ORDIN nr. 895 din 19 august 2016pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 31 august 2016  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole și industrie alimentară nr. 162.149 din 26 iulie 2016,în baza prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 și ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul,în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Capitolul I Prevederi generale. Reguli privind organizarea sistemului de inspecție și certificare  +  Articolul 1(1) Potrivit prevederilor art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, denumit în continuare R(CE) nr. 834/2007, se instituie un sistem de control având autoritatea competentă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, care deleagă atribuțiile de control unor organisme de control, denumite în continuare OC, cu condiția respectării prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, denumit în continuare R(CE) nr. 882/2004.(2) În sensul prezentului ordin, OC reprezintă organismele care desfășoară activități de inspecție și certificare în domeniul producției ecologice; acestea sunt persoane juridice din sectorul public sau privat, care îndeplinesc cerințele art. 27 din R(CE) nr. 834/2007.(3) Operatorii care produc, procesează, depozitează, comercializează și/sau importă dintr-o țară terță produse agroalimentare certificate și/sau în conversie, conform prevederilor art. 28 din R(CE) nr. 834/2007, înainte de a le introduce pe piață trebuie să își supună activitatea pe care o desfășoară sistemului de inspecție și certificare. (la 31-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 954 din 28 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016 ) (4) Prin excepție de la alin. (3), comercianții care vând produse ecologice ambalate și etichetate direct consumatorului sau utilizatorului final cu amănuntul au obligația de a-și declara activitatea la Direcția pentru Agricultură Județeană și a Municipiului București, denumită în continuare DAJ, în format electronic.(5) Inspecția și certificarea producției ecologice se efectuează de către OC în conformitate cu prevederile din R(CE) nr. 834/2007 și Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, denumit în continuare R(CE) nr. 889/2008.(6) Aprobarea OC se face în urma raportului întocmit de către o comisie aprobată de conducerea MADR, denumită în continuare Comisie de aprobare.(7) Comisia de aprobare verifică dacă OC îndeplinește cumulativ condițiile de aprobare și propune aprobarea acestuia conducerii MADR.(8) Controlul și supravegherea activității OC se efectuează de către MADR în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin structura cu atribuții tehnice în domeniul agriculturii ecologice.(9) OC acordă reprezentaților MADR acces la birourile și facilitățile lor și furnizează orice informații și asistență considerate necesare de MADR.(10) În vederea aplicării art. 29 alin. (1) din R(CE) nr. 834/2007, OC emit documente justificative operatorilor care îndeplinesc condițiile specifice de producție ecologică în conformitate cu R(CE) nr. 834/2007 și R(CE) nr. 889/2008.(11) Organismele modificate genetic și derivatele lor nu sunt permise în producția ecologică.  +  Capitolul II Condițiile de aprobare a organismelor de control cu sediul principal în alt stat membru  +  Articolul 2(1) OC trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 27 din R(CE) nr. 834/2007, precum și următoarele cerințe:a) să fie acreditate pentru grupele de produse pentru care solicită aprobarea, în conformitate cu standardul European EN ISO/CEI 17065, de către un organism de acreditare din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală EA-MLA pentru domeniul certificare;b) să fie independente față de toate părțile implicate, imparțiale și integre; OC și personalul acestora nu trebuie să fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influențeze deciziile;c) să dețină documente care să ateste existența echipamentului și a infrastructurii aflate la dispoziția unității din România, necesare pentru a îndeplini sarcinile de inspecție și certificare;d) să dețină un document de descriere a activității pentru unitatea din România, din care să reiasă cel puțin următoarele:(i) OC își asumă întreaga responsabilitate asupra activităților desfășurate sub acreditare prin unitatea din România;(ii) descrierea explicită a activităților care se vor desfășura sub acreditare prin unitatea din România;(iii) persoana responsabilă pentru informarea MADR cu privire la orice modificare apărută în statutul acreditării, care a stat la baza aprobării;e) să dețină asigurare de răspundere civilă și profesională pentru activitatea de certificare producție ecologică, corespunzătoare domeniului/domeniilor pentru care solicită aprobarea, care să acopere inclusiv unitatea din România;f) să prezinte detaliat o fundamentare a costurilor de inspecție și certificare aplicabile operatorilor;g) să prezinte raportul anual de audit intern al OC, în care să fie inclusă și unitatea din România din care să rezulte că a fost auditată în ultimul an, inclusiv modul de remediere a neconformităților, după caz;h) să dispună de un număr suficient de personal, proporțional cu domeniile de certificare pentru care solicită aprobarea;i) pentru desfășurarea activității în cadrul unității din România, personalul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:(i) să aibă pregătirea corespunzătoare, respectiv cel puțin studii medii agricole/studii superioare în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii/studii postuniversitare de specialitate în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii;(ii) să dețină competențe atestate pentru efectuarea inspecțiilor pentru agricultura ecologică, din care să rezulte că este instruit corespunzător cu cerințele R(CE) nr. 834/2007, ale R(CE) nr. 889/2008 și ale legislației naționale de aplicare. Astfel, se face dovada cunoașterii și înțelegerii filierei agricole și agroalimentare, a modului de producție ecologică (producție animalieră, producție vegetală, procesare, depozitare, distribuție, comercializare, acvacultură, hrană pentru animale, alge marine);j) personalul care își desfășoară activitatea în cadrul unității din România să fie angajat:(i) prin încheierea unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; contractul se înregistrează în Registrul general de evidență al salariaților, prin REVISAL, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, cu modificările ulterioare; sau(ii) ca persoane fizice autorizate, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, care să aibă ca obiect de activitate asimilabil activităților de inspecție și certificare; sau(iii) ca persoane detașate pe teritoriul României, de către organismele de control stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene, cu raporturi de muncă, conform prevederilor Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, cu modificările și completările ulterioare;k) să existe nominalizată o persoană responsabilă de ansamblul activităților de inspecție și certificare pentru unitatea din România;l) să prezinte ultimul raport de evaluare al organismului de acreditare, inclusiv evaluarea activității unității din România.(2) Persoana responsabilă de ansamblul activităților de inspecție și certificare din cadrul unității din România trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să aibă pregătire corespunzătoare, respectiv studii superioare/postuniversitare de specialitate în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii, precum și experiență de minimum un an în unul dintre aceste domenii;b) să dețină competențe atestate care dovedesc un nivel ridicat de cunoștințe teoretice și practice privind modul de producție ecologică, în conformitate cu legislația națională și comunitară din domeniu;c) să fie angajată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) OC care au sediul principal în alt stat membru pot să se stabilească în România printr-o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislația națională. Unitatea din România poate include în denumirea sa denumirea comercială a organismului de control.(4) Personalul OC implicat în procesul de inspecție și certificare a producției ecologice trebuie să fie prezent obligatoriu la inspecția de audit desfășurată anual la sediul din România de către reprezentații MADR, ori de câte ori aceștia solicită acest lucru. Toată documentația aferentă activității de inspecție și certificare a producției ecologice trebuie pusă la dispoziția MADR, iar în cazul în care aceasta este redactată într-o altă limbă, va fi însoțită de o traducere autorizată în limba română.  +  Articolul 3(1) În vederea aprobării, OC depune la MADR următoarele documente:a) cererea pentru obținerea aprobării ca OC, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin;b) copia certificatului de înregistrare (sau un document similar) eliberat de autoritatea competentă din statul membru unde este înregistrat OC, iar pentru unitatea din România să prezinte și certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să reiasă că obiectul de activitate poate fi asimilat inspecției și certificării;c) copia certificatului de atestare fiscală valabil (sau un document similar), eliberat de autoritatea financiară din statul membru în care este înregistrat OC, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale, iar pentru unitatea din România să prezinte certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală;d) copia cazierului fiscal (sau un document similar) eliberat în condițiile legii de autoritatea competentă a statului membru unde este înregistrat OC, iar pentru unitatea din România de autoritatea competentă, din care să rezulte că nu au fost săvârșite fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală și neatragerea răspunderii solidare;e) copia actului constitutiv al OC, precum și a actului constitutiv al unității din România;f) copia certificatului constatator (sau un document similar) actualizat, valabil, emis de autoritatea competentă din statul membru în care OC este înregistrat, respectiv și copia certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru unitatea din România;g) copia certificatului de acreditare a OC pentru domeniul/domeniile de certificare, conform Standardului european EN ISO/CEI 17065 eliberat de către un organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA în care să fie inclusă și unitatea din România;h) o scurtă prezentare a OC, din care să rezulte experiența în domeniul inspecției și certificării produselor ecologice și obiectivele stabilite pentru activitățile pentru care este aprobat, precum și pentru unitatea din România. Din descriere trebuie să rezulte și cerințele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e);i) copii ale documentelor ce privesc existența echipamentului și a infrastructurii necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de inspecție și certificare aflate la dispoziția unității din România;j) documente care să ateste imparțialitatea și lipsa conflictului de interese privind exercitarea sarcinilor de inspecție și certificare a persoanelor care desfășoară activitatea în cadrul unității din România (declarații de imparțialitate și pentru evitarea conflictului de interese);k) copia procedurii standard de inspecție/control și instrucțiunile de lucru care să conțină o descriere detaliată a măsurilor și cerințelor de control pe care unitatea din România se angajează să le impună operatorilor, în conformitate cu prevederile titlului IV "Controale" din R(CE) nr. 889/2008, având în vedere fiecare grupă de produse și activitate specifică pentru care se solicită aprobarea;l) copia contractului pentru sediul unității din România;m) copia asigurării de răspundere civilă profesională a OC cu referire și la unitatea din România;n) copia documentului ce atestă în mod detaliat fundamentarea costurilor de inspecție și certificare aplicabile operatorilor;o) copia ultimului raport de evaluare al organismului de acreditare pentru OC, precum și pentru unitatea din România;p) copia raportului anual de audit intern al OC în care să fie inclusă și unitatea din România, după caz;q) copia procedurii de emitere și verificare a documentelor justificative, în care să fie incluse formularele-tip utilizate de OC, după cum urmează:(i) copii ale modelului/modelelor de rapoarte întocmite în urma inspecțiilor pe teren, în conformitate cu art. 65 alin. (3) din R(CE) nr. 889/2008, pentru fiecare tip de activitate desfășurată de operator;(ii) copii ale modelelor documentelor justificative emise în conformitate cu art. 29 alin. (1) din R(CE) nr. 834/2007 și alte documente emise operatorilor în vederea efectuării tranzacțiilor comerciale; documentele justificative (de tranzacție) cu semnătura electronică a organismului emitent, ca element de siguranță suplimentar, după caz;(iii) copii ale modelelor contractelor de prestări de servicii, precum și tarifele practicate pentru prestarea serviciilor de inspecție și certificare;r) copia procedurii de verificare a neconformităților care să cuprindă documentele ce indică măsuri detaliate pe care unitatea din România intenționează să le aplice în caz de suspiciuni, conform prevederilor art. 91 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, sau în cazul identificării de nereguli și/sau încălcări (catalogul de sancțiuni), ținând cont de lista sancțiunilor pe care OC le aplică operatorilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin;s) copia procedurii pentru planificarea inspecțiilor anuale obligatorii în conformitate cu art. 65 din R(CE) nr. 889/2008, precum și a procedurii pentru planificarea inspecțiilor suplimentare, bazată pe evaluarea generală a riscului de nerespectare a regulilor de producție ecologică, în conformitate cu art. 65 alin. (4) și 92c alin. (2) din R(CE) nr. 889/2008 în care să fie menționate prevederile de la art. 9 alin. (1) lit. i);ș) declarație scrisă a persoanei responsabile pentru unitatea din România, prin care se angajează să pună la dispoziția MADR, în orice situații, rapoarte de evaluare sau orice alte informări cu privire la acreditarea, conform Standardului european EN ISO/CEI 17065, emise de organismul de acreditare, precum și angajamentul de a respecta legislația aplicabilă activității de inspecție și certificare;t) copia organigramei unității din România însoțită de dosarul personalului angajat, astfel încât să dovedească îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 27 alin. (5) lit. b) pct. (ii) din R(CE) nr. 834/2007 și care va cuprinde:(i) copii ale diplomelor de studii superioare/studii postuniversitare de specialitate/acte ce dovedesc o experiență de 5 ani în domeniul agriculturii ecologice;(ii) curriculum vitae;(iii) copii ale contractelor individuale de muncă;(iv) copii ale certificatelor de înregistrare eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru personalul care prestează activitate de inspecție și care este constituit în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, din care să reiasă că obiectul principal de activitate poate fi asimilat inspecției;ț) copii ale adeverințelor de formare sau perfecționare profesională a inspectorilor care să dovedească calificarea lor pentru efectuarea inspecțiilor;u) copia documentului privind nominalizarea persoanei responsabile de activitatea de inspecție și certificare pentru unitatea din România;v) specimenul de semnătură al persoanei împuternicite pentru eliberarea documentelor justificative menționate la lit. q) pct. (ii) și specimenul de semnătură al persoanei responsabile pentru unitatea din România, precum și al inspectorilor ce activează pe teritoriul României;w) copia asigurării de răspundere civilă și profesională pentru activitatea de certificare producție ecologică, corespunzătoare domeniului/domeniilor pentru care solicită aprobarea, care să acopere inclusiv unitatea din România.(2) OC poate încheia contracte de prestări servicii, pentru încercări cu laboratoare acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025 «Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări», de asemenea laboratoarele să dețină acreditare pentru efectuarea analizelor specifice domeniului/domeniilor pentru care se cere aprobarea. În acest sens se vor prezenta contracte care să ateste colaborarea cu astfel de laboratoare, inclusiv pentru determinarea originii îngrășămintelor aplicate, cu precădere a naturii azotului utilizat (organic sau de sinteză). În cazul în care laboratoarele contractate nu pot efectua o analiză, OC se adresează unui alt laborator acreditat, conform SR EN ISO/CEI 17025. (la 15-03-2017, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) (3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) se depun de OC prevăzute la art. 2 alin. (3) care s-au stabilit pe teritoriul României printr-o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislația națională.  +  Capitolul III Condițiile de aprobare a organismelor de control cu sediul principal în România  +  Articolul 4(1) OC candidat trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 27 din R(CE) nr. 834/2007, precum și următoarele cerințe:a) să fie persoane juridice române, înregistrate conform legislației în vigoare;b) să fie acreditate pentru grupele de produse pentru care solicită aprobarea, în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17065, de către Organismul Național de Acreditare din România sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA;c) să fie independente față de toate părțile implicate, imparțiale și integre; OC și personalul acestora nu trebuie să fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influențeze deciziile;d) să dețină documente care să ateste existența echipamentului și a infrastructurii necesare pentru a îndeplini sarcinile de inspecție și certificare;e) să dețină un document de descriere a activității din care să reiasă cel puțin următoarele:(i) OC își asumă întreaga responsabilitate pentru activitățile desfășurate sub acreditare;(ii) descrierea explicită a activităților care se vor desfășura sub acreditare;(iii) persoana nominalizată responsabilă pentru informarea autorității competente cu privire la orice modificare apărută în statutul acreditării, care a stat la baza aprobării;f) să dețină asigurare de răspundere civilă și profesională pentru activitatea de inspecție și certificare, corespunzătoare domeniului/domeniilor pentru care solicită aprobarea;g) să prezinte detaliat o fundamentare a costurilor inspecție și certificare aplicabile operatorilor;h) să prezinte raportul anual de audit intern, dacă a fost auditat în ultimul an, inclusiv modul de remediere a neconformităților, după caz;i) să dispună de un număr suficient de personal calificat, proporțional cu domeniile de certificare pentru care solicită aprobarea;j) pentru desfășurarea activității, personalul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:(i) să aibă pregătirea corespunzătoare, respectiv cel puțin studii medii agricole/studii superioare în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii/studii postuniversitare de specialitate în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii;(ii) să dețină competențe atestate din care să rezulte că este instruit corespunzător cu cerințele R(CE) nr. 834/2007, ale R(CE) nr. 889/2008 și ale legislației naționale de aplicare. Astfel, se face dovada cunoașterii și înțelegerii filierei agricole și agroalimentare, a modului de producție ecologică (producție animalieră, producție vegetală, procesare, depozitare, distribuție, comercializare, acvacultură, hrană pentru animale, alge marine);k) personalul care își desfășoară activitatea să fie angajat:(i) prin încheierea unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; contractul se înregistrează în Registrul general de evidență al salariaților, prin REVISAL, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, cu modificările ulterioare; sau(ii) ca persoane fizice autorizate, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, care să aibă ca obiect de activitate asimilabil activităților de inspecție și certificare;l) să existe nominalizată o persoană responsabilă de ansamblul activităților de inspecție și certificare, angajată cu contract individual de muncă, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;m) să prezinte ultimul raport de evaluare al organismului de acreditare.(2) Persoana responsabilă de ansamblul activităților de inspecție și certificare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să aibă pregătire corespunzătoare, respectiv studii superioare/postuniversitare de specialitate în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie, industrie alimentară sau alte domenii conexe agriculturii și experiență specifică în domeniu de minimum un an în unul dintre aceste domenii;b) să aibă competențe atestate care dovedesc un nivel ridicat de cunoștințe teoretice și practice privind modul de producție ecologică, în conformitate cu legislația națională și comunitară din domeniu;c) să fie angajată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) În vederea aprobării, OC candidat depune la MADR următoarele documente:a) cererea pentru obținerea aprobării ca OC, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin;b) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau de la altă autoritate cu atribuții de înregistrare a persoanei juridice din care să reiasă că obiectul de activitate poate fi asimilat inspecției și certificării;c) copia certificatului de atestare fiscală valabil, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală;d) copia cazierului fiscal eliberat în condițiile legii, din care să rezulte că nu au fost săvârșite fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală și neatragerea răspunderii solidare;e) copia actului constitutiv al OC candidat;f) copia certificatului constatator actualizat, valabil, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;g) copia certificatului de acreditare a OC pentru domeniul/domeniile de certificare, conform Standardului SR EN ISO/CEI 17065 eliberat de către Organismul Național de Acreditare din România sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA;h) o scurtă prezentare a OC, din care să rezulte experiența în domeniul inspecției și certificării produselor ecologice și obiectivele stabilite pentru activitățile pentru care este aprobat, precum și să reiasă cerințele prevăzute la art. 4 alin (1) lit. e);i) copii ale documentelor ce privesc existența sediului, echipamentului și a infrastructurii necesare pentru a îndeplini sarcinile de inspecție și certificare;j) documente care să ateste imparțialitatea și lipsa conflictului de interese privind exercitarea sarcinilor de inspecție și certificare (declarații de imparțialitate și pentru evitarea conflictului de interese);k) copia procedurii standard de inspecție/control și instrucțiunile de lucru aprobate de OC care să conțină o descriere detaliată a măsurilor și cerințelor de control pe care OC candidat se angajează să le impună operatorilor, în conformitate cu prevederile titlului IV "Controale" din R (CE) nr. 889/2008, având în vedere fiecare grupă de produse și activitate specifică pentru care se solicită aprobarea;l) copia contractului încheiat pentru sediul unde OC își desfășoară activitatea;m) copia asigurării de răspundere civilă profesională a OC;n) copia documentului ce atestă în mod detaliat fundamentarea costurilor de inspecție și certificare aplicabile operatorilor;o) copia ultimului raport de evaluare al OC;p) copia raportului anual de audit intern, după caz;q) copia procedurii de emitere și verificare a documentelor justificative, în care să fie incluse formularele-tip utilizate de OC, după cum urmează:(i) copii ale modelului/modelelor de rapoarte întocmite în urma inspecțiilor pe teren, în conformitate cu art. 65 alin. (3) din R (CE) nr. 889/2008, pentru fiecare tip de activitate desfășurată de operator;(ii) copii ale modelelor documentelor justificative emise în conformitate cu art. 29 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007 și alte documente emise operatorilor în vederea efectuării tranzacțiilor comerciale; documentele justificative (de tranzacție) cu semnătura electronică a OC emitent, ca element de siguranță suplimentar, după caz;(iii) copii ale modelelor contractelor de prestări de servicii, precum și tarifele practicate pentru prestarea serviciilor de inspecție și certificare;r) copia procedurii de verificare a neconformităților care să cuprindă documentele pe care OC intenționează să le aplice în caz de suspiciuni, conform prevederilor art. 91 din R (CE) nr. 889/2008 sau în cazul identificării de nereguli și/sau încălcări (catalogul de sancțiuni), ținând cont de lista sancțiunilor pe care OC le aplică operatorilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin;s) copia procedurii pentru planificarea inspecțiilor anuale obligatorii, în conformitate cu art. 65 din R (CE) nr. 889/2008, precum și a procedurii de planificare a inspecțiilor suplimentare bazată pe evaluarea generală a riscului de nerespectare a regulilor de producție ecologică, în conformitate cu art. 65 alin. (4) și 92c alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008, în care să fie menționate prevederile art. 9 alin. (1) lit. i);ș) declarație scrisă a persoanei responsabile prin care se angajează să pună la dispoziția MADR, în orice situații, rapoarte de evaluare sau orice alte informări cu privire la acreditarea, conform Standardului european EN ISO/CEI 17065, emise de organismul de acreditare, precum și angajamentul de a respecta legislația aplicabilă activității de inspecție și certificare;t) copia organigramei, însoțită de dosarul personalului angajat, astfel încât să dovedească îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 27 alin. (5) lit. b) pct. (ii) din R (CE) nr. 834/2007 și care va cuprinde:(i) copii ale diplomelor de studii superioare/studii postuniversitare de specialitate/studii medii agricole, acte doveditoare pentru o experiență de 5 ani în domeniul agriculturii ecologice;(ii) curriculum vitae;(iii) copii ale contractelor individuale de muncă;(iv) copii ale certificatelor de înregistrare eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru personalul care prestează activitate de inspecție și care este constituit în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 344/2006, cu modificările și completările ulterioare, din care să reiasă că obiectul principal de activitate poate fi asimilat inspecției și certificării;ț) copii ale adeverințelor de formare sau perfecționare profesională a inspectorilor care să dovedească calificarea lor pentru efectuarea inspecțiilor;u) copia documentului privind nominalizarea persoanei responsabile cu desfășurarea activității de inspecție și certificare a OC;v) specimenul de semnătură al persoanei împuternicite pentru eliberarea documentelor justificative menționate la lit. q) pct. (ii) și specimenul de semnătură al persoanei responsabile cu desfășurarea activității OC, precum și al inspectorilor;w) copia asigurării de răspundere civilă și profesională pentru activitatea de inspecție și certificare, corespunzătoare domeniului/domeniilor pentru care solicită aprobarea.