NORME METODOLOGICE din 17 decembrie 2018privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.079 bis din 20 decembrie 2018  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 1.508 din 17 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.079 din 20 decembrie 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții generale1. În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1.1. programele de restructurare/reconversie reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care, prin realizarea lor, conduc la creșterea competitivității producătorilor vitivinicoli prin adaptarea producției la cererea pieței;1.2. reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, constă în schimbarea soiurilor existente în cultură cu clone ale acelorași soiuri sau cu alte soiuri, inclusiv clone ale acestora, în scopul adaptării producției la cerințele pieței;1.3. replantarea ca urmare a defrișării obligatorii a plantațiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare constă în schimbarea soiurilor existente în cultură care au fost afectate de boli cu aceleași soiuri sau cu alte soiuri sau clone din aceste soiuri;1.4. reamplasarea parcelelor viticole plantate în condiții nefavorabile constă în plantarea parcelelor viticole pe alt amplasament, echivalent ca suprafață, care oferă condiții favorabile;1.5 modernizarea reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care conduc la creșterea eficienței și la îmbunătățirea calității produselor vitivinicole;1.6. ecocondiționalitatea cuprinde Bunele condiții agricole și de mediu - GAEC și Cerințele legale în materie de gestionare - S.M.R. stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, respectiv Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea;1.7. costurile restructurării reprezintă sumele de bani eligibile utilizate de solicitant pentru implementarea programelor de restructurare/reconversie;1.8. campania viticolă reprezintă perioada de timp cuprinsă între data de 1 august a anului "n" și se încheie la data de 31 iulie a anului "n+1";1.9. suprafața plantată cu viță de vie reprezintă suprafața definită conform art. 44 alin. (1) din Regulamentul nr. 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol;1.10. condiții artificiale sunt acele condiții create în mod voluntar de către solicitant pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate, pentru a implementa un anumit program sau pentru a evita o anumită obligație, în scopul obținerii sprijinului financiar în mod necuvenit;1.11. declarația de finalizare este documentul prin care solicitantul confirmă finalizarea măsurii, implementarea programului conform proiectului de înființare și respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate;1.12. solicitanți sunt producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie cu soiuri nobile;1.13. beneficiarii sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie sunt solicitanții definiți la pct. 1.12 ale căror programe de restructurare/reconversie au fost aprobate și sumele solicitate au fost încasate.2. Măsuri eligibile2.1. Măsurile eligibile și sumele forfetare aferente programelor de restructurare/reconversie sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.2.2. Programele de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole cuprind următoarele acțiuni eligibile:a) reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, realizată prin plantare pe același amplasament ori pe alt amplasament echivalent ca suprafață, cu soiurile de viță-de-vie pentru struguri de vin prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;b) reamplasarea parcelelor viticole;c) replantarea ca urmare a defrișării obligatorii a plantațiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;d) modernizarea, prin:– proiectare, instalare/înlocuire sistem de susținere pentru conducere și palisaj;– modernizarea formei de conducere a viței-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă și înaltă;– modernizarea sistemului de susținere prin înlocuirea sârmelor și instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble, la sistemul pentru conducere și palisaj în vederea susținerii butucilor și conducerea lăstarilor;– instalarea de sisteme de irigații prin picurare, eligibile la finanțare, inclusiv pentru viticultorii care au accesat programele anterioare de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole.2.3. Programele de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole ce cuprind acțiunea prevăzută la pct. 2.2 lit. a), b) și c) pot cuprinde și acțiunile de instalare a unor sisteme de irigații prin picurare.2.3.1. Sistemul de susținere realizat în cadrul acțiunilor prevăzute la pct. 2.2 lit. a)-c) poate fi:– sistem de susținere pentru conducere și palisaj în vederea susținerii butucilor și conducerii lăstarilor prin instalarea a trei rânduri de sârme, dintre care minimum două duble;– sistem de susținere pentru conducere și palisaj prin instalarea unui singur rând de sârmă, în cazul tipului de conducere cordon liber, în vederea recoltării preponderent mecanizate.2.4. Termenul de realizare a programelor de restructurare/reconversie este de maximum:a) trei campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor cu defrișare în cadrul planului individual, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;b) trei campanii viticole pentru programul de reamplasare a parcelelor care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;c) două campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor, fără defrișare în cadrul planului, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;d) două campanii viticole pentru programul de replantare ca urmare a defrișării obligatorii a plantațiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare, după obținerea buletinului de analiză eliberat de Autoritatea Națională Fitosanitară, care atestă lipsa organismelor dăunătoare periculoase pentru starea fitosanitară a plantațiilor viticole;e) două campanii viticole pentru programul de modernizare a sistemului de susținere prin înlocuirea/instalarea sistemului de susținere, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;f) două campanii viticole pentru programul de modernizare a formei de conducere prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă și înaltă, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;g) două campanii viticole pentru instalarea de sisteme de irigații prin picurare, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;h) o campanie viticolă pentru programul de modernizare a sistemului de susținere realizat prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a trei rânduri de sârme, din care minimum două duble la sistemul pentru conducere și palisaj în vederea susținerii butucilor și conducerii lăstarilor, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;2.5. Sprijinul financiar pentru programele de restructurare/reconversie se acordă în sume forfetare pentru fiecare măsură eligibilă prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.2.6. Sprijinul financiar maxim prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, acordat pentru fiecare măsură eligibilă, nu depășește 75% din valoarea costurilor restructurării.2.6.1. Solicitantul va demonstra cu documente justificative efectuarea costurilor.2.6.2. Pentru toate lucrările efectuate în regie proprie, costurile se stabilesc utilizând valorile prevăzute în devizele-cadru întocmite de I.C.-D.V.V. Valea Călugărească, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice.2.7. Lucrările de execuție din cadrul programelor de restructurare/reconversie sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.2.8. Programele prevăzute la pct. 2.2 nu se aplică pentru:a) parcelele viticole cu soiuri pentru struguri de vin care au ajuns la finalul ciclului lor natural de producție;b) parcelele viticole cu soiuri pentru struguri de masă;c) parcelele viticole cu hibrizi direct producători interziși;d) parcelele înființate/modernizate prin proiecte comunitare pentru restructurare/reconversie în ultimele 10 campanii viticole, cu excepția măsurii prevăzute la pct. 2.2 lit. c) și a măsurii de modernizare prin instalarea de sisteme de irigații prin picurare prevăzute la pct. 2.2 lit. d) ultimul paragrafe) parcelele viticole care nu sunt înscrise în Registrul Plantațiilor Viticole, denumit în continuare R.P.V.3. Programul de restructurare/reconversie3.1. Acordarea sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie necesită elaborarea de către solicitanți a unui plan individual pentru fiecare program de restructurare/reconversie prevăzut la pct. 2.2, care trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) suprafața minimă a planului individual să fie de 0,50 ha;b) suprafața minimă a parcelei viticole care poate beneficia de sprijin la restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;c) suprafața minimă a parcelei viticole rezultată după restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;d) soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare să fie în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;e) materialul săditor folosit să fie din categoria biologică admisă de legislația în vigoare pentru înființarea plantațiilor viticole;f) la realizarea programelor de restructurare/reconversie este interzisă utilizarea de materiale recuperate, precum spalieri, tutori sau sârmă;g) suprafața maximă a planului individual pentru persoanele fizice neînregistrate fiscal conform legislației în vigoare este de 20 ha/plan individual/persoană;h) suprafața maximă a planului individual pentru persoanele fizice înregistrate fiscal conform legislației fiscale în vigoare, precum și pentru persoanele juridice este de 200 ha/plan individual/persoană.3.2. Toate programele de restructurare/reconversie se realizează în baza unui proiect tehnic și a unui deviz de cheltuieli aferent. Proiectele tehnice se vizează de stațiunea de cercetare-dezvoltare pentru viticultură și vinificație zonală. Proiectul tehnic trebuie să conțină elemente de fundamentare a investiției (identificarea solicitantului, necesitatea și oportunitatea investiției, amplasamentul investiției, parametrii tehnici ai plantațiilor viticole, harta cadastrală), memoriu tehnic și justificativ (organizarea terenului, scurtă descriere a situației plantației, condițiile fizico-geografice), descriere detaliată a măsurilor abordate prin proiect.3.3. Toate programele de restructurare/reconversie vizează exclusiv înființarea și modernizarea plantațiilor de viță-de-vie destinate producerii strugurilor pentru vinuri cu denumire de origine controlată, denumit în continuare D.O.C. și a vinurilor cu indicație geografică, denumite în continuare I.G., din regiunile viticole, podgoriile și centrele viticole prevăzute în legislația națională în vigoare.3.4. Devizele din cadrul proiectelor de înființare a plantațiilor vor cuprinde în totalitate lucrările ce urmează a fi realizate de solicitanți, în concordanță cu devizele-cadru elaborate de I.C.- D.V.V. Valea Călugărească, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.  +  Capitolul II Planurile individuale4. Cuprinsul planului individual4.1. În vederea aprobării planului individual, solicitantul depune la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, denumite în continuare D.A.J., următoarele documente:a) memoriu justificativ, în original, care cuprinde: localizarea administrativă (județ, oraș/comună, localitate componentă/sat), identificarea persoanei fizice/juridice, scurtă descriere a situației plantației viticole (suprafață, parcele, soiuri, numărul de butuci, producții medii la hectar, forma de conducere, sistem de susținere) și prezentarea motivelor care justifică necesitatea aplicării programelor de restructurare/reconversie;b) copie a fișei parcelei viticole supuse programelor de restructurare/reconversie, conform R.P.V., după caz;c) situație centralizatoare întocmită de solicitant cu caracteristicile parcelelor supuse programelor de restructurare/reconversie, în conformitate cu datele înscrise în R.P.V., (cultivator, CNPV, oraș/comună, localitate/sat, județ, bloc fizic, tarla, parcela, suprafața parcelei viticole, soiul, destinație de producție) acolo unde este cazul;d) copie conformă cu originalul a autorizației de plantare/replantare provenită din conversie sau a autorizației de replantare/replantare anticipată emisă pe numele solicitantului, după caz, valabilă la data plantării;d^1) autorizația de plantare provenită din conversie și autorizația de replantare provenită din conversie emisă în baza unor drepturi individuale de replantare transferate/cumpărate, va fi acceptată la planurile individuale ce sunt depuse până la data de 31 decembrie 2018;d^2) începând cu 1 ianuarie 2019, autorizațiile prevăzute la pct. d^1) nu mai sunt acceptate la depunerea planurilor individuale pentru programele de restructurare/reconversie;e) copie a documentului de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare;f) copii ale planșelor emise pe numele solicitantului în format A3 de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., care conțin datele de identificare spațială a fiecărui bloc fizic în care sunt cuprinse suprafețele de teren pe care urmează să se acorde sprijin financiar prin programele de restructurare/reconversie, precum și schița orientativă a poziționării acestora în cadrul blocurilor fizice;g) copie a planului cadastral sau schiță cu amplasarea parcelelor inițiale și finale, după caz;h) copie conformă cu originalul a documentelor care atestă dreptul de proprietate și/sau de exploatare asupra parcelelor care fac obiectul programelor de restructurare/reconversie, în care să fie menționate datele cadastrale, respectiv suprafață, număr tarla, număr parcelă, număr topografic, număr cadastral, după caz;i) acordul scris al proprietarului suprafețelor de teren pentru care se solicită realizarea de măsuri din cadrul programelor de restructurare/reconversie exprimat separat sau în cuprinsul documentelor care atestă dreptul de exploatare;j) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte faptul că parcelele viticole supuse restructurării/ reconversiei, precum și suprafețele agricole pe care urmează să fie amplasate plantații viticole nu fac obiectul vreunui litigiu;k) situație cu prezentarea măsurilor eligibile de efectuat în cadrul planului individual;l) graficul de execuție preconizat pentru fiecare măsură eligibilă și pe fiecare campanie viticolă;m) copie de pe declarația de defrișare a plantației viticole, după caz.n) pentru programul de reamplasare a parcelelor viticole conform pct. 2.2 lit. b) se depune un studiu comparativ al condițiilor între vechiul amplasament și noua locație, întocmit de persoane fizice/juridice autorizate;o) declarație de recoltă și/sau declarație de producție a exploatației viticole, după caz;p) declarație pe propria răspundere a solicitantului, prin care se angajează să execute în totalitate măsurile prevăzute în planul depus;q) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că parcelele supuse programelor de restructurare/reconversie nu au fost înființate/modernizate prin proiecte comunitare pentru restructurare/reconversie în ultimele 10 campanii viticole, cu excepția măsurii prevăzute la pct. 2.2 lit. c) precum și a măsurii de modernizare prin instalarea de sisteme de irigații prin picurare prevăzute la pct. 2.2 lit. d) ultimul paragraf, atunci când aceasta este accesată pentru prima dată;r) declarație pe propria răspundere a solicitantului, potrivit căreia în parcelele viticole rezultate în urma programelor de restructurare/reconversie vor fi respectate cerințele de ecocondiționalitate;s) certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale și sociale emise de direcțiile generale ale finanțelor publice și de primăriile de pe raza cărora își au domiciliul/sediul social persoanele fizice/juridice, valabile la data prezentării;ș) adeverință emisă de către o formă asociativă din filiera vitivinicolă legal constituită, din care să rezulte faptul că solicitantul este membru al unui/unei:– grup de producători, constituit conform Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005/grup de producători în sectorul vitivinicol;– societăți cooperative agricole, constituite conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;– cooperative agricole, constituite conform Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;– organizații interprofesionale pentru produsele agroalimentare (O.I.P.A.), pe filiera vitivinicolă, constituită conform legislației în vigoare;– asociații de producători legal constituite pe filiera vitivinicolă.t) documente eliberate de unitatea fitosanitară pe raza căreia se afla plantația, din care să rezulte că suprafața supusă programului este infestată cu unul/mai multe organisme dăunătoare periculoase pentru starea fitosanitară a plantațiilor viticole, în cazul defrișărilor obligatorii prevăzute la pct. 2.2 lit. c), conform anexei nr. 6 la prezentele norme metodologice, cu notificarea prealabilă a D.A.J.ț) aviz de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru solicitanții care accesează irigarea prin picurare;4.1.1. Conformitatea cu originalul a documentelor din cuprinsul planului individual se asigură și se certifică sub semnătură și stampilă de către un membru al comisiei prevăzute la pct. 4.6.4.2. Sunt acceptate formele de exploatare a terenului menționate la pct. 4.1 lit. h), a căror perioadă de valabilitate este de minimum 10 ani calendaristici de la finalizarea planului individual.4.3. Pentru perioada de programare 2019-2023, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, planurile individuale se depun în sesiune continuă la D.A.J. și a municipiului București, iar cererile de finanțare se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării planurilor individuale la sediile centrelor județene ale A.P.I.A.4.4 Termenul limită pentru finalizarea programelor de reconversie/restructurare aferente Programului Național de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 este 31 iulie 2023.4.5. În vederea pronunțării unei hotărâri de aprobare/respingere a planului individual se constituie prin decizie a directorului executiv al D.A.J. și a municipiului București o comisie.4.6. Comisia va fi constituită la nivelul fiecărei D.A.J. și a municipiului București și va avea următoarea componență:a) inspectorul tehnic vitivinicol din județ;b) inspectorul teritorial al Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V.;c) reprezentantul D.A.J. și a municipiului București, desemnat pentru gestionarea R.P.V.4.6.1. O.N.V.P.V. va nominaliza persoana prevăzută la pct. 4.6 lit. b) pentru fiecare județ la solicitarea scrisă a D.A.J. și a municipiului București și o va comunica acestora, în vederea stabilirii componenței comisiei de aprobare a planului individual.4.7. Efectuarea controlului în teren al suprafețelor ce fac obiectul restructurării/reconversiei se face de către comisia prevăzută la pct. 4.6 și se va finaliza prin încheierea unui proces-verbal din care să rezulte că suprafețele respective îndeplinesc cerințele pentru restructurare/reconversie și corespund documentelor cuprinse în planul individual.4.7.1. În cazul condițiilor meteo nefavorabile, care nu permit efectuarea controlului în teren prevăzut la pct. 4.7., termenul de aprobare/respingere a planului individual se prelungește cu maximum 30 de zile lucrătoare.4.8. În cazul în care comisia constată că documentația depusă privind planul individual de restructurare/reconversie este incompletă, notifică în scris solicitantului, care poate depune documentele solicitate în termen de 10 zile lucrătoare.4.9. Nedepunerea în termen a documentației solicitate conduce la respingerea planului individual.4.10. Comisia comunică solicitanților, în scris, în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la depunerea planurilor, hotărârea prevăzuta la pct. 4.5.4.11. În urma verificării conformității planului individual și a efectuării controlului în teren de către comisia numită prin decizie a directorului executiv al D.A.J. și a municipiului București se emite hotărârea de aprobare/respingere a planului individual.4.12. Comisiile vor acorda prioritate planurilor individuale depuse de tineri fermieri cu vârsta de maximum 40 de ani la data depunerii planului.4.13. Solicitanții ale căror planuri individuale au fost respinse pot depune contestații în termen de 7 zile lucrătoare de la comunicarea respingerii planului individual la sediul D.A.J. și a municipiului București.4.14. Pentru soluționarea contestațiilor se constituie la nivelul D.A.J. și a municipiului București comisii de contestație stabilite prin decizie a directorului executiv, formate din 3 reprezentanți, alții decât cei menționați la pct. 4.6. Comisia de contestații soluționează contestațiile în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii contestației, motivând în scris hotărârea adoptată.4.15. Situația centralizată a planurilor individuale depuse în vederea obținerii aprobării de către comisia prevăzută la pct. 4.6 va fi transmisă Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale denumit în continuare M. A.D.R. de către D.A.J. și a municipiului București până la data de 15 octombrie a fiecărui an.4.16. D.A.J. și a municipiului București transmit în termen de 7 zile lucrătoare de la aprobare, la centrele județene și al municipiului București ale A.P.I.A., planurile individuale cu aprobarea prevăzută la pct. 4.5, numerotate, ștampilate și însoțite de un opis al conținutului în vederea instrumentării ulterioare a plăților; o copie a acestora va fi arhivată la D.A.J. și a municipiului București, iar altă copie a acestora va fi transmisă în termen de 30 de zile de la aprobare, cu adresă de înaintare către O.N.V.P.V. pentru efectuarea verificării administrative în R.P.V.,4.17. În cazul în care solicitantul nu realizează programele de restructurare/reconversie, documentațiile depuse se restituie la solicitarea acestuia.4.18. Activitatea comisiei prevăzută la pct. 4.6 se desfășoară în conformitate cu procedura elaborată și aprobată de M.A.D.R.  +  Capitolul III Modificarea planului individual aprobat5. Condiții5.1. Modificarea planului individual aprobat, cu excepția suprafeței totale în hectare, se poate face din motive obiective, de cel mult două ori pe campanie viticolă, cu condiția încadrării în termenele prevăzute la pct. 2.4. precum și cu încadrarea în termenul de valabilitate al autorizației de plantare/replantare.5.2. Modificarea graficului de execuție în cadrul termenelor prevăzute la pct. 2.4 precum și înlocuirea soiurilor cu altele din anexa nr. 2 la prezentele norme nu constituie modificare a planului individual și se efectuează cu notificarea prealabilă a A.P.I.A, precum și cu respectarea termenului de valabilitate al autorizației de plantare/replantare.5.3. Prin derogare de la prevederile pct. 5.1 se acceptă modificarea suprafețelor totale cuprinse în planul individual aprobat și/sau prelungirea cu maximum o companie viticolă a planului individual, dacă intervine una dintre următoarele situații:a) suprafețele respective au fost afectate de calamități naturale recunoscute de autoritățile competente în cauză;b) suprafețele respective au făcut obiectul unor exproprieri de utilitate publică;c) operațiunile planificate nu pot fi realizate deoarece materialul săditor prezintă probleme sanitare certificate de un organism recunoscut.d) necesitatea replantării în goluri, în situația în care procentajul acestora depășește 10% din suprafața fiecărei parcele viticole.5.4. În cazul aplicării prevederilor pct. 5.1 și 5.3, solicitantul trebuie să depună la comisia prevăzută la pct. 4.6 o cerere însoțită de un memoriu justificativ, nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la apariția oricărei situații care impune modificarea planului. Modificarea proiectului tehnic se face cu avizul stațiunii de cercetare-dezvoltare pentru viticultură și vinificație din zona în care s-a realizat proiectul.5.5. Aprobarea/Respingerea modificărilor solicitate se face de către comisia prevăzută la pct. 4.6, în termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea documentelor justificative. Aprobarea/Respingerea se transmite la centrele județene și/sau al municipiului București ale A.P.I.A., precum și la O.N.V.P.V. în copie conformă cu originalul, în termen de 7 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.5.6. În cazul aplicării prevederilor pct. 5.3, după obținerea aprobării de prelungire a planului individual cu maximum o campanie viticolă, autorizația de plantare/replantare depusă la planul individual aprobat se prelungește de drept, dacă este cazul.  +  Capitolul IV Recepția măsurilor eligibile6.1. Recepția cantitativă și calitativă a măsurilor din cadrul programelor de restructurare/reconversie se realizează de către A.P.I.A.6.2. Deplasarea inspectorului A.P.I.A. la solicitant în vederea recepției finale a măsurilor eligibile realizate în cursul unei campanii viticole din cadrul programului prevăzut în planul individual se face în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către solicitant a declarației de finalizare a măsurii, cu excepția cererilor de plată în avans care se efectuează în cel mult 5 zile lucrătoare.6.3. Recepția măsurilor eligibile din cadrul planurilor individuale se va face atât cantitativ, cât și calitativ pentru fiecare lucrare de execuție din cadrul planului individual aprobat. Beneficiarul programelor de restructurare/reconversie notifică APIA cu minimum 48 de ore înainte de începerea executării fiecărei lucrări prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.6.4. Determinarea suprafețelor parcelelor viticole care fac obiectul programelor de restructurare/reconversie se realizează prin măsurare cu aparatul GPS respectând prevederile art. 44 din Regulamentul (UE) 2016 /1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol.6.5. "Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a lucrării de execuție:" Plantare", din cadrul programului de restructurare și/sau reconversie, întocmit de organismul de control abilitat, va fi însoțit de rezultatul măsurătorilor cu aparatul GPS în vederea înscrierii parcelelor viticole în R.P.V.6.6. Parcelele viticole supuse programelor de restructurare/reconversie vor fi marcate în Registrul Plantațiilor Viticole prin înscrierea campaniei viticole în care s-a depus planul individual.6.7. În vederea efectuării recepției cantitative și calitative, executarea lucrărilor de fertilizare se probează cu rezultatul cartării agrochimice ca urmare a fertilizării, comparativ cu valorile cartării agrochimice inițiale.6.8. Categoria materialului biologic folosit la plantare/supraaltoire se probează prin copii conforme cu originalul ale certificatelor de valoare biologică.6.9. Sistemul de susținere (spalieri și sârmă) folosit la plantare se probează prin copii ale certificatelor de conformitate/calitate a acestuia.6.10. În cazul defrișărilor obligatorii prevăzute la pct. 2.2 lit. c), în vederea plantării, solicitanții trebuie să depună documente eliberate de unitatea fitosanitară pe raza căreia se află plantația, care să ateste că suprafața supusă programului respectiv este liberă de organismele dăunătoare periculoase pentru starea fitosanitară a plantațiilor viticole, prevăzute în cadrul anexei nr. 6 la prezentele norme, care au determinat defrișarea obligatorie.  +  Capitolul V Acordarea sprijinului financiar din fonduri din partea Uniunii Europene7.1. Pentru măsurile eligibile în cadrul programului de restructurare/reconversie se acordă un sprijin financiar în sumă forfetară, care provine din fondul european de garantare agricolă - F.E.G.A., în conformitate cu prevederile art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare.7.2. În vederea acordării sprijinului financiar fiecare solicitant trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) planul individual de restructurare/reconversie să aibă aprobarea prevăzută la pct. 4.5;b) pe perioada implementării planului, inclusiv la finalizarea acestuia să depună la centrele județene A.P.I.A. următoarele documente, după caz:– cerere/formularul-tip privind sprijinul pentru restructurare/reconversie;– document de identitate bancară;– copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la registrul comerțului;– copie conformă cu originalul a statutului, pentru persoanele juridice, și eventuale acte adiționale;– copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice;– după caz, împuternicire însoțită de copie a actului de identitate;– declarație de finalizare a măsurii sau declarație de începere a acesteia, în cazul solicitării de avans;– proces verbal de recepție finală cantitativă și calitativă a măsurii sau proces verbal de constatare a începerii măsurii pentru solicitarea de avans;– documente justificative cu privire la cheltuielile efectuate în cadrul măsurii;– autorizație de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru solicitanții care accesează irigarea prin picurare.c) notificarea de plantare va fi însoțită de Autorizația de replantare, valabilă la data plantării, numai în cazul în care aceasta nu a făcut obiectul planului individual aprobat pentru solicitantul respectiv.7.3. Nu se acordă sprijin financiar solicitanților în privința cărora s-a stabilit că au creat, în mod artificial, condiții în vederea obținerii de avantaje necuvenite, conform prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea,gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, iar sprijinul plătit se recuperează.7.4. A.P.I.A. elaborează formularele necesare pentru implementarea măsurilor, prin intermediul ghidului solicitantului.7.5. Centrele județene A.P.I.A. vor anunța solicitantul în termen de 15 zile lucrătoare dacă cererea/cererile de ajutor însoțită/însoțite de documentele prevăzute la pct. 7.2 lit. b) a/au fost acceptată/acceptate sau, în cazul în care documentația este incompletă, vor anunța solicitantul în vederea completării dosarului.7.6. Cererile pentru acordarea sprijinului financiar pentru restructurare și reconversie depuse la A.P.I.A. se instrumentează în ordinea numerelor de înregistrare, cu excepția cererilor pentru acordarea sprijinului financiar în avans.7.7. În termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea contului, A.P.I.A. va efectua plata către solicitanți.7.7.1. În termen de 30 de zile calendaristice de la încasarea sprijinului financiar de la A.P.I.A., beneficiarul are obligația să efectueze toate plățile către furnizori, aferente măsurilor recepționate.7.7.2. Neefectuarea plăților prevăzute la pct 7.7.1. constituie încălcarea prevederilor pct. 2.6 și 2.6.1 din prezentele norme și conduce la recuperarea proporțională de către A.P.I.A. a sprijinului financiar acordat.7.7.3. În termen de 45 de zile calendaristice de la încasarea sprijinului financiar de la A.P.I.A., beneficiarul are obligația să depună la centrele județene APIA, documentele justificative ale plăților efectuate, în conformitate cu prevederile art. 7.7.1.7.8. În cazul în care diferența dintre suprafața aprobată și suprafața realizată nu depășește 20 %, cuantumul sprijinului se calculează pe baza suprafeței realizate eligibile.7.9. În cazul în care suprafața nerealizată este mai mare de 20%, însă de cel mult 50%, cuantumul sprijinul se diminuează cu dublul diferenței suprafeței nerealizate.7.10. În cazul în care suprafața nerealizată depășește 50% din suprafața aprobată, nu se acordă sprijinul.7.11. Plata sprijinului financiar către solicitant se poate face și în avans, în condițiile în care:a) se solicită în cerere, în baza planului aprobat, înainte de executarea măsurii;b) măsura este eligibilă și execuția acesteia să fi început deja, fiind consemnată în declarația de începere a executării măsurii și în procesul-verbal de constatare a începerii executării măsurii;c) solicitantul a constituit o garanție constând într-o sumă egală cu 120% din avansul financiar solicitat pentru fiecare măsură din cadrul programului de reconversie/restructurare, conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/ 1.150 al Comisiei.7.12. În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, o garanție poate fi constituită sub formă de:a) depozit în numerar;b) scrisoare de garanție bancară.7.12.1. Garanția trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de desfășurare a măsurii/măsurilor, la care se adaugă 90 de zile și se depune odată cu declarația de începere a măsurii.7.12.2. Valoarea avansurilor nu poate depăși 80% din valoarea unei măsuri în cadrul programului de restructurare/reconversie, conform prevederilor art. 26 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1.150/2016 al Comisiei.7.12.3. Diferența de plata se acordă după finalizarea și verificarea administrativa și la fața locului a măsurii pentru care a fost acordat avansul, după caz.7.13. Pentru acordarea sprijinului în avans, cererea va fi însoțită de documentele prevăzute la pct. 7.2.7.13.1. Beneficiarii de plăți în avans pentru care contribuția eligibilă din partea Uniunii Europene este mai mică de 5 milioane euro, sunt scutiți de întocmirea notificărilor privind utilizarea avansurilor, conform prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol.7.14. A.P.I.A. va solicita M.A.D.R. alimentarea conturilor în termen de 10 zile lucrătoare de la autorizarea cererii de plată.7.15. M.A.D.R. va alimenta conturile A.P.I.A. în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitarea prevăzută la pct. 7.14.7.16. În termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea contului, A.P.I.A. va efectua plata către solicitanți.7.17. În cazul acordării avansului, garanția prevăzută la pct. 7.10 lit. c) se eliberează de către A.P.I.A., la cererea beneficiarului de avans, numai pe baza declarației de finalizare a măsurii și a procesului-verbal de recepție finală cantitativă și calitativă.7.18. Plata sprijinului financiar comunitar se face în lei, la cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană în ultima zi lucrătoare care precedă data de 1 august, conform Regulamentului delegat (UE) nr. 907 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro.7.19. Plata fiecărei măsuri către beneficiar se face în termen de 7 luni de la data prezentării unui dosar de plată complet și conform, având ca bază și declarația de finalizare a măsurii și procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă întocmit în urma verificărilor pe teren.7.20. Planurile individuale ale căror măsuri din cadrul programelor de restructurare/reconversie au fost finalizate, dar pentru care fondurile alocate României s-au epuizat vor fi plătite cu prioritate în următorul exercițiu financiar, în ordinea depunerii documentelor prevăzute la pct. 7.2 lit. b).7.21. M.A.D.R. solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea creditelor bugetare în baza situației centralizatoare privind sumele necesare acordării sprijinului financiar aprobat pentru programele de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole derulate cu sprijin comunitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.7.22. După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, M.A.D.R. alimentează contul A.P.I.A., în termen de 15 zile lucrătoare, în vederea virării sumelor necesare acordării sprijinului financiar în conturile beneficiarilor.  +  Capitolul VI Controlul programelor finanțate8.1. Direcția monitorizare inspecții, verificare și control din cadrul M.A.D.R., precum și Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească instituții care dispun de personal calificat în domeniul vitivinicol, în calitate de organisme delegate ale A.P.I.A., verifică respectarea tehnologiei aplicate plantațiilor de către solicitanții de restructurare/ reconversie în baza Acordului de delegare de competențe pentru activitatea de verificare a modului de respectare a tehnologiei de cultivare a viței-de-vie, ulterior recepțiilor finale ale măsurilor de sprijin, în plantațiile viticole înființate prin restructurare/reconversie, pentru o perioada de 3 ani financiari ulteriori anului financiar în care a fost efectuată plata finală.8.2. O.N.V.P.V. efectuează verificarea administrativă a parcelelor viticole supuse programelor de restructurare/reconversie, în conformitate cu Acordul de delegare încheiat cu A.P.I.A.8.3. După vizarea anexei nr. 1 la Normele privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, de către inspectorul O.N.V.P.V., solicitantul va prezenta o copie a următoarelor documente, după caz:– anexa nr. 2 (declarația de defrișare) la Normele privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, vizată de persoanele responsabile.