HOTĂRÂRE nr. 14 din 17 ianuarie 2019privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru acest imobil și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, al art. 2 lit. a), art. 3 alin. (1)-(3) și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 144/2015, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I(1) Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“. (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul locativ de protocol și bunuri mobile.  +  Articolul IISe aprobă atribuirea destinației de reședință oficială a imobilului prevăzut la art. I pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul III(1) Imobilul prevăzut la art. I, împreună cu dotările aferente, se pune la dispoziția beneficiarilor de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ pe întreaga perioadă a exercitării mandatului.(2) Cheltuielile aferente utilizării imobilului și a dotărilor aferente vor fi suportate conform dispozițiilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3 „Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»“, după numărul curent 55^6 se introduce un nou număr curent, numărul curent 55^7, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -
  „55^7Imobil și garaj din București, str. Ionescu Gion nr. 13, sector 3286,00“
  2. La anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»“, numărul curent 760 se abrogă.
   +  Articolul VLa anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» și a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării“ la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, poziția nr. 583 se abrogă.  +  Articolul VISecretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 17 ianuarie 2019.Nr. 14.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului situat în str. Ionescu Gion nr. 13, sector 3, București,
  care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului,
  prin atribuirea destinației de reședință oficială
  Cod de clasificațieNr. crt. din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005anexa nr. 4Nr. crt. din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005anexa nr. 3Denumire imobilSuprafațăteren + construcțiiValoare de inventar- lei -
  8.28.1276055^7Imobil și garaj din str. Ionescu Gion nr. 13, sector 3, București, format din construcție D + P + 1 + M din beton:demisol format din rezervor păcură, centrală termică, vestibul + coridor, depozit, oficiu, wc, spălătorie, casa scării, în suprafață totală de 83,80 mp,parter format din hol, cameră de zi, vestibul, cameră de zi, oficiu, spălător, wc, cămară, bucătărie, casa scării, în suprafață totală de 106,28 mp,etaj format din vestiar, cameră de zi, baie, hol, cameră de zi, hol, duș, casa scării, terasă, balcon, în suprafață totală de 105,94 mp,mansardă formată din cameră de serviciu, coridor, vestibul, baie, casa scării, pod, în suprafață totală de 100,05 mpteren:286 mpconstrucții:396,09 mpImobil construcție și teren aferent- valoare totală proprietate privată a statului955.449 lei- proprietate proprie a Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“496.949,50 lei
  ----