NORME METODOLOGICE din 28 ianuarie 2015privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 96 din 28 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015.
     +  Capitolul I Prevederi generale1.1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.1.2. Situațiile financiare ale anului 2014 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2014.1.3. Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative.1.4. Situațiile financiare se întocmesc în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.1.5.(1) Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 și 40a - 40c la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 22, 23, 24, 25, 26, 31-34, 35a și 35b la situațiile financiare anuale);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28 la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29, 31b la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a și 20b la situațiile financiare);– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situațiile financiare);– Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013 (anexa 16 la situațiile financiare);– Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014 (anexa 41 la situațiile financiare), cu completările ulterioare.1.5.(2) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobați în Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, cu modificările și completările ulterioare, și altor reglementări în vigoare.1.5.(3) Formularele actualizate ce compun situațiile financiare la 31 decembrie 2014 și corelațiile dintre acestea sunt afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/ domenii de activitate/reglementari contabile/instituții publice/ legislație1.6. În baza art. 56 alin. (1) și (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare: "Pe baza situațiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuția de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, și în urma verificării și analizării acestora, Ministerul Finanțelor Publice elaborează contul general anual de execuție a bugetului de stat și, respectiv, contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului." După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi, acestea se aprobă de Parlament.1.7. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice întocmește anual bilanțul instituțiilor publice.Bilanțul anual al instituțiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanțelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuție a bugetului de stat.  +  Capitolul II Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț2.1. Inventarierea anuală se efectuează de către instituțiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009.2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii și la închiderea exercițiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 116/2008.2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituțiile publice, potrivit prevederilor art. 2^1 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: "Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă", precum și ale art. 2^2, conform cărora: "Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice vor fi reevaluate cel puțin o dată la 3 ani, în condițiile prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea."2.3.(2) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizați se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. Evaluatorii autorizați pot fi selectați din cadrul evaluatorilor acreditați de către organismele profesionale de profil.2.3.(3) În cazul reevaluării efectuate de specialiști din cadrul instituțiilor publice, pentru desfășurarea în bune condiții a operațiunilor de inventariere și reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică și tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă și la timp a inventarierii activelor fixe corporale și să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică și morală, utilitatea și valoarea de piață a acestora.2.4. La întocmirea bilanțului contabil se vor avea în vedere următoarele:a) înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative;b) ultima balanță de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2014, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice;c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției publice și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi.Se va analiza soldul contului 215 "Alte active ale statului", astfel încât acesta să evidențieze resursele minerale situate pe teritoriul țării, în subsolul țării și al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);d) clarificarea sumelor ce se mențin nejustificat în conturile: 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale", 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 409 "Furnizori-debitori", 411 "Clienți", 428 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" etc., urmărindu-se achitarea obligațiilor și încasarea creanțelor în lei și în valută, după caz.Sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" trebuie clarificate de către instituție în termen de 3 luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv, prevăzute în normele metodologice specifice. Peste termenul de 3 luni pot fi reținute sume în contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" numai pe baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite;e) în situația în care operațiunile își extind efectele pe mai mulți ani, iar veniturile și cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli în avans" și 472 "Venituri în avans", după caz;f) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităților pentru care Trezoreria Statului sau instituțiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (51807 = 44801 sau 51807 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul "Situația dobânzilor acordate la data ...............", eliberat de unitățile Trezoreriei Statului;g) corectarea erorilor contabile aferente exercițiilor precedente, apărute în urma unor greșeli matematice, a greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a tranzacțiilor și altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii și capitaluri, iar cele referitoare la venituri și cheltuieli se efectuează în contul 117 "Rezultatul reportat".2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzacțiilor în valută, cât și evaluarea la cursul Băncii Naționale a României, utilizându-se:a) pentru contabilizarea tranzacțiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară operațiunii, disponibil ca informație la momentul efectuării operațiunii (încasare, plată, emitere de documente);b) pentru evaluarea creanțelor și a datoriilor în valută, a disponibilităților în valută și a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele și depozitele în valută, existente în sold la sfârșitul lunii, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară a perioadei de raportare (afișat pe site-ul Băncii Naționale a României și al Ministerului Finanțelor Publice).2.5.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind contribuția financiară nerambursabilă a Comunității Europene, precum și evaluarea elementelor monetare exprimate în euro, se aplică prevederile cap. I "Dispoziții generale" pct. 1.3 "Moneda și cursul de înregistrare" din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția fondurilor pentru care există reglementări specifice.2.6.(1) Pentru realizarea cerinței prevăzute în funcțiunea contului 8067000 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament aprobate, se vor efectua următoarele:a) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului și obligațiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru șomaj" etc., pentru care au fost prevăzute credite bugetare.Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani și în natură și contribuțiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată. Astfel, drepturile cuvenite și neachitate personalului, precum și contribuțiile aferente exercițiului bugetar, evidențiate în conturile precizate mai sus, pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate.Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile de plată înregistrate la nivelul unui an reprezentând drepturi salariale pot depăși creditul bugetar cu diferența dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent și cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum și a altor cauze independente de voința ordonatorilor de credite.b) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor și serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate ce decurg din:– angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la sfârșitul anului;– angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și/sau a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidențiate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 408 "Furnizori - facturi nesosite" și 462 "Creditori".Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie și care au fost primite de instituțiile publice până la data întocmirii bilanțului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.Ca urmare a acestor înregistrări, obligațiile datorate furnizorilor și creditorilor evidențiate în conturile precizate mai sus pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate.Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile de plată înregistrate la nivelul unui an reprezentând serviciile privind furnizarea de utilități pot depăși creditul bugetar cu diferența dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent și cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum și a altor cauze independente de voința ordonatorilor de credite.Înregistrarea în contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii și executarea de lucrări aferente anului 2013 primite de instituție în anul 2014 după întocmirea bilanțului contabil se efectuează în conturi de cheltuieli, după natura acestora, și nu în contul 117 "Rezultatul reportat", întrucât nu reprezintă corectarea unei erori din anii anteriori.c) analiza și regularizarea sumelor reprezentând pensii și ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum și cheltuielile cu dobânzile și alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067000 "Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare, conform Planului de conturi pentru instituțiile publice.2.6.(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile și ajutoarele sociale, precum și cheltuielile cu utilitățile, aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate în bugetul anului următor, nu se înregistrează la finele anului în contul 8067000 "Angajamente legale" și nu se raportează în anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" și anexa 7b "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" ca angajamente legale, dar se înregistrează drept cheltuieli efective (6XX) și se raportează în anexele 7 și 7b la coloana "cheltuieli efective".2.7.(1) Creditul de angajament rămas neangajat (în cazul în care valoarea angajamentelor legale încheiate în exercițiul bugetar este mai mică decât valoarea creditelor de angajament aprobată în acest exercițiu) va fi avut în vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii următori, până la finalizarea acțiunii multianuale, și poate fi angajat în exercițiile bugetare următoare, în condițiile legii.La finalizarea acțiunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu creditele bugetare, însumate corespunzător perioadei de implementare a programului/ proiectului.2.7.(2) În situația în care pe parcursul derulării unui program multianual sunt necesare și cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajează în limita creditelor de angajament aprobate.2.8.