ORDIN nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018pentru modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 6 decembrie 2018  Având în vedere prevederile art. 4 lit. d) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 lit. b), art. 6 alin. (2) lit. a),alin. (3) lit. c) și d) și art. 7 lit. j) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul regulamentului se modifică după cum urmează:REGULAMENTprivind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României2. La articolul 1 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) persoană fizică - persoană fizică rezidentă sau nerezidentă;b) persoană juridică - entitate reprezentată de una sau mai multe persoane fizice, constituită cu respectarea cerințelor legale de fond și de formă, de sine stătătoare, ce are un patrimoniu distinct, în scopul desfășurării unei activități specifice, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta;3. La articolul 1 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:d) stat membru - stat care aparține Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene, altul decât România;e) stat terț - stat care nu aparține Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene.4. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Calitatea de persoană autorizată fizică sau juridică se obține prin emiterea de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, identificată în continuare prin abrevierea ANCPI, sau de către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, identificate în continuare prin abrevierea OCPI, a certificatului de autorizare sau a certificatului de recunoaștere a autorizării, act ce dovedește competența tehnică și însușirea reglementărilor legale în vigoare de către persoane fizice și juridice care pot să realizeze și să verifice lucrări de specialitate.5. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Lucrările de specialitate realizate de către persoanele autorizate potrivit prevederilor prezentului regulament nu pot fi utilizate decât dacă sunt recepționate de CNC sau OCPI, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare.6. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Activitatea de autorizare și recunoaștere a autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României este reglementată de ANCPI.7. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Realizarea lucrărilor de specialitate cuprinde executarea operațiunilor de teren și de birou, întocmirea documentelor tehnice, asumarea corectitudinii datelor și a documentelor grafice și textuale prin semnătura persoanei autorizate, precum și prezentarea acestora la CNC sau OCPI, după caz, pentru avizare și/sau recepție.8. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Verificarea lucrărilor constă în executarea operațiunilor de verificare pe teren și la birou și asumarea răspunderii cu privire la corectitudinea lucrării verificate.9. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă.10. La articolul 4 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) proiectarea și realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică;11. La articolul 4 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) întocmirea planurilor de situație necesare la scoaterea, redarea sau introducerea în circuitul agricol a terenurilor;12. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) ANCPI prin CNC și/sau OCPI poate organiza, la cerere, sesiuni de instruire profesională cu angajații unităților administrativ-teritoriale, în vederea autorizării în categoria E.13. La articolul 4, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Persoanele autorizate în categoriile A-D pot fi angajate în structura funcțională a autorităților administrației publice locale pentru executarea lucrărilor de specialitate, conform categoriei de autorizare deținute. La documentația analogică depusă la oficiul teritorial se anexează nota de serviciu prin care se solicită persoanei fizice autorizate executarea lucrării respective, în baza atribuțiilor prevăzute în fișa postului.14. La articolul 4, alineatul (9) se abrogă.15. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În vederea obținerii autorizării, persoana fizică prezintă un dosar de autorizare la ANCPI sau OCPI, după caz, care cuprinde următoarele documente:a) cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2;b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;c) listă a lucrărilor de specialitate realizate și a celor la care a participat, specificând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de execuție, suprafața aproximativă a lucrării, tipul lucrării;d) diplome de studii însoțite de documentul privind curricula școlară, titluri științifice, cursuri de pregătire și perfecționare, certificate care atestă pregătirea profesională în domeniul de specialitate, în copie;e) documente de atestare a experienței profesionale, cum ar fi: carnet de muncă, adeverințe, extras din Registrul general de evidență a salariaților sau alte documente astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu una dintre categoriile de autorizare prevăzute la art. 4, în copie;f) certificat de cazier judiciar, în copie, iar pentru cetățenii străini, alt document echivalent emis conform prevederilor legale ale statului din care provine solicitantul;g) certificat de cazier fiscal, în copie, iar pentru cetățenii străini, alt document echivalent emis conform prevederilor legale ale statului din care provine solicitantul;h) dovada achitării taxei de autorizare, în copie;i) buletin/carte de identitate sau pașaport, în copie, valabile.(2) Documentele solicitate în copie vor fi certificate pentru conformitate de către candidat în prezența secretarului comisiei de autorizare pe baza documentelor originale prezentate. Documentele de la alin. (1) lit. a), b) și c) vor fi prezentate în original, semnate și datate de către candidat.(3) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) nu sunt emise de o instituție de pe teritoriul României, solicitantul va atașa la dosarul de autorizare și dovada recunoașterii sau echivalării acestor documente de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), în condițiile legii, însoțite de documentul privind curricula școlară.(4) Toate documentele prevăzute la art. 6 vor fi prezentate în limba română sau însoțite de o traducere legalizată în limba română, efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, sau de o traducere oficială echivalentă.16. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În vederea recunoașterii autorizării, cetățenii unui stat membru depun la ANCPI un dosar cu următoarele documente:a) cerere pentru recunoașterea autorizării, conform anexei nr. 2; b) copie de pe cartea de identitate sau de pe pașaport, valabile;c) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;d) copii ale diplomelor, certificatelor sau titlurilor care atestă pregătirea profesională în domeniul de specialitate, recunoscute sau echivalate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), în condițiile legii, însoțite de documentul privind curricula școlară și documentul care atestă autorizarea/dreptul de a realiza lucrări de specialitate a căror recunoaștere se solicită;e) documente de atestare a experienței profesionale, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu categoriile de autorizare prevăzute la art. 5;f) certificat de cazier judiciar sau alt document echivalent, în copie, emis conform prevederilor legale ale statului din care provine solicitantul;g) dovada achitării taxei de autorizare, în copie;h) certificat de cazier fiscal sau alt document echivalent, în copie, emis conform prevederilor legale ale statului din care provine solicitantul;i) listă cu lucrările de specialitate realizate și a celor la care a participat, cuprinzând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de execuție, suprafața aproximativă a lucrării, tipul lucrării.(2) Cetățenii unui stat membru trebuie să îndeplinească aceleași condiții de studii și experiență profesională solicitate cetățenilor români în vederea autorizării.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și la recunoașterea autorizării persoanelor fizice aparținând unui stat terț, în condițiile existenței unui tratat bilateral încheiat între România și statul respectiv cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale pentru realizarea lucrărilor de specialitate. În acest caz, dosarul de autorizare se completează cu copia tratatului bilateral și a legii/documentului de aprobare a acestuia.