ORDIN nr. 51 din 11 ianuarie 2019pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 15 ianuarie 2019    În temeiul art. 263 și art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1 lit. k) din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.054/2016 pentru aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum și de stabilire a documentației care însoțește cererea, precum și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 772.648 din 3.12.2018,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Creanțele fiscale administrate de organul fiscal central, cu excepția celor cu reținere la sursă și a accesoriilor aferente acestora, a drepturilor vamale și a altor creanțe transmise spre colectare organului fiscal central, pot fi stinse, la cererea debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile reprezentând construcție și teren aferent, precum și terenuri fără construcții, după caz, chiar dacă acestea sunt supuse executării silite de către organul fiscal competent.  +  Articolul 2Stingerea creanțelor fiscale, potrivit art. 1, se face:a) în cazul debitorilor pentru care nu s-a deschis procedura insolvenței/debitorului garant persoană juridică, la valoarea cea mai mică, pentru fiecare bun imobil în parte, dintre valoarea stabilită prin evaluare a bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile art. 232 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și valoarea de inventar a bunurilor imobile, evidențiată în contabilitate, reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare;b) în cazul debitorului garant persoană fizică, la valoarea stabilită prin evaluare a bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile art. 232 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;c) în cazul debitorului pentru care s-a deschis procedura insolvenței, la valoarea de lichidare din raportul de evaluare, stabilită potrivit art. 154 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare bun imobil în parte.  +  Articolul 3Data stingerii creanțelor fiscale prin dare în plată este data procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile.  +  Articolul 4Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mihaela Triculescu
    București, 11 ianuarie 2019.Nr. 51.-----