(1) În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situațiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele operațiuni:a) eliminarea conturilor 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" din activele și datoriile bilanțului centralizat la nivelul instituției superioare pentru instituțiile subordonate;b) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" și 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului principal și secundar de credite, astfel încât în bilanțul și contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal și secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;c) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" și 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul Ministerului Finanțelor Publice pentru bilanțul, contul de rezultat patrimonial și situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii agregate pe fiecare subsector al administrației publice și pe total administrație publică, astfel încât conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;d) compensarea contului 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, din bilanțul centralizat al subsectorului administrației centrale, precum și din bilanțul centralizat al instituțiilor publice. (la 20-04-2015, Litera d) de la Punctul 2.8 (1) a fost modificată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015 prin eliminarea unei sintagme ) e) opțional, se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.2.8.(2) Soldul contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și al contului 482 "Decontări între instituții subordonate", care evidențiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la instituția care a transferat, cât și la instituția care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix, după consumul stocurilor sau după casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 "Rezultatul reportat".Soldul contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate", care evidențiază sumele transmise de instituția superioară către instituțiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide la finele perioadei, atât la instituția care a transferat, cât și la instituția care a primit sumele, cu suma plăților efectuate, prin contul 117 "Rezultatul reportat". Sumele rămase neutilizate și restituite instituției superioare se înregistrează în debitul contului 481 la instituția subordonată și în creditul contului 481 la instituția superioară.Excepție fac instituțiile care și-au schimbat subordonarea în urma unor procese de reorganizare, în această situație conturile de decontări 481 și 482 închizându-se la momentul întocmirii bilanțului de închidere, conform termenelor prevăzute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizările.Instituțiile publice implicate în astfel de operațiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar instituția care a primit bunurile și le-a consumat va solicita în scris instituției care le-a transferat închiderea contului de decontare.2.9.(1) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituții sau redistribuiri între unități aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă în situația în care este complet amortizat.2.9.(2) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituții care nu se află în subordinea aceluiași ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă.2.10. În bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2014, următoarele conturi nu pot prezenta sold:2.10.(1) La instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat (sector 01, sursa A):– contul 5120102 "Conturi la instituții de credit în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 5120402 "Conturi la instituții de credit în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent, pe fiecare subdiviziune a clasificației bugetare pe care au fost evidențiate veniturile încasate.);– contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent".);– contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide prin creditul contului 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent", cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent.);– conturile 6xx "Cheltuieli ............" (efectuate din finanțarea de la bugetul de stat se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial".);– conturile 7xx "Venituri ..................." (ale bugetului de stat se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial".).2.10.(2) La unitățile administrativ-teritoriale (sector 02, sursa A):– contul 5120102 "Conturi la instituții de credit în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 5120402 "Conturi la instituții de credit în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 52101 "Disponibil al bugetului local" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent".);– contul 52102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" la unitatea administrativ-teritorială, după preluarea deficitului de la instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local prin contul 48109 "Alte decontări".);– contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide la unitatea administrativ-teritorială și la instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul local în anul curent, prin creditul contului 52102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent".);– contul 4680107 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare";– contul 5190107 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare";– conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finanțarea de la bugetul local se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial".);– conturile 7xx "Venituri ..........." (ale bugetului local se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial".).2.10.(3) La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat (sector 03, sursa A):– contul 5120102 "Conturi la instituții de credit în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 5120402 "Conturi la instituții de credit în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent".);– contul 52502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți".);– contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 52502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent", cu totalul plăților nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat în anul curent, la Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile subordonate, precum și casele de pensii sectoriale.);– conturile 6xx "Cheltuieli ..............." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial".);– conturile 7xx "Venituri ................" (ale bugetului asigurărilor sociale de stat se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial".).2.10.(4) La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj (sector 04, sursa A):– contul 5120102 "Conturi la instituții de credit în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 5120402 "Conturi la instituții de credit în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 57401 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57402 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent".);– contul 57402 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57403 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți".);– contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide prin creditul contului 57402 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor de șomaj în anul curent.);– conturile 6xx "Cheltuieli ................" (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial".);– conturile 7xx "Venituri ..............." (ale bugetului asigurărilor pentru șomaj se închid prin creditul contului 121 "Rezultat patrimonial".).2.10.(5) La instituțiile publice finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (sector 05, sursa A):– contul 5120102 "Conturi la instituții de credit în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 5120402 "Conturi la instituții de credit în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 57101 "Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent".);– contul 57102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți".);– contul 770 "Finanțarea din buget" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 57102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent", cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul curent.);– conturile 6xx "Cheltuieli .............." (efectuate din finanțarea de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial".);– conturile 7xx "Venituri .............." (ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial".).2.10.(6) La instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sau instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la buget, activitatea de privatizare (sectoarele 01, 02, 03, 04, 05 - sursele F, G, H):– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 5600101 "Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent".);– contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți".);– contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent".);– contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți".);– contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" - pentru bugetul activității de privatizare.);– contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" - pentru bugetul activității de privatizare.);– contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, al contului 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" pentru bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și al contului 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" - pentru bugetul activității de privatizare, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetele respective.);– contul 4680109 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt";– contul 5190190 "Alte împrumuturi pe termen scurt";– conturile 6xx "Cheltuieli .............." (efectuate din bugetul de venituri proprii sau venituri proprii și subvenții, bugetul activității de privatizare se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial".);– conturile 7xx "Venituri .............." (venituri ale bugetelor de venituri proprii sau venituri proprii și subvenții, bugetul activității de privatizare se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial".).2.10.(7). La instituțiile publice finanțate din bugetul Fondului pentru mediu (sector 01, sursa I)– contul 5120102 "Conturi la instituții de credit în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 5120402 "Conturi la instituții de credit în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent".);– contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți".);– contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul respectiv.);– conturile 6xx "Cheltuieli .............." (efectuate din bugetul Fondului pentru mediu se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial".);– conturile 7xx "Venituri .............." (ale bugetului Fondului pentru mediu se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial".).2.10.(8) În contabilitatea Trezoreriei Centrale și în contabilitatea unităților trezoreriilor teritoriale ale statului (sector 01, sursa A):– contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent".);– contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent".);– conturile 6xx "Cheltuieli ..." (se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial".);– conturile 7xx "Venituri ..." (se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial".).În contabilitatea Trezoreriei Centrale și în contabilitatea unităților trezoreriilor teritoriale ale statului (sector 01, sursa J):– contul 52401 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin debitul contului 52402 "Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent" cu soldul conturilor de venituri ale bugetului Trezoreriei Statului din anul curent, pe fiecare subdiviziune a clasificației bugetare pe care au fost evidențiate veniturile încasate);– contul 770 "Finanțarea de la buget" (pentru bugetul Trezoreriei Statului se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 52402 "Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul Trezoreriei Statului în anul curent);– contul 52402 "Rezultatul execuției bugetul trezoreriei statului din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 48109 "Alte decontări");– conturile 6xx "Cheltuieli ..." (se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");– conturile 7xx "Venituri ..." (se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial").În contabilitatea Trezoreriei Centrale (sector 01, sursa A) stabilirea rezultatului execuției bugetare se realizează astfel:– preluarea la sfârșitul anului a excedentelor bugetului de stat transferate de unitățile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă "52002 = 489";– preluarea la sfârșitul anului a deficitelor bugetului de stat transferate de unitățile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă "489 = 52002";– soldul creditor al contului 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se preia la sfârșitul anului în creditul contului 1660202 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)", reprezentând sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului curent al bugetului de stat.