ORDIN nr. 35 din 10 ianuarie 2019pentru aprobarea modelului de Notificare - titlu executoriu și a Procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licențiați pentru contribuția anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 23 ianuarie 2019  Având în vedere:– art. 10 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;– Referatul nr. 2.035 din data de 10.01.2019, aprobat de președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc,în temeiul dispozițiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare,președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul de Notificare - titlu executoriu, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licențiați pentru contribuția anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Structurile de specialitate din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc,
  Marius-Sebastian Ionescu
  București, 10 ianuarie 2019.Nr. 35.  +  Anexa nr. 1Nr. .............../data ....................Datele de identificare ale Oficiului Național pentru Jocuri de NorocCătreDate de identificare ale operatorului economicOficiul Național pentru Jocuri de Noroc, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, reprezentat legal prin președinte, ................................., potrivit art. 92 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, coroborat cu dispozițiile art. 10 alin. (4), (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta procedează la
  NOTIFICARE -
  TITLU EXECUTORIU
  În temeiul art. 92 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, art. 10 alin. (4), (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Licența nr. ........................................., a fost emis prezentul înscris, care constituie titlu executoriu pentru următoarele contribuții:
  Denumirea obligației bugetareTipul licențeiContul în care se virează contribuțiaSuma datorată^1 (lei)
  Contribuție anuală (an)   
  .......   
  TOTAL 
  ^1 Cursul de referință utilizat în calculul contribuției exprimate în moneda euro se determină prin transformarea sumelor pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului în curs.
  Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, audierea operatorului economic de jocuri de noroc nu este obligatorie.Prezentul titlu executoriu va produce efecte juridice după 5 zile de la data comunicării acestuia, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc,
  .............................
   +  Anexa nr. 2PROCEDURAprivind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri denoroc licențiați pentru contribuția anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanțade urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc-----