ORDONANTA nr. 59 din 30 ianuarie 2000privind managementul calităţii în învăţământul superior
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. J pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Definiţii  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, prin termenii şi expresiile de mai jos se înţelege: a) conformitate - îndeplinirea de către un produs, proces sau serviciu a condiţiilor specificate; b) evaluarea conformitatii - orice activitate al carei obiect este de a determina, în mod direct sau indirect, faptul ca sunt îndeplinite condiţiile specificate; c) certificarea conformitatii - acţiune a unei terţe părţi, care dovedeşte existenta încrederii adecvate ca un produs, proces sau serviciu corespunzător identificat este în conformitate cu un anumit standard; d) auditul calităţii - examinare sistematica şi independenta în scopul de a determina dacă activităţile referitoare la calitate şi la rezultatele aferente satisfac dispoziţiile prestabilite, precum şi dacă aceste dispoziţii sunt implementate efectiv şi dacă sunt corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor.  +  Capitolul 2 Consiliul Naţional al Managementului Calităţii în Învăţământul Superior  +  Articolul 2 (1) Se înfiinţează Consiliul Naţional al Managementului Calităţii în Învăţământul Superior (C.N.M.C.I.S.) ca organism consultativ al Ministerului Educaţiei Naţionale, care va evalua şi va certifica conformitatea sistemelor de management al calităţii din instituţiile de învăţământ superior. (2) C.N.M.C.I.S. îşi desfăşoară activitatea în concordanta cu strategia naţionala privind asigurarea calităţii în învăţământul superior, elaborata de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi propune Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (C.N.F.I.S.) mecanisme de corelare a calităţii procesului de învăţământ cu finanţarea instituţiilor de învăţământ superior.  +  Articolul 3 (1) C.N.M.C.I.S. îşi stabileşte procedurile de evaluare şi de certificare a conformitatii sistemelor de management al calităţii şi îşi constituie propriul corp de auditori şi experţi. Procedurile de evaluare şi de certificare a conformitatii sistemelor de managementul calităţii, componenta şi statutul corpului de auditori şi experţi vor fi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (2) C.N.M.C.I.S. realizează, prin evaluare, verificarea modului în care instituţiile de învăţământ superior şi-au respectat obligaţiile privind managementul calităţii.  +  Articolul 4 (1) C.N.M.C.I.S. este constituit din 17-19 membri numiţi prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, dintre persoanele cu competente dovedite în domeniul managementului calităţii, propuse de către Direcţia generală de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale în urma consultării instituţiilor de învăţământ superior acreditate. (2) Membrii C.N.M.C.I.S. pot îndeplini maximum doua mandate consecutive de câte 4 ani. (3) Drepturile salariale pentru membrii C.N.M.C.I.S., ale corpului de auditori şi experţi se stabilesc potrivit legii.  +  Articolul 5C.N.M.C.I.S. se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  +  Articolul 6 (1) Activitatea curenta a C.N.M.C.I.S. va fi asigurata de o structura din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, compusa din 3 persoane, în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Educaţiei Naţionale. (2) Salarizarea angajaţilor prevăzuţi la alin. (1) se face conform anexei nr. V la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale încasează taxe pentru activitatea desfăşurată de C.N.M.C.I.S., pentru evaluarea calităţii activităţilor desfăşurate de instituţiile de învăţământ superior, şi sume realizate din activităţile de cercetare în domeniul calităţii învăţământului superior prestate pe bază de contract. (2) Taxele de evaluare se suporta de către instituţiile de învăţământ superior din veniturile proprii. (3) Veniturile încasate de Ministerul Educaţiei Naţionale potrivit alin. (1) se gestionează în regim extrabugetar şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea activităţii C.N.M.C.I.S., inclusiv a corpului de auditori şi experţi. (4) Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii C.N.M.C.I.S. vor fi evidentiate şi contabilizate distinct, conform procedurilor legale. (5) Disponibilităţile băneşti aflate în cont la finele anului se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie. (6) Cuantumul taxelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale componenta C.N.M.C.I.S. (2) În termen de 30 de zile de la constituire C.N.M.C.I.S. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare şi îl supune spre aprobare ministrului educaţiei naţionale.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la constituirea C.N.M.C.I.S. se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale componenta corpului de experţi şi auditori.  +  Capitolul 3 Sisteme de management al calităţii  +  Articolul 10Instituţiile de învăţământ superior acreditate conform legii, îşi vor dezvolta sisteme de management al calităţii, care se referă la toate domeniile fundamentale de organizare şi funcţionare specifice instituţiilor de învăţământ superior. Aceste sisteme au menirea de a contribui la îmbunătăţirea continua a procesului de învăţământ şi de cercetare din instituţiile respective, precum şi a celorlalte servicii conexe oferite de către universităţi.  +  Articolul 11Implementarea unor sisteme de management al calităţii presupune următoarele tipuri principale de activităţi: a) stabilirea şi ierarhizarea acţiunilor necesare pentru transpunerea în practica a obiectivelor propuse; b) angajarea concretă a conducerii universitatii faţă de sistemul de asigurare a calităţii; c) stabilirea responsabilităţilor în desfăşurarea şi controlul activităţii de asigurare a transpunerii în practica a sistemului; d) crearea unor structuri pro calitate, alcătuite din persoanele responsabile cu asigurarea calităţii la toate nivelurile; e) elaborarea unui set de norme şi proceduri interne, precise şi uşor de aplicat şi de controlat, pentru toate compartimentele, catedrele şi colectivele; f) stabilirea unui sistem eficient de evaluare a activităţii cadrelor didactice, care să ţină seama şi de aspectele calitative ale muncii desfăşurate, precum şi stabilirea posibilităţilor de motivare a personalului în aplicarea sistemului de asigurare a calităţii; g) informarea şi elaborarea programului de instruire a personalului instituţiei de învăţământ superior în vederea realizării obiectivelor; h) asigurarea bunei circulatii a informatiei şi menţinerea unui nivel profesional ridicat al cadrelor didactice; i) auditul intern al calităţii învăţământului superior ca instrument managerial orientat spre calitate şi care vizează auditul structurilor organizaţionale; j) auditul planurilor de învăţământ şi al programelor analitice; k) auditul politicilor de asigurare a calităţii, a procedurilor şi practicilor manageriale; l) auditul capacităţii şi experienţei de invatare a studenţilor; m) elaborarea Manualului de asigurare a calităţii.  +  Articolul 12Sistemul calităţii trebuie să aibă la baza o politica, o structura organizatorică şi o documentaţie care să permită ţinerea sub control, evaluarea şi îmbunătăţirea continua a calităţii.  +  Articolul 13 (1) Evaluarea consta în analiza documentelor înaintate de instituţiile de învăţământ superior şi a rapoartelor de audit. (2) Evaluarea este efectuată de comisii care au în componenta 3-7 persoane, membre ale corpului de experţi ai C.N.M.C.I.S., dintre care un preşedinte şi un secretar. (3) Evaluarea se finalizează cu un raport de evaluare care consemnează existenta şi functionalitatea sistemului calităţii implementat, precum şi neconformităţile constatate.  +  Articolul 14Calendarul evaluărilor este anuntat public de către C.N.M.C.I.S. cu cel puţin un an înaintea primei evaluări.  +  Articolul 15Structura documentaţiei sistemului calităţii şi a documentelor pe care instituţiile de învăţământ superior trebuie să le elaboreze în vederea evaluării este stabilită de către C.N.M.C.I.S. şi facuta public cu cel puţin un an înaintea primei evaluări.  +  Articolul 16Raportul de evaluare constituie un document public şi este pus la dispoziţie tuturor celor interesaţi.  +  Articolul 17Periodicitatea evaluării externe a sistemului de management al calităţii, pentru fiecare instituţie de învăţământ superior, este de maximum 4 ani.  +  Articolul 18Instituţiile de învăţământ superior acreditate, menţionate la art. 10, vor implementa sisteme de management al calităţii în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------p. Ministrul educaţiei naţionale,Adrian Miroiu,secretar de statMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----