În contabilitatea Trezoreriei Centrale (sector 01, sursa J) stabilirea rezultatului execuției bugetare se realizează astfel:– preluarea la sfârșitul anului a excedentelor bugetului Trezoreriei Statului transferate de unitățile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă "52402 = 48109";– preluarea la sfârșitul anului a deficitelor bugetului Trezoreriei Statului transferate de unitățile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă "48109 = 52402";– contul 52402 "Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent" se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52403 "Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anii precedenți".2.10.(9) La instituțiile publice finanțate din bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe și din bugetul fondurilor externe nerambursabile– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare);– contul 5130101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la trezorerie" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" și 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe", prin contul 5130301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat" și prin contul 5130302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat");– contul 5140101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la trezorerie" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" și 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe" prin contul 5140301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat" și prin contul 5140302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat");– contul 5160101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie" se închide la sfârșitul exercițiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" și 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe", prin contul 5160301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale" și prin contul 5160302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale";– contul 5170101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" și 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe", prin contul 5170301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale" și prin contul 5170302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale");– contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetele creditelor interne și bugetele creditelor externe, prin creditul conturilor: 5130301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat", 5130302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat", 5140301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat", 5140302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat", 5160301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale", 5160302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale", 5170301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale", 5170302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale");– contul 5150103 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)" [se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 51504 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" în situația în care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu venituri și, respectiv, prin contul 51506 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor" în situația în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri, iar sumele încasate au fost evidențiate la codul bugetar de venituri 41.04 "Sume aferente FEN"];– contul 51504 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 51505 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți");– contul 770 "Finanțarea de la buget" [aferent bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D) se închide prin creditul contului 51504 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" în situația în care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu venituri și, respectiv, prin contul 51506 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor" în situația în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri, iar sumele încasate au fost evidențiate la codul bugetar de venituri 41.04 "Sume aferente FEN"];– contul 4680109 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt" (în situația în care bugetul FEN - sursa D este aprobat cu venituri);– contul 5190190 "Alte împrumuturi pe termen scurt" (în situația în care bugetul FEN - sursa D, este aprobat cu venituri);– conturile 6xx "Cheltuieli ................." (efectuate din bugetele creditelor interne, externe și din bugetul fondurilor externe nerambursabile) se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");– conturile 7xx "Venituri ................" (aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile - sursa D se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial").2.11.(1) La data de 31 decembrie 2014 instituțiile publice vor înregistra sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2014, a căror plată se va efectua eșalonat, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, ale art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, precum și prin art. 21 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, ca provizioane, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanț" lit. B pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 2.11 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011 aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012.2.11.(2) La data de 31 decembrie 2014 Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților va înregistra sumele prevăzute prin hotărâri validate de către această instituție și neplătite, reprezentând despăgubiri acordate persoanelor îndreptățite potrivit prevederilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, cu modificările ulterioare, ca provizioane, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanț" lit. B pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.2.11.(3) Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmează să fie plătite în exercițiile viitoare se raportează în "Bilanț" (cod 01) la datorii necurente, rândul 55 "Provizioane".2.12. Instituțiile care înregistrează cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor vor avea în vedere respectarea prevederilor pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, conform căruia: "Dobânzile datorate și calculate în baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se calculează prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din perioada de raportare".  +  Capitolul III Încheierea execuției bugetare3. Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare, se efectuează după cum urmează:3.1. La bugetul de stat: instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Trezoreria Centrală (sector 01, sursa A)Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului de stat se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. X "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului de stat" din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare (pct. 10.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.2. La bugetele locale: unități administrativ-teritoriale, instituții publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local (sector 02, sursa A)Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului local se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. V: "Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni specifice unităților administrativ-teritoriale" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;– cap. XI: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor locale" din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 11.4 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.3. La bugetul asigurărilor sociale de stat: Casa Națională de Pensii Publice și casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații (sector 03, sursa A)Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. VI: "Încheierea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;– cap. XII: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului asigurărilor sociale de stat" din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 12.4 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.4. La bugetul asigurărilor de șomaj: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și unitățile teritoriale (sector 04, sursa A)Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului asigurărilor de șomaj se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. VII: "Încheierea execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;– cap. XIII: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului asigurărilor de șomaj" din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 13.3. din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.5. La bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele teritoriale și casele sectoriale - apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție (sector 05, sursa A)Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. VIII: "Încheierea execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;– cap. XIV: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 14.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.6. La bugetul creditelor externe (sursa B) și bugetul creditelor interne (sursa C)Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:a) pentru sectorul 01: "Buget de stat"– cap. XI: "Încheierea execuției bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne și bugetelor creditelor externe ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;– cap. VIII: "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni" pct. 1 lit. E "Împrumuturi și datorii asimilate", pct. 1 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat (cont 164)" din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. IV. din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005);b) pentru sectorul 02 "Buget local"– cap. XI: "Încheierea execuției bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne și bugetelor creditelor externe ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;– cap. XI: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor locale", pct. 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice", lit. a), pct. "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale pe termen lung" din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. V din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).3.7. La bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D), pentru sectoarele 01 și 02: Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. XI: "Încheierea execuției bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne și bugetelor creditelor externe ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;– cap. XVII: "Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri" din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. VI din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).3.8. La bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sectoarele 01, 02 și 04, sursele F și G:Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. X: "Încheierea execuției bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a bugetelor instituțiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituțiile publice" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;– cap. XVI: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii" din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 16 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 și pct. VII din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).3.9. La bugetul Fondului pentru mediu: Administrația Fondului pentru Mediu (sectorul 01, sursa I),Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului Fondului pentru mediu se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap IX: "Încheierea execuției bugetului Fondului pentru mediu și alte operațiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;– cap. XV: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului Fondului pentru mediu" din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 15 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013);3.10. La bugetul Trezoreriei Statului (sectorul 01, sursa J), în conformitate cu prevederile cap. XVIII "Contabilitatea operațiunilor specifice Trezoreriei Centrale" din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 18 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013) și cap. XIX: "Contabilitatea unor operațiuni specifice unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului" din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 19 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.11. La bugetele privind activitatea de privatizare (sector 01, sursa H):Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare la bugetele privind activitatea de privatizare se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. X: "Încheierea execuției bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a bugetelor instituțiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituțiile publice" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.780/2014, cu modificările ulterioare;– cap. XVI: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii" din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 16 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 și pct. VII din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).3.12. La bugetul Fondului de risc (sectorul 01, sursa L):– conturile 6xx "Cheltuieli ........." efectuate din Fondul de risc se închid prin contul 121 "Rezultatul patrimonial";– contul 777 "Veniturile Fondului de risc" se închide prin contul 121 "Rezultatul patrimonial".  +  Capitolul IV Întocmirea situațiilor financiare anuale4.1.(1) În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) corelațiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operațională, activitatea de investiții și activitatea de finanțare și clasificația bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, nu se respectă în situația plăților efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" și de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".Plățile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare, în funcție de natura acestora.Sumele încasate la codul bugetar 40.16.00 "Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată" se raportează în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) la activitatea operațională.4.1.(2) Instituțiile publice au obligația să prezinte la unitățile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) pentru obținerea vizei privind exactitatea plăților nete de casă și a soldurilor conturilor de disponibilități, după caz, pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituțiilor publice cu cele din contabilitatea unităților Trezoreriei Statului.Datele înscrise în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidența Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situația instituției publice respective pentru a introduce corecțiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 3 și următoarele.La completarea formularului "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) în anul 2014, se vor avea în vedere următoarele:Veniturile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurărilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurărilor pentru șomaj (sursa A), bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J), bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G), bugetului creditelor externe (sursa B), bugetului creditelor interne (sursa C), bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D), bugetului aferent activității de privatizare (sursa H), se completează în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) cu încasările diminuate cu restituirile din venituri, evidențiate în conturile 5130101, 5140101, 5150103, 5160101, 5170101, 5200100, 5210100, 5240100, 5250100, 5600101, 5610100, 5620100, 5710100, 5740100, 5750100.Plățile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurărilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurărilor pentru șomaj (sursa A), bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J), bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G), bugetului creditelor externe (sursa B), bugetului creditelor interne (sursa C), bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D), bugetului aferent activității de privatizare (sursa H), se completează în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) cu soldurile conturilor de finanțare bugetară 770 "Finanțare de la buget" aferente fiecărei surse de finanțare, înainte de închidere.Soldul pentru conturile de finanțare bugetară se stabilește ca diferență între plăți efectuate și încasări (sume recuperate din finanțarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare și sume recuperate din finanțarea anilor precedenți) și reflectă totalul plăților nete de casă.Coloana 10 - la încasări, se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru sursele de finanțare: venituri proprii, venituri proprii și subvenții, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), activitatea de privatizare, evidențiate în conturile: 5600101 "Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie", 5610100 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții", 5620100 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii", 5150103 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)", 5130101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la trezorerie", 5140101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la trezorerie", 5160101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie", 5170101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie", precum și cu încasările în conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituțiilor publice după efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare.Coloana 10 - la plăți, se completează cu soldul contului 7700000 "Finanțarea de la buget" reprezentând plățile nete de casă, pentru sursele de finanțare: venituri proprii, venituri proprii și subvenții, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), activitatea de privatizare, precum și cu plățile din conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituțiilor publice după efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare.Rezultatele din anii precedenți ale bugetului local, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul Trezoreriei Statului, bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului aferent activității de privatizare, se raportează la rândul 14 "Numerar și echivalent de numerar la începutul anului" pe coloanele bugetelor respective în formularul "Situația fluxurilor de trezorerie".Rândurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" și 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D în situația în care este aprobat cu buget de venituri și cheltuieli, bugetul aferent activității de privatizare.Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub formă de împrumut, evidențiate la rd. 14.2, se raportează în cursul exercițiului la încasări la "Numerar din activitatea de finanțare". Plățile efectuate în cursul exercițiului din aceste sume se raportează la "Numerar din activitatea operațională" sau "Numerar din activitatea de investiții" în funcție de natura cheltuielilor, după caz.La sfârșitul exercițiului financiar, sumele raportate la rd. 14.1 și 14.2 trebuie să fie egale.4.1.(3) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local înregistrează sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective), în creditul contului 8077000 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget". Aceste sume nu se raportează în anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie".4.1.(4) În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situațiile financiare) va fi însoțit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități deschise la instituțiile de credit.4.2.(1) Conturile de execuție bugetară - venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 și 2 se completează cu:– prevederi bugetare inițiale;– prevederi bugetare definitive.4.2.(2) Formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare) se întocmesc numai pentru veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți), în structura bugetului aprobat.În formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele 5, 9 și 17 la situațiile financiare) vor fi evidențiate atât veniturile încasate prin trezorerie, cât și veniturile în valută încasate prin instituțiile de credit, care nu au tranzitat conturile de venituri din trezorerie.4.2.(3) Formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare) se întocmesc de instituțiile publice care au calitatea de creditori bugetari și administrează veniturile bugetului general consolidat potrivit legii, cu informații privind veniturile realizate în structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).Nu se întocmesc formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" pentru sumele încasate în bugetele creditelor interne și externe pe codurile bugetare: 41.02 "Sume aferente creditelor interne" și 41.03 "Sume aferente creditelor externe", precum și pentru sumele încasate în bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, pe codul bugetar 41.04 "Sume aferente FEN".4.2.(4) Cu privire la raportarea informațiilor privind drepturile constatate se vor avea în vedere următoarele:– preluarea datelor din soldurile din anii precedenți și rulajele curente ale conturilor de creanțe purtătoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 51807 etc.), după caz;– pentru veniturile încasate fără evidențierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit), ca urmare a nedeclarării și neînregistrării în contabilitate a creanțelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total și an curent) se completează cu sume la nivelul încasărilor realizate; coloana se completează astfel și pentru sumele încasate necuvenit, care urmează a fi restituite;– stingerea debitelor pe alte căi decât încasarea are în vedere anularea sau prescripția, conversia în acțiuni etc., precum și diminuarea încasărilor ca urmare a restituirii sumelor încasate necuvenit, restituirea subvențiilor rămase neutilizate la finele anului și alte diminuări de disponibilități în condițiile legii;– drepturile constatate de încasat se determină ca diferență între totalul drepturilor constatate și drepturile stinse și trebuie să corespundă cu soldurile conturilor de creanțe de la sfârșitul perioadei de raportare.Conturile de venituri calculate (de exemplu: venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, venituri din reluarea ajustărilor de depreciere, venituri din reluarea ajustărilor pentru pierderea de valoare, venituri din reluarea provizioanelor etc.) sunt venituri care nu implică nicio încasare monetară în bugetul instituției și se vor raporta numai în formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare).4.2.(5) Compartimentele de contabilitate a creanțelor bugetare din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice vor centraliza și vor transmite formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare) având ca anexe formularele ce poartă viza Trezoreriei Statului pentru administrațiile județene ale finanțelor publice pe care le coordonează.4.3.(1) Formularele "Contul de execuție bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 și 18 la situațiile financiare), la raportarea anuală, se completează după cum urmează:– credite de angajament definitive (coloana 1) cu sumele aferente acțiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete;– credite bugetare inițiale (coloana 2);– credite bugetare definitive (coloana 3).4.3.