– anexa nr. 1 la Normele privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, respectiv cererea de plantare/replantare a viței-de-vie pentru strugurii de vin, va fi păstrată în copie de către inspectorul teritorial al O.N.V.P.V.;– autorizația de replantare.8.3.1. Centrele Județene ale A.P.I.A. vor transmite către O.N.V.P.V., pe email sau prin curier/poștă etc., o copie după următoarele documente, după caz:a) procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S, emis de A.P.I.A.-CJ, înainte și după defrișare;b) procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S. emis de A.P.I.A.-CJ după plantare;c) procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă finală a măsurii: defrișare, proiectare, pregătire teren, plantare și instalare tutori pentru programele de reconversie a soiurilor și reamplasarea parcelelor;d) procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă finală a măsurii de reconversie prin supraaltoire;e) procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S. emis de A.P.I.A.-CJ pentru supraaltorie;f) proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă finală pentru programul de replantare din motive fitosanitare;g) procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S. emis de A.P.I.A. pentru programul de replantare din motive fitosanitare;h) procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă finală a măsurii de Instalare sistem de susținere pentru conducere și palisaj pentru programul de replantare din motive fitosanitare;i) procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă finală a măsurii de Instalare sistem de susținere pentru conducere și palisaj pentru programele de reconversia soiurilor și reamplasarea parcelelor;j) procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă finală pentru programe de modernizare;k) procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S. emis de A.P.I.A. pentru programe de modernizare8.4. Beneficiarii măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole au obligația de a completa și depune cererea unică de plată, indiferent dacă solicită sau nu plăți directe.8.4.1. Beneficiarii măsurii de restructurare/reconversie vor completa codul numeric al parcelei viticole, pentru toate parcelele agricole ce au codul de cultură 965 - suprafețe viticole realizate prin programul de restructurare/reconversie.8.5. Nerespectarea ecocondiționalității de către beneficiarii de sprijin va duce la sancționarea acestora de către reprezentanții A.P.I.A. conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea și Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013.8.6. Nefinalizarea planului individual conform angajamentelor sau în termenele prevăzute de prezentul ordin conduce la neacordarea spriJinului financiar sau recuperarea sprijinului financiar plătit.8.7. Beneficiarii sprijinului financiar care abandonează sau defrișează plantațiile înființate prin programele de restructurare/reconversie de la pct. 2.2, cu excepția măsurii prevăzute la pct. 2.2 lit. c), în primele 10 campanii viticole de la finalizarea planurilor individuale vor returna sumele plătite de A.P.I.A., precum și dobânzile calculate conform legislației în vigoare.8.8. Transferul parcelelor viticole realizate prin programele de restructurare/reconversie de la pct. 2.2 în primele 10 campanii de la finalizarea planurilor individuale se realizează cu preluarea de către noul deținător a tuturor obligațiilor care decurg din prezentul act normativ.  +  Capitolul VII Dispoziții finale Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme  +  Anexa nr. 1  +  Capitolul 1 Persoane neînregistrate fiscal
  Programul Tip de autorizare Măsuri eligibile Material săditor Sprijin financiar/ha - Suma forfetară maximă
  >4000 plante/ha 3500-4000 plante/ha 3000-3500 plante/ha
  Până la euro/ha Până la euro/ha Până la euro/ha
  Reconversia soiurilor Autorizația de plantare provenită din conversie*/ Autorizația de replantare provenită din conversie*/ Autorizație de replantare/Autorizație de replantare anticipată Proiectare, pregătire teren, plantare și instalare tutori - 1 - vițe altoite certificate 9850 9150 8450
  vițe altoite standard 8850 8250 7650
  Instalare sistem de suținere pentru conducere și palisaj - 2 - X 6200 6200 6200
  Achiziția și instalarea de sisteme de irigații prin picurare - 3 - X 4000 4000 4000
  Autorizație de replantare Defrișare, proiectare, pregătire teren,plantare și instalare tutori - 1 - vițe altoite certificate 10600 9900 9200
  vițe altoite standard 9600 9000 8400
  Instalare sistem de suținere pentru conducere și palisaj - 2 - X 6200 6200 6200
  Achiziția și instalarea de sisteme de irigații prin picurare - 3 - X 4000 4000 4000
  X Supraaltoirea ochi/butaș altoi 7500 7000 6500
  Reamplasarea parcelelor Autorizația de replantare anticipată Proiectare, pregătire teren, plantare și instalare tutori - 1 - vițe altoite certificate 9850 9150 8450
  vițe altoite standard 8850 8250 7650
  Instalare sistem de susținere pentru conducere și palisaj - 2 - X 6200 6200 6200
  Achiziția și instalarea de sisteme de irigații prin picurare - 3 - X 4000 4000 4000
  Autorizația de replantare Defrișare, proiectare, pregătire teren, plantare și instalare tutori - 1 - vițe altoite certificate 10600 9900 9200
  vițe altoite standard 9600 9000 8400
  Instalare sistem de susținere pentru conducere și palisaj X 6200 6200 6200
  Achiziția și instalarea de sisteme de irigații prin picurare - 3 -X400040004000
  Replantarea ca urmare a defrișării obligatorii a plantațiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitareAutorizație de replantareProiectare, pregătire teren, plantare și instalare tutori - 1 -vițe altoite certificate985091508450
  vițe altoite standard885082507650
  Instalare sistem de suținere pentru conducere și palisaj - 2 -X620062006200
  Achiziția și instalarea de sisteme de irigații prin picurare - 3 -X400040004000
  ModernizareXProiectare,instalare/ înlocuire sistem de susținere pentru conducere și palisajX650065006500
  XModernizarea formei de conducere a viței-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă și înaltăX305029502850
  XModernizarea sistemului de susținere prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a 3 rânduri de sârme, din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere și palisaj în vederea susținerii butucilor și conducerii lăstarilorX255025502550
  XAchiziția și instalarea de sisteme de irigații prin picurareX400040004000
  * autorizația de plantare/replantare provenită din conversie, emisă în baza unor drepturi individuale de replantare transferate/cumpărate, vor fi acceptate la planurile individuale depuse până la data de 31 decembrie 2018;
   +  Capitolul 2 Persoane înregistrate fiscal
  Programul Tip de autorizare Măsuri eligibile Material săditor Sprijin financiar/ha - Suma forfetară maximă
  >4000 plante/ha 3500-4000 plante/ha 3000-3500 plante/ha
  Până la euro/ha Până la euro/ha Până la euro/ha
  Reconversia soiurilor Autorizația de plantare provenită din conversie*/ Autorizația de replantare provenită din conversie*/ Autorizație de replantare/ Autorizație de replantare anticipată Proiectare, pregătire teren, plantare și instalare tutori - 1 - vițe altoite certificate 10200 9500 8800
  vițe altoite standard 9200 8600 8000
  Instalare sistem de susținere pentru conducere și palisaj - 2 - X 6645 6645 6645
  Achiziția și instalarea de sisteme de irigații prin picurare - 3 - X 4000 4000 4000
  Autorizație de replantare Defrișare, proiectare, pregătire teren, plantare și instalare tutori - 1 - vițe altoite certificate 11350 10650 9950
  vițe altoite standard 10350 9750 9150
  Instalare sistem de susținere pentru conducere și palisaj - 2 - X 6645 6645 6645
  Achiziția și instalarea de sisteme de irigații prin picurare - 3 - X 4000 4000 4000
  X Supraaltoirea ochi/butaș altoi 7500 7000 6500
  Reamplasarea parcelelor Autorizația de replantare anticipată Proiectare, pregătire teren, plantare și instalare tutori - 1 - vițe altoite certificate 10200 9500 8800
  vițe altoite standard 9200 8600 8000
  Instalare sistem de susținere pentru conducere și palisaj- 2 - X 6645 6645 6645
  Achiziția și instalarea de sisteme de irigații prin picurare - 3 - X 4000 4000 4000
  Autorizația de replantare Defrișare, proiectare, pregătire teren, plantare și instalare tutori - 1 - vițe altoite certificate 11350 10650 9950
  vițe altoite standard 10350 9750 9150
  Instalare sistem de susținere pentru conducere și palisaj -2-X 6645 6645 6645
  Achiziția și instalarea de sisteme de irigații prin picurare - 3 -X400040004000
  Replantarea ca urmare a defrișării obligatorii a plantațiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitareAutorizație de replantareProiectare, pregătire teren, plantare și instalare tutori - 1 -vițe altoite certificate1020095008800
  vițe altoite standard920086008000
  Instalare sistem de susținere pentru conducere și palisaj- 2 -X664566456645
  Achiziția și instalarea de sisteme de irigații prin picurare - 3 -X400040004000
  ModernizareXProiectare, instalare/ înlocuire sistem de susținere pentru conducere și palisajX650065006500
  XModernizarea formei de conducere a viței-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă și înaltăX305029502850
  XModernizarea sistemului de susținere prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a 3 rânduri de sârme, din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere și palisaj în vederea susținerii butucilor și conducerii lăstarilorX255025502550
  XAchiziția și instalarea de sisteme de irigații prin picurareX400040004000
  * autorizația de plantare/replantare provenită din conversie, emisă în baza unor drepturi individuale de replantare transferate/cumpărate, vor fi acceptate la planurile individuale depuse până la data de 31 decembrie 2018;
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  soiurilor de struguri pentru vin eligibile
  pentru realizarea programelor de restructurare/reconversie
  Nr. crt. Regiunea viticolă DENUMIERE DE 0RIGINE CONTROLATĂ(DOC) INDICAȚIE GEOGRAFICĂ (IG) Soiuri albe Soiuri roșii Soiuri aromate
  1. Podișul Transilvaniei IG Dealurile Transilvaniei Pinot Gris, Sauvignon, Chardonnay, Neuburger, Riesling Italian, Riesling de Rhin, Fetească Regală, Fetească Albă, Iordană,Astra, Blasius, Selena, Furmint. Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Fetească Neagră, Merlot, Syrah Muscat Ottonel, Traminer roz, Traminer aromat
  DOC Târnave Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon, Neuburger, Riesling Italian, Riesling de Rhin, Fetească Regală, Fetească Albă, Furmint, Kerner, Radames, Selena, Blasius, Iordană. Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Fetească Neagră, Syrah, Merlot, Zweigelt Traminer aromat, Muscat Ottonel
  DOC Lechința Pinot Gris, Sauvignon, Neuburger, Riesling Italian, Fetească Regală, Fetească Albă, Chardonnay. Cabernet Sauvignon, Fetească neagră, Merlot, Pinot noir Traminer roz, Muscat Ottonel
  DOC Aiud Pinot Gris, Sauvignon, Chardonnay, Neuburger, Riesling Italian, Riesling de Rhin, Fetească Regală, Fetească Albă, Furmint, Iordană. Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră, Syrah, Merlot Traminer roz Muscat Ottonel
  DOC Sebeș-Apold Pinot Gris, Sauvignon, Chardonnay, Neuburger, Riesling de Rhin, Riesling Italian, Fetească Regală, Fetească Albă, Furmint, Iordană Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră, Merlot, Syrah Traminer roz, Muscat Ottonel
  DOC Alba Iulia Pinot Gris, Sauvignon, Neuburger, Riesling Italian, Fetească Regală, Fetească Albă, Furmint. - Traminer roz, Muscat Ottonel
  2. Dealurile Moldovei IG Dealurile Moldovei Sauvignon, Pinot gris, Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Riesling de Rhin, Chardonnay, Zghihară de Huși, Aligote, Frâncușă, Grasă de Cotnari, Băbească gri, Crâmpoșie selecționată, Crâmpoșie, Rkațitelli, Golia, Ozana, Raluca, Unirea, Donaris, Plăvaie, Furmint. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Băbească neagră, Arcaș, Burgund mare, Balada, Portugais bleu, Codană, CadarcăTămâioasă românească, Traminer roz, Traminer aromat, Șarba, Muscat Ottonel, Busuioacă de Bohotin, Aromat de Iași, Negru aromat
