LEGE nr. 14 din 8 ianuarie 2019pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Aspecte generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabilește cadrul legal, instituțional și procedural pentru aplicarea Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, cu scopul de a asigura contribuția României la respectarea angajamentului asumat de Uniunea Europeană prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 până la un nivel de 19% comparativ cu nivelul emisiilor din anul 2005.  +  Articolul 2Prezenta lege se aplică categoriilor de activități prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3În aplicarea prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritate competentă - autoritatea publică centrală pentru protecția mediului;b) emisii de gaze cu efect de seră - emisiile de dioxid de carbon (CO_2), metan (CH_4), protoxid de azot (N_20), hidrofluorocarburi (HFC), perfluorcarburi (PFC), trifluorură de azot (NF_3), hexafluorură de sulf (SF_6) generate de categoriile de activități prevăzute în anexa nr. 1 la Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului, exprimate în tone de dioxid de carbon echivalent în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE, cu excepția emisiilor generate de categoriile de activități care sunt reglementate prin Directiva nr. 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului;c) credite de reducere - reprezintă unități de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin aplicarea activităților-proiect în cadrul Protocolului de la Kyoto;d) unitate de reducere a emisiilor - reprezintă o unitate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu o tonă de dioxid de carbon echivalent, provenită din activități-proiect desfășurate potrivit prevederilor art. 6 al Protocolului de la Kyoto, denumită în continuare ERU;e) reduceri de emisii certificate - reprezintă o unitate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu o tonă de dioxid de carbon, provenită din activități-proiect desfășurate potrivit art. 12 al Protocolului de la Kyoto, denumite în continuare CER;f) autorități centrale de specialitate - autoritățile și instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 2;g) politici și măsuri trans-sectoriale - politici și măsuri care au impact asupra a cel puțin două categorii de activități din anexa nr. 1;h) sectoare non-ETS - sectoarele aferente categoriilor de activități prevăzute în anexa nr. 1;i) evaluarea ex-post a politicilor și măsurilor - o analiză a efectelor atribuite unei politici sau unui grup de politici ori măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, de menținere sau creștere a absorbțiilor gazelor cu efect de seră;j) plan corectiv - politici și măsuri adoptate la nivel național în vederea punerii acestora în aplicare cu scopul îndeplinirii obligațiilor specifice de reducere de emisii de gaze cu efect de seră;k) Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră - bază de date electronică standardizată care conține elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deținerii, transferului și anulării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, a operațiunilor cu unități de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto, pentru a asigura accesul publicului și confidențialitatea în mod corespunzător și pentru a garanta că nu se efectuează transferuri incompatibile cu obligațiile care decurg din Protocolul de la Kyoto;l) nivel anual de emisii alocate - nivelul de emisii de gaze cu efect de seră alocate anual României pentru perioada 2013-2020, conform Deciziei 2013/634/UE de punere în aplicare a Comisiei din 31 octombrie 2013 privind ajustările aduse nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului.  +  Capitolul II Administrarea nivelului anual de emisii alocate pentru perioada 2013-2020  +  Articolul 4(1) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 2 au obligația de a elabora și implementa politici și măsuri sau grupuri de măsuri sectoriale care sunt în sfera lor de competență sub coordonarea autorității competente, astfel încât volumul emisiilor de gaze cu efect de seră să nu depășească nivelul anual al emisiilor alocate, pentru orice an din perioada anterioară datei de 31 decembrie 2020.(2) Volumul anual al emisiilor de gaze cu efect de seră este determinat prin utilizarea datelor raportate prin inventarul național al emisiilor de gaze cu efect de seră, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reținerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările și completările ulterioare, și a emisiilor verificate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare.(3) Autoritatea competentă coordonează respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1), prin intermediul Comisiei Naționale privind Schimbările Climatice a cărei activitate este reglementată de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.026/2014 pentru reorganizarea Comisiei Naționale privind Schimbările Climatice.  +  Capitolul III Utilizarea mecanismelor flexibile  +  Articolul 5În cazul în care în unul dintre anii din perioada 2013-2020, volumul emisiilor de gaze cu efect de seră, din sectoarele non-ETS, este mai mare decât nivelul anual al emisiilor alocate din anul respectiv, autoritatea competentă utilizează mecanismele de flexibilitate prevăzute la art. 6, precum și creditele de reducere, potrivit prevederilor art. 7 în scopul îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul art. 1.  +  Articolul 6(1) În cazul în care în unul dintre anii din perioada 2013-2019, volumul emisiilor de gaze cu efect de seră este mai mare decât nivelul anual al emisiilor alocate în anul respectiv, autoritatea competentă, prin intermediul Registrului Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră aflat sub jurisdicția statului român, poate transfera în anul următor un volum de până la 5% din nivelul anual de emisii alocate în anul respectiv, înainte de calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului și va avea în vedere măsuri adiționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care să asigure respectarea unui plafon mai mic în anul respectiv.