(2) Cu privire la raportarea informațiilor în formularele "Contul de execuție bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 și 18 la situațiile financiare) se vor avea în vedere următoarele:– angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3);– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte acțiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, transferuri etc.);– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăși angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte acțiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, transferuri etc.);– angajamentele legale (coloana 5) pot depăși creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie 2013, evidențiate în soldul contului 8067000 "Angajamente legale";– plățile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) și în angajamentele bugetare (coloana 4);– angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2014, evidențiate în soldul contului 8067000 "Angajamente legale";– cheltuielile efective (coloana 8) pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor și serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările pentru depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituției și, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuție bugetară - coloana 8 "Cheltuieli efective", ci doar în formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare).Cheltuielile cu diferențele de curs valutar se raportează în conturile de execuție bugetară în coloana 8 "Cheltuieli efective", numai în situația în care pot fi identificate codurile de clasificație bugetară aferente.Cheltuielile cu amortizarea și cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 "Cheltuieli efective".4.3.(3) În formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexele 6, 11, 15, 16 și 18 la situațiile financiare) și "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexele 7 și 7b la situațiile financiare) vor fi evidențiate atât cheltuielile plătite prin trezorerie, cât și cheltuielile bugetare plătite în valută prin instituțiile de credit, dar care nu s-au efectuat din sume în lei transferate din conturile de cheltuieli din trezorerie.4.4. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului activităților pentru privatizare, bugetului Trezoreriei Statului, de către instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, în situația în care în acest buget au fost aprobate venituri (altele decât cele de subordonare locală), cu informații privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificația funcțională).4.5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, alte autorități publice, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează și utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuția bugetului astfel:a) execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 356/2013, cu modificările și completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);b) execuția bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 356/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și în anexa nr. 5/04 la Legea nr. 340/2013, cu modificările și completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);c) execuția cumulată a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a activităților finanțate integral din venituri proprii, care va include execuția atât a bugetelor prevăzute la lit. a) și b), cât și a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii și cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).4.6. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice din administrația centrală și de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare).În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice se va completa și coloana 8 "Cheltuieli efective".4.7. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice din administrația centrală și de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmește distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice se va completa și coloana 8 "Cheltuieli efective".4.8. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice de subordonare locală, indiferent de modul de finanțare a acestora, cu informații privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).4.9. La întocmirea formularelor de raportare a execuției bugetare se vor avea în vedere și următoarele:– instituțiile publice care în anul 2014 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învățământ vor depune formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 65.00 "Învățământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2015;– instituțiile publice care în anul 2014 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare vor depune formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) întocmit pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 "Apărare", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2015;– instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care în anul 2014 au efectuat cheltuieli de la capitolul 74.00 "Protecția mediului" vor raporta la finele anului 2014 formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) sau formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 74.00 "Protecția mediului", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2015;– instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care în anul 2014 au efectuat cheltuieli de la capitolul 61.00 "Ordine publică și siguranță națională" vor raporta la finele anului 2014 formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) sau formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 61.00 "Ordine publică și siguranță națională", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2015.4.10. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa 9 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții, de subordonare locală, cu informații privind veniturile realizate și subvențiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).4.11. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa 11 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții, de subordonare locală, cu informații privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).La secțiunile de funcționare și dezvoltare se completează informațiile numai la nivel de capitol.Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).4.12. Formularul "Contul de execuție a bugetului local - Venituri" (anexa 12 la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informații privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificația funcțională).4.13. Formularul "Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli" (anexa 13 la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe) și instituțiile subordonate finanțate din bugetul local cu informații privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).La secțiunile de funcționare și dezvoltare se completează informațiile numai la nivel de capitol.Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).4.14. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinație specială" (anexa 14a la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare centrală.Rândul 12 "Alte fonduri cu destinație specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț.La completarea formularului se vor avea în vedere prevederile pct. 2.(11) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.4.15. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinație specială" (anexa 14b la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare locală.La completarea formularului se vor avea în vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.4.16. Formularul "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" (anexa 15 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).4.17. Formularul "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (anexa 16 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).4.18. Formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" (anexa 17 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).4.19. Formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).4.20. Formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare) se completează de către toate instituțiile publice care au calitatea de beneficiari și care derulează proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.Formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanțare (mai puțin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile).Plățile raportate de instituțiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" raportate în anexele 7 și 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat, se corelează cu plățile raportate în formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa 19 la situațiile financiare).În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituțiile publice în calitate de lideri sau parteneri completează anexa 19 cu informații privind plățile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitățile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum și cu informații privind sumele rambursate/ neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activități.Anexa 19 se completează potrivit prevederilor pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013, și ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.4.21.(1) Formularul "Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare" (anexa 20a la situațiile financiare) se completează de către toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alți donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare și plată, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice etc.) și apoi efectuează plăți către autoritățile de management, agenții de plăți, instituții publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.Anexa 20a se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013.4.21.(2) Formularul "Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare" (anexa 20b la situațiile financiare) se completează de toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorități de certificare, instituții publice ierarhic superioare, după caz, și care ulterior efectuează plăți din aceste sume (de exemplu: autorități de management, agenții de plăți, operatori de program, alte instituții publice).Anexa 20b nu se completează de către instituțiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanțări și rambursări prin autoritățile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.Anexa 20b se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(2) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013.4.22. Formularul "Contul de execuție a donațiilor/ sponsorizărilor primite și utilizate în anul..." (anexa 23 la situațiile financiare anuale) se completează pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003.4.23. Formularul "Situația privind veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale" (anexa 24 la situațiile financiare anuale) nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obține ca rezultat al prelucrării automate a datelor la administrațiile județene ale finanțelor publice, precum și la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.4.24. Formularul "Sinteza finanțării programelor" și formularul "Fișa programului" (anexele 25 și 26 la situațiile financiare anuale) se completează de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, de alte autorități publice, care au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile financiare anuale rapoarte de performanță în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate.4.25. Formularul "Situația plăților efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»" (anexa 27 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.Totalul plăților raportate în anexa 27 se corelează cu plățile raportate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 sau anexa 7b la situațiile financiare, după caz) la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.4.26. Formularul "Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă»" (anexa 28 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informații privind plățile efectuate pentru programele cu finanțare rambursabilă.4.27. Formularul "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (anexa 29 la situațiile financiare) se completează de toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare.Rândul 16 se completează cu soldurile altor conturi de disponibil în lei deschise la trezorerie sau disponibil în lei și valută deschise la instituțiile de credit, al căror sold provine din finanțarea bugetară (contul 770 "Finanțare de la buget").4.28.(1) Formularul "Plăți restante" (anexa 30 la situațiile financiare) se completează de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăți restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.4.28.(2) Formularul "Plăți restante" (anexa 30b la situațiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009) se completează de unitățile administrativ-teritoriale, precum și de instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare.4.28.