ORDIN nr. 1.677 din 28 decembrie 2018pentru modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.677 din 28 decembrie 2018
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.609 din 27 decembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. SP16.099 din 28.12.2018 al Ministerului Sănătății și nr. DG5.589 din 27.12.2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5), art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională „Unifarm“ - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, aprobată prin Legea nr. 182/2018;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2*^) care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2019.
  p. Ministrul sănătății,
  Dan-Octavian Alexandrescu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Liliana-Maria Mihai
   +  ANEXE nr. 1-2ANEXEpentru modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președinteluiCasei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014