  IG Dealurile Vrancei Aligote, Băbească Gri, Chardonnay, Crâmpoșie, Crâmpoșie selecționată, Fetească albă, Fetească regală, Frâncușa, Pinot Gris, Riesling de Rhin, Riesling Italian, Sauvignon, Unirea, Galbenă de Odobesti, Miorița, Plăvaie, Furmint, Mustoasă de Măderat. Fetească neagră, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Babească Neagră, Burgund, Codană, Portugais bleu, Cadarcă Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Șarba, Busuioacă de Bohotin,Negru Aromat, Traminer roz, Traminer aromat, Aromat de Iași
  DOC Cotnari Grasă de Cotnari, Frâncușă, Fetească albă, Chardonnay, Sauvignon, Pinot gris. Fetească neagră Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin, Traminer roz
  DOC Bohotin Sauvignon, Pinot gris, Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Chardonnay, Aligote Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Băbească neagră Muscat Ottonel, Busuioacă de Bohotin
  DOC Iana Aligote, Fetească regală, Riesling italian, Fetească albă, Sauvignon. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Băbească neagră Busuioacă de Bohotin Muscat Ottonel
  DOC Iași Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Riesling italian, Fetească albă, Fetească regală, Aligote, Riesling de Rhin, Golia. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Băbească neagră, Arcaș Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Șarba, Busuioacă de Bohotin. Traminer roz
  DOC Huși Sauvignon, Pinot gris, Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Chardonnay, Zghihară de Huși, Aligote Băbească Gri, Crâmpoșie selecționată, Donaris, Frâncușa,Plăvaie, Grasă de Cotnari, Riesling de Rhin, Muscadelle, Semillon.Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Băbească neagră, Portugais bleu Codană, Syrah, Zweigelt, Sangiovese, Nebbiolo, BarberaMuscat Ottonel, Negru Aromat, Tămâioasă românească, Aromat de Iași, Traminer roz, Șarba, Busuioacă de Bohotin
  DOC Nicorești Sauvignon, Fetească regală, Fetească albă, Riesling Italian. Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească neagră, Băbească neagră Muscat Ottonel
  DOC Dealu Bujorului Fetească albă, Sauvignon, Muscat Ottonel, Riesling italian, Fetească regală, Aligote, Băbească gri. Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească neagră, Burgund mare, Băbească neagră  
  DOC Panciu Aligote, Băbească gri, Chardonnay, Crâmpoșie, Crâmpoșie selecționată, Fetească albă, Fetească regală, Frâncușă, Mustoasă de Măderat, Pinot gris, Riesling de Rhin, Riesling Italian, Sauvignon, Galbenă de Odobești, Plăvaie, Furmint. Fetească neagră, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Băbească neagră, Burgund mare, Codană, Cadarcă, Portugais Bleu Șarba, Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Traminer aromat, Traminer roz, Negru Aromat
  DOC Odobești Aligote, Fetească albă, Fetească regală, Galbenă de Odobești, Pinot Gris, Riesling italian, Riesling de Rhin, Sauvignon, Plăvaie, Chardonnay, Furmint, Băbeasca Gri, Crâmpoșie selecționată, Crâmpoșie, Donaris, Mustoasă de Măderat, Frâncușă, Grasă de Cotnari, Muscadelle, Semillon. Fetească neagră, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Băbească Neagră, Codană, Syrah, Zweigelt, Sangiovese,Nebbiolo, Barbera Șarba, Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Traminer roz, Traminer aromat
  DOC Cotești Muscat Ottonel, Aligote, Băbească gri, Chardonnay, Crâmpoșie selecționată, Fetească albă, Fetească regală, Frâncușă, Mustoasă de Măderat, Pinot gris, Riesling de Rhin, Riesling italian, Sauvignon, Galbenă de Odobești, Plăvaie, Furmint. Fetească neagră, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Băbească neagră, Burgund mare, Cadarcă, Syrah Șarba, Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin, Negru Aromat, Traminer aromat, Traminer roz
  Chardonnay, Pinot gris, Pinot blanc, Riesling de Rhin, Riesling italian, Sauvignon, Fetească albă, Fetească regală, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Pinot noir, Fetească neagră, Merlot, Muscat Ottonel, Tămâioasă românească,
  3. Dealurile Munteniei și Olteniei IG Dealurile Munteniei Viognier, Aligote, Traminer roz, Grasă de Cotnari, Crâmpoșie selectionată, Trebbiano, Glera. Burgund mare, Syrah, Novac, Negru de Drăgășani, Sangiovese, Grenache, Mourvedre, Petit verdot, Nebbiolo, Barbera, Băbească neagră, Portugais bleu, Zweigelt Busuioacă de Bohotin
  IG Dealurile Olteniei Chardonnay, Fetească albă, Fetească regală, Pinot gris, Riesling italian, Riesling de Rhin, Sauvignon, Crâmpoșie selecționată, Ugni Blanc, Braghină, Gordan, Viognier. Cabernet Sauvignon, Fetească neagră, Merlot, Negru de Drăgășani, Novac, Negru vârtos, Pinot noir, Syrah, Burgund Mare, Băbească Neagră, Dornfelder, Sangiovese, Zinfandel, Marcelan, Touriga Nacional, Touriga Franca, Cabernet Franc Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Tămâioasă roză,
  DOC Dealu Mare Chardonnay, Muscat Ottonel, Viognier, Pinot gris, Pinot blanc, Riesling de Rhin, Riesling italian, Sauvignon, Fetească albă, Fetească regală, Aligote, Grasă de Cotnari, Trebbiano, Moscato Bianco. Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Pinot noir, Fetească neagră, Merlot, Burgund mare, Syrah, Novac, Negru de Drăgășani, Sangiovese, Grenache, Mourvedre, Petit verdot, Nebbiolo, Barbera, Băbească neagră, Tămâioasă românească Busuioacă de Bohotin, Negru aromat, Crâmpoșie selecționată, Traminer roz
  DOC Pietroasa Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Sauvignon, Chardonnay, Pinot gris, Grasă de Cotnari. Burgund mare, Fetească neagră, Băbească neagră, Pinot noir, Merlot, Cabernet Sauvignon, Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin
  DOC Drăgășani Crâmpoșie selecționată, Chardonnay, Fetească Regală, Riesling Italian, Sauvignon, Pinot gris. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Syrah, Fetească Neagră, Novac, Negru de Drăgășani, Burgund mare Tămâioasă Românească, Muscat Ottonel
  DOC Sâmburești Chardonnay, Fetească Albă, Fetească Regală, Riesling italian, Sauvignon, Pinot gris. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Fetească Neagră, Novac, Negru de Drăgășani -
  DOC Ștefănești Chardonnay, Fetească albă, Fetească regală, Riesling italian, Sauvignon, Pinot gris. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Burgund mare Muscat Ottonel, Tămâioasă românească
  DOC Mehedinți Sauvignon, Pinot Gris, Chardonnay, Fetească Regală, Fetească Alba, Riesling Italian, Viognier. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Fetească Neagră, Marcelan, Syrah, Novac, Negru de Drăgășani Muscat Ottonel, Tămâioasă Românească
  DOC Segarcea Sauvignon, Pinot Gris, Chardonnay, Fetească Albă, Riesling Italian, Riesling de Rhin, Viognier. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Fetească Neagră, Marcelan, Syrah, Negru de Drăgășani Tămâioasă Românească, Tămâioasă Roză
  DOC Banu Mărăcine Sauvignon, Pinot Gris, Chardonnay, Cabernet Franc, Fetească Regală, Fetească Albă, Riesling Italian. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Fetească Neagră, Syrah, Novac, Negru de Drăgășani Tămâioasă Românească, Muscat Ottonel
  4. Banat IG Viile Timișului Sauvignon, Pinot gris, Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Riesling de Rhin, Chardonnay, Viognier, Mustoasă de Măderat. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Burgund mare, Cadarcă, Syrah, Negru de Drăgășani, Novac, Sangiovesse, Portugais bleu, Alicante Bouschet, Negru de Drăgășani, Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Traminer roz
  IG Viile Carașului Sauvignon, Pinot gris, Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Riesling de Rhin, Chardonnay, MaJarcă. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Burgund mare, Cadarcă, Syrah, Alicante Bouschet Muscat Ottonel, Traminer roz
  DOC Recaș Sauvignon, Pinot gris, Fetească albă, Fetească regală, Mustoasă de Măderat, Riesling italian, Riesling de Rhin, Viognier, Chardonnay, Traminer roz. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Burgund mare, Negru de Drăgășani, Cadarcă, Syrah, Novac, Alicante Bouschet Muscat Ottonel, Tămâioasă românească
  DOC Banat Sauvignon, Pinot gris, Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Riesling de Rhin, MaJarcă, Chardonnay. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Burgund mare, Cadarcă, Syrah, Novac, Negru de Drăgășani Muscat Ottonel
  5. Crișana și Maramureș IG Dealurile Zarandului Sauvignon, Pinot gris, Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Riesling de Rhin, Chardonnay, Mustoasă de Măderat, Furmint, Furmint de Miniș. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Burgund mare, Cadarcă, Syrah, Novac, Portugais bleu, Sangiovese Muscat Ottonel, Traminer roz
  IG Dealurile Crișanei Sauvignon, Pinot gris, Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Riesling de Rhin, Chardonnay, Iordană, Mustoasă de Măderat, Furmint, Furmint de Miniș. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Burgund mare, Syrah Traminer roz
  IG Dealurile Sătmarului Sauvignon, Pinot gris, Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Riesling de Rhin, Chardonnay, Mustoasă de Măderat, Furmint, Iordană. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Burgund mare, Cadarcă, Syrah Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Traminer roz
  DOC Miniș Sauvignon, Pinot gris, Furmint, Fetească regală, Riesling italian, Riesling de Rhin, Mustoasă de Măderat, Chardonnay. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Cadarcă, Burgund mare, Syrah, Novac Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Traminer roz,
  DOC Crișana Sauvignon, Pinot gris, Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Riesling de Rhin, Chardonnay, Mustoasă de Măderat. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Burgund mare, Syrah Muscat Ottonel, Traminer roz
  6. Colinele Dobrogei IG Colinele Dobrogei Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon, Riesling italian, Riesling de Rhin, Fetească Regală, Fetească Albă, Crâmpoșie, Columna, Aligote, Iordană, Rkațiteli, Saint Emilion, Viognier, Semillon. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Fetească Neagră, Syrah, Burgund mare, Băbească Neagră, Novac, Mamaia, Cristina, Alicante Bouschet, Negru de Drăgășani, Malbec, Mouvedre, Petit Verdot, Sangiovese Muscat Ottonel, Tămâioasă Românească, Traminer aromat, Traminer roz, Aromat de Iași
  DOC Babadag Chardonnay, Sauvignon, Pinot gris, Fetească albă, Columna, Fetească regală, Riesling italian, Aligote. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Băbească neagră Muscat Ottonel
  DOC Sarica Niculițel Fetească albă, Sauvignon, Aligote, Riesling italian, Riesling de Rhin, Fetească regală, Chardonnay, Rkatiteli, Pinot gris. Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Pinot noir, Fetească neagră, Burgund mare, Băbească neagră, Syrah Muscat Ottonel
  DOC Murfatlar Chardonnay, Pinot gris, Sauvignon, Riesling de Rhin, Riesling Italian, Fetească regală, Fetească albă, Crâmpoșie, Columna. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Syrah, Burgund mare Muscat Ottonel, Tămaioasă românească
  DOC Adamclisi Chardonnay, Sauvignon. Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Syrah -
  7. Terasele Dunării IG Terasele Dunării Crâmpoșie selecționată, Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian, Riesling de Rhin, Pinot gris, Pinot blanc, Sauvignon, Chardonnay, Băbească gri, Aligote. Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Malbec, Negru de Drăgașani, Pinot noir, Fetească neagră, Băbească neagră, Sangiovese, Syrah, Dornfelder, Rebo. Tămâioasă românească, Muscat Ottonel, Traminer roz
  DOC Insurăței Chardonnay, Pinot Gris, Riesling Italian, Riesling de Rhin, Fetească Regală, Fetească albă, Aligote, Băbească gri. Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Syrah, Băbească neagră  