(3) Pentru plățile restante către furnizori și creditori din operațiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 4010100, 4030100, 4040100, 4050100 și 4620101 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operațiuni decât cele comerciale).4.28.(4) Pentru plățile restante față de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4310100, 4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460000 și 4480100 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative.4.28.(5) Pentru plățile restante față de salariați și alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 4210000, 4220100, 4220200, 4230000, 4240000, 4260000, 4270100, 4270200, 4270300, 4280101, 4290000 și 4380000 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare și contribuțiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăți restante.)4.28.(6) Pentru plățile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadență și dobânzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1610100, 1620100, 1630100, 1640100, 1650100, 1670101,1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1680100, 1680200, 1680300, 1680400, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 1690100, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609, 5180800, 5190101, 5190102, 5190104, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190109, 5190110, 5190140, 5190180 și 5190190 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.4.28.(7) Pentru plățile restante reprezentând creditori bugetari se vor prelua din soldurile conturilor 4620109, 4670100, 4670200, 4670300, 4670400, 4670500, 4670900 numai acele sume care au depășit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.4.29.(1) Formularul "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine" (anexa 31 la situațiile financiare anuale) se completează de către instituțiile publice care dețin în numele statului român acțiuni la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine.4.29.(2) La finele exercițiului se raportează separat valoarea acțiunilor cotate și a celor necotate la valoarea de piață, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 40/2007.4.29.(3) Formularul "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici" (anexa 31b la situațiile financiare anuale) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale care dețin acțiuni și părți sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informațiile de la 31 decembrie 2014.În cazul municipiului București, autoritățile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează acțiuni sau părți sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, în numele municipiului București.4.30. Formularul "Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa 32 la situațiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situațiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asigurătorie dispusă prin procedură administrativă și ca modalitate de executare silită a garanțiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanțului specifice operațiunilor respective.4.31. Formularul "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (anexa 34 la situațiile financiare anuale) se completează cu informații privind evoluția activelor nete/capitalurilor proprii ale instituțiilor publice pe parcursul exercițiului financiar. Datele trebuie să fie însoțite de informații prezentate în notele explicative referitoare la:– natura modificărilor;– natura și scopul constituirii rezervelor;– orice informații semnificative.Coloana 2 "Creșteri" se completează cu rulajul creditor al conturilor de capitaluri, iar coloana 3 "Reduceri" se completează cu rulajul debitor al conturilor de capitaluri.4.32. Formularele "Situația activelor fixe amortizabile" și "Situația activelor fixe neamortizabile" (anexele 35a și 35b la situațiile financiare anuale) se completează de instituțiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, după caz.Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaște ajustarea pentru depreciere.4.33. Sectoarele instituționale, potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 95), sunt următoarele:– societăți nefinanciare (S11);– societăți financiare (S12):– banca centrală (S121);– alte instituții financiare monetare (S122);– alți intermediari financiari (S123);– auxiliari financiari (S124);– societăți de asigurare și fonduri de pensii (S125);– administrația publică (S13):– administrația centrală (S1311);– administrații locale (S1313);– administrațiile sistemelor de asigurări sociale (S1314);– gospodăriile populației (S14);– instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15);– restul lumii (S2).4.34.(1) Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de .................." (anexa 40a la situațiile financiare) se completează de ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice autonome și instituții publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor.4.34.(2) În subsectorul administrație publică centrală (cod S1311) - reprezentând organisme centrale a căror competență se întinde pe tot teritoriul țării, cu excepția administrațiilor sistemelor de asigurări sociale - se cuprind instituțiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora.4.35.(1) Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...................." (anexa 40b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor.4.35.(2) În subsectorul administrație publică locală (cod S1313) - reprezentând administrațiile publice a căror competență se întinde numai pe o unitate administrativă locală - se cuprind instituțiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, incluzând comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a acestora.4.36.(1) Formularul "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ............." (anexa 40c la situațiile financiare) se completează de instituții și autorități publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.4.36.(2) În subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind autoritățile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale și altele asemenea), precum și instituțiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare, după cum urmează:– Casa Națională de Asigurări de Sănătate și instituțiile subordonate;– Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;– Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile subordonate;– casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații;– Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile subordonate.4.37. În sfera de cuprindere a sectoarelor instituționale, potrivit manualului Sistemului European de Conturi (SEC 95), se mai cuprind:4.37.(1) Societăți nefinanciare (cod S11) - reprezentând societăți și cvasisocietăți a căror activitate principală constă în producerea de bunuri și servicii nefinanciare pentru piață, cum sunt: regii autonome, companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale cu capital public sau privat, societăți cooperatiste, societăți agricole, instituții fără scop lucrativ aflate în serviciul societăților nefinanciare (asociații patronale, ale meșteșugarilor) și altele asemenea.4.37.(2) Societăți financiare (cod S12), unde se includ:a) banca centrală (cod S121) - Banca Națională a României;b) alte instituții financiare monetare (cod S122) - societăți și cvasisocietăți a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară ce constau în primirea de depozite și/sau substitute de depozite din partea unităților instituționale, altele decât societățile financiare monetare, și acordarea de credite și/sau în efectuarea de plasamente în nume propriu, cum sunt: instituții de credit, alte instituții financiare monetare, fondurile de piață monetară;c) alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (cod S123) - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară (exclusiv cele furnizate de instituțiile financiare monetare), cum sunt: fonduri de investiții (fonduri deschise de investiții, societăți de investiții și altele asemenea), instituții financiare nebancare (societăți de leasing financiar, societăți de credit de consum, societăți de credit ipotecar, unități cu personalitate juridică emitente de carduri de debit, societăți de factoring, case de ajutor reciproc, societăți de microfinanțare, fonduri de garantare a creditelor și altele asemenea), instituții de plată, societăți de servicii de investiții financiare, case de compensare cu funcție de contraparte centrală;d) auxiliari financiari (cod S124) - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în exercitarea de activități financiare auxiliare, cum sunt: registrele acționarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără funcție de contraparte centrală, societăți de administrare a fondurilor mutuale, alți auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară.Tot la codul S124 se include Autoritatea de Supraveghere Financiară;e) societăți de asigurare și fonduri de pensii (cod S125) - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor, cum sunt: societăți de asigurări, grupuri financiare de asigurări, fonduri de pensii private sau administrate privat.4.37.(3) Gospodăriile populației (cod S14) - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatori de bunuri și servicii ce folosesc aceeași locuință, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor și a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri și servicii și, eventual, produc bunuri și/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final.Acest sector instituțional cuprinde, de asemenea: asociațiile familiale și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent, asociațiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietățile) care sunt producători de bunuri și servicii pentru piață, instituțiile fără scop lucrativ și fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populației, persoanele instituționalizate (în mânăstiri, unități de asistență socială și altele asemenea).4.37.(4) Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (cod S15) - persoane juridice ce servesc gospodăriile populației furnizând bunuri și servicii nedestinate pieței, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societăți științifice, asociații de consumatori, biserici și comunități religioase, cluburi sociale, recreative, culturale și sportive, organizații de caritate, asociații și fundații de binefacere finanțate prin transferuri voluntare (în numerar sau în natură), provenite de la alte entități și altele asemenea.4.37.(5) Restul lumii (cod S2) - unitățile nerezidente, în măsura în care acestea efectuează operațiuni sau au alte relații economice cu unități instituționale rezidente.4.38. În vederea întocmirii corecte a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..............." (anexa 40a la situațiile financiare), a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...................." (anexa 40b la situațiile financiare) și a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de..................." (anexa 40c la situațiile financiare), instituțiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informații detaliate pe sectoare, precum și pe subsectoarele administrației publice: subsectorul administrație publică centrală, subsectorul administrație publică locală, subsectorul asigurări sociale.4.39. În scopul identificării cazurilor de reclasificare a creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat, se vor avea în vedere următoarele:4.39.(1) În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra unei entități a administrației publice deținute de către unul dintre furnizorii săiÎn cazul în care un furnizor de bunuri și servicii, care deține o creanță asupra unei unități a administrației publice rezultată dintr-un credit comercial, transferă în totalitate și în mod irevocabil creanța sa către o instituție financiară, unitatea administrației publice reclasifică și raportează datoria comercială inițială ca un împrumut dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiții:a) unitatea administrației publice nu mai are nicio obligație de plată către furnizorul de bunuri și servicii; șib) instituția financiară nu are drept de regres (reprezintă acțiunea îndreptată de către o instituție financiară față de furnizorul de bunuri și servicii pentru recuperarea unei sume plătite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri și servicii în cazul în care unitatea administrației publice nu își poate îndeplini obligațiile de plată la scadență.4.39.