(4) Documentele solicitate în copie vor fi certificate pentru conformitate de către candidat în prezența secretarului comisiei de autorizare pe baza documentelor originale prezentate. Documentele de la alin. (1) lit. a), c) și i) vor fi prezentate în original, semnate și datate de către candidat.17. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Toate documentele prevăzute la art. 7 vor fi prezentate în limba română sau însoțite de o traducere legalizată în limba română, efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, sau de o traducere oficială echivalentă.18. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Dosarele de autorizare pentru persoanele fizice care solicită autorizarea în categoriile A și D se depun la sediul ANCPI, iar dosarele de autorizare pentru persoanele fizice care solicită autorizarea în categoriile B, C și E se depun la sediul OCPI. Comisia de autorizare analizează dosarele care au fost depuse cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data examenului, iar lista candidaților cu dosare complete care pot participa la examen se afișează pe site-ul ANCPI, OCPI sau la sediul acestora, după caz, cu 3 zile lucrătoare înaintea datei examenului. Dosarele depuse ulterior, precum și cele care necesită completări vor fi analizate în următoarea ședință a comisiei de autorizare.(2) Dosarele se înregistrează în registrul de evidență a dosarelor de autorizare sau în registrul de evidență a dosarelor de recunoaștere a autorizării, care se completează în format analogic și digital de către secretarul comisiei de autorizare.(3) Dosarele rămân în arhiva OCPI sau ANCPI, după caz, indiferent de decizia comisiei de autorizare.(4) Secretarul comisiei de autorizare răspunde de arhivarea în format analogic, scanarea și arhivarea în format digital a dosarelor și a documentelor rezultate în urma desfășurării activității de autorizare.19. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Autorizarea persoanelor fizice pentru categoriile de lucrări A și D se realizează de către ANCPI, iar autorizarea persoanelor pentru categoriile de lucrări B, C și E se realizează de către OCPI pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința. Cererile pot fi soluționate cu admitere sau respingere, motivată.20. La articolul 12, alineatele (1), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate pe teritoriul României, precum și autorizarea persoanelor juridice se realizează de către comisia de autorizare din ANCPI. Cererile pot fi soluționate cu admitere sau respingere, motivată.(...)(3) Comisia de autorizare, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul ANCPI este constituită din președinte, 3 membri, secretar, 1 membru supleant și 1 secretar supleant. În aceste comisii poate fi desemnată ca membru o persoană fizică autorizată categoria D sau un cadru didactic universitar într-unul din domeniile de specialitate. Unul din membrii comisiilor este desemnat supleantul președintelui. Ambele comisii pot avea același secretar, respectiv același supleant al secretarului.(...)(6) Comisiile se întrunesc legal în prezența tuturor membrilor.21. La articolul 12, alineatele (7), (8) și (9) se abrogă.22. La articolul 13, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Autorizarea persoanelor fizice în categoriile B, C și E se face de către comisia de autorizare din cadrul OCPI. Componența comisiei de autorizare, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor este stabilită prin decizie a directorului OCPI.(2) Comisia de autorizare, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul OCPI este constituită din președinte, 3 membri, secretar, 1 membru supleant și 1 secretar supleant. În aceste comisii poate fi desemnată ca membru o persoană fizică autorizată categoria D sau un cadru didactic universitar într-unul din domeniile de specialitate. Unul din membrii comisiilor este desemnat supleantul președintelui. Ambele comisii pot avea același secretar, respectiv același supleant al secretarului.(3) Prevederile art. 12 alin. (4), (5) și (6) se aplică în mod corespunzător.23. La articolul 13, alineatele (4), (5), (6) și (7) se abrogă.24. La articolul 14, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Mandatul comisiei de autorizare, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor este de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de până la 2 ani.(...)(3) Componența comisiei de autorizare, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor se poate modifica, prin ordin al directorului general al ANCPI sau prin decizie a directorului OCPI în cazul comisiilor de la nivelul OCPI, cu respectarea prevederilor art. 12 și 13, în cazuri bine justificate.(4) În exercitarea atribuțiilor, comisiile de autorizare și de soluționare a contestațiilor adoptă decizii cu votul majorității membrilor; în caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.25. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.26. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), dosarul poate fi completat o singură dată, în termen de 15 zile calendaristice, calculat de la data solicitării de completare, transmisă prin orice mijloc electronic de comunicare. Dosarul completat se va analiza în următoarea ședință de autorizare. Prevederile sunt aplicabile autorizării și recunoașterii autorizării persoanei fizice, precum și autorizării și recunoașterii autorizării persoanei juridice.27. La articolul 17, alineatele (1), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Examenul de autorizare constă în două probe: o probă scrisă și o probă practică/interviu, în funcție de categoria de autorizare solicitată. Probele se desfășoară în limba română.(...)(4) Cererile candidaților care au fost admiși să participe la examen și nu se prezintă la data programată, afișată pe site-ul ANCPI/OCPI sau la sediu, după caz, se resping. Amânarea susținerii examenului poate fi solicitată motivat o singură dată, anterior datei afișării listei candidaților admiși să participe la examen.(5) În cadrul interviului candidatul prezintă o lucrare la care a participat personal, corespunzătoare categoriei de autorizare solicitate.28. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Tematica și bibliografia se elaborează de ANCPI cu consultarea OCPI și este adusă la cunoștința candidaților prin afișarea pe pagina de internet a ANCPI, OCPI sau la sediul OCPI. Durata probei practice este de maximum două ore, pe parcursul unei singure zile.29. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Rezultatele examenului de autorizare, prezentate conform anexei nr. 4, se afișează pe pagina de internet a ANCPI, OCPI sau la sediul acestora, după caz, în maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării celei de-a doua probe a examenului.30. La articolul 22, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) După promovarea examenului de autorizare sau după recunoașterea autorizării se emite de către OCPI, respectiv ANCPI certificatul de autorizare, respectiv certificatul de recunoaștere a autorizării, conform modelelor prezentate în anexa nr. 5.(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea certificatului de autorizare sau a certificatului de recunoaștere a autorizării, persoana fizică are obligația să îl ridice de la emitent, după verificarea corectitudinii și completitudinii datelor înscrise pe acesta.(...)