  DOC Oltina Fetească albă, Chardonnay, Sauvignon, Pinot gris, Fetească regală, Riesling italian, Crâmpoșie. Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Merlot, Fetească neagră, Syrah, Burgund mare Muscat Ottonel
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  lucrărilor de execuție din cadrul programelor
  de restructurare/reconversie
  Nr. crt. Lucrările de execuție Reconversia soiurilor Reamplasarea parcelelor Replantarea ca urmare a defrișării obligatorii a plantațiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare Modernizarea
  Autorizația de plantare provenită din conversie*/ Autorizația de replantare provenită din conversie*/ Autorizația de replantare/ Autorizație de replantare anticipată Autorizația de replantare/ (în urma defrișării în cadrul planului individual) Autorizație de replantare anticipată Autorizația de replantare (în urma defrișării în cadrul planului individual) Autorizația de replantare Modernizarea formei de conducere a viței- de-vie prin trecerea de la cultură Joasă la cultura semiînaltă și înaltă, în vederea optimizării lucrărilor mecanizate Instalarea și/sau înlocuirea sistemului de susținere Modernizarea sistemului de susținere prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a 3 rânduri de sârme, din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere și palisaJ în vederea susținerii butucilor și conducerii lăstarilor Achiziția și instalare a de sisteme de irigații prin picurare
  0 1 2 3  4  
  1. Proiectare X X X X X X X X  
  2. Defrișare - X - X - - - -  
  3. Cartare agrochimică a solului, inițială X X X X X X - -  
  4. Fertilizare cu îngrășăminte de bază X X X X X X - -  
  5. Cartare agrochimică a solului, finală X X X X X X - -  
  6. Pregătire teren X X X X X - - -  
  7. Plantare X X X X X - - -  
  8. Material săditor Certificat X X X X X - - -  
  Standard X X X X X - - -  
  9.Lucrări de întreținere a plantelorXXXXXX-- 
  10.Sistem de susținere pentru conducere și palisaJXXXXXXX- 
  11.Instalare tutoriXXXXXX-- 
  12.Demontarea sârmelor existente la sistemul pentru conducere și palisaJ------XX 
  13Demontarea stâlpilor existenți la sistemul pentru conducere și palisaJ------X- 
  14.Instalarea a 3 rânduri de sârme, din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere și palisaJ în vederea susținerii butucilor și conducerii lăstarilorXXXXX--X 
  15Instalarea unui rând de sârmă în cazul sistemului de susținere, conducere cordon liberXXXXX--- 
  16Instalarea de sisteme de irigații prin picurareXXXXXXXXX
  17SupraaltoireaXX-------
  * autorizația de plantare/replantare provenită din conversie, emisă în baza unor drepturi individuale de replantare transferate/cumpărate, vor fi acceptate la planurile individuale depuse până la data de 31 decembrie 2018;
   +  Anexa nr. 4
  Devize cadru
   +  Capitolul I Anexa nr. 4A Devize de Lucrări - persoane fizice IC-DVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței-de-vie" Centralizator - cheltuieli efectuate pentru înființarea unui hectar plantație viță-de-vie
  CENTRALIZATOR
  CHELTUIELILE EFECTUATE PENTRU ÎNFIINȚAREA
  UNUI HECTAR PLANTAȚIE VIȚĂ DE VIE
  Nr. Denumire deviz Materiale (lei) Manopera (lei) Lucrări mecanice (lei) Rotunjiri (lei) VALOARE (lei)
  1 Defrișare plantație 30.00 4,753.58 487.83 0.592 5,272.0000
  2 Pregatire teren 3,200.00 655.70 2,662.00 0.304 6,518.0000
  3 Plantare si instalare tutori 46,046.66 17,583.98 529.09 0.274 64,160.0000
   TOTAL PREGĂTIRE TEREN, PLANTARE 49,276.66 22,993.26 3,678.91 1.17 75,950.0000
  4 Instalat sistem sustinere (spalieri beton) 34,782.71 9,368.95 436.43 -0.088 44,588.000
   TOTAL INSTALAT SISTEM SUSȚINERE 34,782.71 9,368.95 436.43 -0.088 44,588.000
  5 Intretinere plantatie anul I 1,764.19 12,860.31 1,536.86 0.636 16,162.000
  6 Intretinere plantatie anul II 2,918.79 12,310.12 1,044.54 0.554 16,274.000
  7 Intretinere plantatie anul III 2,322.91 10,227.96 1,062.07 0.064 13,613.000
   TOTAL ÎNTREȚINERE AN I, II ȘI III 7,005.89 35,398.39 3,643.47 1.254 46,049.000
  TOTAL GENERAL 91,065.26 67,760.60 7,758.80  166,587.000
  ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  DEVIZ DEFRIȘARE PLANTAȚIE (1 ha)
  Nr crt LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE LUCRĂRI MECANICE MATERIALE TOTAL (Lei)
  ZO Valoare (lei) ZO Retribuție (lei) Motorina (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
  1 Descurcat coardele de pe sarma mii but. 3.333 9.52 1047.62       1047.62
  2 Taierea coardelor mii. but. 3.333 8.33 916.67       916.67
  3 Scos coarde de viță rezultate în urma tăierii la alee ha 1.00 3.70 407.41       407.41
  4 Stransul sârmei de pe spalieri mii ml 15.00 3.75 412.50     mănuși 30.00 442.50
  5 Scos butuci și adunat în grămezi mii but 3.33 5.53 611.11       611.11
  6 Defrișat arbuști de porumbar, păducel, măceș, mur ha 0.05 0.94 103.77       103.77
  7 Scos stâlpii de spalier ha 1.00 6.67 733.33       733.33
  8 Încărcat și descarcat sârma, buturugi, etc. to/ha 3.00 1.67 183.33       183.33
  9 Încărcat și descărcat stâlpi din beton în remorcă to 30.71 3.07 337.84       337.84
  10 Transport bulamaci, sârmă și buturugi de viță de vie to 44.55   1.59 144.79 343.04 487.83   487.83
   TOTAL 43.19 4753.58 1.59 144.79 343.04 487.83  30.00 5271.41
   Rotunjiri         0.59
   TOTAL  4753.58  144.79 343.04 487.83  30.00 5272.00
  ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  DEVIZ PREGĂTIRE TEREN (1 ha)
  Nr crt LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE LUCRĂRI MECANICE MATERIALE TOTAL (Lei)
  ZO Valoare (lei) ZO Retribuție (lei) Motorina (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
  1 Scarificat ha 2.00   0.83 81.80 980.00 1061.80   1061.80
  2 Deservit scarificator ZO/ha 2.00 2.00 220.00       220.00
  3 Strângerea resturilor vegetale după scarificare ha 1.00 1.85 203.70       203.70
  4 Încărcat în remorcă gunoi de grajd cu TIH * to 40.00   0.23 24.72 33.60 58.32 gunoi de grajd 2000.00 2058.32
  5 Administrat gunoi de grajd în vie cu alimentare mecanică și norma de 40 t / ha * ha 1.00   1.00 105.32 140.00 245.32   245.32
  6 Desfundat mecanic ha 0.95   0.95 100.05 1030.75 1130.80   1130.80
  7 Desfundat manual mii mp 0.05 2.00 220       220.00
  8 Nivelat de bază prin 2 treceri ha 2.00   0.54 53.06 168.00 221.06   221.06
  9 Încărcat,descărcat îngr. complexe to 1.60 0.09 9.79     îngraș. chimice 3200.00 3209.79
  10 Alimentat mașina de împrăștiat îngrășăminte chimice granulate ha 1.00 0.06 2.20       2.20
  11 Împrăștiat îngrășăminte chimice granulate ha 1.00   0.05 4.55 28.00 32.55   32.55
  12 Arătură de încorporare a îngrășămintelor chimice ha 1.00   0.18 16.25 34.30 50.55   50.55
  13 Discuit, grapat și nivelat ha 3.00   0.32 28.74 136.50 165.24   165.24
   TOTAL 6.00 655.70 2.87 284.45 2377.55 2662.00  3200.00 6517,1
   Rotunjiri         0,3
   TOTAL  655.70  284.45 2377.55 2662.00  3200.00 6518.00
  * - facultativ - valorile de la pozițiile 4 și 5 nu sunt incluse în valoarea totală ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  DEVIZ
  PLANTARE MANUALĂ SAU MECANIZATĂ
  ȘI INSTALARE TUTORI ÎN VEDEREA FORMĂRII TULPINII (1 ha)
  Nr crt LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE LUCRĂRI MECANICE MATERIALE TOTAL (Lei)
  ZO Valoare (lei) ZO Retribuție (lei) Motorina (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
  1 Parcelarea și trasarea de drumuri* ha 1.00 0.50 5.50       5.50
  2 Pichetat teren pentru plantat ha 1.00 6.67 733.33     Picheți 6562.50 7295.83
  2" Confecționat și ascuțit picheți mii buc. 4.38 6.53 320.83       320.83
  3 Încărcat,transportat și descărcat tutori to 0.437 0.17 19.25     Tutori 13125.00 13144.25
  4 Făcut gropi pentru plantare manuală (100% din suprafață) mii buc. 4.167 16.67 1833       1833.33
  4 Făcut gropi pentru plantare manuală (5% din suprafață) mii buc. 0.208 0.83 92       91.67
  5 Scos vițe de la stratificare mii buc. 4.3749997 1.44 160.42     Vițe 26162.50 26322.91
  6 Fasonat, verificat calit.viței mii buc. 4.3749997 1.75 192.50       192.50
  7 Mocirlirea vițelor înainte de plantare mii buc. 4.167 0.15 16.98       16.98
  8 Transport vițe pe rând mii buc 4.167 0.42 22.92       22.92
  9 Plantat vița de vie manual - lucrare completă mii buc. 4.167 10.67 3526       3525.64
  9 Plantat vița de vie manual (5% din suprafață) mii buc. 0.208 0.53 176       176.28
  9 Plantat mecanic viță de vie (95% din suprafata) mii buc. 3.959  3910       3910.00
  10 Transport apă to 41.67   1.49 135.42 320.83 456.25 Apa 166.67 622.92
  10 Transport apă pentru 5% vițe to 2.08   0.07 6.77 16.04 22.81   22.81
  11 Udat vițe ha 1.00 4.00 440.00       440.00
  11 Udat vițe 5% ha 0.05 0.20 22.00       22.00
  12" Confecționat tutori mii buc. 4.38 7.31 802.08       802.08
  12 Încărcat și descărcat tutori din lemn to 4.375 1.75 192.50       192.50
  13 Repartizat tutori mii buc. 4.167 3.46 381.97       381.97
  DEVIZ PLANTARE MANUALĂ SAU MECANIZATĂ ȘI INSTALARE TUTORI ÎN VEDEREA FORMĂRII TULPINII (1 ha) -continuare-
  14 Bătut tutori mii buc. 4.167 8.33 916.74       916.74
  15 Arat mecanic după plantat ha 1.00   0.20 19.63 53.20 72.83   72.83
  16 Palisat lăstari mii buc. 4.167 5.21 572.92     Ață de legat 30.00 602.92
  17 Sapă mare după plantat ha 1.00 14.28 1571.43       1571.43
  18 Paza plantație zo 60 60 6600       6600.00
  19 Mușuroit viță de vie toamna mii but. 4.167 3.58 398.55       398.55
   Rotunjiri   0.27
   TOTAL plantare manuală (poz. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)    17583.98 1.76 155.05 374.03 529.09  46046.66 64160.00
   Plantare mecanizată 3910.00 551.90 4461.90
   Lucrări manuale executate în cadrul plantării mecanizate (poz. 3,4,5,6,7,8,9,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19)   15223.20 551.90 46046.66 61821.76
   Rotunjiri        0.24
   TOTAL plantare mecanizată 15223.20    551.90  46046.66 61822.00
  * - facultativ– se va reface calculul pentru situația în care se optează pentru plantare mecanizată– se vor actualiza devizele funcție de costurile practicate de diferitele firme specializate * - se modifică calculul în situația în care persoanele beneficiare doresc să își confecționeze picheții și tutorii din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate * - neexistând norme pentru executarea plantării mecanizate a vițelor s-a luat în calcul o valoare estimativă de 0,20 Euro cenți/viță, urmând a se modifica în funcție de tarifele percepute de firmele specializate ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  DEVIZ INSTALARE SISTEM SUSȚINERE, CONDUCERE ȘI PALISAJ (1 ha)
  Nr crt LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE LUCRĂRI MECANICE MATERIALE TOTAL (Lei)
  ZO Valoare (lei) ZO Retribuție (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)  
  1 Pichetat teren ha 1.00 0.67 73.33       73.33
  2 Încărcat și descărcat spalieri din beton fruntași și mijlocași to 34.90 3.49 767.73     Stâlpi fruntași beton 3060.00 3827.73
  3 Transport spalieri și diverse to 40   1.42 129.54 306.89 436.43 Stâlpi mijlocași beton 20408.50 20844.93
  4 Repartizarea spalierilor la locul plantării buc 918 9.18 1010.17     Ancore 2040.00 3050.17
  5 Săpat gropi spalieri fruntași buc 200 8.00 880     Sarma 0 2.5 mm 967.31 1847.31
  6 Săpat gropi pentru ancore buc 200 8.00 880     Sârmă Ø 2.2 mm 2994.90 3874.90
  7 Fixat spalieri fruntasi în gropi buc 100 1.43 157.14     Sârmă Ø 1.8 mm 2512.50 157.14
  8 Sapat gropi spalieri mijlocași buc 800 13.34 1467.28     1467.28
  9 Fixat spalieri mijlocași buc 800 8.80 1956.37     Bride culisante 4802.00 6758.37
  9" Fixarea pietrelor de ancorare în gropi, inclusiv confecționarea ancorei buc 100 0.01 115.79     *Sârmă Ø 2.5 mm pentru ancore și bride 750.00 115.79
  10 Ancorat spalieri fruntași buc 100 2.00 220.00     Gripple 510.00 730.00
  11 Încărcat și descarcat sârmă to 1.58 0.16 34.87       34.87
  12 Marcat pe stâlpi locul pentru fixarea bridelor mii semne 2.40 1.13 125.77       125.77
  13 Făcut bride pentru prinderea sârmelor pe stâlpi și montarea lor mii buc 2.40 3.43 377.30       377.30
  14 Instalat și întins sârmă mii ml 25 8.38 921.25       921.25
  15 Prinderea primei sârme de capătul tutorelui mii buc 4.167 3.46 381.94       381.94