(2) OC poate încheia contracte de prestări servicii, pentru încercări cu laboratoare acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025 «Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări», de asemenea laboratoarele să dețină acreditare pentru efectuarea analizelor specifice domeniului/domeniilor pentru care se cere aprobarea. În acest sens se vor prezenta contracte care să ateste colaborarea cu astfel de laboratoare, inclusiv pentru determinarea originii îngrășămintelor aplicate, cu precădere a naturii azotului utilizat (organic sau de sinteză). În cazul în care laboratoarele contractate nu pot efectua o analiză, OC se adresează unui alt laborator acreditat, conform SR EN ISO/CEI 17025. (la 15-03-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 )  +  Capitolul IV Condiții de depunere a documentelor pentru aprobarea organismelor de control care au sediul principal în alt stat membru, precum și a celor care au sediul principal în România  +  Articolul 6(1) Documentele prevăzute la art. 3 alin. (1) sau la art. 5 alin. (1) se depun de către OC la MADR oricând în timpul anului. În cazul OC aprobat de MADR, acestea vor depune documentele cu minimum 60 de zile înainte de expirarea datei certificatului de aprobare. Documentele vor fi însoțite de opis, vor fi prezentate pe suport hârtie, redactate în limba română sau în traduceri autorizate în limba română, după caz, certificate "pentru conformitate cu originalul", însușite prin semnătura persoanei responsabile.(1^1) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) de depunere a documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și la art. 5 alin. (1) de către OC aprobat atrage după sine aplicarea sancțiunii «Avertisment scris». OC aprobat are la dispoziție maximum 15 zile de la comunicarea sancțiunii aplicate să depună documentele în vederea obținerii aprobării. (la 15-03-2017, Articolul 6 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) (1^2) Nedepunerea documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și la art. 5 alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (1^1) atrage după sine aplicarea sancțiunii «Avertisment scris (la 15-03-2017, Articolul 6 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) (2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie numerotate manual, pe față, centru, jos, în ordine crescătoare, de la 1 la ...n, unde "n" este numărul total al filelor din dosarul depus în vederea aprobării, iar ultima pagină a dosarului trebuie să conțină mențiunea "acest dosar cuprinde «n» file" și este semnată, ștampilată, după caz, de către persoana responsabilă.(3) Analiza dosarului de aprobare a OC se realizează într-un termen de 60 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și la art. 5 alin. (1) de către comisia de aprobare.(4) În cazul în care, după analiza documentelor depuse, comisia de aprobare constată unele neconformități, aceasta va înștiința OC, în scris (poștă, fax, e-mail), în termen de 5 zile lucrătoare de la constatare, cu privire la completarea documentelor. OC candidat trebuie să prezinte documentația indicată cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înștiințării de completare.(5) Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează confidențialitatea informațiilor obținute, la toate nivelurile.  +  Articolul 7(1) În vederea aprobării, comisia de aprobare analizează documentele depuse de OC și emite raportul de aprobare, care conține, la secțiunea concluzii, propunerea motivată de aprobare sau de respingere a aprobării.(2) Comisia de aprobare respinge o cerere de aprobare în cazul în care:a) documentele prezentate nu sunt conforme cu prevederile art. 3 alin. (1) sau art. 5 alin. (1);b) când procedurile de lucru nu asigură coerența fluxului procedural propus sau nu sunt asigurătorii din perspectiva eficacității și eficienței controalelor.(3) În baza raportului de aprobare se emite decizia semnată de conducerea MADR privind aprobarea sau, după caz, respingerea motivată a aprobării.(4) Decizia de aprobare sau de respingere a aprobării se consemnează în registrul comisiei de aprobare al OC și se comunică în scris OC.(5) În situația emiterii deciziei de aprobare, structura cu atribuții în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice elaborează certificatul de aprobare semnat de conducerea ministerului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin, și atribuie acestuia un număr de cod, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (10) din R (CE) nr. 834/2007; în funcție de solicitarea din cererea menționată la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 5 alin. (1) lit. a) certificatul de aprobare se acordă pentru inspecția și certificarea activităților de producție, procesare și distribuție menționate la art. 1 din R (CE) nr. 834/2007, pentru următoarele grupe de produse:A: Produse vegetale neprocesateB: Animale vii sau produse de origine animală neprocesateC: Produse de acvacultură și alge marineD: Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimenteE: Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animaleF: Material de propagare vegetativ și semințe pentru cultură.(6) Certificatul de aprobare acordat unui OC are valabilitate de 1 an de la data eliberării.(7) OC poate depune la MADR contestație la decizia primită, în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(8) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la data primirii de către comisia de soluționare a contestațiilor, numită de conducerea MADR.(9) Comisia de soluționare a contestațiilor prevăzută la alin. (8), în urma soluționării contestației, va comunica decizia de aprobare/respingere a contestației OC, decizie semnată de conducerea MADR.(10) Decizia de aprobare/respingere a contestației se consemnează în registrul de contestații al comisiei de soluționare a contestațiilor.(11) În cazul emiterii unei decizii de aprobare a contestației, aceasta se comunică și structurii cu atribuții în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prevăzute la alin. (5).(12) Lista OC aprobate se publică pe site-ul MADR.(13) MADR atribuie un număr de cod OC aprobat în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (10) din R (CE) nr. 834/2007.(14) În cazul în care OC cu sediul principal în alt stat membru închide (prin radiere CUI) unitatea aprobată de MADR și ulterior deschide altă unitate (cu alt CUI), aceasta va primi din partea MADR un alt cod de identificare în urma noii aprobări.(15) Certificatul de aprobare menționat la alin. (5) reprezintă actul în baza căruia MADR deleagă organismelor de control atribuții de inspecție și certificare în domeniul producției ecologice.  +  Articolul 8(1) În vederea extinderii domeniilor sale de activitate, OC aprobat transmite oricând în timpul anului o solicitare către MADR, însoțită de următoarele documente:a) cererea pentru extinderea domeniilor de activitate a OC, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin;b) copia certificatului de acreditare, emis de organismul de acreditare, conform Standardului european EN ISO/CEI 17065, din care să rezulte noul domeniu, respectiv noile domenii pentru care se solicită aprobarea;c) procedurile de inspecție și certificare care să cuprindă domeniul/domeniile pentru care se solicită aprobarea;d) copia actului constitutiv al OC.(2) La primirea solicitării de extindere a domeniilor de activitate, structura cu atribuții în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice analizează documentele primite și elaborează raportul de aprobare, care conține, la secțiunea concluzii, propunerea de aprobare sau de respingere a extinderii activității.(3) Decizia de aprobare sau de respingere a extinderii activității semnată de conducerea MADR se consemnează în registrul structurii cu atribuții în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii și se comunică în scris OC, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de aprobare.(4) În situația emiterii deciziei de aprobare a extinderii activității, structura cu atribuții în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice elaborează OC un nou certificat de aprobare, care va cuprinde și noul domeniu/noile domenii, semnat de conducerea MADR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.(5) Mențiunile referitoare la numărul certificatului, numărul de identificare, data aprobării și data expirării din certificatul de aprobare anterior nu se vor schimba, fiind preluate în noul certificat.(6) Certificatul de aprobare anterior va fi anulat printr-o decizie semnată de conducerea MADR.  +  Capitolul V Atribuțiile organismelor de control aprobate  +  Articolul 9(1) Obligațiile OC față de operatorii care desfășoară activități în sectorul de agricultură ecologică sunt următoarele:a) să aplice în unitățile/fermele de producție care fac obiectul inspecției și certificării cerințele de control prevăzute la titlul IV "Controale" din R (CE) nr. 889/2008;b) să verifice declarația operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 63 din R (CE) nr. 889/2008;c) să efectueze cel puțin o inspecție/an la operatorii aflați sub contract de prestări servicii, în conformitate cu art. 65 alin. (1) din R (CE) nr. 889/2008, care să includă inspecția fizică obligatorie completă a tuturor locațiilor/punctelor de lucru ale operatorului; inspecțiile la operatori trebuie realizate în perioada optimă astfel încât să se asigure eficacitatea și oportunitatea controalelor în toate etapele de producție, procesare și distribuire a produselor, în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. a) din R (CE) nr. 882/2004. Eliberarea documentului justificativ (certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei) este condiționată de prezentarea fișei de înregistrare în sistemul de agricultură ecologică a operatorului inspectat pentru anul în curs, precum și de prezentarea dovezii de remediere a tuturor neconformităților de către operator, constatate în timpul inspecției de către OC; (la 15-03-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) d) fac excepție de la prevederile lit. b) comercianții care fac dovada unor proceduri standardizate și aplicate întregului lanț de unități de comercializare direct către consumatorul final; în acest caz inspecțiile se efectuează pe un eșantion de minimum 7% din unitățile din lanțul de comercializare;e) să efectueze cel puțin o inspecție/an la fiecare subcontractant al operatorilor aflați sub contract de prestări servicii, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007; inspecțiile la operatori trebuie realizate în perioada optimă astfel încât să se asigure eficacitatea și oportunitatea controalelor în toate etapele de producție, procesare și distribuire a produselor, în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. a) din R (CE) nr. 882/2004;f) să verifice existența tuturor documentelor contabile care să asigure trasabilitatea produselor certificate;g) să preleveze și să analizeze probe pentru determinarea produselor neautorizate pentru agricultura ecologică sau pentru verificarea tehnicilor de producție care nu sunt în conformitate cu regulile de producție ecologică și/sau să preleveze și să analizeze probe în vederea detectării unei posibile contaminări cu produse neautorizate pentru producția ecologică în funcție de procedura de evaluare a riscului stabilită de OC; numărul eșantioanelor care trebuie prelevate și analizate de către OC în fiecare an trebuie să corespundă unui procent de cel puțin 5% din numărul de operatori pe care OC îi controlează. În situația în care există suspiciuni de utilizare a produselor neautorizate pentru producția ecologică de către alți operatori, în conformitate cu art. 65 alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008, se prelevează probe peste limita minimă de 5%, la toți operatorii în cauză;h) să elaboreze un raport de inspecție, care să cuprindă concluziile inspecției, data și semnătura inspectorului OC, contrasemnat de operator, în conformitate cu art. 65 alin. (3) din R (CE) nr. 889/2008; o copie să fie înmânată obligatoriu operatorului sau transmisă acestuia în maximum 10 zile de la data efectuării inspecției;i) să efectueze, la cel puțin 10% din operatorii cu care au fost încheiate contracte de prestări servicii, inspecții suplimentare prin sondaj. Cel puțin 10% din totalul inspecțiilor efectuate în conformitate cu dispozițiile art. 65 alin. (1) și (4) din R (CE) nr. 889/2008 trebuie să fie neanunțate. Inspecțiile suplimentare sunt stabilite în baza evaluării generale a riscului de nerespectare a regulilor de producție și în baza rezultatelor inspecției obligatorii anunțate, conform prevederilor art. 92c alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008. Criteriile generale pentru evaluarea riscului se stabilesc luând în considerare în mod obligatoriu:– rezultatul controalelor anterioare;– gravitatea sancțiunilor aplicate;– dimensiunea exploatației în sistemul de agricultură ecologică/unității, tipul și structura operatorului;– categoria de produse obținute care implică un risc de apariție a neconformităților;– cantitatea de produs;– riscul de a schimba produsele convenționale cu produse ecologice în cazul activităților mixte;– obținerea de derogări de la regulile de producție ecologică.Algoritmul de aplicare a factorilor de risc, măsurile de management al riscului în cazul în care se înregistrează rate mari de neconformități în cadrul eșantionului se stabilesc printr-o procedură elaborată de către OC. Procedura va cuprinde și metoda de evaluare a eficienței factorilor de risc și modalitatea de extindere a eșantionului în cazul incidenței mari a neconformităților; (la 07-01-2019, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.528 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 ) j) să stabilească planul anual de inspecții, în conformitate cu art. 65 din R (CE) nr. 889/2008, care să cuprindă și procentul prevăzut la lit. i);k) să efectueze în perioada optimă un control la operatorii care provin de la OC care s-au retras din proprie inițiativă sau cărora le-a fost retrasă aprobarea de către MADR. În cazul în care, în urma controlului și/sau analizei dosarului pus la dispoziție de OC care s-a retras sau căreia i-a fost retrasă aprobarea, se constată că operatorii au respectat regulile de producție ecologică, noul OC emite documentul justificativ prevăzut la lit. o); în cazul în care OC i-a fost retrasă aprobarea sunt controlați toți operatorii;l) în cazul rezilierii unui contract de prestări servicii între un OC și un operator, OC care a preluat operatorul are obligația, în conformitate cu art. 92 alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008, să verifice nonconformitățile constatate de OC anterior și să ceară dosarul de control de la acesta;m) în conformitate cu art. 92 alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008, în cazul rezilierii contractului de prestări servicii între un OC și un operator, noul OC trebuie să solicite dosarul de control al operatorului. OC anterior are obligația transmiterii dosarului de control în decurs de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitare;n) să verifice documentele contabile ale operatorilor, în conformitate cu art. 66 din R (CE) nr. 889/2008;o) să emită documente justificative operatorilor care îndeplinesc condițiile specifice de producție ecologică, în conformitate cu art. 68 din R (CE) nr. 889/2008, în vederea aplicării art. 29 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007, care pot fi denumite și certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, precum și alte documente justificative care însoțesc orice tranzacție comercială efectuată de operator în afara teritoriul României (certificate de tranzacție), în baza documentelor fiscale aferente;p) certificatele de tranzacție pot fi emise și în format electronic și se eliberează la data efectuării tranzacției pentru operatorii care comercializează cantități mai mari de 500 kg în cazul produselor agricole neprocesate și 100 kg în cazul produselor apicole și produselor agricole procesate; acestea cuprind minimum informațiile cuprinse în anexa nr. 5, respectiv: denumirea și adresa operatorului, categoria de produse tranzacționate, cantitatea netă (tone), denumirea beneficiarului, factura/avizul de însoțire a mărfii în baza căruia a fost emis certificatul de tranzacție, precizarea că acel lot a fost sau nu supus prelevării de probe pentru analiză, data emiterii buletinului de analiză semnătura și ștampila emitentului, precum și mențiunea că acesta nu înlocuiește certificatul de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei;q) să verifice trasabilitatea (inclusiv identificarea loturilor realizate de operatori) produselor în toate etapele de producție, procesare și distribuție, în conformitate cu art. 27 alin. (13) din R (CE) nr. 834/2007;r) să transmită operatorilor aflați sub contract de prestări servicii toate documentele eliberate pentru aceștia în vederea comercializării produselor;s) să certifice doar produsele care au fost supuse unui control în sensul prevederilor lit. c) a prezentului alineat;ș) să elibereze, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, o anexă la documentul justificativ menționat la lit. o), conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin, pentru operatorii care au accesat măsura 214 "Plăți de agromediu", pachetul 5 "Agricultură ecologică", a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 sau pentru cei care accesează măsura 11 "Agricultură ecologică" din PNDR 2014-2020, măsură de sprijin financiar destinată suprafețelor certificate ecologic sau aflate în conversie la metodele și practicile specifice agriculturii ecologice, pe toată durata aplicării acestei măsuri;t) prin excepție de la prevederile lit. ș), OC pot elibera anexa la documentul justificativ până la data de 15 decembrie, în cazul încheierii contractelor cu operatori aflați în sistemul de inspecție și certificare al altui OC căruia i-a fost retrasă aprobarea sau s-a retras în decursul anului respectiv;ț) să aplice prevederile art. 91 din R (CE) nr. 889/2008 și să interzică operatorilor comercializarea produselor cu referire la metoda de producție ecologică în cazul în care se demonstrează că un produs obținut sau importat de operatorul în cauză ori primit de la alt operator nu respectă regulile de producție ecologică;u) să verifice modul de aplicare a regulilor specifice de etichetare a produselor agroalimentare ecologice, să aprobe operatorilor folosirea pe etichetă a termenilor și indicațiilor obligatorii, în conformitate cu prevederile art. 23 și 24 din R (CE) nr. 834/2007, și să avizeze cererea de solicitare pentru utilizarea siglei "ae", specifică produselor ecologice certificate;v) să acorde individual în mod justificat, la solicitarea operatorilor, înainte de achiziționarea semințelor sau materialului vegetativ, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din R (CE) nr. 889/2008, autorizații pentru achiziționarea și utilizarea de semințe sau material de înmulțire vegetativ care nu provin din agricultura ecologică, dacă acestea nu sunt disponibile din producția ecologică;w) să nu încheie contract cu operatorii care au fost excluși din sistemul de agricultură ecologică (persoană fizică, persoană juridică sau administrator al unei persoane juridice), timp de 5 ani de la excluderea acestora;x) să nu aplice operatorilor alte tarife de inspecție și certificare decât cele stabilite în contractele de prestări de servicii;y) să facă disponibilă publicului, pe pagina de web a OC, o listă actualizată ce conține numele și adresele operatorilor care fac obiectul inspecției, în conformitate cu art. 28 alin. (5) din R (CE) nr. 834/2007;z) să facă disponibilă publicului, pe pagina de web a OC, o listă actualizată ce conține numele și adresele operatorilor cărora le-au fost eliberate documente justificative ce atestă statutul de certificat ecologic sau de confirmare a conversiei;aa) să aplice imediat prevederile art. 30 alin. (2) din R (CE) nr. 834/2007 privind măsurile adoptate în caz de încălcări și nereguli; OC notifică MADR, în maximum 5 zile, orice sancțiune majoră constatată la operatorii verificați;ab) să efectueze schimburi de informații, la cerere sau din proprie inițiativă, cu celelalte OC din România sau organisme de control din alte state membre, cu privire la rezultatele controalelor, în conformitate cu art. 31 din R (CE) nr. 834/2007, și să mențină înregistrările referitoare la schimbul de informații; fiecare OC aprobat trebuie să dețină un registru de sesizări, reclamații, plângeri;ac) să afișeze pe site-ul propriu taxele și tarifele practicate operatorilor;ad) să aplice prevederile art. 36 din R (CE) nr. 889/2008, precum și orice alte date necesare pentru stabilirea perioadelor de conversie a culturilor anuale sau perene, ținând cont de faptul că regulile excepționale prevăzute la cap. 6 din R (CE) nr. 889/2008 trebuie să fi fost puse în aplicare pe parcele pe parcursul unei perioade de conversie de cel puțin doi ani înainte de însămânțare sau, în cazul pășunilor sau al furajelor perene, de cel puțin doi ani înainte de utilizarea acestor produse ca furaje obținute din agricultura ecologică sau, în cazul culturilor perene, altele decât furajele, de cel puțin 3 ani înainte de prima recoltă a produselor ecologice.ae) pentru anul 2016 se introduce o nouă perioadă de eliberare a anexei la documentul justificativ menționat la lit. o), respectiv de la data intrării în vigoare a prezentului ordin și până la data de 15 noiembrie. (la 31-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 954 din 28 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016 ) (2) Un operator este controlat de un singur OC, astfel:a) dacă un operator reziliază contractul cu un OC, în baza schimbului de informații prevăzut la art. 31 din R (CE) nr. 834/2007 se transmite la OC care preia operatorul în cauză dosarul de control a operatorului și orice alte documente care fac referire la rezultatul controalelor efectuate în maximum 10 zile de la solicitarea lui;b) în situația în care OC care a preluat operatorul în cauză nu a intrat în posesia dosarului de control, acesta are obligația de a solicita dosarul de control de la OC anterior.(3) OC le este interzisă aplicarea în activitatea desfășurată de proceduri de certificare a operatorilor (procedura de certificare în grup), care nu respectă prevederile art. 28 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007 și ale art. 65 din R (CE) nr. 889/2008.(4) În cazul în care un OC renunță la activitatea de inspecție și certificare pentru care a fost aprobat (declararea nulității, fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare, desființare ori printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv), fără a mai continua activitatea sub o altă formă juridică, va transmite fiecărui operator semnatar al unui contract de prestări servicii, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de încetarea activității, o notificare în acest sens, precum și o copie a tuturor documentelor emise în ultimul an, în vederea continuării procesului de certificare. Notificarea trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:a) data de la care OC își va înceta activitatea;b) perioada pe care operatorii o au la dispoziție pentru a se înscrie la alt OC, în cazul în care intenționează să continue activitatea în domeniul agriculturii ecologice;c) lista OC aprobate de MADR pentru efectuarea inspecției și certificării produselor ecologice pe teritoriul României, pe care operatorii o au la dispoziție, postată pe site-ul MADR, în cazul intenției de continuare a procesului de certificare;d) opisul documentelor emise în ultimul an, în vederea continuării procesului de certificare.  +  Articolul 10(1) Obligațiile organismelor de control față de structura cu atribuții în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice sunt următoarele:a) să transmită, până la data de 31 martie a fiecărui an, datele statistice anuale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin;b) să transmită, până la data de 31 martie a fiecărui an, informațiile referitoare la operatorii nou-intrați și operatorii retrași/excluși din sistemul de inspecție și certificare al OC aferent anului anterior, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin;c) să transmită, până la data de 1 martie a fiecărui an, un raport al autorizațiilor acordate în anul anterior, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;d) să solicite aprobarea de derogări de la durata perioadei de conversie pentru parcelele de teren, în baza solicitărilor operatorilor și a verificărilor documentelor justificative, potrivit prevederilor art. 36 și 37 din R (CE) nr. 889/2008, conform procedurii prevăzute în anexa nr. 9;e) să solicite aprobarea de derogări pentru legarea animalelor din exploatațiile mici, în baza art. 39 din R (CE) nr. 889/2008, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 11 la prezentul ordin; în sensul prezentului ordin, exploatații mici în sectorul de agricultură ecologică, producție animalieră, sunt considerate exploatațiile ce dețin un număr maxim de 20 de capete vaci și tauri de peste 2 ani din specia bovine;f) fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) lit. h) și alin. (2), OC comunică orice modificare survenită în documentația care a stat la baza aprobării inițiale, în termen de 10 zile de la data la care aceasta intervine;g) să prevadă în procedura proprie posibilitatea ca MADR să fie informat, cu minimum 21 de zile înainte, despre evaluarea ce urmează a fi realizată de organismul de acreditare la sediul principal de pe teritoriul României/unitate din România, pentru a permite reprezentaților MADR participarea în calitate de observatori;h) să notifice, în maximum 10 zile lucrătoare, orice modificare cu privire la acreditare;i) să notifice MADR, cu 30 de zile lucrătoare înainte de data de la care decide încetarea activității sale, despre intenția de renunțare la activitatea de inspecție și certificare pentru care au fost aprobate;j) să răspundă în termen de 10 zile lucrătoare la orice solicitare venită din partea MADR;k) să transmită justificarea modificării taxelor și tarifelor aplicate operatorilor din agricultura ecologică, ori de câte ori acestea se modifică;l) să transmită documentele justificative eliberate operatorilor în conformitate cu art. 29 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007;m) să introducă în sistemul informatic SII-AE datele despre operatorii inspectați și certificați în sistemul de agricultură ecologică. Introducerea datelor se realizează în termen de: 15 zile de la data întocmirii raportului de inspecție; 15 zile de la data emiterii documentului justificativ.(2) În cazul în care un OC este aprobat de MADR și ulterior aprobării au loc schimbări referitoare la denumire, siglă, sediul social, numărul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, numele persoanei responsabile, actualizarea domeniilor de activitate, în termen de 10 zile, acesta este obligat să informeze MADR printr-o adresă scrisă care să cuprindă motivul schimbărilor survenite, însoțită de documentele care atestă modificările suferite.(3) În situația prevăzută la alin. (2), structura cu atribuții în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice analizează documentele transmise, poate solicita și alte documente dacă consideră necesar și elaborează un raport de aprobare, care conține, la secțiunea concluzii, propunerea de actualizare a certificatului de aprobare.(4) În baza raportului de aprobare prevăzut la alin. (3) se emite o decizie de aprobare a modificărilor, semnată de conducerea MADR, și care se consemnează în registrul structurii cu atribuții în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice.(5) În situația emiterii deciziei de aprobare a modificărilor conform alin. (4), structura cu atribuții în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice elaborează un nou certificat de aprobare, care va cuprinde noile modificări, semnat de conducerea MADR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Mențiunile referitoare la numărul certificatului, numărul de identificare, data aprobării și data expirării din certificatul de aprobare anterior nu se vor schimba, fiind preluate în noul certificat.(6) Certificatul de aprobare anterior va fi anulat printr-o decizie semnată de conducerea MADR.(7) În cazul prevăzut la art. 7 alin. (14) este interzis să se emită documente justificative de către noua unitate înainte de obținerea noii aprobări din partea MADR.(8) MADR, prin structura cu atribuții în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, poate solicita OC orice alte informații pentru clarificări.(9) În cazul în care schimbările prevăzute la alin. (2) sau art. 8 se referă la OC care nu sunt aprobate conform prevederilor art. 2-5, modelul de certificat de aprobare care se emite este cel prevăzut în anexa nr. 3.1.  +  Articolul 11(1) Obligațiile organismelor de control față de structura cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice sunt următoarele:a) să transmită, în primele 15 zile ale fiecărui semestru, către structura cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice informațiile privind inspecțiile efectuate în semestrul anterior, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 12 la prezentul ordin;b) să transmită, până la data de 31 ianuarie, raportul privind activitățile de inspecție și certificare desfășurate în cursul anului precedent, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (14) din R (CE) nr. 834/2007, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezentul ordin;c) să permită accesul la birourile și facilitățile lor, precum și tot sprijinul necesar pentru ca reprezentanții structurii cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice să își exercite atribuțiile de control și supraveghere;d) să comunice, imediat, autorității competente în oricare din următoarele situații:– orice neregulă sau încălcare care afectează statutul ecologic al produselor;– retragerea operatorului din sistemul de control;– schimbarea autorității sau a organismului de control de către operator și/sau subcontractanții săi.De asemenea, în cazul unor nereguli sau încălcări referitoare la produse aflate sub controlul altor autorități sau organisme de control, informează imediat autoritățile sau organismele respective în conformitate cu art. 92 din R (CE) nr. 889/2008, art. 30 și art. 31 din R (CE) nr. 834/2007; (la 15-03-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) e) să transmită anual, până la data de 15 iunie, planul anual/estimativ al inspecțiilor, care să cuprindă planificarea calendaristică a inspecțiilor și inspectorii desemnați pentru realizarea acestora;f) în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de art. 92a din R (CE) nr. 889/2008, în cazul în care un OC constată nereguli în aplicarea prevederilor privind producția ecologică, nereguli care afectează statutul ecologic al produsului și/sau al terenului, sau este informat din alte surse despre nereguli cu produse ecologice, acesta informează imediat autoritatea competentă și investighează originea neregulilor sau încălcărilor, în conformitate cu lit. d). În cazul neregulilor constatate asupra produselor provenite din alte țări din UE și din afara UE, informarea trebuie să fie completată și transmisă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16 la prezentul ordin.Informarea cu privire la rezultatele verificărilor în cazul notificărilor primite prin sistemul informatic pentru agricultura ecologică, denumit în continuare OFIS, sau oricăror altor tipuri de sesizări trebuie să cuprindă toate acțiunile întreprinse, informarea celorlalte OC și documentele care demonstrează constatările din timpul investigației, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 17 la prezentul ordin; (la 07-01-2019, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.528 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 ) f^1) OC transmit rezultatul verificărilor și documentele menționate la lit. f) în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării/informării inițiale. În cazul în care autoritatea competentă solicită informații suplimentare, acestea se înaintează de către OC astfel încât răspunsul formulat prin OFIS să se încadreze în termenul prevăzut la art. 92a alin. (4) din R (CE) nr. 889/2008; (la 07-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.528 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 ) g) să transmită documentele prevăzute la lit. f) însoțite de toate documentele care stau la baza emiterii respectivelor documente, ori de câte ori acestea sunt solicitate;h) să transmită, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, rezultatul evaluării efectuate de către organismul de acreditare; în cazul în care evaluarea nu a fost efectuată până la această dată, transmiterea rezultatului evaluării se face până cel târziu la data de 31 martie a anului următor;i) să transmită raportul anual de audit intern, din care să reiasă că sediul principal/unitatea a fost auditat/auditată în ultimul an, inclusiv modul de tratare a neconformităților;j) să dețină, pentru fiecare operator aflat sub contract de prestări servicii, dosarul de control, conform prevederilor art. 2 lit. s) din R (CE) nr. 889/2008, și să îl păstreze în arhiva lor (în copie și/sau original) 5 ani de la încetarea contractului de inspecție și certificare;k) să întreprindă acțiunile necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de echipa de control din cadrul MADR, să prezinte dovada implementării acțiunilor corective și să comunice în termenul stabilit de autoritatea competentă în urma controlului efectuat remedierea neconformităților constatate.(2) În cazul în care un OC renunță la activitatea de inspecție și certificare pentru care a fost aprobat sau i-a fost retrasă aprobarea de către MADR, acesta va transmite structurii cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice, cu 30 de zile lucrătoare înainte de data care decide încetarea activității sale sau în termen de 10 zile de la data retragerii aprobării, copia dosarelor de control (pe suport electronic) ale operatorilor supuși controlului. Copia dosarelor de control trebuie să fie însoțită de o adresă în care să se precizeze cel puțin următoarele:a) data de la care intenționează să își înceteze activitatea/i-a fost retrasă aprobarea;b) o descriere a motivului renunțării la activitatea de inspecție și certificare în domeniul agriculturii ecologice (în cazul renunțării la activitatea de inspecție și certificare);c) numărul de operatori cu care deține contract de inspecție și certificare în anul în curs.(3) OC pune la dispoziția MADR, ori de câte ori este solicitat, dosarul de control pentru fiecare operator aflat sub contract de prestări de servicii, conform prevederilor art. 2 lit. s) din R (CE) nr. 889/2008. Dosarul de control va cuprinde obligatoriu toate documentele care au stat la baza emiterii deciziei de certificare.(4) MADR, prin structura cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice, poate solicita orice alte informații pentru clarificări.  +  Articolul 12Obligațiile organismelor de control față de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), sunt următoarele:1. În cazul în care APIA solicită OC explicații pentru documentele justificative emise, OC în cauză trebuie să le furnizeze în termenul stabilit, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării. În situația în care OC nu furnizează explicațiile solicitate până la prima autorizare la plată a operatorilor, documentele justificative nu vor fi luate în calcul. Numai în cazul în care datele puse la dispoziție de către OC sunt relevante, edificatoare și conforme cu prevederile legale, APIA decide pozitiv în privința operatorilor.2. În cazul în care datele nu sunt puse la dispoziție de către OC în termen sau sunt puse la dispoziție de către OC, dar nu sunt relevante sau edificatoare, structura cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul MADR verifică OC și transmite către APIA decizia privind conformitatea/neconformitatea sau veridicitatea documentului justificativ emis.3. În situația în care în campania curentă operatorul înregistrat în sistemul de agricultură ecologică ca persoană fizică își schimbă forma de organizare în persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, acesta poate depune la APIA contractul cu OC și documentul justificativ menționat la art. 9 alin. (1) lit. o), încheiat în calitate de persoană fizică, aplicându-se prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare.4. În campania ulterioară transformării astfel cum este prevăzută la alin. (3) este obligatorie prezentarea la APIA de către operator a contractului cu OC și a documentului justificativ menționat la art. 9 alin. (1) lit. o), încheiat în calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială.5. Având în vedere posibilitatea rotației variantelor de pachet 1, 2 și 5 în cadrul M11 - agricultura ecologică și perioada diferită de conversie a culturilor (în anul 2 se cultivă o cultură anuală și în anul 3 o cultură perenă, altele decât furajele perene și pajiști), atribuirea statutului de teren certificat ecologic sau aflat în conversia la agricultura ecologică se face după următoarea regulă:a) dacă în primul an pe o parcelă aflată în conversie a fost declarată o cultură anuală/perenă, în al doilea an pe aceeași parcelă a fost declarată o cultură anuală/perenă, iar în al treilea an fermierul declară o cultură perenă, statutul parcelei este anul 3 conversie;b) dacă în primii 2 ani pe o parcelă aflată în conversie a fost declarată o cultură perenă, iar în al treilea an fermierul declară o cultură anuală, statutul parcelei este certificat ecologic.6. Reguli pentru modificarea documentului justificativ menționat la art. 9 alin. (1) lit. o):a) dacă după emiterea documentului justificativ intervin modificări ale blocurilor fizice ca urmare a actualizării LPIS - Sistemului de identificare a parcelelor agricole, OC trebuie să actualizeze anexa aferentă documentului justificativ cu noile elemente de identificare ale parcelei;b) în cazul în care documentul justificativ a fost depus în termenul legal, dar ulterior au fost depistate erori informatice recunoscute de OC (și incluse într-un document de revizie a celui precedent, transmis ulterior datei-limită de depunere a documentului justificativ), se consideră că documentul justificativ a fost depus în termen și nu va fi respins de la plată. Doar în aceste situații, indiferent de data de eliberare a anexei rectificate, APIA va lua în considerare data inițială a anexei aferente documentului justificativ.7. OC sunt răspunzătoare pentru conformitatea cu legislația în vigoare a documentelor justificative emise operatorilor controlați.  +  Capitolul VI Atribuțiile specifice structurilor autorității competente cu elaborarea politicilor și supravegherea organismelor de control  +  Articolul 13(1) Atribuțiile specifice structurii responsabile cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR sunt următoarele:a) centralizează și verifică datele transmise de OC aprobate, prevăzute la art. 10, în vederea transmiterii către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile R (CE) nr. 834/2007 și R (CE) nr. 889/2008;b) acordă derogări în conformitate cu prevederile art. 36, 37 și 39 din R (CE) nr. 889/2008; (la 15-03-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) c) acordă autorizări în conformitate cu prevederile R (CE) nr. 889/2008, altele decât cele acordate de către OC;d) acordă individual operatorilor exceptări de la regulile de producție, cuprinse în art. 22 din R (CE) nr. 834/2007, și fixează reguli și proceduri pentru eventualele excepții de la aceste reguli;e) efectuează, anual, instruirea și evaluarea personalului cu atribuții de inspecție din cadrul OC;f) asigură, ori de câte ori este nevoie, comunicarea cu Organismul Național de Acreditare din România sau alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA;g) publică pe site-ul MADR, după o verificare formală, certificatele de conformitate eliberate de OC în conformitate cu prevederile art. 92b din R (CE) nr. 889/2008.(2) În situația retragerii aprobării unui OC sau în cazul renunțării la activitatea de inspecție și certificare, structura responsabilă cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, prin structurile teritoriale cu atribuții specifice, notifică operatorii înscriși la respectivul OC. Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele informații:a) data de la care a fost retrasă aprobarea OC sau de la care OC a decis renunțarea la activitățile de inspecție și certificare pentru care a fost aprobat;b) informarea privind interzicerea utilizării mărcii de certificare a acestuia și a oricărei declarații de conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu, în cazul în care operatorul nu încheie un nou contract cu un alt OC în termenul prevăzut de legislația în vigoare.(3) În situația retragerii aprobării unui OC sau atunci când OC renunță la activitatea de control pentru care a fost aprobat, structura responsabilă cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice informează toate OC aprobate și toate statele membre în legătură cu:a) data de la care OC nu mai activează pe teritoriul României;b) motivul retragerii din sistem, astfel încât să poată fi apreciat riscul potențial existent în cazul operatorilor care au avut contact cu OC.(4) În situația retragerii aprobării unui OC sau atunci când OC renunță la activitatea de inspecție și certificare, structura responsabilă cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice:a) notifică Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale despre decizia de retragere sau renunțare la activitatea de inspecție și certificare a OC în cauză;b) modifică lista OC aprobate de MADR pentru efectuarea inspecției și certificării produselor ecologice pe teritoriul României, afișată pe site-ul propriu;c) notifică toate celelalte OC din listă, organismul de acreditare al OC în cauză.  +  Articolul 14(1) Atribuțiile specifice structurii responsabile în domeniul inspecțiilor tehnice sunt următoarele:a) realizează în anul în curs auditul organismelor de control pentru activitatea desfășurată în anul precedent, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din R (CE) nr. 882/2004 și ale art. 92e și 92f din R (CE) nr. 889/2008, și supravegherea, în conformitate cu art. 92c din R (CE) nr. 889/2008, a activității OC. Auditul se realizează numai după notificarea prealabilă a organismului de control. Notificarea se face cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data efectuării auditului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la prezentul ordin, solicitându-se documente relevante cu privire la activitatea desfășurată în perioada verificată. Organismele de control transmit documentele solicitate prin notificare în interiorul termenului de 10 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de a șaptea zi; (la 15-03-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) b) centralizează și verifică datele transmise de OC menționate la art. 11;c) asigură transmiterea la Comisia Europeană a informațiilor privind controlul și supravegherea OC, precum și orice alte informații solicitate;d) asigură, ori de câte ori este nevoie, comunicarea cu Organismul Național de Acreditare din România sau alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA.e) monitorizează activitatea desfășurată în anul în curs de fiecare organism de control, având în vedere următoarele aspecte:– modul de efectuare a verificărilor, de prezentare și comunicare a constatărilor rezultate, ca urmare a sesizărilor, notificărilor sau altor controale, cu privire la nereguli în activitatea operatorilor sau activitatea OC aprobate;– încadrarea în termenul stabilit de autoritatea competentă pentru verificarea unor neconformități transmise prin sesizări, notificări și alte controale;– măsurile dispuse de organismele de control pentru remedierea neconformităților identificate, precum și sancțiunile aplicate;– frecvența neconformităților în care sunt implicate/implicați OC/operatorii aflați sub contract de prestării servicii cu acestea;– evaluarea situațiilor transmise în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a) și b);– modul de rezolvare a neconformităților identificate la auditul anterior. (la 15-03-2017, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) (2) Auditul și supravegherea activității OC se realizează în conformitate cu tematica și programul activității de audit și supraveghere a OC aprobate anual, prin:a) verificări la sediul OC, care includ și auditul conform prevederilor art. 92e și 92f din R (CE) nr. 889/2008, în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice; pentru OC stabilite în alt stat membru - care funcționează pe teritoriul României printr-o unitate, auditul anual, conform art. 92e din R (CE) nr. 889/2008, se poate efectua inclusiv la sediul principal al acestora; din componența echipei de audit fac parte consilieri cu atribuții de inspecții tehnice de la nivel central; la audit, obligatoriu participă și personalul cu atribuții de conducere din cadrul OC; (la 15-03-2017, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) b) controale de supraveghere, ce au ca obiectiv evaluarea pe teren a modului de desfășurare a activității, precum și a eficienței activității OC aprobate;c) controale efectuate în urma sesizărilor sau notificărilor cu privire la nereguli în activitatea operatorilor sau activitatea OC aprobate în conformitate cu art. 92a din R (CE) nr. 889/2008.(3) Rezultatele auditului anual efectuat la OC, conform prevederilor alin. (2) lit. a), sunt consemnate în note de audit; constatările, neregulile identificate, precum și măsurile stabilite în notele de audit se transmit OC în termen de 15 zile de la aprobare.(4) În cazul în care OC nu transmite dovezile de remediere a deficiențelor constatate în timpul auditului sau controlului de supraveghere în termenul stabilit de echipa de control, se aplică primul/al doilea avertisment, după caz. În cazul în care în termen de 15 zile de la primirea avertismentului OC nu întreprinde acțiunile necesare pentru remedierea deficiențelor și nu prezintă dovada implementării acțiunilor corective, structura cu atribuții de inspecții tehnice propune retragerea aprobării OC.(5) Controalele de supraveghere se realizează de către consilierii cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul DAJ, în conformitate cu procedura aprobată, pe un eșantion de operatori selectat de către structura centrală, eșantion stabilit la minimum 5% din totalul operatorilor aflați cu contract de prestări de servicii cu fiecare OC în parte. (la 15-03-2017, Alineatul (5) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) (6) Selectarea eșantionului se face având în vedere analiza de risc, incluzând o gamă variată de operatori, orientată în special către operatorii care au primit sancțiuni din partea OC pentru activitatea desfășurată în anul anterior, în special din categoria declasări, precum și către operatorii asupra cărora există suspiciuni/reclamații.(7) Eșantionul se stabilește în funcție de sancțiunile aplicate operatorilor de OC pentru activitatea din anul anterior, precum și după efectuarea de către OC a inspecțiilor fizice obligatorii ale operatorilor, pentru anul în curs, în conformitate cu art. 65 alin. (1) din R (CE) nr. 889/2008.(8) Pe lângă eșantionul selectat așa cum este prevăzut la alin. (5)-(7), vor fi controlați și toți operatorii cu suprafețe mai mari de 50 ha, exploatate în sistemul de agricultură ecologică, în vederea eliminării oricărei suspiciuni de folosire a substanțelor interzise în agricultura ecologică.(9) În cadrul controalelor de supraveghere se verifică modul de efectuare a activității OC, având în vedere prevederile titlului V «Controalele» din R (CE) nr. 834/2007 și ale titlului IV «Controale» din R (CE) nr. 889/2008, prin controale specifice efectuate la locația fermei/unității operatorilor, verificându-se și existența următoarelor documente:a) contractul încheiat de operator cu OC;b) fișa de înregistrare a operatorului;c) copia raportului de inspecție al OC pe anul anterior, după caz;d) certificatele de conformitate/master certificatele/ certificatele de confirmare a conversiei;e) certificatele de tranzacție, după caz;f) orice alte documente specifice operatorului respectiv, inclusiv cele referitoare la culturile paralele. (la 15-03-2017, Alineatul (9) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) (10) După analiza documentelor specifice, transmise de către consilierii cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul DAJ, respectiv a rapoartelor lunare de control pentru operatorii selectați în eșantionul reprezentativ al fiecărui OC, reprezentanții structurii cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR elaborează un raport semestrial, în care constată dacă:a) activitatea operatorilor este conformă cu legislația națională și comunitară în vigoare, identificând orice neconformitate a standardelor și procedurilor de inspecție specifice OC;b) inspecțiile au fost efectuate de un inspector calificat din cadrul respectivului OC, care respectă cerințele menționate la art. 2 alin. (1) lit. j), respectiv art. 4 alin. (1) lit. k);c) derularea procedurilor de inspecție și certificare s-a realizat conform planului-tip de inspecție și planificării anuale estimative transmise de fiecare OC, iar documentele legate de activitatea specifică a acestuia sunt conforme;d) raportul semestrial se transmite structurii responsabile cu elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR până la sfârșitul primei luni a semestrului următor. (la 15-03-2017, Alineatul (10) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) (11) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, consilierii cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul DAJ transmit către reprezentanții structurii cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR situația centralizată a activității desfășurate în anul precedent, incluzând numărul total de operatori verificați, neconformitățile constatate la operatori și OC aferente. (la 15-03-2017, Alineatul (11) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) (12) În baza analizei rapoartelor lunare, a situației centralizate, a auditului anual, a aspectelor constatate la art. 14 alin. (1) lit. e), precum și a verificărilor OC, conform prevederilor art. 92e și 92f din R (CE) nr. 889/2008, în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice, pentru fiecare OC se întocmește până la data de 31 iulie a anului în curs un raport de evaluare a activității desfășurate de OC în anul precedent. (la 15-03-2017, Alineatul (12) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) (13) Structura cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR aplică sancțiuni, dacă este cazul.