ORDIN nr. 520 din 27 noiembrie 2018pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 5 decembrie 2018    Având în vedere dispozițiile:– Referatului de aprobare nr. 613.815 din 21.11.2018 al Direcției generale reglementări autorizări;– art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 24 martie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 103 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecție care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spații, cu utilaje adecvate;2. La articolul 103 alineatul (5), litera c) se abrogă.3. La articolul 103, literele d) și e) ale alineatului (5) și alineatul (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice, documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorității administrației publice locale;e) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al asociației de proprietari, documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorității administrației publice locale;..............................................................................................(7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz.4. La articolul 103, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, documentele de lucru pentru executarea tratamentelor prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d)-f) se confirmă de către reprezentanții asociației.5. La articolul 105, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 105(1) În ceea ce privește frecvența, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:a) lunar, în sezonul cald, pe spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea țânțarilor adulți și a larvelor de țânțari;b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentrației și tipului de substanțe insecticide ce urmează a fi utilizate în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv subsoluri umede sau inundate și metrou.6. La articolul 105, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Numărul de tratamente care se efectuează lunar, prevăzute la alin. (1) lit. a), precum și numărul de tratamente care se efectuează anual, prevăzute la alin. (1) lit. b), se stabilesc prin programul unitar de acțiune. Înainte de elaborarea programului unitar de acțiune, fiecare autoritate a administrației publice locale sau, după caz, asociație de dezvoltare intercomunitară solicită Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente. În cazul în care institutul nu răspunde în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare recomandări, iar autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară stabilește numărul de tratamente, la propunerea operatorului, fără a se reduce numărul de tratamente de dezinsecție executate în anul anterior.(4) În situația în care, după aprobarea și punerea în aplicare a programului unitar de acțiune, evoluția vectorilor supuși tratamentelor de dezinsecție impune recomandări noi din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», acestea se vor implementa prin modificarea programului unitar de acțiune.7. La articolul 106, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la siguranța alimentului;8. La articolul 109, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune se prestează exclusiv de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C., căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială/asociația de dezvoltare intercomunitară, în condițiile legii.9. La articolul 109, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acțiune pot fi prestate și de operatori economici autorizați în baza reglementărilor emise de autoritățile administrației publice locale.10. La articolul 115, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; în cazul activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, exclusivitatea se limitează la obiectivele din programul unitar de acțiune;  +  Articolul II(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, aprobă prin act adițional modificarea regulamentului serviciului și a contractului de delegare a gestiunii activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în conformitate cu modificările aduse la regulamentul-cadru prin prezentul ordin.(2) În situația nemodificării actelor administrative în termenul prevăzut la alin. (1) se aplică prevederile din regulamentul-cadru.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
    Petru Bogdan Alexa
    București, 27 noiembrie 2018.Nr. 520.----