   TOTAL   71.47 9368.95 1.42 129.54 306.89 436.43  34782.71 44588.09
   Rotunjiri  -0.09
   TOTAL spalieri beton    9368.95  129.54 306.89 436.43  34782.71 44588.00
  – se modifică calculul în funcție de tipul materialelor folosite - șpalieri, sârmă– se modifică calculul în situația în care persoanele beneficiare doresc să își confecționeze bridele și ancorele din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  DEVIZ INSTALARE MECANIZATĂ A SISTEMULUI
  DE SUSȚINERE, CONDUCERE ȘI PALISAJ (1 ha)
  a) Spalier metalic
  Nr. crt. LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE ȘI MECANICE MATERIALE TOTAL (lei)
  Produsul Valoare (lei)
  1 Incărcat și descărcat spalieri din beton fruntași și mijlocași; Transport spalieri și diverse; Repartizarea spalierilor la locul plantării; Fixat fruntași și mijlocași; Ancorat spalieri fruntași; Încărcat și descărcat sârmă; Marcat pe stâlpi locul pentru fixarea bridelor; Fixat bridele pe stâlpi; Instalat și intins sârme; Prinderea primei sârme de capătul tutorelui ha 1.00 4706.60    
  2 Stâlpi fruntași metalici 2040.00 2040.00
  3 Stâlpi miJlocași metalici 16326.80 16326.80
  4 Motorină 306.89 306.89
  5 Ancore 1530.00 1530.00
  6 Sârmă Ø 2.5 mm 967.31 967.31
  7 Sârmă Ø 2.2 mm 2994.90 2994.90
  8 Sârmă Ø 1.8 mm *   
  9 Sârmă Ø 2.5 mm pentru ancore 750.00 750.00
  10 Gripple 510.00 510.00
      4706.60   4706.60
   TOTAL spalieri metalici   4706.60  24675.90 29382.50
   Alte cheltuieli (cheltuieli cu aprovizionarea)     2467.59 2467.59
   Rotunjiri      0.51
   TOTAL spalieri metalici      31850.60
  * - se modifică calculul în funcție de tipul materialelor folosite - spalieri, sârmă * - se modifică calculul în situația în care persoanele beneficiare doresc să își confecționeze bridele și ancorele din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate * - neexistând norme pentru executarea instalării mecanizate a spalierilor s-a luat în calcul o valoare estimativă de 1 Euro/spalier+ancoră, urmând a se modifica în funcție de tarifele percepute de firmele specializate ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  ÎNTREȚINERE PLANTAȚIE ANUL I (1 ha)
  Nr crt LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE LUCRĂRI MECANICE MATERIALE TOTAL (Lei)
  ZO Valoare (lei) ZO Retribuție (lei) Motorina (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
  1 Rupt scoarța mușuroiului și refacerea lui mii but. 8.334 10.42 1145.92       1145.92
  2 Desfăcut mușuroi l 4.167 0.77 84.62       84.62
  3 Copcit via mii but. 8.334 16.67 1833.48       1833.48
  4 Prăsit manual ha 6 34.26 3771.43       3771.43
  5 Udat vițe ha 1.00 4.00 440.00       440.00
  6 Transport apă și diverse materiale to 46.47   1.66 151.03 357.82 508.85 Apa 185.88 694.73
  7 Pregătit soluție pentru stropit mii l 4.8 0.48 52.80       52.80
  8 Stropit mecanic de 8 ori ha 8.00   2.00 210.64 436.80 647.44 Substanțe combatere 1478.31 2125.75
  *8" Stropiri în timpul vegetației cu VERMORELUL (AS-1) în plantații tinere mii l 4.80 15.98 160.00       160.00
  9 Prașit mecanic de 6 ori ha 6.00   1.05 95.79 210.00 305.79   305.79
  10 Plivit și legat lăstari de 4 ori mii but. 16.668 16.67 1833.48     Material de legat 100.00 1933.48
  11 Pază vie ZO 30 30.00 3300.00       3300.00
  12 Arat mecanic toamna ha 1.00   0.21 20.89 53.90 74.79   74.79
  13 Mușuroit vița de vie toamna mii but. 4.167 3.58 398.58       398.58
   TOTAL 132.83 12860.31 4.93 478.34 1058.52 1536.86  1764.19 16161.36
   Rotunjiri   0.64
   TOTAL  12860.31  478.34 1058.52 1536.86   16162.00
  * - se reface calculul în funcție de combaterea bolilor viței de vie prin stropiri mecanice sau manuale * - se reface calculul în funcție de schema de combatere a bolilor viței de vie și de numărul de tratamente fitosanitare necesare ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  ÎNTREȚINERE PLANTAȚIE ÎN ANUL II (1 ha)
  Nr crt LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE LUCRĂRI MECANICE MATERIALE TOTAL (Lei)
  ZO Valoare (lei) ZO Retribuție (lei) Motorina (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
  1 Desfăcut mușuroi primăvara mii but. 4.167 3.21 352.59       352.59
  2 Tăiat și copcit mii but. 4.167 5.21 572.96       572.96
  3 Tocat coarde ha 1.00   0.15 15.10 28.00 43.10   43.10
  4 Incărcat,descărcat îngrăsăminte complexe to 0.50 0.06 3.06     Îngrașăminte complexe 750 753.06
  5 Arătura de primăvară și încorporat îngrașăminte ha 1.00   0.24 23.37 58.80 82.17   82.17
  6 Sapă mare pe rând ha 1.00 7.41 814.81       814.81
  7 Săpat gropi pentru plantat vițe în goluri mii gropi 0.125 0.83 91.67       91.67
  8 Fasonat și mocirlit vite mii vite 0.125 0.05 5.50     Vițe 748 753.06
  9 Plantat vițe în goluri mii vite 0.125 1.25 137.51       137.51
  10 Udat vițe ha 0.03 0.12 13.20     Apa 19.4004 32.60
  11 Prăsit manual ha 5 28.57 3142.86       3142.86
  12 Plivit și legat lăstari mii but. 25.00 31.25 3437.77     Ață de legat 180 3617.77
  13 Transport apa to 4.85   0.17 15.76 37.35 53.11   53.11
  14 Pregătit soluție pentru stropit mii l 3.60 0.36 39.60     Substanțe de combatere* 1222 1261.43
  15 Stropit mecanic ha 6.00   1.50 157.98 327.60 485.58   485.58
  16 Prăsit mecanic ha 6.00   1.05 95.79 210.00 305.79   305.79
  17 Arat via toamna ha 1.00   0.21 20.89 53.90 74.79   74.79
  18 Mușuroit via mii but. 4.167 3.58 398.58       398.58
  19 Paza vie ZO 30 30 3300       3300.00
   TOTAL 111.90 12310.12 3.33 328.89 715.65 1044.54  2918.79 16273.45
   Rotunjiri   0.55
   TOTAL  12310.12  328.89 715.65 1044.54  2918.79 16274.00
  * - se reface calculul în funcție de schema de combatere a bolilor viței de vie și de numărul de tratamente fitosanitare necesare ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  ÎNTREȚINERE PLANTAȚIE ÎN ANUL III (1 ha)
  Nr crt LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE LUCRĂRI MECANICE MATERIALE TOTAL (Lei)
  ZO Valoare (lei) ZO Retribuție (lei) Motorina (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
  1 Desfăcut mușuroaie primăvara mii but. 4.167 3.21 352.56       352.56
  2 Arat mecanic primăvara ha 1.00   0.25 24.54 51.80 76.34   76.34
  3 Semănat ierburi perene din 2 în 2 intervale* ha 0.50   0.06 5.77 15.75 21.52 Ierburi perene 270 291.52
  4 Tăiat și copcit via mii but. 4.167 5.21 572.92       572.92
  5 Tocat coarde ha 1.00   0.15 15.10 28.00 43.10   43.10
  6 Palisat tulpini mii but. 4.167 5.21 572.92     Material de legat 180 752.92
  7 Sapă mare pe rând ha 1.00 7.41 814.81       814.81
  8 Plivit și legat lăstari mii but. 25.00 31.25 3437.50       3437.50
  9 Transport apă și diverse to 6.65   0.24 21.61 51.21 72.82 Apă 26.6 99.42
  10 Pregătit soluție mii l 5.40 0.54 59.4       59.40
  11 Stropit mecanic ha 6.00   1.50 157.98 327.60 485.58 Substanțe de combatere* 1369 1854.39
  12 Prășit manual ha 6 34.29 3771.43       3771.43
  13 Cosit mecanic ha 0.50   0.21 21.91 21 42.91   42.91
  14 Săpat gropi pentru plantat vițe în goluri mii gropi 0.13 0.83 91.67     Vițe 748 839.17
  15 Fasonat și mocirlit vițe mii vite 0.13 0.05 5.50       5.50
  16 Plantat vițe în goluri mii vite 0.13 1.25 137.50       137.50
  17 Udat vițe ha 0.03 0.12 13.20       13.20
  18 Prășit mecanic ha 6.00   1.05 95.79 210.00 305.79   305.79
  19 Arat via toamna ha 1.00   0.25 24.54 53.90 78.44   78.44
  20 Mușuroit via toamna mii but. 4.17 3.58 398.55       398.55
   TOTAL 92.94 10227.96 3.44 339.56 722.51 1062.07  2322.91 13612.94
   Rotunjiri  0.06
   TOTAL  10227.96  339.56 722.51 1062.07  2322.91 13613.00
  * facultativ - valorile de la pozițiile 3 și 13 nu sunt incluse în valoarea totală * - se reface calculul în funcție de schema de combatere a bolilor viței de vie și de numărul de tratamente fitosanitare necesare
   +  Capitolul II Anexa nr. 4B Devize de Lucrări - persoane Juridice IC-DVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței-de-vie"
  CENTRALIZATOR
  CHELTUIELILE EFECTUATE PENTRU ÎNFIINȚAREA
  UNUI HECTAR PLANTAȚIE VIȚĂ DE VIE
  Nr. Denumire deviz Materiale (lei) Manopera (lei) Lucrări mecanice (lei) Contribuție asiguratorie pentru muncă 2.25% Rotunjiri (lei) VALOARE (lei)
  1 Defrișare plantație 30.00 4,753.58 487.83 106.96 0.636 5,379.000
  2 Pregătire teren 3,200.00 655.70 2,662.00 14.75 0.551 6,533.000
  3 Plantare și instalare tutori 46,046.66 17,583.98 529.09 395.64 0.635 64,556.000
   TOTAL PREGĂTIRE TEREN, PLANTARE 49,276.66 22,993.26 3,678.91 517.35 1.822 76,468.000
  4 Instalat sistem susținere (șpalieri beton) 34,782.71 9,368.95 436.43 210.80 0.110 44,799.000
   TOTAL INSTALAT SISTEM SUSȚINERE 34,782.71 9,368.95 436.43 210.80 0.110 44,799.000
  5 Întreținere plantație anul I 1,764.19 12,860.31 1,536.86 289.36 0.279 16,451.000
  6 Întreținere plantație anul II 2,918.79 12,310.12 1,044.54 276.98 0.577 16,551.000
  7 Întreținere plantație anul III 2,322.91 10,227.96 1,062.07 230.13 0.935 13,844.000
   TOTAL ÎNTREȚINERE AN I, II ȘI III 7,005.89 35,398.39 3,643.47 796.46 1.790 46,846.000
  TOTAL GENERAL 91,065.26 67,760.60 7,758.80 1,524.61 3.72 168,113.000
  ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  DEVIZ DEFRIȘARE PLANTAȚIE (1 ha)
  Nr crt LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE LUCRĂRI MECANICE MATERIALE TOTAL (Lei)
  ZO Valoare (lei) ZO Retribuție (lei) Motorina (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
  1 Descurcat coardele de pe sârmă mii but. 3.333 9.52 1047.62       1047.62
  2 Tăierea coardelor mii. but. 3.333 8.33 916.67       916.67
  3 Scos coarde de viță rezultate în urma tăierii la alee ha 1.00 3.70 407.41       407.41
  4 Strânsul sârmei de pe șpalieri mii ml 15.00 3.75 412.50     mănuși 30.00 442.50
  5 Scos butuci și adunat în grămezi mii but 3.33 5.53 611.11       611.11
  6 Defrișat arbuști de porumbar, păducel, măceș, mur ha 0.05 0.94 103.77       103.77
  7 Scos stâlpii de spalier ha 1.00 6.67 733.33       733.33
  8 Încărcat și descărcat sârmă buturugi, etc. to/ha 3.00 1.67 183.33       183.33
  9 Încărcat și descărcat stâlpi din beton în remorcă to 30.71 3.07 337.84       337.84
  10 Transport bulamaci, sârmă și buturugi de viță de vie to 44.55   1.59 144.79 343.04 487.83   487.83
   TOTAL 43.19 4753.58 1.59 144.79 343.04 487.83  30.00 5271.41
   Contribuție asiguratorie pentru muncă 2.25%  106.96       106.96
   Rotunjiri         0.64
   TOTAL 4860.54  144.79 343.04 487.83  30.00 5379.00
  ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  DEVIZ PREGĂTIRE TEREN (1 ha)
  Nr crt LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE LUCRĂRI MECANICE MATERIALE TOTAL (Lei)
  ZO Valoare (lei) ZO Retribuție (lei) Motorina (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
  1 Scarificat ha 2.00   0.83 81.80 980.00 1061.80   1061.80
  2 Deservit scarificator ZO/ha 2.00 2.00 220.00       220.00
  3 Strângerea resturilor vegetale după scarificare ha 1.00 1.85 203.70       203.70
  4 Încărcat în remorcă gunoi de grajd cu TIH * to 40.00   0.23 24.72 33.60 58.32 gunoi de grajd 2000.00 2058.32
  5 Administrat gunoi de grajd în vie cu alimentare mecanică și norma de 40 t / ha * ha 1.00   1.00 105.32 140.00 245.32   245.32
  6 Desfundat mecanic ha 0.95   0.95 100.05 1030.75 1130.80   1130.80
  7 Desfundat manual mii mp 0.05 2.00 220       220.00
  8 Nivelat de baza prin 2 treceri ha 2.00   0.54 53.06 168.00 221.06   221.06
  9 Încărcat, descărcat îngr. complexe to 1.60 0.09 9.79     îngrăș. chimice 3200.00 3209.79
  10 Alimentat mașina de împrăștiat îngrășăminte chimice granulate ha 1.00 0.06 2.20       2.20
  11 Împrăștiat îngrășăminte chimice granulate ha 1.00   0.05 4.55 28.00 32.55   32.55
  12 Arătură de încorporare a îngrășămintelor chimice ha 1.00   0.18 16.25 34.30 50.55   50.55
  13 Discuit, grăpat și nivelat ha 3.00   0.32 28.74 136.50 165.24   165.24
   TOTAL 6.00 655.70 2.87 284.45 2377.55 2662.00  3200.00 6517.70
   Contribuție asiguratorie pentru muncă 2.25% 14.75       14.75
   Rotunjiri        0.55
   TOTAL 670.45  284.45 2377.55 2662.00  3200.00 6533.00
  * - facultativ - valorile de la pozițiile 4 și 5 nu sunt incluse în valoarea totală ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  DEVIZ
  PLANTARE MANUALĂ SAU MECANIZATĂ ȘI INSTALARE TUTORI