(14) Raportul de evaluare se transmite atât OC, cât și organismului de acreditare în cauză.(15) Rezultatele controalelor efectuate conform alin. (2) lit. c) se comunică OC în cauză în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea notei de control de către conducerea MADR. (la 15-03-2017, Alineatul (15) din Articolul 14 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 )  +  Capitolul VII Sancțiuni aplicate organismelor de control și condițiile de retragere a aprobării acestora  +  Articolul 15MADR, aplică OC, în funcție de gravitatea neregulilor constatate, următoarele sancțiuni administrative: avertisment scris și retragerea aprobării.  +  Articolul 16(1) Avertismentul scris se acordă în următoarele situații:a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a)-c), e)-n), q)-ab), alin. (2) și (3), cu excepția obligațiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) din R (CE) nr. 834/2007;b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-l), alin. (2) și art. 11 alin. (1) și (3);c) constatarea nerespectării condițiilor care au stat la baza aprobării, conform prevederilor art. 2, respectiv art. 4.d) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 6 alin. (1) și (1^1) de depunere a documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și la art. 5 alin. (1). (la 15-03-2017, Alineatul (1) din Articolul 16 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) (2) Avertismentul scris se materializează într-o decizie emisă de structura cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice.  +  Articolul 17Retragerea aprobării se realizează în următoarele situații:a) aplicarea a două avertismente scrise într-un an calendaristic;b) în caz de încălcări ale legislației comunitare, ale art. 27 alin. (8) și (9) din R (CE) nr. 834/2007 și art. 9 alin. (1) lit. d) și f) din prezentul ordin;c) în situația în care OC emite documente justificative prevăzute la art. 9 alin. 1) lit. o) sau orice alte documente conform procedurii proprii a căror neconformitate, ca formă și conținut, se demonstrează ulterior.  +  Articolul 18(1) Retragerea aprobării unui OC se materializează prin decizie semnată de conducerea MADR, emisă de comisia prevăzută la art. 6 alin. (3), la propunerea motivată a structurii cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 14 la prezentul ordin.(2) Decizia prevăzută la alin. (1), precum și la art. 16 alin. (2) poate fi contestată de OC într-un termen de 30 de zile de la data primirii, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Retragerea aprobării unui OC poate viza retragerea totală de a desfășura activități pe teritoriul României sau retragerea aprobării cu privire la un anumit domeniu de activitate, ca urmare a rezultatelor activității de control și supraveghere, a neîndeplinirii condițiilor care au stat la baza aprobării, a retragerii acreditării acordate de Organismul Național de Acreditare din România sau de organisme din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală EA-MLA.(4) OC cărora le-a fost retrasă aprobarea privind desfășurarea activității de inspecție și certificare pe teritoriul României nu au dreptul să depună o nouă solicitare pentru aprobare pe o perioadă de 5 ani de la data retragerii aprobării.(5) OC cărora le-a fost retrasă aprobarea pentru o grupă de produse nu au dreptul să depună o nouă solicitare pentru aprobare pentru aceeași grupă de produse, pe o perioadă de 5 ani de la data retragerii aprobării.(6) OC cărora le-a fost retrasă aprobarea privind desfășurarea activității de inspecție și certificare pe teritoriul României sunt responsabile pentru orice prejudicii cauzate operatorilor.(7) Contestația deciziilor menționate la alin. (1) și la art. 16 alin. (2) se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrarea contestației, de către o comisie de soluționare a contestațiilor privind sancțiunile administrative, numită de conducerea MADR.(8) Comisia de soluționare a contestațiilor privind sancțiunile administrative prevăzută la alin. (7), în urma soluționării contestației, va comunica decizia OC în cauză, decizie semnată de conducerea MADR.(9) Decizia de aprobare sau de respingere a contestației la deciziile de retragere a aprobării se consemnează în registrul de contestații la deciziile de retragere a aprobării al comisiei.(10) Decizia de aprobare sau de respingere a contestației la deciziile de retragere a aprobării se comunică și către structura cu atribuții în elaborarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice, precum și către structura responsabilă în domeniul inspecțiilor tehnice.  +  Capitolul VIII Obligațiile operatorilor din sistemul de agricultură ecologică  +  Articolul 19(1) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să respecte toate normele de producție ecologică, prevăzute de R (CE) nr. 834/2007 și R (CE) nr. 889/2008.(2) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să înregistreze activitatea în sectorul de agricultură ecologică la MADR, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007, respectiv conform prevederilor naționale în vigoare privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, și să facă dovada acestei înregistrări la orice control efectuat de OC.(3) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să supună exploatația sistemului de control, conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. b) din R (CE) nr. 834/2007.(4) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să asigure trasabilitatea produselor în toate etapele de producție, procesare și comercializare, inclusiv prin identificarea loturilor de produse obținute și utilizarea codurilor de identificare ale loturilor aferente astfel stabilite în toate documentele necesare tranzacționării (documente contabile, documente de transport etc.).(5) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să înregistreze activitatea, conform prevederilor art. 45 alin. (1) lit. (b) din R (CE) nr. 889/2008, în cazul operatorilor furnizori de semințe și/sau cartofi de sămânță obținuți prin metoda de producție ecologică.(6) Operatorii înregistrați în sistemul de agricultură ecologică trebuie să respecte prevederile art. 11 din R (CE) nr. 834/2007, în cazul producției paralele. În privința plantelor sunt implicate diferite varietăți ce pot fi ușor diferențiate, în privința animalelor sunt implicate diferite specii, iar în privința acvaculturii pot fi implicate aceleași specii, cu condiția să existe o distincție adecvată între zonele de producție. În cazul în care nu toate unitățile unei exploatații sunt folosite pentru producție ecologică, operatorul separă parcelele, animalele și produsele utilizate în sistemul de producție sau produsele obținute de către unitățile ecologice de cele utilizate sau produse de către unitățile neecologice și ține un registru adecvat pentru a evidenția această separare. (la 15-03-2017, Alineatul (6) din Articolul 19 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 ) (7) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să accepte prelevarea de probe în vederea efectuării de analize pentru toate loturile de produse ecologice (reprezentând producție primară pentru care se eliberează certificate de tranzacție), în cazul operatorilor care desfășoară activitate de comercializare.(8) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să delimiteze un spațiu între produsele ecologice și cele convenționale în cazul operatorilor care comercializează produse în magazine.(9) Operatorii care solicită rezilierea contractului de prestări servicii cu OC trebuie, cu cel puțin 30 de zile înainte de data rezilierii contractului, să informeze OC în cauză printr-o notificare scrisă care cuprinde intenția de reziliere a contractului, precum și denumirea OC cu care va încheia un nou contract de prestări de servicii.(10) În situația în care OC i-a fost retrasă aprobarea sau s-a retras din proprie inițiativă, operatorul, pentru continuarea activității în domeniul agriculturii ecologice, are obligația să încheie un alt contract de prestări de servicii cu alt OC în termen de 30 de zile de la data informării prin care i s-a adus la cunoștință despre retragerea aprobării/încetării activității OC; operatorul are obligația să notifice noul OC în legătură cu existența documentului justificativ emis de OC anterior.(11) Începând cu data retragerii/Pe perioada suspendării din sistemul de agricultură ecologică, operatorii nu mai pot utiliza documentele justificative emise de OC, respectiv certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, precum și alte documente justificative care însoțesc orice tranzacție comercială.(12) Operatorii care comercializează cantități mai mari de 500 kg/produs transmit către OC, până la data de 5 a fiecărei luni, centralizatorul tranzacțiilor efectuate în luna anterioară.(13) Pentru aceeași activitate un operator nu poate fi inspectat și certificat de mai multe OC în același timp.(14) Operatorul care a fost exclus din sistemul de agricultură ecologică nu are dreptul să se înregistreze în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data excluderii.(15) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să solicite OC eliberarea documentelor justificative (certificate de tranzacție) care să însoțească orice tranzacție comercială efectuată în afara teritoriului României.(16) Operatorii din sistemul de agricultură ecologică trebuie să păstreze toate rapoartele de control, documentele justificative și orice alte documente eliberate de OC sau care au stat la baza emiterii documentelor justificative sau certificatelor de tranzacție cel puțin 5 ani, pentru a fi puse la dispoziția autorității competente pentru agricultura ecologică și APIA.  +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 20Certificatele de aprobare emise organismelor de control aprobate în temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare, își mențin valabilitatea până la expirarea lor.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 07-01-2019, Articolul 21 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.528 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 )  +  Articolul 22Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 23La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 27 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  București, 19 august 2016.Nr. 895.  +  Anexa nr. 1MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALENr. .......... din .................
  CERERE
  pentru obținerea aprobării ca organism de control
  Persoana juridică ....................................., cu sediul în localitatea .................., str. ...................... nr. ........., bl. ...., sc. ...., ap. ....., județul/ sectorul ......................., înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ......................., cod unic de identificare (CUI) ............................,
  Persoana juridică ......................................................................., cu sediul în localitatea ......................................,str. .................. nr. ..........., bl. ....., sc. ......., ap. ....., județul/ sectorul ..............................................................., înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ..............................., cod unic de identificare (CUI) ............................................. - unitate a organismului de control cu sediul principal în alt stat (denumirea organismului) ..........................................................., date de identificare ....................................................................., cu sediul în ................................................, (Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal în alt stat și au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislația națională.)
  reprezentată prin responsabil ............................, solicit aprobarea și eliberarea certificatului de aprobare ca organism de control (OC) în agricultura ecologică pentru activitățile de producție, procesare și distribuție menționate la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 pentru inspecția și certificarea activităților de producție, procesare și distribuție, pentru următoarele grupe de produse:    [_] A. Produse vegetale neprocesate    [_] B. Animale vii sau produse de origine animală neprocesate    [_] C. Produse de acvacultură și alge marine    [_] D. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente    [_] E. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrană pentru           animale    [_] F. Material de propagare vegetativ și semințe pentru cultură    Declar pe propria răspundere că OC aprobat va fi liber de orice presiune comercială sau financiară în activitatea de inspecție și certificare.           Semnătura și ștampila            ...................
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  sancțiunilor pe care organismele de control le aplică operatorilor
  SancțiuniTipul sancțiuniiModul de aplicareAcțiuni și măsuri obligatorii
  MinoreRemarcă simplă (RS)Se aplică în cazul unei nereguli minore sau al unei încălcări involuntare care nu prezintă risc asupra deciziei de certificare. 
  Cerere de ameliorare (CA)Se aplică în cazul constatării unei încălcări și este însoțită de cererea de ameliorare, cu precizarea modului de ameliorare și a termenului în care va fi remediată. 
  Avertisment (AS)Se aplică însoțit de mențiunea sancțiunii ce urmează a fi dată în cazul în care operatorul nu a respectat cererea de ameliorare; avertismentul este de regulă urmat de un control suplimentar ce vizează verificarea documentelor de clarificare transmise de operator și/sau control la fața locului. 
  Control suplimentar (CS)Cheltuielile privind controlul suplimentar sunt suportate de către operator.Se aplică în vederea verificării acțiunilor corective sau în caz de suspiciuni privind iregularități în activitatea operatorului.
  MajoreDeclasare suprafață și produs/lot/serie de producție (DS și DP)*Se aplică suprafeței totale, unei parcele sau unei părți a acesteia; impune retragerea indicațiilor privind metoda de producție ecologică în etichetarea și promovarea întregului lot de producție sau a seriei de producție aferente suprafeței respective și reînceperea perioadei de conversie menționate la art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, denumit în continuare R(CE) nr. 889/2008.În situația în care în timpul inspecției se constată că au fost folosite în tehnologia de cultură produse și substanțe ce nu sunt incluse în anexele I și II la R(CE) nr. 889/2008, se va lua măsura declasării suprafeței în cauză la statutul de convențional, se vor declasa produsele obținute la statutul de convențional și va reîncepe perioada de conversie.
  Declasarea produsului/lot/serie de producție (DP)*Se aplică unui anumit produs sau unui anumit lot, prin retragerea indicațiilor privind metoda de producție ecologică în etichetarea și promovarea întregului lot sau a seriei de producție; impune retragerea lotului de produs afectat de declasare de pe piață și controale suplimentare.În situația în care în timpul inspecției se constată că sunt prezente produse și substanțe ce nu sunt incluse în anexele I, II, V, VI, VII, VIII, VIIIa, IX la R(CE) nr. 889/2008, precum și o manipulare sau procesare necorespunzătoare a produselor care afectează statutul acestora, se vor lua măsuri imediate de retragere a mențiunilor la metoda de producție ecologică și procesare.
   Suspendarea activității operatorului^1 (SA)**Interzicerea operatorului respectiv de a comercializa pentru o perioadă determinată produse cu indicații privind metoda de producție ecologică în etichetare și promovare, care atrage suspendarea certificării respectivului operator.După încheierea perioadei de suspendare, organismul de control va notifica imediat autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR) în legătură cu statutul operatorului în cauză, privitor la remedierea/neremedierea neconformităților care au condus la suspendare; în situația în care operatorul a remediat neconformitățile, acesta va beneficia de statutul avut anterior suspendării, iar în situația în care operatorul nu a remediat neconformitățile, acesta va fi exclus, aplicându-se măsurile prevăzute la punctul următor (EO).
  Excluderea operatorului (EO)***În cazul constatării unei încălcări a dispozițiilor în mod grav sau într-un mod care provoacă efecte îndelungate de la producerea/comercializarea produselor cu indicații privind metoda de producție ecologică, organismele de control interzic operatorului în cauză să desfășoare activități în sistemul de agricultură ecologică^2. În acest caz se va rezilia contractul și se vor retrage în mod obligatoriu toate documentele justificative eliberate operatorului (certificate).Organismul de control va informa^3 imediat autoritatea competentă cu privire la aplicarea acestei sancțiuni în scopul publicării acestei informații pe site-ul oficial al MADR și informării Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
  * În cazul declasării produsului în urma constatării în tehnologia de cultură a unor produse și substanțe ce nu sunt incluse în anexele I și II la R(CE) nr. 889/2008. Se va proceda concomitent la declasarea suprafeței respective. ** În cazul suspendării operatorului în urma constatării în tehnologia de cultură a unor produse și substanțe ce nu sunt incluse în anexele I și II la R(CE) nr. 889/2008, se va proceda concomitent la declasarea suprafeței respective și la declasarea produsului.*** În cazul excluderii operatorului, se va proceda concomitent la declasarea suprafeței respective și la declasarea produsului.^1 În vederea aplicării prevederilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, în cazul constatărilor de încălcări ale dispozițiilor în mod grav sau care provoacă efecte îndelungate, autoritatea competentă stabilește, în vederea suspendării operatorului, o perioadă de maximum un an.^2 În cazul încălcării dispozițiilor în mod grav sau care provoacă efecte îndelungate, organismele de control aplică sancțiunea de excludere a operatorilor pentru o perioadă de 5 ani.^3 Informarea cuprinde rezultatul verificărilor, precum și documentele analizate care au stat la baza aplicării sancțiunii. (la 07-01-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.528 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 3ROMÂNIAMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția .............................
  CERTIFICAT DE APROBARE
  Nr. ..........
  Persoana juridică ....................................., cu sediul în localitatea .................., str. ...................... nr. ........., bl. ...., sc. ...., ap. ....., județul/ sectorul ......................., înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ......................., cod unic de identificare (CUI) ............................,
  Persoana juridică ......................................................................., cu sediul în localitatea ......................................,str. .................. nr. ..........., bl. ....., sc. ......., ap. ....., județul/ sectorul ..............................................................., înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ..............................., cod unic de identificare (CUI) ............................................. - unitate a organismului de control cu sediul principal în alt stat (denumirea organismului) ..........................................................., date de identificare ....................................................................., cu sediul în ................................................, (Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal în alt stat și au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislația națională.)
  persoană responsabilă ........................................., este aprobată ca organism de control în agricultură ecologică, cu codul de identificare RO-ECO - ..................., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prinLegea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării ruralenr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecțieși certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică și cu Regulamentul (CE)nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului(CEE) nr. 2.092/91, pentru inspecția și certificarea activităților de producție, procesare și distribuție, pentru următoarele grupe de produse:    [_] A. Produse vegetale neprocesate    [_] B. Animale vii sau produse de origine animală neprocesate    [_] C. Produse de acvacultură și alge marine    [_] D. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente    [_] E. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrană pentru           animale    [_] F. Material de propagare vegetativ și semințe pentru cultură    Data modificărilor ulterioare*):    Data extinderii/retragerii activității**):    Data aprobării:    Data expirării:               Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,                      .................................. Notă
  *) Se completează pentru modificările realizate ulterior aprobării referitoare la: denumire organism de control, sediu, număr la Oficiul Național al Registrului Comerțului, actualizare domenii activitate, nume persoană responsabilă.
  **) Se completează atunci când se solicită o extindere a activității/când a fost retrasă aprobarea pentru un domeniu de activitate.
   +  Anexa nr. 3.1ROMÂNIAMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția ...............................
  CERTIFICAT DE APROBARE
  Nr. ..........
  Persoana juridică ..........................., cu sediul în localitatea .............., str. .............. nr. ...., bl ....., sc. ...., ap. ..., județul/sectorul ..................., înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ................., cod unic de identificare (CUI) ......................., persoană responsabilă .............................., este aprobată ca organism de control în agricultură ecologică, cu codul de identificare RO-ECO - ..........., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică și cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, pentru inspecția și certificarea activităților de producție, procesare și distribuție, pentru următoarele grupe de produse:[_] A. Produse vegetale neprocesate[_] B. Animale vii sau produse de origine animală neprocesate[_] C. Produse de acvacultură și alge marine[_] D. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente[_] E. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animale[_] F. Material de propagare vegetativ și semințe pentru culturăData modificărilor ulterioare*):Data extinderii/retragerii activității**):Data aprobării:Data expirării:Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,............................ Notă
  *) Se completează pentru modificările realizate ulterior aprobării referitoare la: denumire organism de control, sediu, număr la Oficiul Național al Registrului Comerțului, actualizare domenii activitate, nume persoană responsabilă.
  **) Se completează atunci când se solicită o extindere a activității/când a fost retrasă aprobarea pentru un domeniu de activitate.
   +  Anexa nr. 4MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția .............................Nr. ......... din ....................
  CERERE
  pentru extinderea domeniilor de activitate a organismului de control din sectorul de agricultură ecologică
  Persoana juridică ............................., cu sediul în localitatea ..............................., str. .................. nr. ........, bl. ...., sc. ...., ap. ....., județul/ sectorul ......................., înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ......................., cod unic de identificare (CUI) ............................,
  Persoana juridică ......................................................................., cu sediul în localitatea ......................................,str. .................. nr. ..........., bl. ....., sc. ......., ap. ....., județul/ sectorul ..............................................................., înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ..............................., cod unic de identificare (CUI) ............................................. - unitate a organismului de control cu sediul principal în alt stat (denumirea organismului) ..........................................................., date de identificare ....................................................................., cu sediul în ................................................, (Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal în alt stat și au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislația națională.)
  reprezentată prin responsabil ......................................, solicit extinderea domeniilor de activitate cudomeniul/domeniile ........................................., în conformitate cu certificatul de acreditare, conformStandardului SR EN ISO/CEI 17065, acordat pentru domeniul/domeniile solicitat/solicitate.    Anexez la prezenta cerere certificatul de acreditare conform Standardului SR EN ISO/CEI 17065 pentrudomeniul/domeniile de activitate, precum și procedura/procedurile actualizat/actualizate    Semnătura și ștampila organismului de control               .................... Notă
  *) Se completează de organismele de control cu sediul principal în alt stat membru, aprobate conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică.
   +  Anexa nr. 5
  CERTIFICAT DE TRANZACȚIE
  Numele și codul organismului de control (OC)Adresa OC ...................Nr. ......../............
  Denumirea operatorului Adresa operatorului Categoria de produse Cantitatea netă (tone) Beneficiar Lot Țara de destinație a produselor
         