(4) Certificatul de autorizare, respectiv certificatul de recunoaștere a autorizării se emite într-un exemplar, iar înainte de detașarea cotorului se scanează și se arhivează în format digital, iar cotorul se arhivează în format analogic. Toate operațiunile privind scanarea și arhivarea se realizează de către secretarul comisiei de autorizare emitente.31. La articolul 22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Sediul înscris pe certificatul de autorizare/recunoaștere a autorizării este cel declarat de persoana fizică, iar comunicările/convocările/verificările dispuse de ANCPI/CNC/ OCPI se vor face la acest sediu. Persoana fizică autorizată care își desfășoară activitatea în mod independent are obligația să afișeze la sediul declarat programul de lucru destinat activității de relații cu publicul.32. La articolul 23 alineatul (1), literele e) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins: e) să depună și să ridice în numele beneficiarului documentațiile înregistrate la OCPI/CNC, în vederea avizării/recepției;(...)k) să ceară în numele beneficiarului efectuarea oricărui serviciu de către OCPI/CNC;33. La articolul 24 alineatul (1), literele d), e), g), h), j), l) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) să notifice în scris OCPI/ANCPI, după caz, în termen de 30 de zile calendaristice, despre modificarea datelor înscrise pe certificatul de autorizare/recunoaștere a autorizării sau a datelor de contact;e) să pună la dispoziția persoanelor împuternicite documentele, datele și informațiile necesare pentru verificarea activității desfășurate și a lucrărilor realizate;(...)g) să execute măsurătorile la teren, să înregistreze on-line cererile și documentațiile în format digital, să urmărească în sistemul electronic cererile înregistrate și să se prezinte la convocare în termenul stabilit de OCPI/CNC;h) să păstreze minimum 3 ani lucrările de specialitate avizate/recepționate, pe care să fie menționate numărul de înregistrare la OCPI/ANCPI/CNC și numărul de ordine din registrul propriu de evidență a lucrărilor și adresele de motivare pentru lucrările refuzate;(...)j) să realizeze refacerea, completarea documentațiilor executate, operațiuni de repoziționare, îndreptări de erori materiale, în format analogic și/sau digital, la solicitarea OCPI în termenul stabilit;(...)l) să nu aducă atingere probității și prestigiului profesional și să respecte codul deontologic prevăzut în anexa nr. 14;(...)o) să își asume prin semnătură numai lucrările de specialitate executate în nume propriu și să primească sau să restituie documente de la/către beneficiari, pe bază de proces-verbal;34. La articolul 24 alineatul (1), după litera o) se introduc două noi litere, literele p) și q), cu următorul cuprins: p) să păstreze confidențialitatea elementelor de acces în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, să utilizeze informațiile și datele accesate sau primite în scopul pentru care au fost furnizate, să păstreze confidențialitatea acestora și să respecte legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal;q) să arhiveze informațiile și datele rezultate din măsurători și să le prezinte la solicitarea OCPI/CNC.35. La articolul 24, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Persoanele fizice autorizate în categoria E nu au obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), m) și o).(...)(5) Activitatea de specialitate a persoanelor fizice autorizate este supusă controlului OCPI cel puțin o dată la 3 ani sau ori de câte ori se impune.36. La articolul 24, după alineatul (5) se introductrei noi alineate, alineatele (6), (7) și (8), cu următorul cuprins: (6) Persoanele fizice autorizate pot realiza lucrările de specialitate prevăzute de prezentul regulament în calitate de angajat la o instituție publică, la o persoană juridică autorizată și/sau independent, în formele prevăzute de lege.(7) Sediul înscris pe certificatul de autorizare/recunoaștere a autorizării este cel declarat de persoana fizică autorizată. Comunicările/convocările/verificările dispuse de ANCPI/CNC/ OCPI se vor face la sediul declarat de persoana fizică.(8) Persoana fizică autorizată certifică executarea și întocmirea documentațiilor prin menționarea pe documentele întocmite a următoarelor informații: numele și prenumele, categoria, seria și nr. autorizației, scrise cu majuscule și semnătura olografă. Menționarea numelui și prenumelui, categoriei, seriei și nr. autorizației se poate face și prin utilizarea ștampilei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.37. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Pot solicita autorizarea sau recunoașterea autorizării conform prezentului regulament persoanele juridice care au în statutul și în contractul de societate ca obiect de activitate principal «Activități de inginerie și consultanță tehnică» legate de aceste domenii, conform Clasificării activităților din economia națională.38. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Prin excepție de la art. 25, se pot autoriza în clasă specială instituțiile publice/persoanele juridice cu capital majoritar sau parțial de stat, în vederea executării lucrărilor de specialitate pentru imobilele asupra cărora au un drept de proprietate/folosință/administrare sau în baza contractelor de cercetare care fac obiectul domeniului de activitate sau pentru imobilele care fac obiectul unor lucrări de interes național, județean sau local.39. La articolul 26, alineatul (3) se abrogă. 40. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Autorizarea persoanelor juridice și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice se face de către comisia de autorizare constituită la nivelul ANCPI. Comisia de autorizare analizează dosarele care au fost depuse cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data examenului, iar lista candidaților cu dosare complete se afișează pe site cu 3 zile lucrătoare înaintea datei examenului. Dosarele depuse ulterior, precum și cele care necesită completări vor fi analizate în următoarea ședință a comisiei de autorizare.41. La articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Persoana juridică depune dosarul de autorizare la oficiul teritorial pe raza căruia are sediul social sau punctul de lucru, care conține documentele prevăzute în anexa nr. 2. Documentele vor fi prezentate în ordinea menționată în cerere și paginile vor fi numerotate.42. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) În vederea autorizării, persoana juridică trebuie să dovedească prin documente justificative îndeplinirea condițiilor minime de autorizare prevăzute în anexa nr. 8. În cazul în care activitatea persoanei juridice nu se realizează la sediul social declarat, se va face dovada deținerii punctului de lucru.43. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) În vederea autorizării persoanelor juridice de către ANCPI, OCPI transmite comisiei de autorizare din ANCPI dosarul care conține documentele prevăzute în anexa nr. 2, însoțite de raportul de verificare, în original, întocmit de OCPI conform anexei nr. 9.44. La articolul 28, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Documentele solicitate în copie vor fi certificate pentru conformitate, înaintea transmiterii la ANCPI, de către reprezentantul legal al persoanei juridice, în prezența secretarului comisiei de autorizare din cadrul oficiului teritorial, pe baza documentelor originale puse la dispoziție de persoana juridică.45. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Documentele solicitate în vederea autorizării persoanei juridice, în cazul în care nu sunt redactate în limba română, trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției sau de o traducere oficială echivalentă.46. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) În vederea recunoașterii autorizării, persoanele juridice înființate într-un stat membru înregistrează la ANCPI cererea însoțită de documentele prevăzute în anexa nr. 2. Cererile pot fi soluționate cu admitere prin emiterea de către ANCPI a certificatului de recunoaștere a autorizării, conform anexei nr. 11 sau cu respingere motivată.(2) Documentele solicitate în vederea recunoașterii autorizării persoanei juridice înființate într-un stat membru, în cazul în care nu sunt redactate în limba română, trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției sau de o traducere oficială echivalentă.(3) În vederea recunoașterii autorizării, persoanele juridice înființate într-un stat membru trebuie să îndeplinească aceleași condiții solicitate persoanelor juridice române în vederea autorizării, conform anexei nr. 8.(4) Prevederile alin. (1), (2) și (3) se aplică și la recunoașterea autorizării persoanelor juridice înființate într-un stat terț, în condițiile existenței unui tratat bilateral încheiat între România și statul respectiv cu privire la recunoașterea capacității de realizare a lucrărilor de specialitate. În acest caz, dosarul de autorizare se completează cu copia tratatului bilateral și a legii/documentului de aprobare.(5) Sediul înscris pe certificatul de autorizare/recunoaștere a autorizării este cel declarat de persoana juridică autorizată. Comunicările/convocările/verificările dispuse de ANCPI/CNC/ OCPI se vor face la sediul declarat de persoana juridică. Persoana juridică autorizată are obligația să afișeze la sediul declarat programul de lucru destinat activității de relații cu publicul.47. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Cererile persoanelor juridice se înregistrează în registrul de evidență a dosarelor de autorizare sau în registrul de evidență a dosarelor de recunoaștere a autorizării, care se completează în format analogic și digital, de către secretarul comisiei de autorizare.(2) Dosarele rămân în arhiva ANCPI, indiferent de decizia comisiei de autorizare.(3) Secretarul comisiei de autorizare răspunde de arhivarea în format analogic, de scanarea și arhivarea în format digital a dosarelor și a documentelor rezultate în urma desfășurării activității de autorizare.(4) Cererile pot fi soluționate cu admitere prin emiterea certificatului de către ANCPI sau cu respingere motivată.48. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Comisia de autorizare analizează dosarul, evaluează îndeplinirea condițiilor tehnice, logistice și de personal și decide cu privire la admiterea/respingerea cererii privind autorizarea/recunoașterea autorizării, iar prevederile art. 12, 14 și 16 se aplică corespunzător.(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea certificatului de autorizare sau a certificatului de recunoaștere a autorizării, persoana juridică are obligația să îl ridice de la emitent, după verificarea corectitudinii și completitudinii datelor înscrise pe acesta.(3) Certificatul de autorizare, respectiv certificatul de recunoaștere a autorizării se emite într-un exemplar, iar înainte de detașarea cotorului se scanează și se arhivează în format digital, iar cotorul se arhivează în format analogic. Toate operațiunile privind scanarea și arhivarea se realizează de către secretarul comisiei de autorizare emitente.49. La articolul 33, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Certificatul de autorizare sau certificatul de recunoaștere a autorizării persoanelor juridice este semnat de președintele comisiei de autorizare și de directorul general al ANCPI.(2) Modelele certificatelor de autorizare, respectiv de recunoaștere a autorizării sunt prezentate în anexa nr. 11.50. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Certificatul de autorizare sau certificatul de recunoaștere a autorizării persoanelor juridice este valabil pe o perioadă de 5 ani, urmând a fi reînnoit în aceleași condiții ca la autorizare.51. Articolul 35 se abrogă. 52. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Activitatea de specialitate și îndeplinirea condițiilor care au stat la baza autorizării persoanelor juridice este supusă controlului ANCPI prin OCPI cel puțin o dată la 3 ani sau ori de câte ori se impune.53. La articolul 37, alineatul (2) se abrogă. 54. La articolul 38, litera c) se abrogă. 55. La articolul 38, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: h) să nu aducă atingere probității și prestigiului profesional și să respecte codul deontologic prevăzut în anexa nr. 14;56. La articolul 38, după litera l) se introduc două noi litere, literele m) și n), cu următorul cuprins: m) să verifice respectarea obligațiilor prevăzute la art. 24 de către persoanele fizice autorizate angajate;n) în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza autorizării, respectiv recunoașterii autorizării, să solicite ANCPI încetarea valabilității certificatului de autorizare/recunoaștere a autorizării deținut, în termen de maximum 3 luni de la data la care notifică ANCPI cu privire la această situație. La cerere, persoana juridică poate solicita emiterea unui nou certificat de autorizare/recunoaștere a autorizării într-o clasă inferioară, conform condițiilor îndeplinite la momentul solicitării, în baza documentelor justificative. Emiterea noului certificat de autorizare/recunoaștere a autorizării se face cu scutire de la plata tarifului, valabilitatea acestuia fiind aceeași cu cea a certificatului pe care îl înlocuiește.57. La articolul 39 alineatul (3), litera e) se abrogă. 58. La articolul 39 alineatul (3), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) înregistrarea on-line a documentațiilor de către persoanele fizice autorizate angajate, fără înregistrarea acestora în registrul de evidență a lucrărilor realizate/refuzate/verificate ale persoanei fizice/juridice autorizate;59. La articolul 39 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h) nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezentul regulament.60. La articolul 40 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) amendă de la 200 lei la 4.000 lei inclusiv;61. La articolul 40, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Sumele provenite din amenzile prevăzute de prezentul regulament se fac venit la bugetul de stat/bugetul local, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.62. La articolul 40, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) și (6), cu următorul cuprins: (4) Sancțiunea cu avertisment se radiază la cerere, după o perioadă de 2 ani de la aplicare sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, după caz.(5) Sancțiunea amenzii se radiază, la cerere, după o perioadă de 3 ani de la aplicare sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, după caz.(6) Sancțiunea suspendării se radiază, la cerere, după o perioadă de 4 ani de la aplicare sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, după caz.63. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) Persoana fizică autorizată este sancționată pentru activitatea desfășurată în nume propriu, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei inclusiv, în următoarele cazuri:a) după primul avertisment;b) pentru neîndeplinirea oricărei obligații prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), d), l), m) și n).(2) Persoana fizică autorizată este sancționată cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei inclusiv, după aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) sau pentru încălcări ale oricăror obligații prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c), e), h) și o).64. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43Persoana juridică autorizată este sancționată cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei inclusiv, în funcție de gravitatea faptei, pentru activitatea desfășurată și/sau pentru lucrările realizate în numele persoanei juridice de către persoanele fizice autorizate angajate și pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 38, ulterior aplicării sancțiunii cu avertisment. Ulterior aplicării sancțiunii cu amendă, încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă în cuantum maxim.65. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44Plata amenzilor care se cuvin bugetului de stat se face la CEC BANK - S.A. ori la unitățile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la CEC BANK - S.A. sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale. Copia documentului de plată se transmite oficiului teritorial care a aplicat sancțiunea prin orice mijloc de comunicare (poștă, e-mail, fax etc.).66. La articolul 45, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Certificatul de autorizare a persoanelor fizice și juridice se suspendă în următoarele cazuri:a) pe o perioadă de o lună, în caz de:– neplata amenzii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal de constatare;– neprezentarea nemotivată la convocarea OCPI/CNC/ ANCPI;– executarea lucrărilor de specialitate fără încheierea contractului/convenției de prestări servicii cu beneficiarii acestora;– nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (3) lit. d);b) pe o perioadă de trei luni, în caz de:– neînregistrarea lucrărilor de specialitate în Registrul de evidență al lucrărilor realizate/refuzate/verificate;– la identificarea unor modificări/completări pe documentele emise/recepționate de OCPI/CNC, indiferent de data constatării;– pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. j), respectiv art. 38 lit. f);– întocmirea documentațiilor fără executarea măsurătorilor la teren, indiferent de data constatării faptei.(2) Certificatul de autorizare a persoanei fizice sau juridice se poate suspenda, la cerere, pe o perioadă de maximum 3 ani consecutiv, calculată de la data suspendării. După această dată, certificatul de autorizare se retrage din oficiu dacă persoana autorizată nu solicită activarea certificatului. Prin excepție, în caz de incompatibilitate cu funcția deținută, certificatul de autorizare a persoanei fizice se suspendă până la încetarea cauzei care a determinat starea de incompatibilitate.