HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 21 decembrie 2018pentru organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale și oficiile de dezvoltare montană
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 8 ianuarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 17 alin. (1) și (3) din Legea muntelui nr. 197/2018, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se organizează Agenția Națională a Zonei Montane, denumită în continuare ANZM, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, care își încetează existența.(2) Agenția Națională a Zonei Montane are sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, județul Suceava.  +  Articolul 2ANZM are ca obiectiv elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării și protecției zonei montane din România, zonă marcată de specificitate, fragilă ecologic și defavorizată economico-social din cauze naturale, care necesită o gestiune specifică.  +  Capitolul II Funcțiile și atribuțiile Agenției Naționale a Zonei Montane  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivului, ANZM exercită următoarele funcții principale:a) de autoritate de stat în domeniul dezvoltării durabile a zonei montane, cu aprobarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;b) de strategie, prin care asigură întocmirea și propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane;c) de reprezentare, prin care asigură, în numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite de acesta;d) de implementare a Programului de încurajare a activităților din zona montană, potrivit prevederilor art. 16 din Legea muntelui nr. 197/2018;e) de autoritate competentă responsabilă cu elaborarea procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“, potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) lit. k) din Legea nr. 197/2018, și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni, cu verificarea conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“, cu completarea și gestionarea Registrului național al produselor montane, precum și cu verificarea respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni.  +  Articolul 4În exercitarea funcțiilor sale, ANZM are următoarele atribuții:a) asigură monitorizarea și evaluarea implementării orientărilor strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane;b) elaborează și propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei și politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării și protecției mediului montan în vederea creșterii calității vieții populației montane;c) elaborează și propune spre inițiere Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea economicosocială și protecția zonei montane, păstrarea atributelor ecologice ale pajiștilor montane, valorificarea superioară a resurselor naturale și umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici și a autonomiei locale, stimularea creșterii efectivului de animale din zona montană;d) elaborează și propune spre inițiere Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative pentru programe de susținere a investițiilor ce au ca scop dezvoltarea durabilă a zonei montane, prin care se stabilesc cuantumurile, condițiile de acordare, criteriile, modul de acordare, sursa de finanțare etc., cu respectarea reglementărilor europene și naționale cu privire la acordarea de ajutoare de stat/de minimis/fonduri europene;e) elaborează criterii de selecționare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze de programe speciale;f) efectuează analiza, sinteza și prognoza fenomenelor social-economice din zona montană; g) stabilește prioritățile și prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evoluția acțiunilor ce se întreprind în zona montană; h) realizează propuneri privind prevenirea oricăror acțiuni defavorabile zonei montane;i) asigură circulația informației și promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media; j) contribuie la formarea unei culturi montane în România;k) implementează strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane în teritoriul desemnat;l) cooperează cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului în vederea ecologizării fermelor agrozootehnice și a localităților din zona montană, inclusiv prin punerea la dispoziția solicitanților a unor proiecte-tip;m) organizează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu din aparatul central și a celui de la nivelul teritoriului;n) organizează banca de date a zonei montane și ține evidența efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor și a operatorilor economici din zona rurală montană;o) poate acorda, la cerere, consultanță tehnică la constituirea organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor, fundațiilor și a altor forme de asociere ce au ca scop susținerea activităților și deservirea intereselor populației din zona montană, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, întreprinderilor mici și mijlocii, a meșteșugurilor tradiționale, a turismului rural, montan, ecoturismului și a agroturismului, a altor activități creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizațiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane;p) propune Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale inițierea de acte normative cu privire la criteriile, cuantumul, condițiile și modul de acordare, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege, a facilităților și despăgubirilor pentru locuitorii și comunitățile zonei montane, urmărind modul de aplicare a acestora;q) monitorizează programele și proiectele de dezvoltare sectoriale și integrate din zona montană, în funcție de priorități și în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltării zonei montane;r) elaborează ghiduri de bune practici specifice activităților economice din zona montană, adresate populației din zona montană;s) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanță și asistență tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;ș) inițiază și colaborează la organizarea manifestărilor științifice, culturale, a târgurilor și expozițiilor, a altor activități cu caracter promoțional și educativ destinate zonei montane pe plan intern și participă la acțiuni