NORMA nr. 2 din 6 aprilie 1992privind modificarea situaţiei societăţilor bancare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 7 aprilie 1992    În temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al art. 15 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, Banca Naţionala a României emite următoarele norme:  +  Capitolul 1 Modificări ale situaţiei juridice a societăţilor bancare1. Sînt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României modificările situaţiei societăţilor bancare referitoare la: a) forma juridică; b) denumirea socială; c) obiectul de activitate; d) identitatea asociaţilor într-o societate de persoane; e) suma capitalului social; f) sediul social; g) persoaneledesemnate să asigure orientarea efectivă a activităţii societăţii bancare, în aplicarea art. 3 lit. c) alin. 1 şi 3 din Normele nr. 59/1991*) ale Băncii Naţionale a României privind autorizarea societăţilor bancare.--------------- Notă *) Publicate în Monitorul Oficial al României nr. 217 din 29 octombrie 1991.2. Modificarea componentei consiliului de administraţie va fi notificată Băncii Naţionale a României, în termen de 10 zile de la data hotărîrii de modificare.3. Sucursalele societăţilor bancare cu sediulîn străinătate vor declara Băncii Naţionalea României, în termen de o luna, modificările referitoare la:- denumirea societăţilor bancare străine;- sediul societăţiibancare străine şi al sucursalei.  +  Capitolul 2 Modificarea repartiţiei capitalului social4. Persoana sau grupul de persoane care acţionează împreună ce intenţionează să deţină o participaţie de cel puţin 5% din capitalul unei societăţibancare sau sa majoreze o asemenea participaţie trebuie să obţină aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.5. Societăţile bancare vor notifica Băncii Naţionale a României modificările care au afectat repartiţia drepturilor de vot deţinute de asociaţii sau actionarii lor, supuşi dispoziţiilor pct. 4 de mai sus, în termen de o luna de la realizarea acestora.6. Sînt asimilate drepturilor de vot deţinute de o persoană ţinuta de obligaţiile menţionate la pct. 4: a) drepturile de vot deţinute de alte persoane pentru aceasta persoana; b) drepturile de vot deţinute de societăţi aflate sub controlul efectiv al acestei persoane; c) drepturile de vot deţinute de un terţ împreună cu care aceasta persoana acţionează; d) drepturile de vot pe care aceasta persoana sau una dintre persoanele menţionate la lit. a), b) şi c) este în drept să le obţină la iniţiativa sa în virtutea unui acord.7. În sensul prezentelor norme, sînt considerate ca actionind împreună persoanele care au încheiat un acord în vederea obţinerii drepturilor de vot sau în vederea exercitării acestora pentru a infaptui o politica comuna faţă de societatea bancară.Se prezuma existenta unui asemenea acord:- între o societate, preşedintele consiliului de administraţie şi administratorii acesteia;- între o societate şi societăţile asupra cărora ea deţine direct sau indirect puterea efectivă de control;- între societăţi aflate sub controlul efectiv al aceleiaşi sau aceloraşi persoane.8. În sensul prezentelor norme, prin societate aflată sub control efectiv se înţelege orice societate în care o persoană fizica sau juridică: a) are majoritatea drepturilor de vot; b) are dreptul de a numi sau înlocui majoritatea membrilor consiliului de administraţie; c) este acţionar sau asociat şi controlează singur majoritatea drepturilor de vot în conformitate cu un acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai societăţii.9. Societăţile bancare vor transmite anual Băncii Naţionale a României informaţii financiare în legătură cu fiecare persoana care deţine cel puţin 5% din capitalul lor. Aceasta obligaţie nu priveşte asociaţii sau actionarii care sînt ei înşişi societăţi bancare.  +  Capitolul 3 Organizarea teritorială a societăţilor bancare10. Societăţile bancare pot sa deschidă sucursale, agenţii, reprezentante sau altele asemenea, în ţara sau în străinătate, numai cu aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.11. Neinfiintarea entitatilor menţionate la pct. 10, în termen de un an de la obţinerea aprobării, atrage încetarea validităţii acesteia.12. Societăţile bancare vor comunică Băncii Naţionale a României data începerii activităţii entitatilor menţionate la pct. 10, precum şi adresa exactă a acestora.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale13. Banca Naţionala a României se va pronunţa asupra cererilor prezentate pentru obţinerea unei aprobări prealabile, în aplicarea prezentelor norme,în termen de cel mult 3 luni de la data primirii acestora.Aprobarea prealabilă va fi comunicată solicitanţilor de îndată, prin scrisoare recomandată.14. Prezentele norme vor intra în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României. Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu------------------------