(3) Certificatul de autorizare a persoanelor juridice se suspendă pe o perioadă de o lună pentru neprezentare la convocarea OCPI, fără motivare, a persoanei fizice autorizate care a executat lucrarea sau a altei persoane fizice autorizate angajate în cadrul persoanei juridice autorizate.67. La articolul 45, alineatele (4), (5), (6) și (7) se abrogă.68. La articolul 47 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) când se constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aplicarea mai multor sancțiuni, dintre care cel puțin una este suspendarea;b) când se constată că sunt îndeplinite condițiile pentru a treia sancțiune disciplinară în ultimele 12 luni;69. La articolul 48 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) în cazul depășirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare, prevăzut în prezentul regulament;70. La articolul 48 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) în situația prevăzută la art. 38 lit. n), dacă persoana juridică nu a solicitat emiterea certificatului într-o clasă inferioară sau nu mai îndeplinește condițiile de autorizare prevăzute de prezentul regulament.71. La articolul 48, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) și (5), cu următorul cuprins:(3) Valabilitatea certificatului de autorizare încetează prin decizia directorului OCPI emitent sau prin ordin al directorului general al ANCPI, după caz, la propunerea secretarului comisiei de autorizare, avizată de președintele acesteia.(4) În cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. g), valabilitatea certificatului de autorizare încetează prin ordin al directorului general al ANCPI, la solicitarea OCPI pe raza căruia s-a constatat că persoana juridică nu mai îndeplinește condițiile privind autorizarea în nicio clasă prevăzută de prezentul regulament.(5) Valabilitatea certificatului de autorizare încetează de drept la emiterea unui nou certificat de autorizare, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice sau la împlinirea termenului de valabilitate înscris pe certificatul de autorizare pentru persoanele juridice.72. La articolul 50 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) suspendarea dreptului de realizare a lucrărilor de specialitate se aplică prin decizia directorului OCPI, în baza notei de constatare întocmite conform anexei nr. 13 de persoanele împuternicite.73. La articolul 50, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Retragerea certificatului de autorizare deținut de persoanele fizice și juridice autorizate se face, după caz, prin decizia directorului OCPI emitent sau prin ordin al directorului general al ANCPI, în baza notei de constatare întocmite conform anexei nr. 13 de persoanele împuternicite.74. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52Pe durata suspendării dreptului de executare a lucrărilor de specialitate sau a retragerii certificatului de autorizare, persoanele fizice și juridice autorizate nu au dreptul să facă uz de certificatul de autorizare și nu pot executa documentații, dar pot reface documentațiile întocmite incorect, la solicitarea oficiului/biroului teritorial.75. La articolul 54, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) Persoanele fizice și juridice autorizate sunt obligate să anunțe emitentul cu privire la distrugerea, furtul sau pierderea certificatului de autorizare în termen de 10 zile calendaristice de la declararea nulității.(2) Eliberarea unui nou certificat de autorizare se face de emitentul certificatului distrus sau pierdut, la cerere, cu prezentarea dovezii de plată a tarifului aferent și a dovezii de publicare a declarării nulității documentului distrus, furat sau pierdut în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.76. La articolul 54, alineatele (3), (4) și (5) se abrogă.77. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55Răspunderea pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a), b) și c) revine OCPI pe raza căruia a fost constatată abaterea, iar în cazul controalelor, răspunderea revine OCPI pe raza căruia este înregistrat sediul persoanei fizice sau juridice autorizate.78. La articolul 58, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Certificarea documentațiilor întocmite de persoanele juridice autorizate se realizează de către acestea, împreună cu persoana fizică autorizată angajată care a realizat/verificat lucrarea prin menționarea pe documentele întocmite a următoarelor informații: numele, prenumele, categoria, seria și nr. autorizației, scrise cu majuscule, și semnătura olografă a persoanei fizice autorizate angajate, denumirea, clasa, seria și nr. autorizației persoanei juridice autorizate, scrise cu majuscule. Menționarea numelui și prenumelui/denumirii, categoriei/clasei, seriei și nr. autorizației se poate face și prin utilizarea ștampilelor, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 6.(2) Certificarea documentațiilor întocmite de persoanele fizice autorizate angajate în structurile funcționale ale autorităților administrației publice locale se realizează de către acestea, împreună cu reprezentantul legal al instituției la care este angajat și în numele căreia execută lucrarea, prin menționarea pe documentele întocmite a următoarelor informații: numele, prenumele, categoria, seria și nr. autorizației, scrise cu majuscule, și semnătura olografă a persoanei fizice autorizate angajate, denumirea instituției, numele și prenumele reprezentantului legal al acesteia, scrise cu majuscule, și semnătura olografă. Menționarea numelui și prenumelui, categoriei, seriei și nr. autorizației persoanei fizice autorizate se poate face și prin utilizarea ștampilei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.79. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59Lista persoanelor fizice și juridice autorizate, sediul, datele de contact, seria și numărul certificatului de autorizare valabil și sancțiunile aplicate acestora se aduc la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul ANCPI, OCPI și la sediul acestora, după caz.80. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60Secretarul comisiei de autorizare actualizează permanent informațiile referitoare la persoanele autorizate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, respectiv categoria sau clasa de autorizare, seria și numărul certificatului de autorizare, sediul, datele de contact și sancțiunile aplicate.81. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61ANCPI cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieței interne (SIPI), cu autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea asigurării controlului prestatorilor de servicii și al serviciilor pe care aceștia le prestează.82. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) Taxa de autorizare, de recunoaștere a autorizării și de schimbare a certificatului de autorizare se achită de solicitant înaintea depunerii cererii, în cuantumul prevăzut de dispozițiile legale în vigoare.(2) Persoanele care beneficiază de recunoașterea autorizării trebuie să aibă cunoștințe de limba română necesare pentru exercitarea profesiei în România, iar ulterior recunoașterii autorizării, persoanelor fizice și juridice li se aplică în totalitate prevederile prezentului regulament.83. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 63Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul regulament.84. Anexele nr. 2, 5, 9, 11 și 12 se modifică și au cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.85. După anexa nr. 12 se introduc două noi anexe, anexele nr. 13 și 14, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 6 și 7 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu
  București, 15 noiembrie 2018.Nr. 1.607.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la regulament)
  Model A - Cerere pentru autorizarea persoanelor fizice
  Către ANCPI/OCPI ..............................Comisiei de autorizare
  Doamnă/Domnule președinte,