  Certificatul de tranzacție a fost eliberat conform facturii/avizului de însoțire a mărfii nr. ..........Semnătura și ștampila OC........................Prezentul certificat de tranzacție nu înlocuiește certificatul de conformitate/master certificat/certificatul de confirmare a conversiei.
   +  Anexa nr. 6
  ANEXA
  la Documentul justificativ nr. ....../.......... (certificat de conformitate/ master certificat/certificat de confirmare a conversiei)
  emis în baza art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007
  privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,
  în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008
  de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice
  în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul
  Denumirea operatorului***):Sediul exploatației***):ID Fermier APIA***):Codul clientului - organism de inspecție și certificare:Tipul activității***):Nr./data contractului încheiat cu organismul de control***):Numele și codul organismului de control***):CUI organism de control***):
        Suprafața în agricultura ecologică, din care: Submăsura și varianta pachetului aferent culturii (conform măsurii 214 "Plăți de agromediu" – pachetul 5 "Agricultură ecologică" pentru angajamentele încheiate prin PNDR 2007-2013*) sau conform măsurii 11 "Agricultura ecologică" pentru angajamentele încheiate prin PNDR 2014-2020**)
  JudețulLocalitatea/Comuna/ Orașul Codul SirsupNr. blocului fizic Nr. parcelei agricoleCulturaSuprafațatotală (ha) Suprafațaconversieanul I (ha) Suprafațaconversieanul II (ha) Suprafațaconversieanul III(ha) Suprafața certificatăecologic (ha)
  Notă
  *) În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, măsura 214 "Plăți de agromediu", pachetul 5 "Agricultura ecologică" cuprinde următoarele variante:
  - varianta 5.1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț);
  - varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci și cartofi);
  - varianta 5.3 Livezi;
  - varianta 5.4 Vii;
  - varianta 5.5 Plante medicinale și aromatice.
  **) În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, măsura 11 "Agricultura ecologică" cuprinde:
  ● submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică - conține 6 pachete:
  - pachetul 1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la agricultura ecologică;
  - pachetul 2 - Legume aflate în conversia la agricultura ecologică;
  - pachetul 3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică;
  - pachetul 4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică;
  - pachetul 5 - Plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică;
  - pachetul 6 - Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică;
  ● submăsura 11.2 - Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică - conține 6 pachete:
  - pachetul 1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) certificate în agricultura ecologică;
  - pachetul 2 - Legume certificate în agricultura ecologică;
  - pachetul 3 - Livezi certificate în agricultura ecologică;
  - pachetul 4 - Vii certificate în agricultura ecologică;
  - pachetul 5 - Plante medicinale și aromatice certificate în agricultura ecologică;
  - pachetul 6 - Pajiști permanente certificate în agricultura ecologică.
  ***) Se completează în mod obligatoriu.
   +  Anexa nr. 7DATE STATISTICE ANUALEOCCod:Partea A: Producători agricoli - producție vegetală și producție animalieră
  Nr. crt.Numele operatoruluiCNP/CUI LocalitateaJudețulAdresa Tel./Fax Denumirea OC (codul OC) Nr./ data Contractului cu OC Nr. datafișei de înregistrare la DAJ Cultura-(denumire)C1*)(ha)C2*)(ha)C3*)(ha)Suprafața certificată ecologic Producția estimată certificată ecologic (t) Cantitatea comercializată certificată ecologic (t) Categoria de animale Efectiv de animale/ familii de albine/ Total An conversie Efectiv certificat ecologic Producția estimată certificată ecologic (t) Cantitatea comercializată certificată ecologic (t)
                         