  ÎN VEDEREA FORMĂRII TULPINII (1 ha)
  Nr crt LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE LUCRĂRI MECANICE MATERIALE TOTAL (Lei)
  ZO Valoare (lei) ZO Retribuție (lei) Motorina (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
  1 Parcelarea și trasarea de drumuri* ha 1.00 0.50 5.50       5.50
  2 Pichetat teren pentru plantat ha 1.00 6.67 733.33     Picheți 6562.50 7295.83
  2" Confecționat și ascuțit picheți (tutori) mii buc. 4.38 6.53 320.83       320.83
  3 Încărcat, transportat și descărcat tutori to 0.437 0.17 19.25     Tutori 13125.00 13144.25
  4 Făcut gropi pentru plantare manuală (100% din suprafață) mii buc. 4.167 16.67 1833       1833.33
  4 Făcut gropi pentru plantare manuală (5% din suprafață) mii buc. 0.208 0.83 92       91.67
  5 Scos vițe de la stratificare mii buc. 4.3749997 1.44 160.42     Vițe 26162.50 26322.91
  6 Fasonat, verificat calit.viței mii buc. 4.3749997 1.75 192.50       192.50
  7 Mocirlirea vițelor înainte de plantare mii buc. 4.167 0.15 16.98       16.98
  8 Transport vițe pe rând mii buc 4.167 0.42 22.92       22.92
  9 Plantat vița de vie manual - lucrare completă mii buc. 4.167 10.67 3526       3525.64
  9 Plantat vița de vie manual (5% din suprafață) mii buc. 0.208 0.53 176       176.28
  9 Plantat mecanic vița de vie (95% din suprafață) mii buc. 3.959  3910       3910.00
  10 Transport apă to 41.67   1.49 135.42 320.83 456.25 Apă 166.67 622.92
  10 Transport apă pentru 5% vițe to 2.08   0.07 6.77 16.04 22.81   22.81
  11 Udat vițe ha 1.00 4.00 440.00       440.00
  11 Udat vițe 5% ha 0.05 0.20 22.00        
  12" Confecționat tutori mii buc. 4.38 7.31 802.08       802.08
  12 Încărcat și descărcat tutori din lemn to 4.375 1.75 192.50       192.50
  13 Repartizat tutori mii buc. 4.167 3.46 381.97       381.97
  DEVIZ PLANTARE MANUALĂ SAU MECANIZATĂ ȘI INSTALARE TUTORI ÎN VEDEREA FORMĂRII TULPINII (1 ha) -continuare-
  14 Bătut tutori mii buc. 4.167 8.33 916.74       916.74
  15 Arat mecanic după plantat ha 1.00   0.20 19.63 53.20 72.83   72.83
  16 Palisat lăstari mii buc. 4.167 5.21 572.92     Ață de legat 30.00 602.92
  17 Sapă mare după plantat ha 1.00 14.28 1571.43       1571.43
  18 Pază plantație zo 60 60 6600       6600.00
  19 Mușuroit vița de vie toamna mii but. 4.167 3.58 398.55       398.55
   Contribuție asiguratorie pentru muncă 2.25%   395.64
   Rotunjiri           0.6346
   TOTAL plantare manuală (poz. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19) 135.47 17583.98 1.76 155.05 374.03 529.09  46046.66 64556.00
   Plantare mecanizată    3910.00    551.90   4461.90
   Lucrari manuale executate în cadrul plantării mecanizate (poz. 3,4,5,6,7,8,9,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19) 15223.20 551.90 46046.66 61821.76
   Contribuție asiguratorie pentru muncă 2,25% 342.52 342.52
   Rotunjiri  0.72
   TOTAL Plantare mecanizată 15565.72 551.90 46046.66 62165.00
  * - facultativ– se va reface calculul pentru situația în care se optează pentru plantare mecanizată– se vor actualiza devizele funcție de costurile practicate de diferitele firme specializate * - se modifică calculul în situația în care persoanele beneficiare doresc să își confecționeze picheții și tutorii din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate * - neexistând norme pentru executarea plantării mecanizate a vițelor s-a luat în calcul o valoare estimativă de 0,20 Euro cenți/viță, urmând a se modifica în funcție de tarifele percepute de firmele specializate ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  DEVIZ INSTALARE SISTEM SUSȚINERE,
  CONDUCERE ȘI PALISAJ (1 ha)
  b) Spalier beton, metalic, lemn*
  Nr crtLUCRAREAUMCANTITATELUCRĂRI MANUALELUCRĂRI MECANICEMATERIALETOTAL (Lei)
  ZOValoare (lei)ZORetribuție (lei)Motorina (lei)Valoare (lei)ProdusulValoare (lei) 
  1Pichetat terenha1.000.6773.33      73.33
  2Încărcat și descărcat spalieri din beton fruntași și miJlocașito34.903.49767.73    Stâlpi fruntași beton3060.003827.73
  3Transport spalieri și diverseto40  1.42129.54306.89436.43Stâlpi mijlocași beton20408.5020844.93
  4Repartizarea spalierilor la locul plantăriibuc9189.181010.17    Ancore2040.003050.17
  5Săpat gropi spalieri fruntașibuc2008.00880    Sârmă Ø 2.5 mm967.311847.31
  6Săpat gropi pentru ancorebuc2008.00880    Sârmă Ø 2.2 mm2994.903874.90
  7Fixat spalieri fruntași în gropibuc1001.43157.14    Sârmă Ø 1.8 mm2512.50157.14
  8Săpat gropi spalieri mijlocașibuc80013.341467.28      1467.28
  9Fixat spalieri mijlocașibuc8008.801956.37    Bride culisante4802.006758.37
  9"Fixarea pietrelor de ancorare în gropi, inclusiv confecționarea ancoreibuc1000.01115.79    *Sârmă Ø 2.5 mm pentru ancore și bride750.00115.79
  10Ancorat spalieri fruntașibuc1002.00220.00    Gripple510.00730.00
  11Încărcat și descărcat sârmăto1.580.1634.87      34.87
  12Marcat pe stâlpi locul pentru fixarea bridelormii semne2.401.13125.77      125.77
  13Făcut bride pentru prinderea sârmelor pe stâlpi și montarea lormii buc2.403.43377.30      377.30
  14Înstalat și întins sârmămii ml258.38921.25      921.25
  15Prinderea primei sârme de capătul tutoreluimii buc4.1673.46381.94      381.94
   TOTAL  71.479368.951.42129.54306.89436.43 34782.7144588.09
   Contribuție asiguratorie pentru muncă 2.25%210.80 210.80
   Rotunjiri 0.11
   TOTAL spalieri beton 9579.75 129.54306.89436.43 34782.7144799.00
  – *se modifică calculul în funcție de tipul materialelor folosite - șpalieri, sârmă– *se modifică calculul în situația în care persoanele beneficiare doresc să își confecționeze bridele și ancorele din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  DEVIZ INSTALARE MECANIZATĂ A SISTEMULUI
  DE SUSȚINERE, CONDUCERE ȘI PALISAJ (1 ha)
  a) Spalier metalic
  Nr. crt. LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE ȘI MECANICE MATERIALE TOTAL (lei)
  Produsul Valoare (lei)
  1 Încărcat și descărcat spalieri din beton fruntași și mijlocași; Transport spalieri și diverse; Repartizarea spalierilor la locul plantării; Fixat fruntași și mijlocași; Ancorat spalieri fruntași; Încărcat și descărcat sârmă; Marcat pe stâlpi locul pentru fixarea bridelor; Fixat bridele pe stâlpi; Instalat și întins sârme; Prinderea primei sârme de capătul tutorelui ha 1.00 9320.00    
  2 Stâlpi fruntași metalici 2040.00 2040.00
  3 Stâlpi miJlocași metalici 16326.80 16326.80
  4 Motorină 306.89 306.89
  5 Ancore 1530.00 1530.00
  6 Sârmă Ø 2.5 mm 967.31 967.31
  7 Sârmă Ø 2.2 mm 2994.90 2994.90
  8 Sârmă Ø 1.8 mm *   
  9 Sârmă Ø 2.5 mm pentru ancore 750.00 750.00
  10 Gripple 510.00 510.00
      9320.00   9320.00
   TOTAL spalieri metalici   9320.00  24675.90 33995.90
   Alte cheltuieli (cheltuieli cu aprovizionarea) 2467.59 2467.59
   Contribuție asiguratorie pt muncă 2.25% 209.70  209.70
   Rotunjiri  0.81
   TOTAL spalieri metalici 9529.70 27143.49 36674.00
  * - se modifică calculul în funcție de tipul materialelor folosite - spalieri, sârmă * - se modifică calculul în situația în care persoanele beneficiare doresc să își confecționeze bridele și ancorele din materialele pentru care prezintă documente de certificare calitate * - neexistând norme pentru executarea instalării mecanizate a spalierilor s-a luat în calcul o valoare estimativă de 1 Euro/spalier+ancora, urmând a se modifica în funcție de tarifele percepute de firmele specializate ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  ÎNTREȚINERE PLANTAȚIE ÎN ANUL I (1 ha)
  Nr crt LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE LUCRĂRI MECANICE MATERIALE TOTAL (Lei)
  ZO Valoare (lei) ZO Retribuție (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
  1 Rupt scoarța mușuroiului și refacerea lui mii but. 8.334 10.42 1145.92       1145.92
  2 Desfăcut mușuroi l 4.167 0.77 84.62       84.62
  3 Copcit via mii but. 8.334 16.67 1833.48       1833.48
  4 Prăsit manual ha 6 34.26 3771.43       3771.43
  5 Udat vițe ha 1.00 4.00 440.00       440.00
  6 Transport apă și diverse materiale to 46.47   1.66 151.03 357.82 508.85 Apa 185.88 694.73
  7 Pregătit soluție pentru stropit mii l 4.8 0.48 52.80       52.80
  8 Stropit mecanic de 8 ori ha 8.00   2.00 210.64 436.80 647.44 Substanțe combatere 1478.31 2125.75
  *8" Stropiri în timpul vegetației cu VERMORELUL (AS-1) în plantații tinere mii l 4.80 15.98 160.00       160.00
  9 Prășit mecanic de 6 ori ha 6.00   1.05 95.79 210.00 305.79   305.79
  10 Plivit și legat lăstari de 4 ori mii but. 16.668 16.67 1833.48     Material de legat 100.00 1933.48
  11 Pază vie ZO 30 30.00 3300.00       3300.00
  12 Arat mecanic toamna ha 1.00   0.21 20.89 53.90 74.79   74.79
  13 Mușuroit viță de vie toamna mii but. 4.167 3.58 398.58       398.58
   TOTAL 132.83 12860.31 4.93 478.34 1058.52 1536.86  1764.19 16161.36
   Contribuție asiguratorie pt muncă 2.25% 289.36 289.36
   Rotunjiri   0.28
   TOTAL  13149.67  478.34 1058.52 1536.86   16451.00
  * - se reface calculul în funcție de combaterea bolilor viței de vie prin stropiri mecanice sau manuale * - se reface calculul în funcție de schema de combatere a bolilor viței de vie și de numărul de tratamente fitosanitare necesare ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  ÎNTREȚINERE PLANTAȚIE ÎN ANUL II (1 ha)
  Nr crt LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE LUCRĂRI MECANICE MATERIALE TOTAL (Lei)
  ZO Valoare (lei) ZO Retribuție (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
  1 Desfăcut mușuroi primăvara mii but. 4.167 3.21 352.59       352.59
  2 Tăiat și copcit mii but. 4.167 5.21 572.96       572.96
  3 Tocat coarde ha 1.00   0.15 15.10 28.00 43.10   43.10
  4 Încărcat, descărcat îngrăsăminte complexe to 0.50 0.06 3.06     Îngrășăminte complexe 750 753.06
  5 Arătura de primăvară și încorporat îngrașăminte ha 1.00   0.24 23.37 58.80 82.17   82.17
  6 Sapă mare pe rând ha 1.00 7.41 814.81       814.81
  7 Săpat gropi pentru plantat vițe în goluri mii gropi 0.125 0.83 91.67       91.67
  8 Fasonat și mocirlit vițe mii vite 0.125 0.05 5.50     Vițe 748 753.06
  9 Plantat vițe în goluri mii vite 0.125 1.25 137.51       137.51
  10 Udat vițe ha 0.03 0.12 13.20     Apă 19.4004 32.60
  11 Prășit manual ha 5 28.57 3142.86       3142.86
  12 Plivit și legat lăstari mii but. 25.00 31.25 3437.77     Ață de legat 180 3617.77
  13 Transport apă to 4.85   0.17 15.76 37.35 53.11   53.11
  14 Pregătit soluție pentru stropit mii l 3.60 0.36 39.60     Substanțe de combatere* 1222 1261.43
  15 Stropit mecanic ha 6.00   1.50 157.98 327.60 485.58   485.58
  16 Prășit mecanic ha 6.00   1.05 95.79 210.00 305.79   305.79
  17 Arat via toamna ha 1.00   0.21 20.89 53.90 74.79   74.79
  18 Mușuroit via mii but. 4.167 3.58 398.58       398.58
  19 Paza vie ZO 30 30 3300       3300.00
   TOTAL 111.90 12310.12 3.33 328.89 715.65 1044.54  2918.79 16273.45
   Contributie asiguratorie pentru muncă 2.25% 276.98  276.98
   Rotunjiri  0.58
   TOTAL  12587.10  328.89 715.65 1044.54  2918.79 16551.00
  * - se reface calculul în funcție de schema de combatere a bolilor viței de vie și de numărul de tratamente fitosanitare necesare ICDVV Valea Călugărească Laborator "Tehnologia culturii viței de vie"
  ÎNTREȚINERE PLANTAȚIE ÎN ANUL III (1 ha)
  Nr crt LUCRAREA UM CANTITATE LUCRĂRI MANUALE LUCRĂRI MECANICE MATERIALE TOTAL (Lei)
  ZO Valoare (lei) ZO Retribuție (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)  
  1 Desfăcut mușuroaie primăvara mii but. 4.167 3.21 352.56       352.56
  2 Arat mecanic primăvara ha 1.00   0.25 24.54 51.80 76.34   76.34
  3 Semănat ierburi perene din 2 în 2 intervale* ha 0.50   0.06 5.77 15.75 21.52 Ierburi perene 270 291.52
  4 Tăiat și copcit via mii but. 4.167 5.21 572.92       572.92
  5 Tocat coarde ha 1.00   0.15 15.10 28.00 43.10   43.10
  6 Palisat tulpini mii but. 4.167 5.21 572.92     Material de legat 180 752.92
  7 Sapă mare pe rând ha 1.00 7.41 814.81       814.81
  8 Plivit și legat lăstari mii but. 25.00 31.25 3437.50       3437.50
  9 Transport apă și diverse to 6.65   0.24 21.61 51.21 72.82 Apă 26.6 99.42
  10 Pregătit soluție mii l 5.40 0.54 59.4       59.40
  11 Stropit mecanic ha 6.00   1.50 157.98 327.60 485.58 Substanțe de combatere* 1369 1854.39
  12 Prășit manual ha 6 34.29 3771.43