  Subsemnata/Subsemnatul, .............................., având cetățenia ..............., cu domiciliul/reședința în țara ......................, localitatea ......................., str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ..................., sediul declarat în localitatea .............................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul .............. telefon ..............., e-mail ........................., cod numeric personal*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesoare/posesor a/al diplomei de inginer/subinginer/tehnician, seria ....... nr. ..........., promoția .................., eliberată de .............................. din .............................., solicit autorizarea în categoria de lucrări [ ] A [ ] B [ ] C [ ] D [ ] E, conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.*) Sau echivalent.În susținerea cererii anexez următoarele:1. curriculum vitae;2. listă lucrări de specialitate;3. diplome de studii, titluri științifice, cursuri de pregătire și perfecționare, certificate, în copie;4. carnet de muncă, adeverințe, extras din Registrul general de evidență a salariaților etc., în copie;5. certificat de cazier judiciar, în copie;6. certificat de cazier fiscal, în copie;7. dovada achitării taxei de autorizare, în copie;8. buletin/carte de identitate/pașaport, în copie.Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 9 alin. (1^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează date cu caracter personal, responsabilitatea protejării datelor transmise către terți revenind acestora din urmă, în condițiile legii, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației de punere în aplicare a acestuia, pe care le voi respecta în calitate de persoană fizică autorizată să realizeze lucrări de specialitate.De asemenea, am luat cunoștință de faptul că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează datele cu caracter personal în scopul autorizării, evidenței și controlului activității persoanelor autorizate, conform prevederilor legale în vigoare, și sunt de acord ca, ulterior autorizării, pe site-ul ANCPI/OCPI să se afișeze datele pe care le-am furnizat referitoare la sediu, date de contact, seria și numărul certificatului de autorizare/recunoaștere a autorizării, categoria de autorizare, eventuale sancțiuni aplicate etc.
  Semnătura ..............................
  Data ..............................

  Model B - Cerere pentru recunoașterea autorizării persoanelor fizice
  Către ANCPIComisiei de autorizare
  Doamnă/Domnule președinte,
  Subsemnata/Subsemnatul, .............................., având cetățenia .................., rezident/nerezident, cu domiciliul/reședința în țara .............., localitatea ................, str. .............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ..........., sediul declarat în localitatea ...................., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ..........., telefon .........................., e-mail ....................., cod numeric personal*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesoare/posesor a/al diplomei de inginer/subinginer/tehnician, seria ........... nr. .................., promoția .................., eliberată de .......................... din .............................., solicit recunoașterea autorizării emise de ................................... în categoria de lucrări [ ] A [ ] B [ ] C [ ] D [ ] E, conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.*) Sau echivalent.În susținerea cererii anexez următoarele:1. curriculum vitae;2. listă lucrări de specialitate;3. diplome de studii, certificate, titluri științifice recunoscute sau echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) și documentul care atestă autorizarea în statul respectiv, în copie;4. documente de atestare a experienței profesionale, în copie;5. certificat de cazier judiciar/document echivalent emis de statul respectiv, în copie;6. certificat de cazier fiscal/document echivalent emis de statul de proveniență, în copie;7. dovada achitării taxei de autorizare, în copie;8. buletin/carte de identitate/pașaport, în copie;9. tratatul bilateral dintre România și statul al cărui cetățean este solicitantul și legea/documentul de aprobare a acestuia, pentru cetățenii statelor terțe, în copie.Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 9 alin. (1^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează date cu caracter personal, responsabilitatea protejării datelor transmise către terți revenind acestora din urmă, în condițiile legii, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației de punere în aplicare a acestuia, pe care le voi respecta în calitate de persoană fizică autorizată să realizeze lucrări de specialitate.De asemenea, am luat cunoștință de faptul că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează datele cu caracter personal în scopul autorizării, evidenței și controlului activității persoanelor autorizate, conform prevederilor legale în vigoare, și sunt de acord ca, ulterior autorizării, pe site-ul ANCPI/OCPI să afișeze datele pe care le-am furnizat referitoare la sediu, date de contact, seria și numărul certificatului de autorizare/recunoaștere a autorizării, categoria de autorizare, eventuale sancțiuni aplicate etc.
  Semnătura ..............................
  Data ..............................

  Model C - Cerere pentru autorizarea persoanelor juridice
  Către ANCPI ..............................Comisiei de autorizare
  Doamnă/Domnule președinte,
  .............................................................., societate comercială/instituție publică(denumirea persoanei juridice)înmatriculată/înființată*) .............................., CUI/CIF**) .............................., cu sediul în țara ..........................., localitatea .............................., str. .................... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ................., telefon ...................... e-mail ......................, reprezentată prin ............................... în calitate de .............................. și sediul secundar/punctul de lucru pe teritoriul României în localitatea ..............................., str. .............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul .............................., telefon ..............................., e-mail .............................., solicit autorizarea în clasa [ ] I [ ] II [ ] III [ ] S, conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.*) Se menționează statul în care a fost înființată societatea.**) Sau echivalent.În susținerea cererii anexez următoarele:1. certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/codul de înregistrare fiscală sau alt document echivalent privind înregistrarea/înființarea persoanei juridice***), în copie;2. actul constitutiv și statutul***), în copie;3. certificat de cazier fiscal***), în copie;***) Societățile înființate în alt stat vor prezenta documentele echivalente emise de autoritățile competente în statul respectiv.4. documente privind îndeplinirea condițiilor minime de autorizare, în copie;5. documente privind persoanele fizice autorizate (extras din REVISAL, contract individual de muncă sau alte documente), în copie;6. chestionar de evaluare, în original;7. documente privind nominalizarea reprezentantului legal, în copie;8. dovada achitării taxei de autorizare, în copie;9. documente doveditoare privind deținerea unui sediu/punct de lucru pe teritoriul României unde se va desfășura activitatea persoanelor juridice înregistrate/înființate în alt stat.Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 9 alin. (1^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează date cu caracter personal, responsabilitatea protejării datelor transmise către terți revenind acestora din urmă, în condițiile legii, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației de punere în aplicare a acestuia, pe care le voi respecta în calitate de persoană fizică autorizată să realizeze lucrări de specialitate.De asemenea, am luat cunoștință de faptul că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează datele cu caracter personal în scopul autorizării, evidenței și controlului activității persoanelor autorizate, conform prevederilor legale în vigoare, și sunt de acord ca, ulterior autorizării, pe site-ul ANCPI/OCPI să se afișeze datele pe care le-am furnizat referitoare la sediu/punct de lucru, date de contact, seria și numărul certificatului de autorizare, categoria de autorizare, eventuale sancțiuni aplicate etc.