similare pe plan internațional;t) încheie convenții de colaborare cu instituții specializate din țară și din străinătate, având ca obiect schimbul de informații, experiență și asistență reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relații de colaborare cu organisme internaționale pentru integrarea în politica montană europeană și aplicarea pe teritoriul țării a prevederilor din convențiile și acordurile internaționale în materie care au fost ratificate de România, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;ț) reprezintă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cadrul Asociației Europene a Zonelor Montane - EUROMONTANA și în cadrul Parteneriatului Montan Internațional (ONU/FAO);u) reprezintă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în relația cu Ministerul Mediului și cu Secretariatul Convenției Carpatice, Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată prin Legea nr. 389/2006, în ceea ce privește gestionarea Protocolului pentru agricultură durabilă și dezvoltare rurală; v) inventariază nevoile de formare profesională și consultanță și monitorizează procesul de formare profesională din zona montană;w) organizează, prin Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați - CEFIDEC Vatra Dornei, programe de formare profesională în specific montan, conform legislației privind formarea profesională a adulților, pentru fermieri și alte categorii ocupaționale relevante din localitățile montane ale României;x) asigură promovarea mențiunii de calitate facultative „produs montan“ prin acțiuni de diseminare a informațiilor referitoare la certificare și înregistrare;y) elaborează procedura de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni;z) verifică conformitatea datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“, precum și respectarea legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni;aa) completează și gestionează Registrul național al produselor montane și asigură publicitatea acestuia;bb) asigură activități-suport pentru gestionarea asistenței financiare europene în domeniul dezvoltării și protecției zonei montane din România;cc) elaborează norme tehnice și metodologice, proceduri de lucru în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;dd) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative.  +  Capitolul III Conducerea și structura organizatorică a Agenției Naționale a Zonei Montane  +  Articolul 5(1) Conducerea ANZM se exercită de către un director general, funcționar public, numit, în condițiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general al ANZM emite decizii și instrucțiuni.(3) Directorul general al ANZM are calitatea de ordonator terțiar de credite.(4) În activitatea sa, directorul general este ajutat de un director general adjunct, funcționar public, numit prin decizie a acestuia, în condițiile legii.  +  Articolul 6(1) În cadrul ANZM funcționează Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați - CEFIDEC, organizat la nivel de direcție, structură specializată pentru formare profesională în specific montan.(2) Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați - CEFIDEC este condus de un director, funcționar public, numit prin decizie a directorului general al ANZM, în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) La nivel teritorial, în cadrul ANZM se organizează structuri specializate, fără personalitate juridică, după cum urmează:a) la nivel regional, centre regionale de dezvoltare montană, organizate la nivel de compartiment, prevăzute în anexa nr. 1;b) la nivel de bazine montane, oficii de dezvoltare montană, organizate la nivel de compartiment, aflate în coordonarea centrelor regionale de dezvoltare montană, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Numărul de posturi aferente fiecărei structuri prevăzute la alin. (1), structura profesională a posturilor și atribuțiile personalului de specialitate sunt stabilite în anexele nr. 1 și 2.  +  Articolul 8Centrele regionale de dezvoltare montană, oficiile de dezvoltare montană, locul de desfășurare a activității, județele și unitățile administrativ-teritoriale arondate se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea ANZM.  +  Articolul 9Principalele atribuții ale personalului de specialitate din cadrul centrelor regionale de dezvoltare montană sunt:a) asigură aplicarea în teritoriu a strategiei și politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării și protecției mediului montan, în vederea creșterii calității vieții populației din zona montană;b) asigură implementarea la nivel regional a Programului de încurajare a activităților din zona montană;c) coordonează activitatea oficiilor de dezvoltare montană din raza de activitate a centrului regional;d) implementează la nivel teritorial prevederile legale referitoare la acordarea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“, precum și respectarea legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni;e) realizează activități de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari din zona montană cu privire la accesarea măsurilor de sprijin aferente politicii agricole comune și Programului de încurajare a activităților din zona montană;f) realizează la nivel teritorial programe de formare profesională în specific montan, conform legislației privind formarea profesională a adulților, pentru fermieri și alte categorii ocupaționale relevante din localitățile montane;g) realizează consultanță și asistență tehnică de specialitate la nivel regional pentru întocmirea documentației în vederea accesării de fonduri europene și naționale, cu respectarea prevederilor legale în materie în vigoare;h) sprijină crearea, funcționarea și dezvoltarea organizațiilor profesionale ale agricultorilor montani, cum ar fi cooperative, grupuri de producători, asociații profesionale;i) stabilește și aplică măsuri tehnico-operative privind implementarea la nivel regional a strategiei și politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării și protecției mediului montan, în vederea creșterii calității vieții populației din zona montană;j) inventariază nevoia de formare profesională și consultanță de specialitate la nivel regional; k) organizează banca de date la nivel regional și ține evidența efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor și a operatorilor economici;l) inițiază și colaborează la organizarea manifestărilor științifice, culturale, a târgurilor și expozițiilor, a altor activități cu caracter promoțional și educativ la nivel regional;m) colaborează cu grupurile de acțiune locală și cu serviciile publice deconcentrate la nivel regional și județean.  +  Articolul 10Principalele atribuții ale personalului de specialitate din cadrul oficiilor de dezvoltare montană sunt:a) implementează strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane la nivel de bazin montan;b) asigură informarea fermierilor cu privire la legislația specifică agricolă și de mediu, precum și la oportunitățile de finanțare naționale și europene; c) realizează activități de consultanță și asistență tehnică de specialitate în vederea diseminării rezultatelor cercetării montane la nivelul bazinului montan; d) realizează activități de consultanță și asistență tehnică de specialitate pentru întocmirea documentației în vederea accesării de fonduri europene și naționale de către fermierii din teritoriul montan;e) asigură asistența de specialitate fermierilor din bazinul montan pentru elaborarea unui plan de acțiune la nivelul exploatației agricole care să cuprindă măsuri pentru protecția apelor și solului împotriva poluării cu nitrați și nitriți din activități agricole;f) acordă, la nivel de bazin montan, consultanță tehnică la constituirea organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor, fundațiilor și altor forme de asociere ce au ca scop susținerea activităților și deservirea intereselor populației la nivel de bazin montan, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, întreprinderilor mici și mijlocii, a meșteșugurilor tradiționale, a turismului rural, a agroturismului, turismului montan și ecoturismului;g) acordă asistență tehnică de specialitate solicitanților dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“, asigură primirea cererilor și transmiterea acestora către centrul regional de dezvoltare montană;h) elaborează ghiduri de bune practici și proiecte-cadru specifice activităților economice la nivel de bazin montan;i) inițiază și colaborează la organizarea manifestărilor științifice, culturale, a târgurilor și expozițiilor, a altor activități cu caracter promoțional și educativ la nivel de bazin montan;j) cooperează cu autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale ale bazinului montan.  +  Articolul 11(1) Numărul maxim de posturi ale ANZM, inclusiv ale structurilor teritoriale, este de 65 de posturi, din care 26 de posturi preluate de la Agenția Zonei Montane și 39 de posturi vacante preluate prin redistribuire din numărul total de posturi ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică și statul de funcții ale ANZM se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea directorului general al ANZM, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Personalul ANZM este constituit din funcționari publici și personal angajat pe bază de contract individual de muncă.(4) Preluarea personalului Agenției Zonei Montane se face cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și cu drepturile salariale avute la data preluării, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.(5) Salarizarea personalului din cadrul ANZM și al structurilor prevăzute prin prezenta hotărâre se face potrivit legislației în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 12ANZM preia pe baza protocolului de predare-preluare prevederile bugetare pe anul în curs și execuția bugetară până la momentul predării-preluării, precum și patrimoniul Agenției Zonei Montane, potrivit situației financiare încheiate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 13(1) ANZM poate utiliza, conform legislației în vigoare, pentru desfășurarea activităților specifice, un parc auto constituit conform Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru activitățile specifice de informare, promovare și formare profesională, ANZM are în dotare un microbuz, cu încadrarea în parcul auto constituit conform alin. (1).  +  Articolul 14Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ANZM se subrogă în toate drepturile și obligațiile ce decurg din actele interne, precum contracte, acorduri, protocoale la care Agenția Zonei Montane este parte, și din actele internaționale, precum acorduri, protocoale și alte acte similare acestora privind activitatea AZM la care este parte statul român.  +  Articolul 16Încadrarea în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.189/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2015, cu completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 18Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 2, punctul I, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Agenția Națională a Zonei Montane2. La anexa nr. 3, numărul curent 13 se modifică și va avea următorul cuprins:13. Agenția Națională a Zonei Montane
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurențiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 21 decembrie 2018.Nr. 1.036.  +  Anexa nr. 1
  Centre regionale de dezvoltare montană
  Număr structuriNr. posturi/structurăNatura posturilorStructura profesională a posturilor
  71Funcții publice, clasa IȘtiințe inginerești: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Inginerie mecanică, Ingineria mediului Științe biologice și biomedicale: Medicină veterinară Științe sociale: Științe administrative, Drept Științe economice: Contabilitate, Economie, Management Matematică și științe ale naturii: Știința mediului Științe umaniste și arte: Arhitectură, Urbanism
   +  Anexa nr. 2
  Oficii de dezvoltare montană
  Număr structuriNr. posturi/structurăNatura posturilorStructura profesională a posturilor
  321Funcții publice, clasa IȘtiințe inginerești: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie mecanică Științe biologice și biomedicale: Medicină veterinară Științe sociale: Științe administrative, Drept Științe economice: Contabilitate, Economie, Management Matematică și științe ale naturii: Știința mediului Științe umaniste și arte: Arhitectură, Urbanism
  -----