ORDONANȚĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019pentru modificarea și completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019  Având în vedere faptul că în data de 12 decembrie 2018 Camera Deputaților a adoptat în calitate de Cameră decizională în procedură de reexaminare „Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice“ (PLX-280/2018), care transpune Directiva (UE) 2016/1.148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune, al cărei termen de transpunere a fost data de 9 mai 2018,luând în considerare că legea a fost promulgată de Președintele României, devenind Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, în data de 28 decembrie 2018, fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2019, cu intrare în vigoare la data de 12 ianuarie 2019,ținând cont de faptul că sub aspectul cadrului instituțional Legea nr. 362/2018 desemnează pentru îndeplinirea atribuțiilor de autoritate competentă, punct unic de contact și echipă de intervenție în caz de incidente de securitate informatică, denumită în continuare echipă CSIRT națională, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, instituție publică cu venituri bugetare,având în vedere că Legea nr. 362/2018 a adus o serie de modificări ale modului de funcționare al CERT-RO, inclusiv cu privire la modalitatea de finanțare a activității, care se modifică în finanțare din venituri proprii și în completare prin subvenții de la bugetul de stat, și prevăzând că modificarea regimului de finanțare al instituției se va face începând cu data de 1 ianuarie 2019,în condițiile prelungirii duratei procesului legislativ, precum și motivat de faptul că aplicarea prevederilor art. 24 alin. (5) și (6) din Legea nr. 362/2018 necesită adoptarea legislației subsecvente, precum și modificări la legea bugetului, acestea nefiind aplicabile de la 1 ianuarie 2019, dată depășită, precum și motivat de faptul că la data intrării în vigoare a Legii nr. 362/2018 au fost abrogate implicit prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, este necesară asigurarea continuității funcționării instituției în parametrii privind finanțarea și salarizarea personalului existente până la intrarea în vigoare a Legii nr. 362/2018.Având în vedere faptul că bugetul CERT-RO pentru anul 2019 a fost constituit conform regulilor și legislației aferente instituțiilor finanțate integral de la bugetul de stat, neexistând baza legală la acea dată pentru constituirea acestuia ca subvenții, luând în considerare că instituția nu poate avea acces la sumele prevăzute începând cu data de 1 ianuarie 2019, acestea incluzând toate categoriile de cheltuieli, de la utilități, salarii și terminând cu celelalte componente ale bugetului, fiind iminent pericolul imposibilității de funcționare a instituției, totodată dat fiind faptul că pe perioada asigurării de către România a Președinției Consiliului UE, începând cu 1 ianuarie 2019 CERT-RO asigură președinția a 3 grupuri de lucru din domeniul de competență, două dintre acestea fiind în aplicarea Directivei (UE) 2016/1.148 pe care Legea nr. 362/2018 o transpune în legislația națională, punerea în pericol a finanțării instituției ducând și la imposibilitatea îndeplinirii acestor atribuții, cu grave consecințe asupra reprezentării și imaginii României,având în vedere că Legea nr. 362/2018 stabilește o serie de termene calendaristice fixe care datorită duratei procesului legislativ au fost depășite, fiind necesară amendarea corespunzătoare a acestora în vederea punerii în acord cu momentul intrării în vigoare și păstrării totodată a periodicității impuse de Directiva (UE) 2016/1.148,apreciind că cele de mai sus constituie premisele unei situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, din cauza efectelor negative ce ar putea afecta imaginea României în plan extern,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.1, pct. II.3 și pct. VII din Legea nr. 4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 24, alineatul (5) se abrogă.2. La articolul 24, alineatul (6) se abrogă.3. La articolul 24, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Începând cu 1 ianuarie 2020, resursele financiare necesare pentru funcționarea CERT-RO se asigură din venituri proprii prevăzute la alin. (6^1) și, în completare, din subvenții de la bugetul de stat prin bugetul MCSI.4. La articolul 24, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Începând cu 1 ianuarie 2020, CERT-RO poate reține și utiliza următoarele categorii de venituri proprii:a) sumele provenite din activitățile prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. c) și e), respectiv activitățile prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. c) și e);b) sumele provenite din furnizarea serviciului prevăzut de art. 22 alin. (1) lit. l).5. La articolul 24, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Cuantumul tarifului pentru serviciile prevăzute la alin. (6^1) se stabilește prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, la propunerea directorului general al CERT-RO, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și până la data de 31 decembrie 2019, finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.  +  Articolul IIICERT-RO efectuează prima raportare către Grupul de cooperare, transmițând informațiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice până cel târziu la data de 9 august 2019.  +  Articolul IVCERT-RO efectuează prima transmitere către Comisia Europeană a informațiilor stabilite la art. 48 alin. (3) din Legea nr. 362/2018 până cel târziu la data de 9 noiembrie 2019.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  George Ciamba
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 30 ianuarie 2019.Nr. 2.------