  Notă
  *) Conversie.
  Partea B: Procesatori
  Nr. crt.Numeleoperatorului CNP/CUI Localitatea JudețulAdresa Strada/nr. Tel./Fax Nr./ data fișei de înregistrare la DAJ Denumirea OC (codul OC) Nr./ data contractului cu OC Tipul produsului procesat finit U.M. (t, kg, l, buc.)Loculde procesare Cantitatea procesatăCantitatea comercializată certificată ecologicProducție procesată, estimată, certificată ecologic Producție efectivă procesată, obținută, certificată ecologic Cantitate comercializată, certificată ecologicDestinație Țara de destinație
                      
  Partea C: Comercianți
  Nr. crt.Numele operatorului CNP/CUILocalitateaJudețulAdresa Strada/nr. Tel./Fax Nr./data fișei de înregistrarela DAJ Denumirea OC (codul OIC) Nr./datacontractului cu OC Tipul produsului U.M. (t, kg, l, buc.) Cantitatea comercializată, certificată ecologic DestinațieȚara de destinație
                 
  Partea D: Exportatori
  Nr. crt.Numele operatorului CNP/CUILocalitateaJudețulAdresa Strada/nr. Tel./Fax Nr./data fișei de înregistrare la DAJ Denumirea OC (codul OC) Nr./dataContractuluicu OC Tipul produsului U.M. (t, kg, l, buc.) Cantitatea exportată, estimată Cantitatea exportată,certificată ecologic Țara de destinație(țări terțe)
                 
