REGULAMENT din 3 decembrie 2018privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorului-șef al Inspecției Judiciare
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1047 din 10 decembrie 2018    Notă
    Aprobat prin Hotărârea nr. 1.074 din 3 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1047 din  decembrie .
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Inspecția Judiciară este condusă de un inspector-șef, numit de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în urma unui concurs organizat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament.  +  Articolul 2(1) Concursul pentru numirea în funcția de inspector-șef se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii.(2) Organizarea concursului pentru ocuparea postului de inspector-șef se anunță cu cel puțin 3 luni înaintea datei acestuia.(3) Data, locul concursului și calendarul de desfășurare a concursului se aprobă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției resurse umane și organizare, și se afișează pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, la aceeași dată cu anunțul de organizare a concursului.  +  Capitolul II Înscrierea la concurs  +  Articolul 3Pot participa la concursul prevăzut la art. 2 alin. (1) inspectorii judiciari în funcție care au calitatea de judecător.  +  Articolul 4(1) Inspectorii își depun candidaturile în termenul stabilit prin calendarul de desfășurare a concursului, la Consiliul Superior al Magistraturii.(2) Candidaturile vor fi însoțite de un proiect referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de inspector-șef, care se depune în 6 exemplare identice, pe suport hârtie, și în format electronic, pe suport specific. Proiectul poate avea cel mult 30 de pagini.  +  Capitolul III Organizarea și desfășurarea concursului  +  Articolul 5(1) Comisia de organizare a concursului este condusă de un președinte, care este secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii. În cazul imposibilității îndeplinirii funcției de către acesta, comisia este condusă, în ordine, de secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii, de directorul Direcției resurse umane și organizare sau de directorul adjunct al acestei direcții.(2) Membrii comisiei de organizare se desemnează de către președintele acesteia dintre personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu funcții de conducere și execuție, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 6Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuții:1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmește listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs, întocmește și afișează lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs și afișează lista finală a candidaților;2. îndeplinește toate activitățile necesare pentru organizarea și desfășurarea concursului, cu excepția celor date în competența comisiei de concurs.  +  Articolul 7(1) Comisia de concurs este formată din:a) 3 membri judecători, care fac parte din Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii și au funcționat la o instanță de grad corespunzător celui necesar pentru ocuparea funcției de inspector judiciar, desemnați de Secția pentru judecători;b) un membru procuror, care face parte din Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii și a funcționat la un parchet de grad corespunzător celui necesar pentru ocuparea funcției de inspector judiciar, desemnat de Secția pentru procurori;c) un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentant al societății civile, desemnat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii;d) un psiholog desemnat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu rol consultativ.(2) Membrii comisiei de concurs prevăzuți la alin. (1) lit. a)-c) desemnează, din rândul acestora, președintele comisiei de concurs.(3) Fiecare secție a Consiliului Superior al Magistraturii și, respectiv, Plenul Consiliului desemnează și câte un supleant care îl va înlocui de drept pe acel membru al comisiei de concurs care, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comisiei.  +  Articolul 8(1) Nu pot fi numite în comisia de organizare a concursului sau în comisia de concurs persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Dacă incompatibilitatea se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligația să se retragă și să îi comunice de îndată această situație președintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.(2) Situațiile de incompatibilitate a președintelui comisiei de concurs și a membrilor acesteia care sunt magistrați sunt soluționate de secția corespunzătoare din care fac parte aceștia, iar situațiile de incompatibilitate a reprezentantului societății civile și a psihologului sunt soluționate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Situațiile de incompatibilitate a membrilor comisiei de organizare sunt soluționate de președintele acestei comisii, iar situațiile de incompatibilitate a președintelui comisiei de organizare sunt soluționate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 9(1) După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidații care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.(2) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații, în termen de 24 de ore de la publicarea pe site, la Consiliul Superior al Magistraturii. Contestațiile vor fi soluționate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin hotărâre care se comunică de îndată contestatorului.(3) După soluționarea contestațiilor se întocmește lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, listă care se aduce la cunoștința publică prin modalitatea prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 10(1) Concursul constă în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de inspector-șef, urmărindu-se competențele manageriale, gestiunea eficientă a resurselor, capacitatea de a-și asuma decizii și responsabilități, competențele de comunicare și rezistența la stres.(2) Candidații susțin oral, în fața comisiei de concurs, proiectul prevăzut la alin. (1). Susținerea proiectului are o durată de maximum 30 de minute, fiind urmată de întrebările comisiei de concurs și răspunsurile candidatului.(3) După prezentarea proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere de către fiecare candidat, psihologul va prezenta un raport consultativ.(4) Susținerea proiectului este transmisă în direct pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 11(1) Membrii comisiei de concurs, cu excepția psihologului, primesc pentru fiecare candidat câte o fișă de notare nominală, care cuprinde și numele membrului comisiei de concurs care a efectuat notarea și semnătura acestuia.(2) Punctajul maxim ce poate fi acordat este de 100 de puncte.(3) Punctajul final obținut de fiecare candidat se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.(4) Pentru a ocupa funcția de inspector-șef, candidatul trebuie să obțină cel puțin 70 de puncte.(5) Imediat după finalizarea probei, comisia de concurs centralizează fișele de notare și stabilește punctajele finale obținute de candidați. Pe baza punctajelor finale se întocmește tabelul de clasificare a candidaților. Tabelul de clasificare a candidaților este comunicat comisiei de organizare, care asigură publicarea pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.(6) Rezultatele sunt definitive și nu pot fi contestate.  +  Articolul 12Susținerea orală a proiectului se înregistrează cu mijloace audiovideo. Înregistrările se păstrează o perioadă de un an de la data desfășurării probei, după care se distrug.  +  Articolul 13(1) Rezultatele finale ale concursului se prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea validării.(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida concursul, în tot sau în parte, în cazurile în care constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului.  +  Articolul 14La propunerea comisiei de concurs, prin hotărârea de validare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numește în funcția de inspector-șef al Inspecției Judiciare pe candidatul cu cel mai mare punctaj.  +  Articolul 15La punctaje egale, Plenul numește în funcția de inspector-șef al Inspecției Judiciare unul dintre candidați, având în vedere următoarele criterii: experiența managerială anterioară, vechimea cea mai mare în funcția de judecător sau procuror, gradul profesional cel mai mare.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 16Toate documentele întocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcției resurse umane și organizare.  +  Articolul 17Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 181 și următoarele din Codul de procedură civilă.----