  Semnătura ........................
  Data ........................

  Model D - Cerere pentru recunoașterea autorizării persoanelor juridice
  Către ANCPI ........................Comisiei de autorizare
  Doamnă/Domnule președinte,
  ......................................................., societate comercială/instituție publică(denumirea persoanei juridice) înmatriculată/înființată*) ........................, CUI/CIF**) ........................., cu sediul în țara ........................, localitatea ........................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon ........................, e-mail ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de ................................., și sediul secundar/punctul de lucru pe teritoriul României în localitatea ........................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ........................, telefon ........................, e-mail ........................, solicit recunoașterea autorizării emise de ........................(instituția, organizația profesională, țara) *) Se menționează statul în care a fost înființată societatea.**) Sau echivalent.în clasa [ ] I [ ] II [ ] III, conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.În susținerea cererii anexez următoarele:1. certificatul de înregistrare/codul de înregistrare fiscală***), în copie;2. certificat de cazier fiscal***), în copie;***) Se pot prezenta și alte documentele echivalente emise de autoritățile competente în statul respectiv.3. documentul care atestă autorizarea în statul respectiv, în copie;4. în vederea recunoașterii autorizării deținute, se vor prezenta documente privind îndeplinirea condițiilor minime de autorizare în clasa I, II sau III, în copie;5. chestionarul de evaluare, în original;6. documente privind nominalizarea reprezentantului legal, în copie;7. dovada achitării taxei de autorizare, în copie;8. documente doveditoare privind deținerea unui sediu/punct de lucru pe teritoriul României unde se va desfășura activitatea persoanei juridice, în copie;9. tratatul bilateral dintre România și statul unde este autorizată persoana juridică și legea/documentul de aprobare a acestuia, pentru persoanele juridice înființate în statele terțe, în copie.Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 9 alin. (1^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează date cu caracter personal, responsabilitatea protejării datelor transmise către terți revenind acestora din urmă, în condițiile legii, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației de punere în aplicare a acestuia, pe care le voi respecta în calitate de persoană fizică autorizată să realizeze lucrări de specialitate.De asemenea, am luat cunoștință de faptul că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează datele cu caracter personal în scopul autorizării/recunoașterii autorizării, evidenței și controlului activității persoanelor autorizate, conform prevederilor legale în vigoare, și sunt de acord ca, ulterior autorizării, pe site-ul ANCPI/OCPI să se afișeze datele pe care le-am furnizat referitoare la sediu/punct de lucru, date de contact, seria și numărul certificatului de autorizare, categoria de autorizare, eventuale sancțiuni aplicate etc.
  Semnătura ......................
  Data ......................
   +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 5 la regulament)Model AModel BModel C  +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 9 la regulament)OCPI ..............Nr. înregistrare ..................
  RAPORT DE VERIFICARE
  încheiat astăzi, ...................,privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 27 și anexa nr. 8 din Regulamentul privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioareSubsemnații, .................., membrii Comisiei de autorizare a OCPI ..................., în vederea autorizării persoanei juridice de către ANCPI, ne-am prezentat la societatea/instituția publică ........................, cu sediul/punctul de lucru în județul/sectorul ............................, localitatea .................., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., înregistrată în registrul comerțului, având CUI .................. și obiect de activitate principal cod CAEN ........................., având CIF*) ............................, reprezentată de dna/dl ..............................., legitimat(ă) cu BI/CI/pașaport serie/nr. ................., în calitate de asociat/administrator/director, în vederea verificării documentelor necesare obținerii autorizării, am constatat următoarele:*) Sau echivalent.I. Persoanele fizice autorizate angajate cu normă întreagă:
  Nr. crt.Nume și prenumeCNPCertificat autorizare categoriaCertificat autorizare seria/numărulCalitatea/funcția în firmăVerificat documente**)
         
         
  **) Se vor verifica documentele reprezentantului legal și ale angajaților permanenți autorizați ca persoane fizice (extras din REVISAL, contract individual de muncă, autorizația persoanei fizice angajate la firmă).
  II. Deținerea mijloacelor necesare realizării lucrărilor de specialitate: dotarea tehnică și logistică:
  Nr. crt.Denumire echipamentProducător***)VechimeStarea echipamentuluiMod de deținereFactură/Contract/LicențăObs.
  ***) Aparatură de măsurat, calculatoare, imprimante, plottere, scannere, software, mijloace de transport etc.
  III. Sediul social sau punctul de lucru unde se desfășoară activitatea de specialitate și asigurarea condițiilor optime de desfășurare a lucrărilor de birou:
  Adresă sediu social/punct de lucruModul de deținere – tipul actului/nr./data/emitentS (mp) destinată desfășurării activitățiiDacă spațiul este optim desfășurării activității
  IV. Concluzii:Societatea/Instituția publică ................ poate solicita ANCPI obținerea certificatului de autorizare în clasa ...................Membrii Comisiei de autorizare care au realizat verificarea
  ....................................
  .....................................
  (nume și prenume, semnătură)
  Șef Serviciu cadastru
  .............................
  (nume și prenume, semnătură și ștampila OCPI)
  Declar că dotarea tehnică și dotarea logistică corespund realității și sunt utilizate exclusiv de societatea/instituția publică.
  ............................
  Reprezentant societate/instituție publică
  ..........................
  (nume și prenume, semnătură)
   +  Anexa nr. 4*)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 11 la regulament)Model A Model B  +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 12 la regulament)OCPI ................Nr. înregistrare ...................
  PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
  Nr. ........ din .................
