ORDIN nr. 2.846 din 16 noiembrie 2018pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 5 decembrie 2018  Având în vedere dispozițiile art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscalbugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 751.721 din data de 14.11.2018,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul formularelor:1. „Notificare privind încetarea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“, prevăzut în anexa nr. 2.2. „Decizie privind anularea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor de la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 4.  +  Articolul 4Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Ionuț Mișa
  București, 16 noiembrie 2018.Nr. 2.846.  +  Anexa nr. 1PROCEDURA DE ANULAREa obligațiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal"  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 3Ministerul Finanțelor PubliceAgenția Națională de Administrare FiscalăUnitatea fiscală*) ..........................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................Sigla DGRFPNr. înregistrare ..........................Data ........../.........../...............
  DECIZIE
  privind anularea obligațiilor de plată stabilite prin
  „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate
  datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
  Către:Nume: ...................................................................................Prenume: ..............................................................................Domiciliul: localitate: .............................................................Str. ........................................................................................nr. .........., bl. ..........., sc. .........., et. .........., ap. ..........., județul/sectorul: .............................Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală: .................................................................................În temeiul prevederilor art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu luna ......................., anul ............, se anulează obligațiile de plată stabilite cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“ nr. ................., emisă la data de …........................ Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație potrivit legii, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
  Aprobat:
  Funcție ………………………..
  Nume, prenume
  ...................
  Data …………………
  Verificat:
  Funcție ………………………..
  Nume, prenume
  .....................
  Data …………………
  Întocmit:
  Funcție ………………………..
  Nume, prenume
  …………..........................……
  Data …………………
  Am primit un exemplar.
  Semnătură contribuabil
  ……………………………..
  Data .........../......./........
  sau Nr. și data confirmării de primire ………………….
  *) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.
   +  Anexa nr. 4
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului
  1. Denumire: „Notificare privind încetarea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscalFormat: A4/t2Caracteristici de tipărire: – se tipărește pe ambele fețe (seturi);– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.Se difuzează gratuit.Se utilizează pentru notificarea organului fiscal în vederea anulării obligațiilor de plată stabilite și comunicate prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“, de către persoanele fizice care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției sau care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care obligația declarării revine plătitorului.Se întocmește în două exemplare de către contribuabil.Circulă:– un exemplar, la organul fiscal competent;– un exemplar, la contribuabil.Se arhivează la dosarul contribuabilului.2. Denumire: „Decizie privind anularea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal– Format: A4/t1– se tipărește pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.Se difuzează gratuit.Se utilizează pentru anularea obligațiilor de plată stabilite cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate, prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“.Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent.Circulă:– un exemplar, la organul fiscal competent;– un exemplar, la contribuabil.Se arhivează la dosarul contribuabilului.
  ----