(2) În cazul în care în unul dintre anii din perioada 2013-2020, volumul emisiilor de gaze cu efect de seră este mai mic decât nivelul anual al emisiilor alocate în anul respectiv, autoritatea competentă poate transfera, prin intermediul Registrului Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră aflat sub jurisdicția statului român, în anul următor, până în 2020, un volum de până la 5% din nivelul anual de emisii alocate din anul respectiv înainte de calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului sau poate transfera, prin intermediul Registrului Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră aflat sub jurisdicția statului român, în oricare dintre anii următori, toată cantitatea de emisii alocate în anul respectiv rămasă nefolosită după calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului.(3) În cazul în care în unul dintre anii din perioada 2013-2020, nivelul anual al emisiilor alocate este mai mare decât volumul emisiilor de gaze cu efect de seră în anul respectiv, autoritatea competentă vinde/împrumută/cedează unui alt stat membru al Uniunii Europene, înainte de calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului, până la 5% din nivelul de emisii alocate anual într-un anumit an, cu mențiunea că, la data transferului, România trebuie să îndeplinească cerințele Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020.(4) În cazul în care în unul dintre anii din perioada 2013-2020, după calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului, soldul este pozitiv, autoritatea competentă vinde/împrumută/ cedează unui alt stat membru al Uniunii Europene nivelul de emisii alocate anual rămase nefolosite, dacă această intenție a fost exprimată înainte de calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului, cu mențiunea că, la data transferului, România trebuie să îndeplinească cerințele Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020.(5) Sumele care rezultă din vânzarea surplusului de emisii alocate anual, operațiuni prevăzute la alin. (3) și (4) și la art. 7 alin. (2), sunt utilizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 432/2010 privind inițierea și dezvoltarea schemelor de investiții verzi, cu modificările ulterioare. (6) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea competentă adoptă, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, modalitățile de utilizare a mecanismelor flexibile, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(7) Pentru situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), autoritatea competentă elaborează modalitățile de utilizare a mecanismelor flexibile și le supune spre aprobare Guvernului, prin hotărâre, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul IV Utilizarea creditelor de reducere  +  Articolul 7(1) În cazul în care în unul dintre anii din perioada 2013-2020, nivelul anual al emisiilor alocate este mai mic decât volumul emisiilor de gaze cu efect de seră din anul respectiv, autoritatea competentă are dreptul de a utiliza, pentru conformare, o cantitate de credite de reducere, respectiv CERuri și ERU-uri. Această cantitate reprezintă un procent de maximum 3% din emisiile de gaze cu efect de seră aferente României în anul 2005, pentru fiecare an de conformare, sau poate depăși procentul de 3%, ținând cont de utilizarea mecanismelor flexibile prevăzute la art. 5 alin. (6) din Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului.(2) În cazul în care în unul dintre anii din perioada 2013-2020, limita de folosință a creditelor de reducere nu este folosită pentru conformare, autoritatea competentă poate vinde/împrumuta/ ceda unui alt stat membru dreptul de folosință a creditelor de reducere, respectiv CER-uri și ERU-uri, egal cu 3 procente, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (6) din Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului, dacă această intenție a fost exprimată înainte de calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului.(3) Autoritatea competentă, prin Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră aflat sub jurisdicția statului român, poate transfera dreptul de utilizare a creditelor de reducere, respectiv CER-uri și ERU-uri, sau partea neutilizată din acest drept în unul dintre anii următori din perioada 2014-2020 doar după calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului.(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (3), autoritatea competentă adoptă, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, modalitățile de transfer al creditelor de reducere, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) Pentru situația prevăzută la alin. (1) și (2), autoritatea competentă elaborează modalitățile de tranzacționare a creditelor de reducere și le supune Guvernului spre aprobare, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul V Evaluarea progresului și furnizarea rezultatelor  +  Articolul 8(1) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 2 sunt responsabile cu furnizarea către autoritatea competentă a informațiilor privind măsurile și politicile din domeniul lor de competență, care limitează sau reduc emisiile de gaze cu efect de seră, precum și informații cu privire la evaluările ex-post ale efectelor punerii în aplicare a acestora.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi transmise către autoritatea competentă până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, cu respectarea formatului transmis de autoritatea competentă.(3) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 2 asigură coerența informațiilor furnizate, în baza prevederilor alin. (2), cu datele și informațiile similare care fac obiectul altor obligații de raportare.  +  Articolul 9(1) Metodologia de estimare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a aplicării politicilor și măsurilor din sectoarele non-ETS, aferente categoriilor de activități prevăzute în anexa nr. 1, precum și lista indicatorilor utilizați pentru monitorizarea și evaluarea impactului ex-post a aplicării politicilor și măsurilor sectoriale asupra emisiilor de gaze cu efect de seră se stabilesc și se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorității competente și al conducătorilor autorităților publice centrale prevăzute în anexa nr. 2 lit. b)-f), în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), metodologia de estimare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră ca urmare a estimării stadiului și a progresului înregistrat în aplicarea politicilor și măsurilor din sectoarele non-ETS aferente categoriei de activități deșeuri, precum și lista indicatorilor utilizați pentru monitorizarea și evaluarea impactului ex-post a aplicării politicilor și măsurilor sectoriale asupra emisiilor de gaze cu efect de seră în acest sector se stabilesc și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității competente.(3) Datele și informațiile transmise autorității competente în baza art. 8 alin. (1) se utilizează în administrarea rapoartelor potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Capitolul VI Acțiuni de corecție ca urmare a constatării stării de nonconformare  +  Articolul 10(1) Autoritatea competentă transmite autorităților și instituțiilor responsabile prevăzute în anexa nr. 2 documentul privind evaluarea stării de conformitate, în fiecare an până la data de 15 februarie, pe baza raportului prevăzut la art. 3 alin. (1) și în anexa X din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei din 30 iunie 2014 privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) Reprezentanții autorității competente, ai autorităților publice și ai instituțiilor responsabile prevăzute în anexa nr. 2 propun măsuri sectoriale suplimentare, evaluarea impactului acestora asupra nivelului emisiilor și un calendar de punere în aplicare a măsurilor din planul corectiv în cadrul Comisiei Naționale privind Schimbările Climatice, în baza atribuțiilor prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 1.026/2014, în termen de 30 de zile de la confirmarea de către autoritatea competentă a depășirii nivelului anual al emisiilor alocate.(3) Reprezentanții autorității competente, ai autorităților publice și instituțiilor responsabile prevăzute în anexa nr. 2 asigură respectarea calendarului de punere în aplicare prevăzut la alin. (2).(4) În situația în care cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră depășește nivelul anual al emisiilor alocate, luându-se în considerare mecanismele de flexibilitate utilizate în conformitate cu prevederile art. 6 și 7, autoritatea competentă, autoritățile prevăzute în anexa nr. 2 și instituțiile din subordinea acestora elaborează un plan corectiv care include măsurile care trebuie puse în aplicare.(5) Autoritatea competentă transmite planul corectiv elaborat în baza alin. (4), în termen de 3 luni de la data intrării sub incidența prevederilor alin. (4), în vederea avizării Comisiei Europene.(6) Autoritatea competentă, împreună cu autoritățile publice și instituțiile responsabile prevăzute în anexa nr. 2, asigură cu prioritate implementarea măsurilor incluse în planul corectiv elaborat în baza prevederilor alin. (4), cu luarea în considerare a eventualelor observații primite din partea Comisiei Europene.(7) În situația primirii unor observații din partea Comisiei Europene vizând măsurile incluse în planul corectiv transmis de România, autoritatea competentă, autoritățile publice și instituțiile responsabile prevăzute în anexa nr. 2 se reunesc, în termen de 30 de zile de la primirea observațiilor, în cadrul Comisiei Naționale privind Schimbările Climatice și propun măsuri de îmbunătățire a acestuia.  +  Capitolul VII Prevederi finale  +  Articolul 11Agenția Națională pentru Protecția Mediului furnizează date și informații privind estimarea emisiilor de gaze cu efect de seră asociate sectoarelor de activitate prevăzute în anexa nr. 1, în acord cu atribuțiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12Autoritatea competentă, autoritățile publice și instituțiile responsabile prevăzute în anexa nr. 2 asigură capacitatea instituțională necesară pentru implementarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 13Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, autoritatea competentă poate convoca reuniuni ale Comisiei Naționale privind Schimbările Climatice, ori de câte ori este cazul.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 8 ianuarie 2019.Nr. 14.  +  Anexa nr. 1
  Categoriile de activități aferente sectoarelor non-ETS
  I. Energie, exceptând cele reglementate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare:1. Arderea combustibililor în: producția de energie, transporturi, construcții, alte sectoare, inclusiv încălzirea clădirilor;2. Emisii fugitive din producția de energie.II. Procese industriale și utilizarea produselor, exceptând cele reglementate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare.III. AgriculturăIV. Deșeuri
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  autorităților și instituțiilor responsabile pentru furnizarea informațiilor relevante pentru estimarea emisiilor asociate activităților reglementate prin Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului
  a) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului prin unitățile de specialitate cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilorb) Autoritatea publică centrală pentru economiec) Autoritatea publică centrală pentru energie și resurse energeticed) Autoritatea publică centrală pentru transporturie) Autoritatea publică centrală pentru agricultură și dezvoltare rurală împreună cu autoritatea sanitară veterinară și de siguranță a alimentelorf) Autoritatea publică centrală pentru sănătate publicăg) Autoritățile publice locale și instituțiile publice, institutele de cercetare și dezvoltare, precum și alte organisme publice aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea autorităților prevăzute la lit. a)-f)
  ------