitate până la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.6. Nu am înscrise în prezent în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, și nu dețin calitatea de administrator^2), asociat^3), acționar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) care au înscrise în prezent în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare.7. Nu am deținut calitatea de administrator^2), asociat^3), acționar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) care au avut înscrise în cazierul^13) fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, la data la care am deținut calitatea de administrator^2), asociat^3), acționar^5), titular^6) sau membru^7).^13) Administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu dețineau, la data înscrierii în cazierul fiscal a infracțiunilor și/sau faptelor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de administrator, asociat/acționar, titular sau membru la persoana impozabilă care avea fapte înscrise ȋn cazierul fiscal.8. Persoana/persoanele împuternicită(e) pentru a desfășura operațiuni pe contul/conturile bancare ale persoanei impozabile are/au calitatea de administrator sau asociat al persoanei impozabile.9. Persoana impozabilă:a) are desemnată o persoană care îndeplinește prevederile art. 10 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care contabilitatea este organizată și condusă în compartimente distincte, respectiv dl/dna ..........................., CNP/NIF^4).................., în baza Contractului individual de muncă nr. ............ din data de ...............;saub) are încheiat Contractul de prestări servicii nr. .......... din data de .............. cu persoana fizică/juridică ........................, numele și prenumele/denumirea .........., CNP/NIF4)/CUI/CIF .........., membră activă CECCAR, având Legitimația/Autorizația .........., în cazul în care contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității.Pe lângă consecințele de natură penală, falsul în declarații atrage încadrarea persoanei fizice/juridice în categoria de risc ridicat, în contextul evaluării riscului fiscal al persoanelor impozabile la care aceasta deține calitatea de administrator, asociat/acționar.Acuratețea datelor cuprinse în cadrul prezentei declarații se evaluează, în termen de 15 zile de la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA, pe baza datelor deținute de organul fiscal.Nu fac obiectul prezentei declarații persoanele impozabile care se află în procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.Informațiile din prezenta declarație sunt furnizate de:a) administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) asociați, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, și administratori, în cazul altor societăți decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. SubsemnatulNumele și prenumele ..........Semnătura ..........SubscrisaDenumirea ..........Numele și prenumele reprezentantului ..........SemnăturaData ............
  -----