ORDONANTA nr. 44 din 30 ianuarie 2000referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 31 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. K pct. 9 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Exportul temporar al bunurilor culturale mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea unor instituţii publice de cultura, în vederea restaurarii sau participării la expoziţii şi la alte manifestări similare, se face potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi ale celorlalte acte normative în materie.  +  Articolul 2 (1) Instituţia publică titulara a dreptului de administrare asupra unui bun mobil care face parte din patrimoniul cultural naţional şi care urmează să fie exportat temporar va obţine avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor şi aprobarea ministrului culturii în vederea eliberării certificatului de export temporar. (2) Certificatul de export temporar se eliberează după prezentarea contractului de asigurare pentru bunurile respective, încheiat în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) În cazuri deosebite şi numai pentru bunuri mobile clasate în categoria Tezaur, Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colectiilor va putea aviza exportul temporar al acestora fără a condiţiona aceasta de existenta unui contract de asigurare pentru bunurile în cauza, în condiţiile prevăzute la alin. (2). (2) În situaţiile menţionate la alin. (1) Ministerul Culturii va obţine un certificat de garanţie guvernamentală din partea statului pe al cărui teritoriu ar urma să se afle bunurile culturale mobile române.  +  Articolul 4 (1) În cazul în care exportul temporar se efectuează în cadrul unui schimb cultural, Ministerul Culturii este autorizat ca, în numele Guvernului, cu avizul Ministerului Finanţelor, sa elibereze un certificat de garanţie guvernamentală pentru bunurile culturale mobile străine aflate temporar pe teritoriul statului român. (2) Existenta certificatului de garanţie guvernamentală nu exonereaza de răspundere persoanele vinovate de deteriorarea ori distrugerea bunurilor culturale mobile pe durata exportului temporar. (3) În situaţiile menţionate la alin. (1) organizatorul român al manifestării culturale va prezenta Ministerului Culturii, în vederea aprobării, acordul încheiat cu partea străină. (4) Certificatul de garanţie guvernamentală se poate acorda şi pe bază de reciprocitate, la solicitarea părţii străine, atunci când şi bunurile culturale mobile române beneficiază de acelaşi tratament pe teritoriul statului străin.  +  Articolul 5Pentru îndeplinirea obiectivelor menţionate la art. 3 şi 4 se înfiinţează Biroul pentru asigurări guvernamentale, ca direcţie în cadrul Ministerului Culturii, în limita numărului maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 6Modul de acordare a certificatului de garanţie guvernamentală se stabileşte prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Ion CaramitruMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------