  Partea E: Importatori
  Nr. crt.Numele operatorului CNP/CUILocalitateaJudețulAdresa Strada/nr. Tel./Fax Nr./data fișei de înregistrare la DAJ Denumirea OC (codul OC) Nr./datacontractuluicu OIC Tipul produsului U.M. (t, kg, l, buc.) Cantitatea importată, certificatăecologic Țara de proveniență a produsului(țări terțe)
                
  Partea F: Producători agricoli - Acvacultură
  Nr. crt.Numele operatorului CNP/CUI Localitatea Județul Adresa Strada/nr. Tel./Fax Nr./datafișei deînregistrare la DAJ Nr./datacontractului încheiatcu OC U.M. (t, kg, l, buc.) Denumirea animalului Suprafața de luciu de apă în anul 1 de conversie(ha) Suprafața de luciu de apă înanul 2 de conversie(ha) Suprafața de luciu de apă certificată ecologic (ha) Cantitatea certificatăecologic Cantitatea comercializată certificatăecologic Destinație Țara de destinație
                    
  Partea G: Procesatori și comercianți - Flora spontană
  Nr. crt.Numele operatoruluiCNP/CUI Localitatea Județul Adresa Strada/nr. Tel./Fax Nr./ data fișei de înregistrarela DAJ Nr./ data contractului încheiat cu organismul control U.M. (t, kg, l, buc.)Grupa de produse Specia supusă operațiuniide procesare Cantitatea estimată NaturaoperațiilorProducțieefectivă procesată obținută, certificatăecologic Producțieprocesată estimată, certificată ecologic Cantitatea comercializată, certificată ecologic Destinație Țarade destinație Grupade produse Speciacomercializată Volumul estimat comecializat (t) Destinația produselor Cantitatea comercializată, certificatăecologic Destinație Țarade destinație
   +  Anexa nr. 8
  Operatori înregistrați și certificați în sistemul de agricultură ecologică*) Obligația de raportareObligatoriu/Voluntar Operatori la sfârșitul anului(anterior celui pentru care se face raportarea)Operatori nou-intrați în sistem (în anul pentru care se face raportarea)Operatori retrași/suspendați/excluși (în anul pentru carese face raportarea) Operatori la sfârșitul anului(pentru care se face raportarea)
  Total operatori Obligatoriu     
  Producători agricoli Obligatoriu     
  din care producătorii care sunt, de asemenea, procesatori Voluntar     
  din care producătorii care sunt, de asemenea, importatori Voluntar     
  din care alți producători micști n.e.c. - neclasificate în altă parte(Se va specifica.) Voluntar     
  Unitate de producție acvacultură Obligatoriu     
  din care producătorii de plante acvatice (inclusiv alge) Voluntar     
  Procesatori Obligatoriu     
  din care procesatori care sunt, de asemenea, importatori Voluntar     
  din care alți procesatori micști n.e.c. - neclasificate în altă parte(Se va specifica.) Voluntar     
  Importatori Obligatoriu     
  Exportatori Obligatoriu     
  Alți operatori      
  Comercianți Obligatoriu     
  Angrosiști (depozitari) Voluntar     
  Detailiști Voluntar     
  Alți operatori n.e.c. (Se va specifica.) Voluntar     
  Notă
  *) Fiecare tip de operator ar putea include, de asemenea, și operațiuni mixte.
  Subcontractanții trebuie să facă obiectul sistemului de control; în consecință, aceștia ar trebui să fie incluși în numărul de operatori raportat.
  Operator retras - se referă la operatorul care renunță la activitatea de producție ecologică.
  Operator exclus - se referă la operatorul care a fost exclus din sistemul de certificare (a unui OC), așa cum se prevede în anexa nr. 2 la ordin.
  Registru operatori sfârșitul anului anterior pentru care se face raportarea
  Nr. crt.    Tipul operatorului    Numele operatorului    CNP/CUI     Localitatea    Județul     Adresa Strada/nr.   Tel./Fax    Nr./data fișei de înregistrare    Numele organismului de control    Codul organismului de control    Nr./data contractuluiîncheiat cu organismul de control
              
  Registru operatori nou-intrați în sistem în anul pentru care se face raportarea
  Nr. crt.    Tipul operatorului    Numele operatorului    CNP/CUI     Localitatea    Județul     Adresa Strada/nr.   Tel./Fax    Nr./data fișei de înregistrare    Numele organismului de control    Codul organismului de control    Nr./data contractuluiîncheiat cu organismul de control
              
  Registru operatori retrași în anul pentru care se face raportarea
  Nr. crt.Tipul operatorului Numeleoperatorului CNP/CUILocalitatea Județul AdresaStrada/nr. Tel./Fax Nr./datafișei deînregistrare Numele organismului decontrol Codul organismului decontrol Nr./datacontratului încheiatcu organismul de control Nr./datasolicitării deretragere dinsistemulde agricultură ecologică Motivulretragerii Nume OCcare a preluatoperatorul retras/cod OC Data înregistrării la OC nou, după ce operatorul s-a retras de la OC anterior
                  
  Registru operatori suspendați în anul pentru care se face raportarea
  Nr. crt.Tipul operatorului Numeleoperatorului CNP/CUILocalitatea Județul AdresaStrada/nr. Tel./Fax Nr./datafișei deînregistrare Numele organismului decontrol Codul organismului decontrol Nr./datacontractului încheiatcu organismul de control Nr./datasuspendării din sistemul deagricultură ecologică Suspendarepe o perioadă determinată conform nr./data notificării către MADR Nume OC/cod OCcare a preluatoperatorul suspendat Data înregistrăriioperatorului suspendat la OC care l-a preluat
                  
  Registru operatori excluși în anul pentru care se face raportarea
  Nr. crt.Tipul operatorului Numeleoperatorului CNP/CUILocalitatea Județul AdresaStrada/nr. Tel./Fax Nr./datafișei deînregistrare Numele organismului decontrol Codul organismului deinspecție și certificare Nr./datacontractului încheiatcu organismul de control Nr./dataexcluderii din sistemulde agricultură ecologică Excludere totalădin sistemul de agricultură ecologică conformnr./data notificării cătreMADR
                
  Registru operatori la sfârșitul anului pentru care se face raportarea
  Nr. crt.Tipul operatoruluiNumele operatoruluiCNP/CUI LocalitateaJudețulAdresa Strada/nr.Tel./Fax Nr./data fișei de înregistrareNumele organismuluide control Codul organismuluide control Nr./data contractuluiîncheiat cu organismul de control
              
   +  Anexa nr. 9
  PROCEDURĂ
  de acordare a derogării de la durata perioadei de conversie
  I. Cerere de acordare a derogăriiNumele și codul organismului de control (OC) .................Responsabilul OC .........................Adresa ...................Codul de identificare ...........Nr. ......../............Către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția generală ..................Referire: solicitare cu privire la recunoașterea retroactivă a perioadei de conversie, conform Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul [R (CE) nr. 889/2008], cap. 5 (Reguli de conversie) art. 36 (Plante și produse vegetale) alin. (2) lit. b) și/sau art. 37 alin. (2), pentru:Operatorul .................., adresa .............................................În urma controlului pe teren și din documentele emise de autorități rezultă că parcelele pentru care se solicită recunoașterea retroactivă a perioadei de conversie și care aparțin operatorului sus-menționat întrunesc condițiile cerute de legislația menționată pentru reducerea perioadei de conversie.În acest scop anexez la prezenta cerere următoarele documente:● raportul OC (II);● copie de pe cererea operatorului prin care acesta solicită OC reducerea perioadei de conversie, însoțită de rezumatul parcelelor (III);● copii de pe documentele justificative emise operatorului de către autoritățile locale, care dovedesc faptul că pe parcelele pentru care se solicită reducerea perioadei de conversie nu s-au efectuat, pe o perioadă de 3 ani anteriori conversiei (pentru suprafețe agricole, cu excepția pajiștilor naturale) sau un an (pentru pajiști naturale), următoarele activități considerate neconforme cu modul de producție ecologic:- fertilizări cu produse care nu sunt cuprinse în anexa I la R (CE) nr. 889/2008;- aplicarea de produse fitosanitare, altele decât cele cuprinse în anexa II la R (CE) nr. 889/2008;- tratamente chimice la semințe, după caz;● adeverință emisă de autoritățile locale și Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, după caz, din care să rezulte că parcelele respective nu au fost cultivate pe o perioadă de cel puțin 3 ani anteriori conversiei;● rezultatul determinărilor efectuate de către laboratoare acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025 "Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări", asupra probelor de sol prelevate la cererea operatorului de pe parcelele pentru care se solicită derogare de la perioada de conversie.Ca urmare a celor menționate mai sus și verificării prealabile a documentelor justificative, vă rugăm să aprobați favorabil această solicitare.Data ..............Semnătura și ștampila OC...................II. Raportul OCNumele OC ..................Adresa .................................Codul de identificare ........................Nr. ........../................
  Unitatea  
  Adresa  
  Data intrării în sistemul de control  
  Data încheierii perioadei de conversie prevăzute  
  Data ultimei vizite de control (Se va anexa raportul încheiat în urma inspecției.)  
  Observații sau recomandări adresate operatorului de OC la ultimul control pe teren  
  Data ...........Semnătura și ștampila OC...................III. Cererea operatorului către OC pentru reducerea perioadei de conversieOperatorul ........................Adresa ............................Verificat OC...............................(semnătura responsabilului OC)Rezumat al parcelelor pentru care se solicită reducerea perioadei de conversie
  Nr. parcelei/bloc fizic Cultura, suprafața și statutul parceleipentru care se solicită reducerea conversiei în anul în curs Cultura, suprafața și statutul parceleiîn anul ......... Cultura, suprafața și statutul parceleiîn anul ......... Cultura, suprafața și statutul parceleiîn anul ......... Observații
  Exemplul 1 Cultură anuală (C2) ...... ha Cultură anuală, (C1) ....... ha Pârloagă ....... ha Pârloagă ....... ha  
  Exemplul 2 Cultură perenă (C2) ...... ha Cultură perenă (C1) ....... ha Culturi perene ....... ha Culturi perene ....... ha  
  Exemplul 3 Pajiște naturală(C1)Pajiște naturală Pajiște naturală Pajiște naturală  
  TOTAL  X X X  
  Data ...........Semnătura operatorului..................
   +  Anexa nr. 10
  RAPORTUL
  autorizațiilor acordate operatorilor de către organismul de control (OC)
  pentru utilizarea de semințe sau material de înmulțire vegetativ
  care nu provin din agricultura ecologică
  Centralizatorul autorizațiilor acordate de OC [în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul]Numele și codul OC ...........Responsabilul OC ...........Adresa ...................Codul de identificare ...........Nr. ......../............
  Denumirea științificăa speciei Denumirea varietățiiNumărul total de autorizații acordate (pe specie) Cantitatea totală de semințe
  UM*)
     t/kg nr. semințe buc.
        