(2) În cazul restructurării creditelor comercialeDatoria comercială a unei unități a administrației publice se reclasifică și se raportează ca un împrumut dacă, în urma negocierilor, unitatea administrației publice și furnizorul de bunuri și servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv dacă se aplică o rată de dobândă și/sau se introduce un grafic de plată în rate a datoriei. Nu se reclasifică datoria comercială dacă se modifică doar termenul de plată a datoriei (de exemplu, se modifică termenul de plată a datoriei de la o lună la 3 luni).4.39.(3) Raportarea datoriei comerciale reclasificate în împrumuturi se efectuează în:– anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ......" la rândurile cu codurile: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429.1, 429.2, 447, 448, 449, 450, 451;– anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ......" la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 298, 299, 300, 301, 302;– anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ......" la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 300, 301, 302, 303, 304.Prezentarea acestor informații se va efectua într-o notă explicativă.Datoria comercială reclasificată în împrumuturi se evidențiază, după caz, astfel:401, 404 = 5190110 (1670108;1670208)/analitice distincteDobânda aferentă datoriei comerciale reclasificate în împrumuturi se evidențiază, după caz, astfel:666 = 5180800 (1680708)/analitice distincte4.40. Unitățile sanitare publice cu paturi de subordonare centrală vor raporta creanțele față de casele de sănătate în anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...", la rd. 306.1, respectiv în anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de .......", la rd. 171.1, cele de subordonare locală.Casele de sănătate vor raporta datoriile față de unitățile sanitare publice cu paturi în anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de .......", la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrală, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locală.Creanțele raportate de unitățile sanitare publice cu paturi vor fi puse de acord cu datoriile din evidența caselor de sănătate.Eventualele diferențe vor fi explicate atât de unitățile sanitare publice cu paturi, cât și de casele de sănătate în raportul ce însoțește situațiile financiare, în notele explicative referitoare la creanțe și, respectiv, datorii.Casele de sănătate vor prezenta în raportul ce însoțește situațiile financiare explicații cu privire la sumele înregistrate în contul extrabilanțier provenind din depășirea contractelor încheiate cu unitățile sanitare publice cu paturi.4.41.(1) Formularul "Corelațiile între formularele de situații financiare" (anexa 41 la situațiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.4.41.(2) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații vor respecta corelațiile dintre formularele de situații financiare pentru fiecare subsector al administrației publice.4.42. Conturile de venituri (7xx) și conturile de cheltuieli (6xx) raportate în Contul de rezultat patrimonial (anexa 2 la situațiile financiare) întocmit la 31 decembrie 2014 vor fi prezentate detaliat în formularul "Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial", pe modelul prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 116/2014, pe fiecare subsector (administrație centrală, administrație locală, asigurări sociale) și sursă de finanțare, precum și pe total.Formularul actualizat cu conturile noi aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 și prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.Situațiile vor fi depuse la Ministerul Finanțelor Publice până la 30 iunie 2015.4.43.(1) Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în "Conturile de execuție a bugetului - Cheltuieli" (anexele 6 și 7 la situațiile financiare), întocmite de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agențiilor/autorităților de implementare prin care se confirmă exactitatea plăților raportate în conturile de execuție de către instituțiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.4.43.(2) Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) și în formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situațiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidența agențiilor/autorităților de implementare.4.44. Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de Raportul de analiză pe bază de bilanț, care va cuprinde: notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creanțele, datoriile, capitalurile proprii, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012, notele explicative prevăzute de Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice, nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, notele solicitate prin prezentele norme metodologice, precum și alte note considerate necesare.4.45. Instituțiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2014 în baza unor acte normative vor întocmi o notă explicativă pentru diferențele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2013 și soldurile inițiale de la 1 ianuarie 2014.4.46. În cazul în care din centralizarea datelor se constată existența unor obligații neachitate la scadență pentru bunuri achiziționate, lucrări executate și servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozițiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligația de a prezenta în Raportul de analiză pe bază de bilanț măsurile luate.4.47. Instituțiile publice care în anul 2014 au inclus pe cheltuieli, în condițiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menționează în Raportul de analiză pe bază de bilanț natura și valoarea pagubelor respective.4.48. Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritate de supraveghere a pieței financiare nonbancare și este clasificată de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 124 "Subsector auxiliar-financiar". Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecințe asupra încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil și de raportare a situațiilor financiare. În consecință, aceasta va aplica în continuare reglementările contabile referitoare la instituțiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele metodologice referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale și, respectiv, a raportărilor financiare lunare.4.49. Unitățile de învățământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul "Bilanț" cuprinzând toate activele, datoriile și capitalurile proprii, indiferent de sursa de finanțare a acestora. Formularele "Situația fluxurilor de trezorerie" și "Contul de rezultat patrimonial" ce se depun la unitatea administrativ-teritorială vor cuprinde veniturile, finanțările și cheltuielile instituției efectuate din bugetul local.Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice, unitățile de învățământ preuniversitar întocmesc formularele "Contul de execuție a bugetului de stat" (anexele nr. 6 și 7 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare), "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) și "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 și 4 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare), pe care le prezintă inspectoratelor școlare. Formularele "Situația fluxurilor de trezorerie" și "Contul de rezultat patrimonial" ce se depun la inspectoratele școlare vor cuprinde veniturile, finanțările și cheltuielile instituției efectuate din bugetul de stat.De asemenea, vor avea în vedere prevederile pct. 2.(6) și 2.(7) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.4.50. Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute la cap. III pct. 10, lit. b.5) și b.6) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile și în anul 2015.4.51. Până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, precum și instituțiile publice autonome vor efectua raportările financiare lunare la termenele prevăzute la cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.4.52.(1) La cap. XVIII "Contabilitatea operațiunilor specifice Trezoreriei Centrale" pct. 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Centrale a principalelor operațiuni" poziția XVIII "Bugetul Trezoreriei Statului" din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, contul 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" se înlocuiește cu contul 48109 "Alte decontări".4.52.(2) La cap. XIX "Contabilitatea unor operațiuni specifice unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului" pct. 2 Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților Trezoreriei Statului a principalelor operațiuni derulate prin bugetul Trezoreriei Statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, contul 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" se înlocuiește cu contul 48109 "Alte decontări".4.53.(1) Casa Națională de Pensii Publice preia deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații, pe baza "Contului de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare), a "Contului de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) și a "Contului de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare), transmise de aceste instituții. Odată cu conturile de execuție venituri și cheltuieli, casele de pensii sectoriale depun la Casa Națională de Pensii Publice și formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare).Casa Națională de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanțelor Publice "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare), "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare), "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) și "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare), întocmite distinct pentru activitatea proprie și centralizat împreună cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Român de Informații.4.53.(2) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații vor prezenta la Ministerul Finanțelor Publice situațiile financiare anuale centralizate pentru total activitate, precum și situațiile financiare anuale întocmite distinct pe subsectorul S1311 "Administrația centrală" și S1314 "Asigurări sociale", care să cuprindă conturile de execuție elaborate în structura bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv în structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  +  Capitolul V Semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale5.1. Situațiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.Ordonatorii principali de credite anexează la situațiile financiare centralizate declarația pentru activitatea proprie, iar în Raportul de analiză pe bază de bilanț se va preciza dacă instituțiile subordonate au întocmit și anexat declarațiile la situațiile financiare proprii.5.2. Reprezentanții autorităților publice, ai ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale și instituțiilor publice autonome au obligația să se prezinte la Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situațiilor financiare pentru instituții publice, în vederea depunerii situațiilor financiare centralizate la Ministerul Finanțelor Publice și pe suport magnetic.Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligați să depună situațiile financiare la administrațiile județene ale finanțelor publice și la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și pe suport magnetic.Nu se admite depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2014 fără prezentarea acestora și pe suport magnetic.5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de prezentare a situațiilor financiare anuale la Ministerul Finanțelor Publice este de "50 de zile de la încheierea exercițiului financiar".Astfel, situațiile financiare centralizate întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice și instituțiile publice autonome, precum și situațiile financiare privind execuția bugetelor locale pe anul 2014, întocmite de administrațiile județene ale finanțelor publice județene și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, se depun la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, până la data de 19 februarie 2015.5.4. Situațiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevăzute la art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nedepunerea situațiilor financiare la termenul prevăzut de lege atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.5.5. Situațiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanțelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.5.6.