  Subsemnații, .........................................., în calitate de reprezentanți ai OCPI ................., împuterniciți conform ..............................., emis de ......................, pentru verificarea .................................., în vederea(mandat, decizie etc.)constatării abaterilor disciplinare și aplicarea sancțiunilor în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare, am constatat următoarele:1. Locul constatării:Județul/Sectorul ......................., UAT ................................., localitatea ......................., str. .................................. nr. .......... (tarla, parcelă, nr. cadastral, cerere etc.)2. Identitatea persoanei autorizate: Numele și prenumele/Denumirea ...................................................Domiciliul/Sediul/Punctul de lucru ..................................................Autorizație seria ..... nr. .... data ....., categoria/clasa ......................BI/CI/Pașaport seria ........... nr. ....., emis(ă) de .......... la data ....................Cod numeric personal*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Date de contact: telefon .............................., e-mail ...........................3. Descrierea abaterii:.......................................................4. Prevederile legale încălcate și sancțiunea aplicată (avertisment, amendă):...........................................................5. Alte mențiuni: .......................................................Contravenientul a luat cunoștință de conținutul procesului-verbal de constatare și a primit un exemplar la data întocmirii acestuia.
  Semnătura persoanei autorizate .........................
  Contravenientul a refuzat semnarea procesului-verbal de constatare/nu a fost prezent, urmând ca procesul-verbal să i se comunice conform prevederilor legale. Persoanele care au constatat abaterea
  ........................................
  (nume și prenume, semnătură)
  Prezentul proces-verbal de constatare poate fi contestat la instanța de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la comunicare, conform prevederilor legale.
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 13 la regulament)OCPI ..............................Nr. înregistrare ...........................Către directorul OCPI ...................
  NOTĂ DE CONSTATARE
  Nr. ........ din .................
  Subsemnații, ...................................., în calitate de reprezentanți ai OCPI ............................., împuterniciți conform ............................., emis de .................., pentru verificarea ....................................., în vederea (mandat, decizie etc.)constatării abaterilor disciplinare și aplicării sancțiunilor în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare, am constatat următoarele:1. Locul constatării:Județul/Sectorul ........................, UAT............................................., localitatea ........................, str. ......................................... nr. .......... (tarla, parcelă, nr. cadastral, cerere etc.)2. Identitatea persoanei autorizate: Numele și prenumele/Denumirea ...................................................Domiciliul/Sediul/Punctul de lucru .................................................Autorizație seria ..... nr. .... data ....., categoria/clasa ......................BI/CI/Pașaport seria ............ nr. ....., emis(ă) de .......... la data ........................Cod numeric personal*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Date de contact: telefon ......................., e-mail .............................3. Descrierea abaterii:.................................................................4. Prevederile legale încălcate și propunerea de aplicare a sancțiunii (suspendare, retragere):............................................................5. Alte mențiuni: ............................................. (alte sancțiuni aplicate)Prezenta notă de constatare stă la baza emiterii deciziei directorului OCPI ……/notificării ANCPI privind propunerea de aplicare a sancțiunii „retragere“ în vederea emiterii ordinului directorului general al ANCPI. Persoanele care au constatat abaterea
  ...........................................
  (nume și prenume, semnătură)
  Decizia directorului OCPI ……/Ordinul directorului general al ANCPI de aplicare a sancțiunii persoanei autorizate se va comunica acesteia conform prevederilor legale în vigoare și poate fi contestată/contestat la instanța de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la comunicare.
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 14 la regulament)
  Cod deontologic al persoanelor autorizate
   +  Articolul 1 IntroducerePrezentul cod deontologic stabilește normele de conduită ce le revin persoanelor autorizate. Persoanele autorizate au obligația să respecte prezentul cod deontologic oriunde își desfășoară activitatea, indiferent de statutul lor profesional.  +  Articolul 2 Principii generale(1) Persoanele fizice/juridice autorizate vor respecta și vor pune în aplicare prevederile legislației naționale și europene în domeniul cadastrului și publicității imobiliare, geodeziei și cartografiei.(2) Persoanele autorizate respectă principiul egalității de tratament, care interzice discriminarea pe motiv de cetățenie sau naționalitate sau orice discriminare indirectă bazată pe alte criterii care poate duce la aceleași rezultate.(3) Persoanele autorizate realizează lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei în limita categoriei/clasei de autorizare și răspund pentru corectitudinea întocmirii lor.(4) Persoanele autorizate participă la cursuri de perfecționare și pot desfășura activități de cercetare și implementare a noilor tehnologii în vederea furnizării unor servicii de calitate.  +  Articolul 3 Relații cu beneficiarii(1) Persoanele autorizate respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal.(2) Persoanele juridice autorizate garantează că personalul angajat, împuternicit să presteze servicii de specialitate, are cunoștințele și calificarea necesare pentru a executa lucrările în mod eficient. (3) Persoanele autorizate sunt obligate să informeze beneficiarii corect și onest cu privire la serviciile prestate, termenul de realizare a acestora, onorariul perceput și orice alte informații solicitate de către beneficiari strict legate de obiectul lucrărilor executate.(4) Persoanele autorizate percep de la beneficiari strict onorariul aferent serviciilor prestate, excluzând orice alte remunerări sau recompense care pot provoca riscul de apariție a conflictelor de interese.  +  Articolul 4Relații între persoanele autorizate(1) Relațiile dintre persoanele autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei sunt bazate pe respect reciproc.(2) Persoanele autorizate susțin și încurajează dezvoltarea unei culturi comune profesionale, atât la nivel național, cât și european, prin asociere în organizații profesionale. (3) Persoanele autorizate respectă opiniile profesionale ale colegilor lor.(4) Persoanele autorizate cu experiență vastă își asumă misiunea etică de a transmite cunoștințele și a împărtăși din experiența lor persoanelor autorizate mai puțin experimentate.  +  Articolul 5 Calificarea și dezvoltarea profesională(1) Persoanele autorizate își îmbunătățesc permanent nivelul de cunoștințe și experiență și iau toate măsurile privind extinderea competențelor lor conform cerințelor implementării serviciilor nou-apărute și utilizării noilor tehnologii.(2) Persoanele autorizate participă la programe corespunzătoare privind dezvoltarea profesională continuă pe parcursul activității profesionale.(3) Persoanele autorizate susțin dezvoltarea și viitorul profesiei lor, prin participarea activă în asociațiile locale, naționale sau prin instruirea persoanelor autorizate fără vechime în specialitate.(4) Persoanele autorizate respectă principiile profesiei și nu aduc atingere probității și prestigiului profesional.  +  Articolul 6 Monitorizarea și implementarea codului deontologicÎn cazul încălcării de către persoanele autorizate a principiilor codului deontologic la prestarea serviciilor, acestea vor fi sancționate în conformitate cu prevederile regulamentului.
  -----