  Notă
  ──────────
  *)UM - unitate de măsură.
  ──────────
   +  Anexa nr. 11
  PROCEDURĂ
  de solicitare a aprobării derogării pentru legarea animalelor din exploatațiile mici
  I. Cerere de aprobare a derogării pentru legarea animalelorNumele și codul organismului de control (OC) ...............Adresa .........................................Codul de identificare .....................Nr. ......../..............Către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția generală .......................Referire: aprobarea derogărilor pentru legarea animalelor din exploatațiile mici, în baza prevederilor art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul,pentru:Operatorul ..................., codul ..........., adresa ................., nr. și data contractului încheiat în vederea inspecției și certificării ...............................Din verificările efectuate pe teren rezultă că operatorul nu poate gestiona efectivele în stabulație liberă și astfel, în vederea menținerii producției ecologice în exploatațiile condiționate din punct de vedere climatic, geografic și structural și pentru a rezolva problemele specifice legate de gestionarea efectivelor de animale, solicităm aprobarea derogării pentru legarea animalelor din prezenta exploatație.În acest scop anexez la prezenta cerere următoarele documente:● copie a ultimului raport de inspecție al OC (în formă electronică);● copie a cererii operatorului prin care se solicită derogare pentru legarea animalelor, care cuprinde și angajamentul operatorului;● centralizatorul operatorilor care solicită derogare pentru legarea animalelor (în formă electronică).Ca urmare a celor menționate mai sus și a prezentării documentelor justificative, vă rugăm să aprobați favorabil această solicitare.Data ...........Semnătura și ștampila OC ...............II. Cererea operatorului către OC în vederea aprobării derogării pentru legarea animalelor din exploatațiile miciOperatorul .........................Nr./data fișei de înregistrare ........................Adresa ...............................Verificat de OC...............................(ștampila/semnătura responsabilului OC)
  Numele operatoruluiEfectivulde bovineDin care: Din care: Suprafața terenului destinat pășunatuluiSuprafața adăposturilorObservații
  efective certificateefective înconversie
    Vaci și tauri de peste 2 ani din specia bovine     
    Bovine între 6 luni și 2 ani      
    Bovine sub 6 luni      
  TOTAL:        
  Declar pe propria răspundere că asigur accesul zilnic al animalelor la pășune, pe toată perioada în care pășunatul este posibil, și accesul la suprafețe în aer liber, de cel puțin două ori pe săptămână, în cazul în care pășunatul nu este posibil.Data ...........Semnătura operatorului.....................III. Centralizatorul operatorilor care solicită derogare pentru legarea animalelor
  Nr. crt.Numele operatoruluiCNP/CUI JudețulLocalitateaStrada/numărul Nr./data fișei de înregistrareNr./data contractului încheiat cu organismul de control Data inspecției
           
  Autoritatea competentă (MADR) aprobă derogări pentru legarea animalelor, în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind protecția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, pentru o perioadă limitată în timp, respectiv pentru 6 luni.
   +  Anexa nr. 12
  INFORMAȚII
  privind inspecțiile efectuate de către OC
  Centralizatorul operatorilor - producători din agricultura ecologică
  Nr. crt.TipuloperatoruluiNumele operatoruluiCNP/CUI LocalitateaJudețulAdresa Tel./Fax Nr./ data contractîncheiat cu OCNr./ data fișei de înregistrare la DAJTipul inspecției Data aplicăriisancțiunii Felul sancțiunii aplicate operatorului de către organismul de inspecție și certificare
  Inspecție obligatorie*)Inspecție suplimentară**) Felul sancțiunii, conform procedurii de inspecție și certificare (codul) sancțiunii, conform porceduriide control Informațiidespre sancțiune
  Data inspecției anunțate Data inspecției suplimentare anunțate Data inspecției suplimentare neanunțate RS- remarcă simplăCA- cerere ameliorare AS- avertisment scrisCS- controlsuplimentar DS- deplasare suprafață (ha) DP- deplasareaprodusului/ lotului/ seriei de producție SA- suspendareaactivitățiioperatorului EO- excluderea operatorului din sistemul propriu de certificare prin retragerea certificării și retragerea contractului de certificare
                          
                          
                          
  Notă
  *) Inspecție obligatorie - în conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. d) din ordin și art. 65 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, denumit în continuare R (CE) nr. 889/2008.
  **) Inspecție suplimentară - în conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. j) din ordin și art. 65 alin. (4) din R (CE) nr. 889/2008.
   +  Anexa nr. 13
  RAPORTUL
  privind activitățile de inspecție și certificare desfășurate în cursul anului precedent de către organismul de control (OC)
  Partea A
  Numărulde codal OC Numărul de operatori înregistrațila OCNumărul de operatori înregistrați Numărul de inspecții anuale Numărul de vizite suplimentareNumărul total de inspecții/vizite
  Producători agricoli *) Unități de producție animalede acvaculturăProcesatori**) ImportatoriExportatoriAlțioperatori***)Producători agricoli *) Unități de producție animale de acvaculturăProcesatori**) ImportatoriExportatoriAlțioperatori***)Producători agricoli *) Unități de producție animale de acvaculturăProcesatori**) ImportatoriExportatoriAlțioperatori***)Producători agricoli *) Unități de producție animale de acvaculturăProcesatori**) ImportatoriExportatoriAlțioperatori***)
                            
                            
  Notă
  *) În categoria producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-ziși, producătorii care sunt și procesatori, producătorii care sunt și importatori, alți producători diverși care nu sunt clasificați în altă parte.
  **) În categoria procesatori intră procesatorii propriu-ziși, procesatorii care sunt și importatori și alți procesatori diverși care nu sunt clasificați în altă parte.
  ***) Categoria alți operatori cuprinde comercianții (angrosiști și distribuitori) și alți operatori care nu sunt clasificați în altă parte.
  Partea B
  Numărulde cod al OC Numărul de operatori înregistrați Număr de eșantioane analizate Numărul de eșantioane care indică încălcarea Regulamentelor (CE) nr. 834/2007 și (CE) nr. 1.235/2008
  Producătoriagricoli*)Unități de producție animale de acvaculturăProcesatori**) ImportatoriExportatoriAlți operatori ***) Producătoriagricoli*)Unități de producție animale de acvaculturăProcesatori**) ImportatoriExportatoriAlți operatori ***) Producătoriagricoli*)Unități de producție animale de acvaculturăProcesatori**) ImportatoriExportatoriAlți operatori ***)
                     
                     
  Notă
  *) În categoria producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-ziși, producătorii care sunt și procesatori, producătorii care sunt și importatori, alți producători diverși care nu sunt clasificați în altă parte.
  **) În categoria procesatori intră procesatorii propriu-ziși, procesatorii care sunt și importatori și alți procesatori diverși care nu sunt clasificați în altă parte.
  ***) Categoria alți operatori cuprinde comercianții (angrosiști și distribuitori) și alți operatori care nu sunt clasificați în altă parte.
  Partea C - Raport privind constatările și sancțiunile aplicate de OC operatorilor în anul precedent
  Numărulde codal OC Numărul de operatori înregistrați Numărul de nereguli sau încălcări constatate*1) Numărul de măsuri aplicate pe lot sau pe seria de producție*2Numărul de măsuri aplicate operatorului*3)
  Producători agricoli *) Unități de producție animale de acvaculturăProcesatori**) ImportatoriExportatoriAlțioperatori***)Producători agricoli *) Unități de producție animale de acvaculturăProcesatori**) ImportatoriExportatoriAlțioperatori***)Producători agricoli *) Unități de producție animale de acvaculturăProcesatori**) ImportatoriExportatoriAlți operatori ***) Producători agricoli *) Unități de producție animale de acvaculturăProcesatori**) ImportatoriExportatoriAlțioperatori***)
                           
                           
  Notă
  *) În categoria producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-ziși, producătorii care sunt și procesatori, producătorii care sunt și importatori, alți producători diverși care nu sunt clasificați în altă parte.
  **) În categoria procesatori intră procesatorii propriu-ziși, procesatorii care sunt și importatori și alți procesatori diverși care nu sunt clasificați în altă parte.
  ***) Categoria alți operatori cuprinde comercianții (angrosiști și distribuitori) și alți operatori care nu sunt clasificați în altă parte.
  *1) Sunt incluse numai neregulile sau încălcările care afectează statutul ecologic al produselor și/sau au dus la aplicarea unei măsuri.
  *2) În cazul unei nereguli privind respectarea cerințelor cuprinse în R (CE) nr. 889/2008, autoritatea sau OC se asigură că etichetarea și promovarea pentru întregul lot sau întreaga serie de producție afectată de neregulă în cauză nu includ nicio indicație privind metoda de producție ecologică, iar o astfel de măsură este proporțională cu relevanța dispozițiilor ce au fost încălcate și cu natura și circumstanțele particulare ale activităților implicate în neregula în cauză [conform dispozițiilor art. 30 alin. (1) primul paragraf din R (CE) nr. 834/2007].
  *3) La constatarea unei încălcări grave a dispozițiilor privind respectarea legislației agricole ecologice, precum și încălcarea dispozițiilor reglementărilor europene în domeniu sau a unei încălcări care provoacă efecte îndelungate, OC interzice operatorului comercializarea produselor care menționează metoda de producție ecologică în etichetare sau promovare, pentru o perioadă ce urmează să fie stabilită împreună cu autoritatea competentă a statului membru [conform dispozițiilor art. 30 alin. (1) al doilea paragraf din R (CE) nr. 834/2007].
   +  Anexa nr. 14    MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE    Având în vedere prevederile*):    În temeiul art. ....... se emite:                            DECIZIA Nr. ...........    Art. 1. - Începând cu data de ............... se retrage total/parțial aprobarea organismului de control:
  Persoana juridică ............................, cu sediul în localitatea .........................., str. ................... nr. ...........,bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul .............., înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ........, cod unic de identificare (CUI) ......,
  Persoana juridică ..................., cu sediul în localitatea ..............................., str. ..................................... nr. ...., bl. ......., sc. ......, ap. ....., județul/sectorul .............., înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. .........., cod unic de identificare (CUI) ........ - unitate a organismului de control cu sediul principal în alt stat (denumirea organismului) ..............................., date de identificare ..............................., cu sediul în ........................, (Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal în alt stat și au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislația națională.)  
  acordată prin Certificatul de aprobare nr. ....../......., cu valabilitate până la data de ......., codul de identificare RO-ECO - .........., persoana responsabilă ......, pentru activitățile de producție, procesare și distribuție legate de următoarele grupe de produse:    |_| A. Produse vegetale neprocesate    |_| B. Animale vii sau produse de origine animală neprocesate    |_| C. Produse de acvacultură și alge marine    |_| D. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente    |_| E. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animale    |_| F. Material de propagare vegetativ și semințe pentru cultură    Art. 2. - Motivele care au stat la baza retragerii aprobării, precum și normele de drept încălcate sunt prevăzute într-o anexă**) ce constituie parte integrantă a prezentei decizii.    Art. 3. - Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data primirii, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.    Art. 4. - Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare*1), un exemplar se depune la dosarul de decizii, iar un exemplar se comunică organismului de control.        Data     .......... Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,                                       .................... Notă
  *) Se inserează actele normative comunitare și naționale aplicabile, numărul documentului ce conține propunerea de retragere a aprobării.
  **) Documentul ce conține propunerea de retragere a aprobării.
  NOTĂ:Prezentul model de decizie este aplicabil pentru organismele de control care au fost aprobate conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică.
   +  Anexa nr. 15
  Notificare prealabilă
  (model)
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECȚIA ........................................................Nr. ............ din ......................
  NOTIFICARE
  Către.................................................................Prin prezenta notificare vă informăm că, în data de .............., la adresa ..............................................., va avea loc auditul pentru activitatea desfășurată în anul .............., în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din R (CE) nr. 882/2004 și ale art. 92e și 92f din R (CE) nr. 889/2008.Precizăm că auditul va fi realizat de către domnul .........................................., legitimat cu ................., având funcția de consilier, și de către domnul ......................................................, legitimat cu ................., având funcția de consilier. Consilierii fac parte din cadrul Direcției ............................................... .Auditul se realizează în baza Tematicii pentru verificarea activității desfășurate de organismul de control, în anul ..........., aprobată de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.În vederea asigurării unei piste de audit eficiente vă rugăm ca, în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea prezentei, să transmiteți următoarele documente:..................................................................................................................Cu stimă,Director general,……………………(numele și prenumele),…………………..(semnătura) (la 15-03-2017, Actul a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 61 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017 )
   +  Anexa nr. 16
  INFORMARE
  cu privire la neregulile constatate asupra produselor provenite din alte țări din UE și din afara UE (model)
  A. Produs 1. Produs/Denumirea comercială:2. Țara de origine: 3. Descrierea produsului: ambalare, cantitate etc.: 4. Identificarea lotului: nr. de lot, data predării etc.: 5. Alte informații: B. Trasabilitate^1 ^1 Nume, adresă, telefon/fax, e-mail, website, persoana de contact.1. Producător: 2. Procesator/Vânzător în țara de origine: 3. Importator: 4. Angrosist: 5. Comerciant cu amănuntul sau alt operator: 6. Autoritatea/Organismul de control al operatorului: C. Iregularitate, suspiciune de infringement, alte problemă 1. Neregula constatată^2: ^2 În ce aspecte se încalcă Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și Regulamentul (CE) nr. 889/2008? 2. Data și locul de constatare a neregulii: 3. Data și locul prelevării de probe - dacă s-au efectuat: 4. Rezultatele analizelor: Substanțe detectate: Niveluri detectate: Nivelul de substanță detectată depășește limita admisă în alimente (sau furaje) prevăzută în legislația generală? [] Da [] NuNivelul de organisme modificate genetic depășește nivelul prevăzut în legislația generală? [] Da [] Nu5. Alte rezultate ale investigației: D. Măsuri luate 1. Au fost adoptate măsuri corective, voluntare sau obligatorii - produs, operator, punct vânzare? [] Da, descrieți măsurile.[] Nu2. A fost informată autoritatea de control/organismul de control al furnizorului?  Da  Nu3. Data aplicării măsurii și durata, temeiul juridic:E. Alte informații/evaluare F. Anexe^3 ^3 Vă rog atașați o copie a documentelor relevante: documente privind produsul (sigiliu, etichetă etc.), facturi, documente de transport și înregistrări sau scrisoare de transport CMR, rapoarte de analiză etc. N.B. Toate răspunsurile trebuie să fie sintetice și clare. Se solicită să se anexeze documente justificative numai dacă acestea sunt în mod evident utile pentru înțelegerea faptelor. (la 07-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.528 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 17
  INFORMARE
  privind rezultatele verificărilor efectuate pentru stabilirea originii iregularității
  în cazul notificărilor primite prin OFIS sau oricăror altor tipuri de sesizări (model)
  Informații cu privire la iregularitatea investigată.……………...………………………………………………………………………………………………….……………...………………………………………………………………………………………………….……………...………………………………………………………………………………………………….……………...…………………………………………………………………………………………………
  Nr. crt.SolicitareRăspunsul detaliat al OC Documente anexate care să demonstreze constatările din timpul verificărilor
  1.Ce tip de investigație a fost adoptat?
  2.Care este rezultatul verificărilor?Descrierea aspectelor investigate, a originii produselor, schimbului de informații cu alte OC-uri etc.
  3.Operatorul a fost informat despre suspiciunea iregularității? Dacă da, a informat OC?
  4.Operatorii implicați în iregularitate au făcut subiectul unor alte iregularități/infringement în ultimii trei ani?
  5.Ce măsuri preventive au fost luate?
  6.Au fost clarificate originea contaminării și responsabilitatea operatorului?
  7.Care este opinia dumneavoastră asupra gravității acestei iregularități?
  8.Ce măsuri corective și sancțiuni au fost luate în privința operatorului?
  9.Sunt planificate inspecții suplimentare la acest operator?Dacă da, ce se intenționează să se verifice și de ce?Clasa de risc în care a fost încadrat operatorul? Istoricul operatorului.
  10.Alte informații
  N.B. Toate răspunsurile trebuie să fie sintetice și clare. Se solicită să se anexeze documente justificative numai dacă acestea sunt în mod evident utile pentru înțelegerea faptelor. (la 07-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.528 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 )
  -------