(1) Situațiile financiare anuale centralizate ale autorităților publice, ministerelor, celorlalte organe ale administrației publice centrale și locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se afișează pe pagina de internet proprie sau, în lipsa acesteia, la sediul autorității ori instituției publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.5.6.(2) Situațiile financiare anuale (bilanț, cont de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție venituri și cheltuieli) centralizate pe total administrație publică, precum și pe fiecare subsector al administrației publice (administrație centrală, administrație locală și asigurări sociale) se afișează pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/acasa/transparenta decizionala/proiecte de acte normative.5.7. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale pct. 3.2 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare, ordonatorii de credite au obligația de a transmite, odată cu situațiile financiare anuale pe anul 2014, Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2014. Potrivit pct. 3.3 din aceeași anexă, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului oricărui fond special transmit Ministerului Finanțelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2014.  +  Capitolul VI Întocmirea, semnarea și depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2014 și a raportărilor financiare lunare de către instituțiile/autoritățile publice reorganizate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative6.1. Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2014 ale instituțiilor/autorităților publice reorganizate în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 se întocmesc de către autoritățile și instituțiile publice existente înainte de intrarea în vigoare a prevederilor ordonanței de urgență.6.2. Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2014 sunt cele prevăzute de art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.6.3. Semnarea situațiilor financiare ale anului 2014 ale autorităților și instituțiilor publice existente înainte de intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2014 se efectuează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor nou-înființate.6.4. Raportările financiare lunare la 31 decembrie 2014 întocmite de autoritățile și instituțiile publice reorganizate se depun la vechiul ordonator principal sau secundar de credite ori la Ministerul Finanțelor Publice, după caz, la termenele stabilite la cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.6.5. Raportările financiare lunare la 31 ianuarie 2015 întocmite de autoritățile și instituțiile publice reorganizate se depun la vechiul ordonator principal sau secundar de credite în subordinea căruia au funcționat sau la Ministerul Finanțelor Publice, după caz, numai în situația în care până la 31 ianuarie 2015 nu au fost introduse modificări în structura bugetului de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2015.  +  Anexăla normele metodologice(Anexa 41 la situațiile financiare)Corelații între formularele de situații financiare pentrusubsectorul Administrația centrală (S1311)Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).La textul: "NOTĂ":– la punctul 2), cuvântul "școli" se înlocuiește cu sintagma "unități de învățământ preuniversitar";– la punctul 3) se completează cu următorul text: "excepția prevăzută pentru unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu este valabilă pentru situațiile financiare centralizate la nivelul Agenției, unde corelația de mai sus trebuie respectată."Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)La textul: "NOTĂ", la punctul 1), cuvântul "școli" se înlocuiește cu sintagma "unități de învățământ preuniversitar"."Bilanț" (cod 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03):Corelația "(rd. 33) col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = (rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03)" se modifică după cum urmează:(Rd. 33) col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = (rd. 15 col. 01) - (rd.15 col.03) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03).La textul "NOTĂ":a) se elimină textul de la punctul 1), cu următorul cuprins:"1) La Ministerul Educației Naționale, cu soldul contului 7700000 «Finanțarea de la buget» - bugetul de stat, în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu: școli).";b) la punctul 2), în cazul Trezoreriei Centrale a Statului:Corelația "(rd. 41) col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 15 (col. 01) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 «Situația fluxurilor de trezorerie la data...« (cod 04)" se modifică după cum urmează:(Rd. 41) col. 02 din formularul «Bilanț»" (cod 01) = rd. 15 (col. 01) - (rd.15) col. 03 din formularul anexa 3 «"Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) + (rd. 17) col. 01 din formularul anexa 4 «Situația fluxurilor de trezorerie la data...» (cod 04)Anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie" (cod 03) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17):Corelația "(Rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...» (cod 17)" se modifică după cum urmează:(Rd. 15 col. 01 - Rd.15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...» (cod 17)Se elimină textul cu următorul cuprins:NOTĂ:Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:1) La Ministerul Educației Naționale, cu soldul contului 7700000 «Finanțarea de la buget» - bugetul de stat în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu: școli)La textul "NOTĂ", corelațiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, corelația "(Rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...» (cod 17)" se modifică după cum urmează:(Rd. 15 col. 01 - Rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...» (cod 17)După textul de mai sus se introduce textul cu următorul cuprins:(Rd. 14 col. 2) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) = (Rd. 4 col. 1) din formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...» (cod 17).(Rd. 15 col. 2) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) = (Rd. 4 col. 2) din formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...» (cod 17)Corelații între formularele de situații financiare la subsectorul Administrația locală (S1313)Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)La textul "NOTĂ", la punctul 2, cuvântul "școli" se înlocuiește cu sintagma "unități de învățământ preuniversitar".Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)La textul "NOTĂ", la punctul 2, cuvântul "școli" se înlocuiește cu sintagma "unități de învățământ preuniversitar"."Bilanț" (cod 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03):Corelația "Rd. 33 col. 01 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) + rd. 14 col. 03 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03)" se modifică după cum urmează:Rd. 33 col. 01 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03).După textul de mai sus se introduce textul "NOTĂ" cu următorul cuprins:NOTĂ: Corelația nu se respectă în următoarele situații:1) La unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanțul centralizat și care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat al acestora.2) La unitățile de învățământ preuniversitar care au finanțare și din buget de stat și din buget local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanț și care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie al acestora.Corelația "Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03)" se modifică după cum urmează:"Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanț» (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03)".După textul de mai sus se introduce textul "NOTĂ" cu următorul cuprins:NOTĂ: Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:1) La unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanțul centralizat și care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat al acestora.2) La unitățile de învățământ preuniversitar care au finanțare și din buget de stat și din buget local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanț și care nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie al acestora.La unitățile de învățământ preuniversitar se va respecta următoarea corelație:Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (Rd. 15 col. 01 - Rd. 15 col. 4) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03).Anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de..." (cod 18):Corelația: "Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) + rd. 14 col. 03 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...» (cod 18)" se modifică după cum urmează:"Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...» (cod 18)".După textul de mai sus se introduce textul "NOTĂ", cu următorul cuprins:NOTĂ: Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:1) La unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat al acestora.2) La unitățile de învățământ preuniversitar care au finanțare și din buget de stat și din buget local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie al acestoraCorelația "Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...» (cod 18)" se modifică după cum urmează:"Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...» (cod 18)".După textul de mai sus se introduce textul "NOTĂ", cu următorul cuprins:NOTĂ: Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:1) La unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie centralizat al acestora.2) La unitățile de învățământ preuniversitar care au finanțare și din buget de stat și din buget local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în Fluxul de trezorerie al acestora.După textul de mai sus se introduce textul cu următorul cuprins:(Rd. 14 col. 2) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) = (Rd. 4 col. 1) din formularul anexa 40a »Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...» (cod 18)(Rd. 15 col. 2) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) = (Rd. 4 col. 2) din formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...» (cod 18)Corelații între formularele de situații financiare din subsectorul Asigurări sociale (S1314)Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)La textul "NOTĂ":– punctul 2) se modifică și va avea următorul cuprins:"La Casa Națională de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03 «Asigurări și asistență socială» preluat de la Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații la finele exercițiului, precum și cu deficitul preluat de la Ministerul Apărării Naționale provenind din diferența dintre contribuția plătită la fondul de pensii administrate privat (cod bugetar 21.03.07) și plățile de la capitolul 68.03 «Asigurări și asistență socială»";– după punctul 2) se introduce punctul 3), cu următorul cuprins:3) La Ministerul Apărării Naționale cu deficitul provenind din contribuția plătită la fondul de pensii administrate privat (cod bugetar 21.03.07) evidențiat în Contul de rezultat patrimonial.Excepția nu este valabilă pentru situațiile financiare centralizate întocmite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, pentru subsectorul S1314 «Asigurări sociale», unde corelația de mai sus trebuie respectată (după eliminarea contului 770 sector 03, de la casele sectoriale de pensii)Anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de..." (cod 19):Se introduce textul cu următorul cuprins:(Rd. 14 col. 2) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) = (Rd. 4 col. 1) din formularul anexa 40c «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...» (cod 19)(Rd. 15 col. 2) din formularul anexa 3 «Situația fluxurilor de trezorerie la data de....» (cod 03) = (Rd. 4 col. 2) din formularul anexa 40c «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...» (cod 19)-------