NORME nr. 5 din 13 august 1992privind împrumuturile mari acordate clienţilor de către societăţile bancare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 august 1992    În temeiul prevederilor art. 29 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară,Banca Naţională a României emite prezentele norme:1. Societăţile bancare au obligaţia de a raporta lunar Băncii Naţionale a României toate împrumuturile mari acordate clienţilor lor.2. Un împrumut este considerat mare, în sensul prezentelor norme, atunci cînd suma tuturor împrumuturilor acordate unui singur debitor, inclusiv a garanţiilor şi a altor angajamente asumate în numele acestuia, depăşeşte 10% din capitalul propriu al societăţii bancare.3. Se consideră un singur debitor orice persoană sau grup de persoane fizice sau juridice care beneficiază, împreună sau cu titlu individual, de împrumuturi şi garanţii acordate de aceeaşi societate bancară şi care sînt legate economic între ele în sensul că: a) una dintre persoane exercită asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control; b) nivelul cumulat al împrumuturilor acordate reprezintă un singur risc de credit pentru societatea bancară, întrucît persoanele sînt legate într-o asemenea măsură încît, dacă una dintre ele va întîmpina dificultăţi de rambursare, alta sau celelalte vor întîmpina dificultăţi similare.3. În sensul prezentelor norme, prin capital propriu al unei societăţi bancare se înţelege suma totală a capitalului vărsat şi a fondurilor de rezervă, diminuată cu valoarea participaţiilor la altă bancă.4. Împrumuturile mari pot fi acordate de către societăţile bancare numai pe baza unei decizii luate în unanimitate de către comitetul de direcţie, iar suma acestora va fi comunicată imediat Băncii Naţionale a României.5. Suma totală a împrumuturilor mari acordate debitorilor nu va putea depăşi de 8 ori nivelul capitalului propriu al societăţii bancare.6. Împrumuturile mari acordate unui singur debitor nu pot depăşi 20% din capitalul propriu al unei societăţi bancare.7. Se exclud de la aplicarea prevederilor pct. 5 şi 6 împrumuturile garantate de bugetul de stat şi împrumuturile acordate altei societăţi bancare sau garantate de altă bancă.8. Societăţile bancare trebuie să dispună de un sistem adecvat de evidenţă şi control, care să permită supravegherea şi gestionarea riscurilor excesive de credit ce pot apărea ca urmare a acordării de împrumuturi mari.9. În aplicarea prevederilor pct. 1 de mai sus, societăţile bancare vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia de reglementare şi supraveghere bancară - nivelul împrumuturilor mari, prin intermediul unui formular intitulat "Raportarea împrumuturilor mari", al cărui model este prezentat în anexa la prezentele norme. Acest formular va fi înaintat Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la sfîrşitul lunii pentru care se face raportarea.10. Dacă, pînă la data intrării în vigoare a prezentelor norme, o societate bancară a acordat împrumuturi care depăşesc limitele prevăzute la pct. 5 şi 6 de mai sus, aceasta va lua toate măsurile pe care le considera necesare pentru a aduce împrumuturile în cauza la nivelurile stabilite de prezentele norme.11. Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.12. Încălcarea prevederilor prezentelor norme atrage sancţiunile prevăzute de legile în vigoare.13. La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă orice alte dispoziţii contrare.Preşedintele Consiliului deadministraţie al Băncii Naţionalea României,Mugur Isărescu  +  Anexa RAPORTAREA ÎMPRUMUTURILOR MARILA DATA DE ...................                                                                  - mii lei - ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Capital propriu 10% din 20% din 800% din │ │ la data raportării capital propriu capital propriu capital propriu │ │ │ │ ┌──────────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ └──────────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────┬──────────┐ │Nr. │ Numele şi │ Număr de │Împrumuturi│Garanţii│Total │% din │ Rezerve │ │crt.│ adresa │identificare│ │şi alte │împru-│capital│specifice │ │ │debitorului│ │ │angaja- │mut │propriu│(provizi- │ │ │ │ │ │mente │mare │ │oane) │ │ │ │ │ │ │(3+4) │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────┴──────────┤ │Suma totală a împrumuturilor mari │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ Data : ┌───────┐ Semnătura : ......... │ Întocmit, │ │ │ │ ......... │ ................ │ │ └───────┘ │ Telefon Interior │ │ │ ....... ..........│ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘-------